بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

اصول مشاوره

 • مشاوره يك تعامل هدفمند است كه طي آن مشاور با صرف وقت و توجه براي مراجع ، به او در جستجو و كشف روش هايي براي زيستن خلاقانه تر، تصميم گيري و تغيير رفتاركمك مي كند.
 • مشاوره در خصوص HIV/AIDS : يك مكالمه محرمانه بين مشاور و مراجع با هدف توانمندسازي مراجع براي مقابله با استرس و اتخاذ تصميم شخصي در مورد HIV/AIDS مي باشد ( 1994-WHO).

اسلاید 2 :

يك مشاوره صحيح به مراجع
كمك مي كند تا:

 • مشكل موجود را به درستي شناسايي كند
 • اطلاعات مورد نياز را كسب كند
 • راه ها و امكانات مختلف را شناسايي كند
 • نتيجه و پيامد راه هاي مختلف را ارزيابي كند
 • تصميم گيري كند
 • مسئوليت تصميم و عملش را بپذيرد
 • نتيجه تصميم را ارزيابي كند (بررسي علل موفقيت و شكست و استفاده آتي)

اسلاید 3 :

مشاوره صحيح :

 • توصيه كردن
 • دستورالعمل دادن
 • فقط ارائه آموزش و اطلاعات
 • گپ زدن
 • بازجويي كردن
 • اعتراف گرفتن
 • موعظه كردن
 • اطمينان بخشي غير واقعي
 • دلداري دادن (كوچك نمايي مشكل موجود)

  نيست

اسلاید 4 :

اجزاي يك مشاوره صحيح

 • زمان كافي
 • پذيرش مراجع
 • در دسترس بودن مشاور
 • ثبات و صحت اطلاعات
 • رعايت رازداري

اسلاید 5 :

یک مشاوره موثرمبتنی است بر:

 • اعتماد
 • ارتباط
 • همدلی
 • درک متقابل
 • در نظرداشتن ویژگی های اجتماعی-فرهنگی

اسلاید 6 :

مهارت های اصلی مشاوره:

 • برقراری رابطه( Rapport)
 • اطمینان از رازداری و رعایت حریم خصوصی
 • احترام قایل شدن برای مراجع
 • نشان دادن همدلی
 • بجا آوردن احساسات دشوار
 • پذیرش

اسلاید 7 :

خودآگاهي

 • براي انجام يك مشاوره موثر و مناسب ، مشاور باید از احساسات و نگرش خود مطلع باشد.

-آيا نسبت به برخي مراجعان احساس ناخوشايندي دارم؟

-آيا صحبت در مورد برخي مطالب برایم دشوار است؟

-آيا نياز دارم دايم شرايط را كنترل كنم؟

-آيا از احساسات و نگرش خودم و نحوه تاثير آن بر روند مشاوره آگاهم؟

اسلاید 8 :

مشاوره پیش از آزمایش

اسلاید 9 :

اهداف

 • بررسی میزان خطری که مراجع را تهدید می کند.
 • کمک به مراجع تا متوجه ضرورت انجام آزمایش شود و برای انجام آن تصمیم بگیرد.
 • ارائه توضیحات روشن در مورد آزمایش و نتیجه آن
 • توضیح در مورد محدودیت های نتیجه آزمایش
 • ارائه اطلاعات لازم در مورد روش های کاهش خطر آلودگی و انتقال
 • بررسی واکنش های احتمالی به نتیجه آزمایش
 • بررسی منابع و امکانات حمایتی مراجع

اسلاید 10 :

خطوط کلی مشاوره پیش از آزمایش

.Iجستجوی علت مراجعه و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز

.IIدرک موقعیت از دیدگاه مراجع

.IIIارائه اطلاعات متناسب با سن، سطح تحصیلات،شرایط فرهنگی و اجتماعی...

.IVدستیابی به  یک برنامه کاهش خطر و راهبردهای نیل به آن

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید