بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

11-1كليات
نقشه‌هاي اجرايي بايد دربردارنده جزئيات مربوط به رنگ، بافت و شكل نماسازي بوده و در تعيين آنها به مسائل اقتصادي، اقليمي و نوع استفاده از ساختمان توجه شده باشد. چنانچه در خصوص جزئيات نماسازي كمبودهايي در نقشه‌ها و مشخصات مشاهده گردد، پيمانكار موظف است در خصوص تعيين تكليف اين موارد نظر دستگاه نظارت را جلب نمايد. به هر حال نماسازي بايد دقيقاً مطابق نقشه‌هاي اجرايي صورت پذيرد.
مصالح مورد مصرف در نماسازيها بايد پاسخگوي موازين استاندارد كه در فصل مصالح آمده است باشد

اسلاید 2 :

 • 11-2 انواع نماسازي
 • با توجه به مصالح موجود، دانش نيروي انساني، مسائل اقتصادي و نظاير آن غالباً در نماسازي ساختمانها از نماسازي با سنگهاي غيرمنظم، منظم، سنگهاي پلاك به شكل لوحه سنگ، انواع آجر نما تا نماسازي با قطعات پيش‌ساخته و صنعتي مانند صفحات پيش‌ساخته بتني با اتصال به اسكلت ساختمان، صفحات پيش‌ساخته به منزله قالب دائمي، صفحات پيش‌ساخته براي پوشش ديوار با مصالح بنايي استفاده مي‌شود. همچنين با توجه به تنوع نماهايي چون ديوارپوشهاي شيشه‌اي، ديوارپوش از فلزات رنگين غيرآهني و لعابدار يا لوحه‌هاي مصنوعي، اين گونه نماسازيها نيز رايج مي‌باشد

اسلاید 3 :

 • 11-2-1 نماسازي با سنگ
 • نماسازي با سنگ شامل نماسازي با سنگهاي غيرمنظم مانند لاشه، لاشه موزائيكي، لاشه موزائيكي درز شده و نماسازي با سنگهايي منظم مانند بادبر، بادبر سرتراش، بادكوبه‌اي، تيشه‌اي، صيقلي و نماسازي با سنگهاي پلاك از لوحه سنگ مي‌باشند. مقاومت فشاري سنگها، ميزان جذب آب، تاب در برابر يخبندان، ثبات در مقابل نور و ساير ويژگيهاي سنگ طبق مشخصات مندرج در فصل مصالح خواهد بود.

اسلاید 4 :

 • 11-2-1-1 نماسازي با سنگهاي غيرمنظم
 • در اين نوع نماسازي استحكام ملات، بايد در حد استحكام سنگ باشد تا پيوستگي و يكپارچگي اجزاي متشكله تأمين گردد، بدين منظور مي‌توان از ملاتهاي ماسه سيمان و باتارد و ماسه آهك استفاده نمود. حداقل ضخامت ديوار هنگامي كه نماسازي با سنگهاي غيرمنظم صورت مي‌پذيرد، 60 سانتيمتر خواهد بود. در اجراي نماسازي با سنگهاي غيرمنظم، بايد از ايجاد درزهاي ممتد خودداري شود. درزهاي قائم در رجهاي متوالي نبايد در امتداد هم قرار گيرند، حداقل فاصله درزهاي قائم از يكديگر 10 سانتيمتر است. در ديوارهاي نيمه‌سنگي متشكل از سنگ و آجر، چنانچه بيش از ضخامت ديوار يا آجر احداث شود، بايد از تقليل سريع حجم آجركاري جلوگيري به عمل آيد. بدين منظور لازمست از ملات با استحكام زياد مانند ملات ماسه سيمان استفاده شود و با اجراي تدريجي امكان خشك شدن رديف زيرين فراهم آيد، تكيه تيرهاي سقف بايد روي قسمت آجري باشد

اسلاید 5 :

 • ايجاد پيوستگي بين بخشهاي آجري و سنگي، بايد با بهره‌گيري از مهارهاي فلزي صورت پذيرد. نماسازي با سنگهاي غيرمنظم شامل نماسازي با سنگ لاشه، لاشه موزائيكي، لاشه موزائيكي درز شده مي‌باشد.
 • در مورد لاشه‌چيني بايد حداقل طول ريشه، براي سنگهاي كله 40 سانتيمتر، سنگهاي راسته به اندازه ارتفاع سنگ و سنگهاي يكسره يا سرتاسري كه معادل عرض ديوار هستند، به اندازه 50 سانتيمتر باشد.
 • حداقل ارتفاع سنگ در نما 20 سانتيمتر است.
 • ابعاد سنگهاي لاشه موزائيكي مانند سنگهاي لاشه مي‌باشند، با اين تفاوت كه بايد درز بين سنگها اندازه معيني داشته باشند.
 • در خصوص سنگهاي موزائيكي درز شده علاوه بر آنكه درز بين سنگها بايد داراي اندازه معيني باشد، كناره‌هاي سنگها بايد چكش‌كاري شوند.

اسلاید 6 :

 • 11-2-1-2 نماسازي با سنگهاي منظم
 • اين نوع سنگها كه به صورت طبيعي از معدن، حمل و با پتك به صورت مكعبي درمي‌آيند، بايد داراي سطوح مستطيل در نما باشند. سطوح تحتاني و فوقاني سنگها، بايد صاف باشند تا انتقال نيرو موضعي نبوده و ناهمواريها موجب خرد شدن سنگها نشوند و لب‌پريدگي در نماي سنگها ظاهر نگردد. در نماسازي با سنگهاي منظم از انواع سنگهاي زير استفاده مي‌شود:

اسلاید 7 :

 • الف:  سنگ بادبر
 • در مورد سنگهاي بادبر حداقل طول ريشه براي سنگهاي كله 40 سانتيمتر، سنگهاي راسته 20 سانتيمتر و سنگهاي سرتاسري 50 سانتيمتر است. حداقل عرض سنگها 20 سانتيمتر، حداقل ارتفاع آنها 15 سانتيمتر و حداكثر بار سنگ در نما 4 سانتيمتر خواهد بود. درز بين سنگها اعم از افقي و قائم، بايد از 2 سانتيمتر كمتر باشد. سنگهاي بادبر مي‌توانند با ارتفاع مساوي در يك رديف اجرا شوند. تساوي ارتفاع در رجهاي متوالي الزامي نيست، ليكن حداقل ارتفاع 15 سانتيمتر براي هر رج بايد رعايت شود.

اسلاید 8 :

 • ب:   سنگ بادبر سرتراش
 • ابعاد اين سنگها مانند سنگهاي بادبر هستند، با اين تفاوت كه حداكثر بار سنگ 5/1 سانتيمتر و حداقل ارتفاع 18 سانتيمتر است. سطوح فوقاني و تحتاني بايد حداقل 12 سانتيمتر و سطوح جانبي آنها حداقل 8 سانتيمتر با قلم صاف و بدون بار شوند.
 • پ:   سنگ بادكوبه‌اي
 • ابعاد اين سنگها مانند سنگهاي بادبر مي‌باشند با اين تفاوت كه حاشيه سنگها در نما با قلم تراش داده مي‌شوند.
 • ت:   سنگ تيشه‌اي
 • ابعاد اين سنگها مانند سنگهاي بادبر مي‌باشند با اين تفاوت كه سطوح سنگها بايد به وسيله قلم تراشيده، صاف و بدون بار شوند. سطح نماي اين سنگها بايد تيشه‌داري گردد

اسلاید 9 :

 • ث:   سنگهاي صيقلي
 • ابعاد اين نوع سنگها مانند سنگهاي تيشه‌اي هستند. نماي اين سنگها در كارگاه به وسيله گرد سرب و سمباده و يا در كارخانه با ماشين صيقل داده مي‌شود.
 • 11-2-1-3 نماسازي با سنگ پلاك (لوحه سنگ)
 • سنگ پلاك بايد در مقابل يخبندان، حرارت و رطوبت مقاوم بوده و در مقابل نور (پديده رنگ به رنگ شدن) از پايداري و ثبات برخوردار باشد. ميزان جذب آب سنگها و خاصيت صيقل‌پذيريشان، بايد مطابق مشخصات باشد. ضخامت سنگهاي پلاك به مقاومت سنگ بستگي دارد. حداقل اين ضخامت، 2 سانتيمتر است

اسلاید 10 :

 • الف:  سنگ بادبر
 • در مورد سنگهاي بادبر حداقل طول ريشه براي سنگهاي كله 40 سانتيمتر، سنگهاي راسته 20 سانتيمتر و سنگهاي سرتاسري 50 سانتيمتر است. حداقل عرض سنگها 20 سانتيمتر، حداقل ارتفاع آنها 15 سانتيمتر و حداكثر بار سنگ در نما 4 سانتيمتر خواهد بود. درز بين سنگها اعم از افقي و قائم، بايد از 2 سانتيمتر كمتر باشد. سنگهاي بادبر مي‌توانند با ارتفاع مساوي در يك رديف اجرا شوند. تساوي ارتفاع در رجهاي متوالي الزامي نيست، ليكن حداقل ارتفاع 15 سانتيمتر براي هر رج بايد رعايت شود.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید