بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

- دیوان سالاری اداری

- 1960 : تولید انبوه در کارخانجات

- 1970 : توجه به کیفیت

- 1980 : ایجاد تنوع و نوآوری

-- دهه اخیر : درخواست محصولات و خدمات یا کیفیت و-ویژگی های انحصاری

اسلاید 2 :

- تاخیر از برنامه های زمانی تعهد شده یا پیش بینی شده

- فزون شهد هزینه های اجرایی واقعی از بودجه پیش بینی شده آن

-دوباره کاریها و استفاده نادرست از کارشناسان واحدهای اداری

-سهیم در اجرای پروژه

- پرداخت جرایم ناشی از عدم خاتمه پروژه در تاریخ تعیین شده

اسلاید 3 :

-پروژه فرآیندی کلیات که از مجموعه ای از فعالیـت هـای همـاهنگ-و تحت کنترل، که دارای تاریخ های شروع و پایان تقریبا مشخصی-هستند تشکیل یافته است به طوری که موظف به دستیابی به هدفی-منطبق با نیازمندی های خاص ، مشتمل بر محـدودیـت هـای زمانی-هزینه ای و متابعی هستند .-پروژه تلاشی موقــت بــرای ایجــاد محــصولات ، خدمات و نتایج-مشخص و بی همتا

اسلاید 4 :

اشتراکات :

- توسط افراد اجرا می شوند

- برنامه ریزی ، اجرا و کنترل می شوند

- به لحاظ منابع با محدودیت مواجهند

تفاوتها :

فرآیند      جریان داشته وتکراری می شود،هدف ازآن تقویت تجارتمی باشد . به عبارت دیگر شامل مجموعه فعالیتهایی است که ابتداییمشخص ولی انتهایی نامشخص دارندپروژه       موقتی و منحصر به فرد است که هدف از آن دستیابی بهاهدافی می باشد ، پس از تحقق آن خاتمه می یابد .

اسلاید 5 :

نمودهایی از انواع پروژه ها :

- پروژه احداث و تجهیزکارخانه

- پروژه احداث و تجهیز یک بیمارستان

- پروژه بازاریابی برای یک محصول جدید

- پروژه بازسازی و اصلاح تشکیلات اداری

- پروژه طراحی و ایجاد یک سیستم اطلاعاتی

- پروژه راه اندازی یک گروه صنعتی

- پروژه برگزاری یک نمایشگاه

- پروژه تالیف کتاب

- پروژه تحقیق و توسعه

- پروژه تعمیرات و نگهداری

- طراحی خودرو جدید

- پاسخگویی به یک تقاضای انعقاد قرارداد

اسلاید 6 :

-مجموعه ای از دانش ، مهارت ها ، ابـزارها و تکنـیک هایی است

-که با بکارگیری و یکپارچه سازی فرآیند مدیریت پروژه

-( شامل فرآیندهای آغازین، برنامه ریزی، اجرایی، کنترلی و پایانی)

برای دستیابی به اهداف پروژه و رفع نیازهـای آن به اداره فــعالیت

پروژه می پردازد .

-فرآیندی است که جریان دوره زندگی پروژه را از آسـانترین راه و

با بهترین نتیجه در راستای دستیابی به اهداف پروژه، برنامه ریزی

و هدایت می کند .

اسلاید 7 :

1- گستره دانش مدیریت پروژه

- چرخه حیات پروژه

-گروه فرآیندی مدیریت پروژه ( فرآیندهای آغازین ، برنامه

ریزی ، اجرایی ، نظارت و کنترل و خاتمه )

اسلاید 8 :

مدیریت محدوده پروژه

مدیریت زمان پروژه

مدیریت هزینه پروژه

مدیریت کیفیت پروژه

مدیریت منابع انسانی پروژه

مدیرت ارتباطات پروژه

مدیریت ریسک پروژه

مدیریت تدارکات پروژه

اسلاید 9 :

4- مهارت ها و دانش مدیریت عمومی :

مدیریت مالی و حسابداری

خرید و تدارکات

فروش و بازاریابی

قوانین اقتصادی و قراردادها

تولید و توزیع

زنجیره تامین و تجهیزات

برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی

ساختارهای سازمانی،رفتار سازمانی،اداره پرسنل،پاداش ها و مزایا

موارد بهداشتی و ایمنی

فناوری اطلاعات

اسلاید 10 :

مهارت های بین فردی :

ارتباطات اثربخش

اثرگذاری بر سازمان

رهبری

انگیزش

مدیریت و مذاکرات و تعارضات

حل مشکل

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید