دانلود فایل پاورپوینت نکاتی در مورد صعود به کوه

PowerPoint قابل ویرایش
30 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت نکاتی در مورد صعود به کوه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت نکاتی در مورد صعود به کوه قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 • انجمن پزشکی کوهستان ایران: محققان بین استرس مضر و زیان آور   و استرس مثبت و سودمند تفاوت قایل شده اند. منظور از استرس مثبت آن استرسی است که موجب فعال شدگی روانشناختی و فیزیولوژیک می شود و فرد را برای مقابله با شرایط پیرامون خود آماده تر می کند.
 • حوزه اضطراب و استرس مسابقه ای در نوشته های روانشناسی ورزشی توجه شایانی دریافت کرده است و اغلب بعنوان یکی از حساس ترین موضوعات رشته های درسی در حوزه ورزش از آن یاد شده است. این توجه نظر بی شک با ماهیت استرس زای ورزش قهرمانی همراه شده است.
 • در بررسی مفهوم مدیریت استرس تعاریف زیر ارائه شده است.
 • استرس مسابقه ای: تعامل مداوم بین یک فرد و نیازهای محیطی که اصولاً و مستقیماً با عملکرد مسابقه ای همراه شده است.
 • عوامل استرس زای مسابقه ای: نیازهای محیطی (محرک) که اصولاً و مستقیماً با عملکرد مسابقه ای همراه شده است.
 • فشار مسابقه ای: پاسخ های منفی روانشناختی، جسمانی و رفتاری یک فرد به عوامل استرس زای مسابقه ای.

اسلاید ۲ :

 • انجمن پزشکی کوهستان ایرانفعالیت بدنی یکی از عوامل مربوط به شیوه زندگی است که کیفیت خواب را تعیین می کند و سیستم ایمنی بدن را تحریک می نماید. طی بررسی های انجام گرفته تاثیر حرکات استقامتی با شدت بالاو تمرینات قدرتی ای که به هنگام صبح انجام می شود برروی کیفیت خواب شبانه نشان داده شده است.
 • طی این تحقیق ۱۵ ورزشکار هنگام انجام ورزش های استقامتی و قدرتی و در زمان استراحت مورد ارزیابی قرار گرفتند، از یک هفته قبل از شروع آزمایش، حداکثر میزان جذب اکسیژن و حداکثر قدرت اندام فوقانی آن ها مورد بررسی قرار گرفت و طی هرجلسه آزمون نظارت مداوم براستراحت و فعالیت شان انجام پذیرفت.
 • نتایج این تحقیقات نشان داد که یک اصل مهم در استحکام یا پایداری تمرینات تحت تاثیر پارامترهای وابسته به نحوه خوابیدن است.همچنین این مطالعه نشان می دهد که فعالیت های بدنی صبحگاهی بر استراحت شبانه تاثیر دارند: به خواب رفتن را آسانتر می کنند، زمان واقعی خواب را افزایش می دهند و کیفیت کلی خواب را بهبود می بخشد.

اسلاید ۳ :

تعاریف وپیش شرط ھا

 1. سرپرست ، پر مسئولیت ترین عضو ھر گروه کوھنوردی و بالاترین مرجع تصمیم گیری آن است .
 2. سرپرست برنامه می باید قبل از برنامه تعیین گردد .
 3. حیطه مسئولیت سرپرستان در دوره ھای آموزشی تابع دستورالعملھای آموزشی است .
 4. این آیین نامه برای استفاده افراد بالای ۱۸ سال (سرپرست یا شرکت کننده) تنظیم شده است .
 5. ھر گونه پیش شرط و تعھدی که روند اجرای برنامه ، انسجام گروھی ویا سلامت اعضاء را به چالش

اندازد ، باطل است .

 1. دستآورد فعالیت گروه مانند گزارشھای رسمی یا مکتوب و منافع مرتبط با آن اعم از مادی و معنوی

متعلق به تمامی اعضاء و پشتیبانان برنامه است . این حق قابل واگذاری است .

اسلاید ۴ :

 • ۱٫ در یک برنامه ھدفمند کوھنوردی ، حفظ سلامت اعضاء مھمترین وظیفه سرپرست است . تمام
 • تصمیمات و فعالیتھا می باید تابعی از این اصل باشند .
 • ۲٫ قبل از اجرای ھر فعالیت کوھنوردی می باید ھدف اصلی و کلیات برنامه توسط سرپرست به روشنی
 • اعلام گردد . یک برنامه کوھنوردی نمی تواند در زمان واحد بیش از یک ھدف اصلی داشته باشد .
 • ھدف اصلی حین اجرای برنامه قابل تغییر نیست مگر به دلایل غیر قابل پیش بینی و یا جھت حفظ
 • سلامت اعضاء .
 • ۳٫ یک سرپرست نمیتواند در زمان واحد بیش از یک برنامه را سرپرستی نماید .
 • ۴٫ سازماندھی گروھی وتقسیم وظایف اعضاء از وظایف سرپرست است .
 • ۵٫ سرپرست می تواند ھر بخشی از اختیارات خود را به غیر واگذار نماید . این تفویض اختیار به معنای
 • سلب مسئولیت از وی نیست .
 • ۶٫ زمانبندی فعالیتھاو مراحل مختلف مانند آغاز وپایان برنامه از وظایف سرپرست است.
 • ۷٫ سرپرست می باید در زمان اجرای برنامه در قرارگاه اصلی ویا در مسیر صعود حضور داشته باشد .
 • ۸٫ توجه به استفاده اعضاء از ابزار فنی استاندارد و چادر مناسب از وظایف سرپرست است .
 • ۹٫ توجه به استفاده اعضاء از کفش و پوشاک مناسب و غذای کافی از وظایف سرپرست است.
 • ۱۰ . گردآوری اطلاعات مورد نیاز اجرای برنامه از وظایف سرپرست است.
 • ۱۱ . تھیه امکانات و تدارکات عمومی مورد نیاز برنامه از وظایف سرپرست است.
 • ۱۲ . رسیدگی به مشکلات اعضا مرتبط با ھدف ، در طی برنامه از وظایف سرپرست است.
 • ۱۳ . ارتباط با مسئولین رسمی و محلی و دیگر گروه ھای فعال در منطقه از وظایف سرپرست است.
 • ۱۴ . سرپرست باتوجه به ھدف برنامه و تجربه و توان اعضاء ، جھت تعیین مدت ، میزان ، شیوه و سطح
 • فعالیت آنھا اختیار تام دارد .
 • ۱۵ . تصمیم گیری در مورد برنامه صعود ، شیوه ھم ھوایی ، مسیر صعود ، ترکیب نفرات با توجه به
 • میانگین سطح اعضاء ،توسط سرپرست انجام می گیرد .
 • ۱۶ . سرپرست نمی تواند اعضاء را ملزم به شرکت در امری که مرتبط با ھدف برنامه نیست نماید بخصوص
 • اموری که می تواند خطراتی درپی داشته باشد مانند امداد و نجات .
 • ۱۷ . ارائه گزارش برنامه از وظایف سرپرست است.

اسلاید ۵ :

 • ۱٫ شرکت در ھر فعالیت کوھنوردی به معنای به رسمیت شناختن اختیارات سرپرست آن برنامه
 • است .
 • ۲٫ کلیه اعضاء ملزم به تبعیت ازتصمیمات سرپرست در تمامی شرایط ھستند .
 • ۳٫ مناسب است متقاضیان قبل از شرکت در برنامه ، رفتار و سابقه ورزشی سرپرست را مورد توجه
 • قرار دھند .
 • ۴٫ مسئولیت شرکت در برنامه ھا به عھده متقاضیان است .
 • ۵٫ ھر عضوی موظف است پیش از برنامه ، محدودیتھا و مشکلات روحی و جسمی خود را به اطلاع
 • سرپرست برساند .
 • ۶٫ اعضا می توانند در ھر زمان از ادامه فعالیت انصراف دھند اما تا زمان مراجعه به مبداء حرک ت و
 • اعلام پایان برنامه ، اجازه شرکت در فعالیتی مستقل را نداشته و تابع تصمیمات سرپرست
 • خواھند بود.
 • ۷٫ ھر عضوی موظف است حین اجرای برنامه ، محدودیتھا و مشکلات روحی و جسمی خود را به
 • صورت مستمر به اطلاع سرپرست برساند .
 • ۸٫ اعضاء موظفند تحدید ھا و خطرات مسیر فعالیت و مشکلات روحی و جسمی ھمراھان خود را به
 • صورت مستمر به سرپرست گزارش کنند .
 • ۹٫ تمامی اعضاء و مسئولین برنامه ریزی و اجرایی گروه در تمامی شرایط ملزم به تبعیت از
 • سرپرست برنامه اند و نظرات آنھا تنھا می تواند جنبه مشورتی داشته یا به عنوان پیشنھاد ارائه
 • گردد .
 • ۱۰ . اعضاء در دوره اجرای برنامه ، اجازه حضور در اماکن و شرکت در فعالیتھایی که مرتبط با ھدف
 • برنامه نیست و ممکن است مشکلاتی برای گروه ایجاد نموده ویا موفقیت در برنامه را به تاخیر
 • اندازد ، ندارند .
 • ۱۱ . در صورت ترک مسئولیت و یا اعلام ناتوانی بدلیل بیماری و یا آسیب از جانب سرپرست ، اعضا
 • میتوانند با رای اکثریت ، جانشینی با ھمان اختیارات ذکر شده برگزینند

اسلاید ۶ :

 • نگاهی کوتاه به  آمپول دگزامتازون :
 • آمپول دگزامتازون دارویی است که توسط اکثر کوهنوردان در کوهستان جهت پیشگیری و درمان علائم بیماری ارتفاع بکار می رود  این آمپول از نظر علمی جز دسته کورتیکو استرویید ها (کورتون ها) طبقه بندی میشود داروی خوبی در کنترل سردرد و استفراغ ناشی از ارتفاع است . بصورت قرص و آمپول در بازار وجود دارد که در کوهنوردی بیشتر از آمپول آن استفاده میشود. از عوارض آن می توان به آسیبهای معده و افزایش فشار خون اشاره کرد که بطور کلی در این بیماران (فشار خونی و ناراحتی های فعال معده )باید با احتیاط مصرف شود گرچه در مجموع در استفاده مقطعی تک دوز تقریبا میتوان گفت دارویی کم خطر و کم عارضه است و میتوان در اکثر افراد بخصوص در افراد جوان در شرایط خاص از آن استفاده کرد.
 • چه کسی میتواند اجازه تزریق دارو را بدهد؟
 • در شرایط عادی و در مکانهای شهری مسئولیت تجویز دارو فقط و فقط با پزشک است و هیچکس دیگری حتی سایر افراد شاغل در رشته های پزشکی و بالینی (چون داروسازان – پرستاران و …)اجازه تجویز دارو را ندارند و در صورت تجویز دارو و بروز عارضه با مشکلات قانونی مواجهه میشوند. اما در کوه جایی که دسترسی به پزشک و سیستمهای درمانی وجود ندارد کوهنوردان گاه مجبور به تجویز دارو میشوند گرچه از نظر قانونی این مسئله کماکان میتواند منجر به مشکل شود اما ظاهرا چاره ای هم نیست و کوهنوردان باید نحوه استفاده از بعضی از داروهای خاص را بدانند.
 • چه موقعی باید دارو را تجویز کرد؟
 • فردی حین صعود دچار عارضه می شود و نیاز به تجویز آمپول پیدا میکند (فرض را بر این می گذاریم که مصدوم واقعا نیاز به دارو دارد و تشخیص درست است) ایا می توان به او در کوه آمپول زد ؟
 • به این چند مثال دقت کنید:
 • فردی قصد صعود به قله دماوند از جبهه جنوبی دارد عصر هنگام به بارگاه سوم میرسد سر درد دارد و حالت تهوع.می توان برای او داروی ضد تهوع یا دگزامتازون تزریق کرد؟
 • فردی در هیمالیا در کمپ اول یا دوم دچار علائم ارتفاع زدگی میشود می توان به او آمپول دگزامتازون داد؟
 • آیا دادن دگزامتازون در شرایط فوق مجاز است؟
 • دقت کنید که از داروی تزریقی هنگامی استفاده می شود که حال بیمار به گونه ایست که چاره ای دیگر نداریم. 
 • گرچه استفاده از آمپول دگزا متازون در ارتفاع علائم ارتفاع زدگی را کنترل می کند اما این بهبودی موقت است. در اصل فقط یک درمان علامتی است و شما بدین وسیله سیتم هشدار بدن در برابر ارتفاع را(سردرد – استفراغ) از کار می اندازید بدون اینکه بدن با ارتفاع سازگار شده باشد.از طرفی دگزامتازون  مقداری احساس بهبودی و توان بدنی خوب در بدن ایجاد می کند و خستگی٬ درد عضلانی و کوفتگی ها را ازبین می برد که نتیجه آن این است که فرد احساس توانی کاذب در خود می کند. و بدون اینکه از توان بدنی خود برآورد مناسبی داشته باشد و با ارتفاع سازگار شده باشد خود را آماده صعود می بیند این برآورد اشتباه اگر منجر به ادامه صعود توسط فرد شود میتواند فاجعه به همراه داشته باشد .
 • زیرا فرد در ارتفاعات بالاتر جایی که نیاز به سازگاری بیشتری با ارتفاع دارد٬ به توان بیشتر برای بازگشت و فعالیت  نیازمند است  بدون سازگاری و توان مناسب قرار دارد. علائم ارتفاع زدگی در او تشدید می شود٬ توانش برای ادامه حرکت بعد از بین رفتن نیروی کاذب ناشی از دگزامتازون به شدت تحلیل رفته است. همنوردان وی در ارتفاع بالاتر توان کمتری برای امداد دارند و بازگشت بسیار دشوار تر است و حادثه بسیار جدی و نزدیک… . 
 • اگر  حوادث سالهای اخیر  کوهنوردی را مروری کوتاه بنماید ردپای این برآورد ناصحیص افراد ازخود را بدنبال تزریق دگزامتازون بخوبی خواهید دید

اسلاید ۷ :

 • چه باید کرد؟
 • به همه کوهنوردان عزیز توصیه اکید میکنم که توان بدنی خود را و میزان سازگاریشان را با ارتفاع همیشه قبل از تزریق دارو بر آورد کنند. اگر علائم آنها شدید نیست تنفس مناسب دارند٬ سردرد خفیف دارند و اشتهایشان نسبتا خوب است در تجویز این دارو تعجیل نکنند تا بتوانند برآورد درستی از آمادگی خود برای صعود داشته باشند.و همیشه به یاد داشته باشند که اگر اوضاع به گونه ای است که نیاز به تجویز دگزامتازون دارند دیگر صلاحیت صعود ندارند.اجازه ندهید سرخوشی و توان کاذبی که بعد از تزریق دگزامتازون پیدا می کنید شما را فریب دهد و باعث شود زمانی متوجه کاهش توان بدنیتان و ناسازگاریتان با ارتفاع شوید که بسیار دیر شده است

اسلاید ۸ :

 • به همه مسئولین تیم ها توصیه اکید می کنم که دقت کنند کوهنوردی که دگزامتازون تزریق کرده دیگر صلاحیت صعود ندارد مبادا بهبودی نسبی بعد از تجویز دگزامتازون آنها را در برآورد توان همنوردشان در صعود به اشتباه بیندازد. به همه پزشکان وهمکاران عزیز و کسانی که در کوه به هر دلیل برای تجویز دارو به کوهنوردان تصمیم میگیرند توصیه میکنم که هیچگاه تا مطمئن نشده اند که کوهنورد دارای علائم ارتفاع زدگی٬ قصد فرود دارد به او دگزامتازون تجویز نکنند و ابتدا از قصد او  برای بازگشت و تصمیم سرپرست برای این کار مطمئن شوند سپس اقدام به تجویز دارو کنند.حتی اگر مجبور شوند وی را با حال بد راهی فرود کنند و در راه برای وی دگزامتازون تزریق کنند

اسلاید ۹ :

 • و بطور خلاصه یک اصل مهم و همیشگی را بیاد داشته باشید:
 • دگزا متازون در ارتفاع به شما کمک میکند تا بتوانید با برطرف کردن موقت علائم ارتفاع زدگی به سلامت فرود بیایید و و یا شبی را بسلامت بگذرانید تا فردا فرود بیاید و هیچگاه دارویی برای ادامه صعود نیست

  یک اصل مهم و همیشگی را بیاد داشته باشید:

  دگزامتازون به شما کمک میکند تا بتوانید به سلامت فرود بیاید و خود را از خطر دور کنید.

  این دارو هیچگاه شما را آماده صعود نمیکند

اسلاید ۱۰ :

 • صاعقه نور حاصل از تخلیه الکتریکی با ولتاژ بسیار بالا در زمان بسیار کوتاه و به طول تا چندین کیلومتر است. همراه با صاعقه (برق)، رعد وجود دارد که صدای ناشی از اتساع ناگهانی هوای اطراف برق است.
  آمار : آمار دقیقی در ایران نداریم ولی در امریکا سالانه حدود ۱۰۰۰ نفر اصابت و ۱۰۰ نفر مرگ گزارش می شود. یعنی میزان مرگ آن ۱۰% است.
  مکانیسم و نحوه تولید رعد و برق : دو مکانیسم کلی برای تولید ابرهای تولید کننده صاعقه وجود دارد:
  ۱- انتقال هوا : OROGRAPHIC هوا در سطح زمین در اثر تابش خورشید گرم شده و در دامنه کوه صعود کرده به تدریج سرد شده و ابر توفان زا تولید می شود. معمولا در بعد از ظهر بهار و تابستان دیده شده ناحیه کوچکی را پوشانده و ظرف چند ساعت از بین می رود و هوا آرام میشود.
  ۲- تصادم توده های هوا : COLLIDING AIR MASS توده های عظیم هوا با هم برخورد کرده و ابرهای توفان زا تولید می کنند. روز و شب ندارد و منطقه وسیعی را می پوشاند . سبب تغییرات عمده آب و هوا می شود.
  هنگامی که ابرهای توفان زا تشکیل شد، به خاطر حرکت ابر و اصطکاک و همچنین حرکت مداوم قطرات آب و کریستال های یخ، در داخل ابر بار الکتریکی تولید میشود. بار مثبت در بالای ابر و بار منفی در پایین ابر قرار می گیرد. زمین مجاور هم بار مثبت می گیرد. در این وضعیت شرایط برای تخلیه الکتریکی فراهم است.
  هر صاعقه از تعدادی جرقه تشکیل شده که هر کدام چند صد متر طول داشته و در حد میلیونیم ثانیه طول می کشند و در جهات مختلفی حرکت می کنند. سرعت آن حدود ۲۰۰۰۰۰۰ متر بر ثانیه است و با چشم ما به صورت یک جریان پیوسته به نظر می آید. وقتی این جرقه به نزدیکی سطح زمین رسید، یک جرقه برگشتی از یک ناهمواری در سطح زمین تولید می شود که با جرقه اصلی متصل شده و مسیر تخلیه الکتریکی کامل میشود. در نهایت با تخلیه الکترون ها نور تولید می شود.
  چون این جریان از کانال باریکی عبور می کند هوای اطراف را تا حد ۳۰۰۰۰ درجه گرم می کند که سبب اتساع انفجاری هوا شده و رعد را تولید می کند.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 30 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد