بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تعريف:                                   

 • سياه زخم بيماري عفوني حيوانات است.
 • از جمله بيماريهاي مشترك انسان و دام به شمار ميايد.
 • انسان بطور اتفاقي در اثر تماس با دام يا فراورده هاي دامي الوده بدان مبتلا مي شود.
 • پوستول بدخيم -شاربن-تب طحالي-بيماري پشم ريسان

اسلاید 2 :

اهميت بهداشتي:            

 • سياه زخم باعث بروز مرگ و مير فراوان در دامها
 • باعث وابستگي اقتصادي و سياسي
 • موجب افزايش مرگ و مير در انسان
 • بيوتروريسم

اسلاید 3 :

عامل اتيولوژيك:                          

 • باسيلوس انتراسيس(باسيل شاربن) هوازي –گرم مثبت- ميله اي شكل ( رويشي Vegetative واسپور)
 • اسپور باكتري سالها(تا20 سال)درخاك و فراورده هاي دامي زنده ميماند.
 • اسپور عامل مهم در انتشار بيماري است.

اسلاید 4 :

ساختمان انتي ژنيك               :

 • انتي ژن كپسول
 • انتي ژن سوماتيك
 • توكسين سياه زخم: سه بخش حساس به حرارت دارد
 • 1-انتي ژن محافظت كننده(PA )
 • 2-فاكتور كشنده(LF )
 • 3-فاكتور تورم زا(EF )

اسلاید 5 :

Protective Antigen

Binds Edema Factor to form Edema Toxin

Facilitates entry of Edema Toxin into cells

Edema Factor

Massive edema by increasing intracellular cAMP

Also inhibits neutrophilfunction

اسلاید 6 :

Lethal Factor

Stimulates macrophage release of TNF-α, IL-1β

Initiates cascade of events leading to sepsis

اسلاید 7 :

اپيدميولوژي:                

 • شاربن بيماري مخصوص حيوانات به ويژه دام ها
 • انسان ميزبان اتفاقي است
 • سياه زخم انتشار جهاني دارد.تنها نحوه وميزان انتقال ان دركشورهاي مختلف متفاوت است.
 • مناطق اندميك: اسياوخاورميانه-اسياي صغير-جنوب اروپاوشمال افريقا
 • در امريكا 80 درصددر رابطه با صنعت بقيه دررابطه با كشاورزي است.

اسلاید 8 :

مخزن:

 • مخزن نهايي باسيل سياه زخم خاك است.
 • عواملي نظير PH حدود 6وشرايط محيطي اوايل بهار در تكثير باسيل دخالت دارند.
 • هر گاه شرايط مناسب باشد باسيل سياه زخم تا چندين سال در خاك ميتواند زنده بماندوتكثيريابد.

اسلاید 9 :

راههاي انتقال سياه زخم:

 • تماس مستقيم با حيوانات الوده
 • تماس با پشم-مو-پوست-استخوان وساير فراورده هاي الوده 
 • استنشاق افشانه هاي الوده(بيو تروريسم)
 • خوردن گوشت وشيروساير موادالوده به باسيل شاربن

اسلاید 10 :

ادامه                        

 • دريك همه گيري در ژاپن در سال 1964 از 356 مورد گزارش شده 102 نفر مشكوك به نوع گوارشي بودند
 • گاهي تلقيح اسپور در پوست توسط گزش حشره الوده ويا از طريق كيسه حمام ويا سفيداب صورت ميگيرد
 • انتقال انسان به انسان از طريق نوعي برس تهيه شده از نخل
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید