بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

نکات و تمرین

اسلاید 2 :

mm12  ضربه WL: 25

WP : 6mm to 3mm

PI=WL-WP

 

اسلاید 3 :

 اگر W >WL گردد A=0 خاک ناپایدار خواهد بود

 اگر WP>WL گردد غیر خمیری میباشد

 یکی از نشانه نهای بیش تحکیمی نزدیکی W خاک به WP میباشد

اسلاید 4 :

 نامگذاری خاکها

اسلاید 5 :

 تنش در خاک

اسلاید 6 :

 نشست خاک (تحکیم)

 

اسلاید 7 :

 مقاومت خاک

اسلاید 8 :

 پایداری شیروانیها

اسلاید 9 :

 فشار جانبی در خاک

اسلاید 10 :

 فشار جانبی خاک و دیوارهای حائل

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید