بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه

     تهيه و تبادل اطلاعات يكي از اركان مهم در عصر جهاني شدن بشمار مي رود، بخصوص بعد از بوجود آمدن اينترنت دايره وسعت اطلاعات آنقدر زياد گرديده كه دسترسي به اين اطلاعات و پردازش آنها تنها توسط كامپيوتر ميسر است.

 

  در كشور ما نيز استفاده از كامپيوتر در دهه اخير و در بيشتر زمينه ها گسترش يافته و اين روند رو به افزايش مي باشد.

 

  ولي موضوعي كه تاكنون كمتر بدان توجه گرديده ميزان مصرف برق كامپپوترها بوده است.

 

  هدف ما در اين گزارش ابتدا اندازه گيري و بررسي ميزان مصرف برق كامپيوتر ها مي باشد و در مرحله بعدي نتيجه گيري از اين بررسي و در خاتمه پيشنهاداتي در زمينه استفاده بهينه از كامپيوتر ها خواهيم داشت.

اسلاید 2 :

مصرف كامپيوتر در حالات مختلف

     به منظور آشنائي با ميزان مصرف كامپيوترها، تعداد 6 دستگاه از انواع مختلف موجود در سطح شركت انتخاب و مصرف برق آنها در حالات مختلف اندازه گيري گرديد. نتايج اين اندازه گيري در جدول اندازه گيري جمع آوري گرديده است:

اسلاید 3 :

جدول اندازه گيري

اسلاید 4 :

نكته:

   لازم به ذكر است كه مصرف برق يك كامپيوتر در حال كار (با وجود تجهيزات جانبي نظير: ... , Floppy drive, CD drive, Hard) حدود 20٪ از حالت فقط روشن آن بيشتر است.

 

اسلاید 5 :

بررسي مقادير اندازه گيري شده

¨مصرف مانيتور در حدود نصف مصرف كامپيوتر است

¨نسبت مصرف كامپيوتر در حالت Standby  به حالت معمولي برابر با 4358/0 مي باشد

¨

¨مصرف كامپيوترها در حالت Screen saver  از حالت معمولبيشتر است

¨كامپيوترها در حالت Shut down نيز برق مصرف مي كنند

اسلاید 6 :

   نكته1: اگر در حالت Standby ، Hard  را نيز (توسط Power Options ) خاموش كنيم، در مصرف برق تغيير محسوسي رخ نخواهد داد.

    نكته2:  تصوير انتخاب شده براي مانيتور در حالت Screensaver ،  تاثيري بر مقدار برق مصرفي مانيتور ندارد.

 

   نكته3:  با خاموش كردن كليد مانيتور و يا حتي كليد مخصوص كامپيوتر (Case) مصرف كامپيوتر به صفر تقليل نمي يابد.

اسلاید 7 :

تلفات سالانه

    با توجه به دسترس نبودن آمار تعداد كل كامپيوترها در سطح شركت، تلفات انرژي جهت 1000دستگاهكامپيوتر و بر اساس جدول زيرمحاسبه گرديده است:  

 

   جدول مبناي محاسبات

 

اسلاید 8 :

نتيجه گيري (جهت 1000 دستگاه)

¨مانيتورها تقريبا نصف مقدار برق يك كامپيوتر را مصرف مي نمايند.

¨قرار دادن كامپيوتر ها در حالت Standby مصرف انرژي يك كامپيوتر را در حدود نصف كاهش ميدهد.

¨خاموش كردن Hard  (Power Options) كمكي به صرفه جوئي در مصرف  برق نميكند.

¨Shut down  به معناي قطع جريان برق يا عدم مصرف انرژي نيست.

¨اتلاف انرژي ساليانه در ساعات اداري (در صورت عدم استفاده از مود Standby) معادلMWh  98  ميباشد.

¨اتلاف انرژي ساليانه در ساعات اداري  (در صورت استفاده از مود Screen saver) معادلMWh  13 بيشتر ميباشد.

¨اتلاف انرژي ساليانه در ساعات غير اداري  (در صورت عدم قطع كليد برق) معادلMWh  6/58 ميباشد.

¨مجموع اتلاف انرژي ساليانه 3 مورد فوق معادلMWh  6/169 براي هر 1000 دستگاه ميباشد. 

¨

 

اسلاید 9 :

پيشنهادات

¨در تمام كامپيوتر هاي شركت از حالت Standby  استفاده گردد.

¨زمان تنظيم براي رفتن به حالت Standby 20دقيقه توصيه مي شود.

¨از حالت Screen saver  استفاده نگردد.

¨تمام كامپيوتر هاي شركت از طريق پريزهاي مجهز به كليد صد در صد قطع ولتاژ برق تغذيه شوند و كليد قطع و وصل اين پريزها پس از Shutdown  توسط كاربر قطع گردد.

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید