بخشی از مقاله

سياه زخم چيست؟

عامل آن باسيل بزرگ گرم مثبت با توانايي توليد اسپور ميباشد. كه اسپور نسبت به شرايط سخت محيطي بسيار مقاوم بوده و مدت طولاني در هوا و بويژه خاك زنده ميماند. باسيل آنتراكس در حيوانات بيشتر ديده مي شود لذا افراديكه در تماس بيشتر با حيوانات و فرآورده هاي حيواني آلوده قرار دارند، بيشتر گرفتار ميشوند.

2 ـ راههاي انتقال بيماري كدام است؟
تماس با اسپورهاي آلوده كننده ميكروب از طريق پوستي، مخاطي، تنفسي و يا سيستم گوارشي با انتقال از فرد به فرد بسيار نادر است.
3 ـ دوره نهفتگي بيماري
حدود 7 روز پس از تماس مي باشد. تعداد 8000 تا 50000 ميكروارگانيسم براي آلودگي از راه تنفسي لازم است.
4 ـ علائم بيماري كدامند؟

در نوع پوستي اغلب به صورت تورم موضعي و يا زخم پوستي بدون درد، سياه رنگ، نكروز شونده با بجا ماندن اثر بعد از بهبودي يا eschar ميباشد.
آنتراكس تنفسي ممكنست داراي علائمي شبيه آنفلوآنزا بوده و در موارد پيش رفته به صورت پنوموني هموراژيك تظاهر نمايد كه ميتواند مرگ زا باشد.

5 ـ تشخيص بيماري چگونه است؟
كشت خون مثبت به همراه رنگ آميزي گرم Gram Stain
روشهاي تشخيصي اختصاصي آزمايشگاهي
6 ـ روشهاي پيشگيري كدامند؟

استفاده از واكسيناسيون در افراد در معرض خطر
مصرف آنتي بيوتيك پني سيلين ، داكسي سيكلين و ترجيحاً سيپروفلوكساسين زير نظر پزشك واكسن سياه زخم از سويه Sterne باسيلوس آنتراسيس كه توكسين در مقادير غيركشنده توليد ميكند و ميتواند آنتي بادي محافظ ايجاد نمايد، تهيه مي گردد.
ايمونيزاسيون به كمك 2 نوبت تزريق زيرجلدي به فواصل دو هفته و سپس 3 تزريق در ماههاي 6 ، 12 و 18 صورت ميگيرد. تزريق بوستر ساليانه نيز توصيه مي شود.
تزريق واكس براي افراد سالم 65 ـ 18 سال مجاز مي باشد و براي خانمهاي حامله نبايد مورد استفاده قرار گيرد.

7 ـ درمان كدامند؟
با استفاده از آنتي بيوتيكهاي پني سيلين ـ داكسي سيكلين و ترجيحاً سيپروفلوكساسين زير نظر پزشك مي باشد. تا كنون مقاومت قابل ملاحظه گزراش نشده است.
شروع سريع درمان كمك كننده است.
آنتراكس نوع تنفسي بعد از شروع علائم باليني علي رغم درمان 100% كشنده مي باشد.
چگونگي برخورد با موارد مشكوك (بسته ها يا نامه هاي پستي)

به آلودگي با باسيل سياه زخم
راههاي شناسايي بسته هاي مشكوك به باسيل سياه زخم :
برخي مشخصات بسته هاي مشكوك به الودگي عبارتند از :
1. بسته بندي هاي بزرگتر از حد معمول يا با وزن بيش از حد معمول
2. پاكت هاي بدون نشاني و يا با عنوان نادرست
3. هر گونه احساس برآمدگي يا وجود جسم خارجي در درون پاكت
4. بسته هاي لفاف پيچ شده بيش از حد با طناب، چسب و …
5. شواهد دال بر وجود ورقه آلومينيومي يا موارد مشابه درون پاكت

6. بسته هاي با ظاهر فريبنده يا داراي صداي خش خش (بعد از تماس دست)
7. وجود عناوين خاص روي بسته مانند محرمانه است يا شخصي و …
8. عدم هم خواني مهر منطقه پستي با نشاني فرستنده
9. وجود لكه چربي ـ هر گونه بو يا تغيير رنگ مشخص بر روي پاكت مشكوك و …

چگونگي نقل و انتقال بسته هاي مشكوك به باسيل سياه زخم يا هر عامل بيولوژيك تهديد كننده ديگر
در اين موارد توجه به نكات ذيل الزامي است :
1 ـ قدم اول حفظ آرامش و دوري از ترس و اضطراب است.
2 ـ هرگز محتويات بسته ها يا پاكت هاي مشكوك را تكان نداده و يا خالي نكنيد.
3 ـ پاكت يا بسته مشكوك را بايد در كيسه پلاستيكي ضخيم يا پارچه محكم ضخيم و يا ظرف و سطل دردار كه امكان نفوذ محتويات آن به خارج نباشد قرار داد.
4 ـ به محض برخورد با هر پاكت يا بسته مشكوك چنانچه در محل كار خود هستند سريعاً مسئول ارشد يا مسئول حراست سازمان و يا پليس را مطلع نمائيد.
5 ـ در صورت دسترسي به طور مستقيم با پليس 110 تماس حاصل فرمائيد.

6 ـ پاكت يا بسته مشكوك را هيچگاه قبل از اطلاع به مراجع ذيربط جابجا ننموده و از نشان دادن آن به ديگران و يا از بررسي آن جداً خودداري نمائيد.
7 ـ افراد حاضر در محل را از وجود بسته مشكوك با خبر سازيد.
سپس محل را ترك كرده و درها را كاملاً بسته و از ورود افراد به محل جلوگيري نمائيد.

سيستم تهويه را خاموش نمائيد.
8 ـ دستها را جهت جلوگيري از انتشار آلودگي به صورت و يا پوست و ساير نواحي بدن، كاملاً با آب و صابون شسته و از به كار بردن مواد ضد عفوني كننده مانند الكل خودداري نماييد.
9 ـ در مورد افرادي كه در معرض آلودگي قرار گرفته اند و يا احتمال تماس و برخورد را خواهند داشت بايد دستورالعمل هاي پيش گيري اشاره شده جهت جلوگيري از ابتلا به بيماري اجرا شود.
10 ـ در صورت امكان فهرست افرادي كه هنگام دريافت بسته مشكوك در محل حاضر بوده و يا به نحوي با نقل و انتقال بسته در ارتباط بوده اند را تهيه و در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و نيروي انتظامي قرار دهيد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید