دانلود فایل پاورپوینت هفت عا د ت مرد ما ن موثر

PowerPoint قابل ویرایش
31 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت هفت عا د ت مرد ما ن موثر توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت هفت عا د ت مرد ما ن موثر قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

عا د ت  ا و ل

عا مل با شید

ا صول نگرش شخصی

اسلاید ۲ :

رفتا ر ما کنش تصمیم ها ی ما ست نه زا ییده شرا یط ما . پس می توا نیم بگذا ریم ا حسا س ها تا بع ا رزشها با شند .

                          مد ل عا مل بودن

          واکنش             آزادی انتخاب           محرک

           ا راده مستقل                                 خود آ گاهی

                           وجدان              تخیل

اسلاید ۳ :

حلقه نگرا نی / حلقه نفوذ

یکی از بهترین راهها برای خودآ گاهی از میزان عامل بودن خود این است که ببینیم وقت وانرژی خود را صرف چه چیزی می کنیم . با ایجاد “حلقه نگرانی “می توانیم آن چیزهایی را که نسبت به آنها نگرانی خاصی نداریم جدا کنیم. اموری را که می توا نیم درباره شان کاری بکنیم در حلقه کوچکتر “ حلقه نفوذ “ قرار می دهیم .

 

 

 

 

اسلاید ۴ :

دو ویژگی حلقه نگرا نی

عواقب : با اینکه در انتخاب اعمال خود آزادیم، در انتخاب

عواقب آن اعمال آزاد نیستیم . عواقب تابع قوانین طبیعی اند

ودر “ حلقه نگرانی “ قرار دارند .                            

اشتباهات : نگرش عامل به اشتباه ، تصدیق بی درنگ آن و

آموختن از آن بوده و موجب می شود که شکست به موفقیت تبدیل شود .                                                     

 

 

اسلاید ۵ :

عا دت دوم

 

ذهنا ا ز پا یا ن آغا ز کنید

اصول رهبری شخصی

اسلاید ۶ :

“ ذهنا ا ز پا یا ن آ غا ز کنید “ مبتنی براین اصل است که همه چیز    

 دوباره آفریده می شود . همه چیز آفرینشی ذهنی یا نخستین، و

آفرینشی جسمانی یا دوم دارد .

             

 

رهبری ومدیریت : دو آ فرینش

عادت دو مبتنی بر اصول رهبری خویشتن است. به این معنا که رهبری نخستین آفرینش است. رهبری،مدیریت نیست، مدیریت دومین آفرینش است.مدیریت مساله ای است که آخر امر مورد توجه قرار می گیرد. مثلا چگونه می توانم امور معینی را به بهترین شکل انجام دهم؟

حال آنکه رهبری پیش از سایر امور مورد توجه قرار می گیرد.

 مسایلی مانند:چه اموری را می خواهم به انجام برسانم؟

اسلاید ۷ :

شعا ر رسا لت شخصی

موثر ترین راه برای اینکه “ ذهنا از پا یا ن آ غاز کنیم “ ایجاد حکم یا شعار رسالت شخصی است . این حکم بر آنچه می خواهید باشید

“ منش “ و آنچه می خواهید به انجام برسانید “ خدمات و توفیقها “

و ارزش هایی که “ بودن و کنش “ بر اسا س آن هستند، متمرکز

می شود .

در کا نون

برای نوشتن شعار رسالت شخصی باید از کانون حلقه نفوذ مان آغاز

کنیم . هر آنچه در کانون زند گیمان هست منشاء امنیت و هدا یت و

حکمت و قدرت ما خوا هد بود .

اسلاید ۸ :

عا دت سوم                           

نخست ، ا مور نخست را قرار دهید              

اصول مدیریت شخصی                     

اسلاید ۹ :

عا دت ۳ به دومین خلقت یا آ فرینش جسم مرتبط می شود و تجلی و تبلور طبیعی عادتهای ۱ و۲ محسوب می گردد . زیستن در پرتو عادت ۳ مستلزم انطباق هر روز و هر لحظه زند گی با اصول و قواعد است .

 چها ر نسل ا ز مدیریت زما ن

اولین نسل مدیریت زمان با نوشته ها و صورت موجودی قابل توصیف است. تقویم ها و دفترچه های قرار ملا قات معرف دومین نسل مدیریت
زمان است . نسل سوم مدیریت زمان نقطه نظر های مهمی از قبیل اولویت
بندی ، توصیف ارزشها، هدف گذاری اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند
مدت را مرکز توجه قرار می دهد . نسل چهارم به جای مورد توجه قرار دادن اشیاء و زمان ، به حفظ و گسترش روابط و تحقق نتایج می اندیشد .

اسلاید ۱۰ :

مربع ۲

هر کار و حرکتی بوسیله دو معیار فوریت وضرورت سنجیده می شود. فوریت مستلزم

توجه فوری است . ما در قبال موارد فوری واکنش نشان می دهیم . در حالی که موارد ضروری فاقد فوریت، نیازمند ابتکار عمل و خوی وسرشت عامل بودن است .

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 31 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد