بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

امنيت غذايي

الف-کافي و فراهم بودن غذا

ب: سلامت غذا

     عوامل تهديد کننده سلامت غذا

          خطرات با منشاء صنعتي مانند پساب کارخانه ها

          خطرات با منشاء معدني مانند نشت مواد به آبها

          خطرات با منشاء زيستي مانند سم پاشي، فاضلاب ها،کشتارگاهها

اسلاید 2 :

مشکلات حقوقي

الف: ناشي از قصور (بروز خطا)

ب: ناشي از تقصير(تقلب)

 هر دو مورد خطر جدي براي سلامت انسان

          وجود عنصر عمد در مورد دوم

اسلاید 3 :

مشکلات حقوقي
الف: بروز خطا و کوتاهي

1-وجود آنتي بيوتيک در گوشت

          درمان بيماري دام

          دريافت ناآگاهانه توسط انسان

          اثر مخرب بر سلولهاي بنيادين، گويچه هاي

          سفيد، سلول هاي مغز استخوان

            آزمون هاي پيچيده براي تشخيص

اسلاید 4 :

مشکلات حقوقي
الف: بروز خطا و کوتاهي

2-وجود فلزات سنگين در کنسرو ماهي

           سهم عمده بر عهده ماهي مصرفي

            ناشي از تردد نفتکشها و دفع فاضلاب

            تجمع در بدن بويژه بافت چرب

                     تشخيص با دستگاه جذب اتمي

اسلاید 5 :

مشکلات حقوقي
الف: بروز خطا و کوتاهي

3-اسيد هاي چرب اشباع و ترانس

     اثر سوء بر سلامت بويژه بروز بيماريهاي قلبي-عروقي

     مقادير بالا در فراورده هاي گوشتي

         استفاده از روعنهاي هيدروژنه در تهيه آنها

             تشخيص با استفاده از روش کروماتوگرافي گازي

اسلاید 6 :

4-مديريت نامناسب فرايند تهيه فراورده گوشتي

     تاثير حرارت بر روغن مصرفي

      افزايش عدد پراکسيد در صورت اسنفاده از روغن سويا

     خطر تشکيل راديکالهاي آزاد

     تشخيص با اندازه گيري انديس هاي اکسيداسيون مختلف

اسلاید 7 :

مشکلات حقوقي
ب:بروز تقلب

1-ارزيابي ترکيب شيميايي

               رطوبت بالاتر از حد مجاز

                کربو هيدرات بالاتر از حد مجاز

                چربي بالاتر از حد مجاز

                خاکستر بالاتر از حد مجاز

اسلاید 8 :

2- استفاده از رنگها ي غير مجاز

          رنگهاي آلوده و يا با کاربرد صنعتي

اسلاید 9 :

3-افزودن امعاء و احشاء به فرآورده گوشتي

مانند غضروف شفاف و بافت پیوندی

       کيفيت پايين تر

      بار ميکروبي بالاتر

      عدم رضايت مصرف کننده

      هزينه تمام شده

         تشخيص با استفاده از آزمون هاي بافت شناسي و ميکروسکوپي

اسلاید 10 :

4-استفاده از بافتهای غیر مجاز مانند:

پستان، طحال، سنگدان مرغ، ریه ، معده،

روده، بافت چربی و گوشت کله

تشخیص به روشهای بافت شناسی و میکروسکوپی

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید