دانلود فایل پاورپوینت تحقیق همبستگی با تحلیل رگرسیون و تحلیل ماتریس

PowerPoint قابل ویرایش
21 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تحقیق همبستگی با تحلیل رگرسیون و تحلیل ماتریس توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تحقیق همبستگی با تحلیل رگرسیون و تحلیل ماتریس قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تحقیقات همبستگی را می‌توان بر حسب هدف به سه دسته تقسیم کرد:

مطالعه همبستگی دو متغیره
تحلیل رگرسیون
تحلیل ماتریس همبستگی یا کواریانس

اسلاید ۲ :

واژه رگرسیون به معنای بازگشت است.این واژه را اولین بار فرانسیس گالتون به کار برد.وی در تحقیقی متوجه شد که قد پسران خانواده با قد والدین آنها مرتبط است و نشان دهنده سهم یک یا چند متغیر مستقل در پیش بینی متغیر وابسته است .در رگرسیون به دنبال برآورد رابطه ریاضی و تحلیل آن هستیم به طوری که با آن بتوان کمیت متغیری مجهول را با استفاده از متغیر های معلوم تعیین کرد.
در تحقیق همبستگی به دنبال تعیین نوع رابطه و میزان ارتباطی هستیم که متغیرها را به هم ربط می دهد.

اسلاید ۳ :

x: متغیر مستقل (هزینه تبلیغات)
y: متغیر وابسته (تعداد فروش)

نمودار پراکنش را رسم کنید؟
آیا ارتباطی بین هزینه تبلیغات و
تعداد فروش وجود دارد؟ چه نوع ارتباطی؟

اسلاید ۴ :

آیا ارتباطی بین هزینه تبلیغات و تعداد فروش وجود دارد؟ چه نوع ارتباطی؟
بله.با افزایش هزینه تبلیغات تعداد
فروش افزایش می یابد. اما رابطه
دقیقی بین x و y دیده نمی شود و
و نمی توان خطی را رسم کرده که
تمام نقاط را بپوشاند، ولی می توان
خطکش شفافی را روی نمودار پراکنش گذاشت و خطی را به صورت بصری طوری رسم کرد که با دقت برازنده داده ها باشد.به این خط ”برازش بهترین خط“ می گویند.

اسلاید ۵ :

ضریب همبستگی:اگر از ضریب تعیین ، ریشه دوم بگیریم، به مقدار به دست آمده ضریب همبستگی می گوییم و آن را با r نشان می دهیمr2√.r= r می تواند متواند مثبت یا منفی باشد.علامت ضریب همبستگی (r) همان علامت شیب خط رگرسیون (b) است.
ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه ، مستقیم یا معکوس ،را نشان می دهد (-۱<r<+1)

اسلاید ۶ :

تعمیم روند برای خارج از دامنه مشاهدات
فقدان رابطه علت و معلولی
تعمیم روند گذشته به آینده

اسلاید ۷ :

از جمله تحلیل‌های همبستگی ، تحلیل ماتریس کواریانس یا ماتریس همبستگی است. دو نوع از معروفترین این تحلیل‌ها عبارتند از :
مدل تحلیل عاملی :وعی روش آماری که هدف کاربرد آن ،ارائه مجموعه ای از متغیر ها برحسب تعداد کمتری از متغیر های فرضی است.در واقع تحلیل عاملی بر این فرض متکی است که متغیر های مشاهده شده ترکیب خطی از متغیر های فرضی زیر بنایی تر هستند.
هدف تحلیل عاملی:ساده ترکردن ماتریس همبستگی بین متغیر هاست طوری که بتوان آنها را بر حسب تعداد کمی از عامل های زیر بنایی تبیین کرد.
مدل معادلات ساختاری:

اسلاید ۸ :

مفروضات:واریانس و میانگین متغیر ها
عامل(f ):ترکیبات واقعی و درست از متغیرها
بارهای عاملی(λ):بیانگر همبستگی این ترکیبات با عوامل هستند.

برای برآورد اولیه میزان اشتراک، از روش مؤلفه های اصلی (Principle Component) برای به دست آوردن مقادیر ویژه و میزانهای اشتراک استفاده شده است .در روش تجزیه به مؤلفه های اصلی، ماتریس ضرایب همبستگی (R)را به دست می آوریم. در این روش، مقادیر ویژه از ماتریس همبستگی متغیرها به دست می آیند. با محاسبه مقادیر ویژه این ماتریس، مقدار بزرگتر از یک را در نظر می گیریم . عاملی که دارای مقدار ویژه کمتر از یک باشد، تغییرات کمتری از کل داده ها را در مقایسه با یکی از متغیرها توضیح می دهد . به طور کلی افزایش تعداد عاملهای مشترک، میزان اشتراک متغیرها را افزایش خواهد داد.

اسلاید ۹ :

اجرای تئوری تجزیه عاملی: در تجزیه عاملی ۴ مرحله جهت تعیین الگوهای ارتباطی بین متغیرها اجرا می شود:
١- تهیه ماتریس همبستگی
٢- استخراج عامل ها
٣- دوران و اعمال تبدیلاتی خاص روی عاملها، برای آن که روابط میان داده ها را بهتر تفسیرکنند.
۴- تفسیر نتایج

اسلاید ۱۰ :

مثال:تجزیه عاملی روی داده های حاصل از درصد فعالیتهای اقتصادی مردم در استانهای ایران؟
در اینجا قصد داریم روش تحلیل عاملی را ، بر روی داده های مربوط به درصد نیروی کار ١۴ بخش مختلف فعالیتهای اقتصادی در ٣٠ استان کشور ایران پیاده کنیم و نتایج جالبی به دست آوریم . ١۴ بخش عبارتند از :
١- کشاورزی ٢- معدن ٣- صنعت ۴ – انرژی ۵- ساختمان ۶- بازرگانی ٧- هتل ٨- ارتباطات ٩- واسطه گریهای مالی ١٠ – املاک و مستغلات ١١ – امو ر عمومی ١٢ – آموزش١٣ – بهداشت ١۴ – سایر
جدول، میانگین درصد اشتغال در هر فعالیت را در کلیه استانها و میزان پراکندگی آنها در کلیه استانها را نشان می دهد. بر اساس این داده ها ملاحظه می شود که میانگین درصد اشتغال در زمینه بازرگانی و صنعت از میانگین درصد اشتغال در سایر زمین ههای فعالیتهای اقتصادی مطرح شده بیشتر می باشد.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 21 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد