دانلود فایل پاورپوینت کار و فناوری

PowerPoint قابل ویرایش
13 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت کار و فناوری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت کار و فناوری قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

دسته بندی اشیادرهمه ی موارد به ما کمک می کندتادرموقع نیاز
زودتر به آن هادسترسی داشته باشیم . 
 
این کاررادر:کتابخانه          وکمدلباس          تجربه کردید    
 
نکته: دسته بندی اطلاعات ونام گذاری آن ها دردسترسی سریع 
تروآسان تر به ماکمک می کند .
 
 
 

اسلاید ۲ :

پرونده
وقتی یک نقاشی رادررایانه ذخیره 
میکنیددرمحلی ازحافظه ی رایانه
قرارمی گیرد.به نقاشی ذخیره شده
پرونده((fileمی گوییم.هرپرونده یک نام
دارد. مثلا:پرونده ی(فیلم) دررایانه
پرونده های زیادی وجوددارد. مانند: 
پرونده ی تصویری- پرونده ی بازی و…
پوشه
فرض کنیدچندپرونده ی نقاشی – بازی
وفیلم دررایانه ذخیره کرده ایدمی 
توانیدپرونده های هم نوع رادسته 
بندی کنید. دررایانه هردسته ازپرونده 
هارادریک پوشه (folder)قرارمی دهیم
 
 
 

اسلاید ۳ :

نمادرایانه         
 
برای مشاهده ی پوشه هاوپرونده های مو
جوددررایانه معمولاازنمادرایانه (computer)
استفاده می کنیم.برای دیدن محتویات 
موجوددررایانه مراحل زیرراانجام دهید:
۱-روی      کلیک کنید.
۲-درفهرست نمایان شده روی              
کلیک کنید.

اسلاید ۴ :

نکته :ممکن است پنجره ی رایانه ی شما بااین پنجره کمی متفاوت باشد

اسلاید ۵ :

برای دسته بندی ودسترسی سریع تربه
اطلاعات حافظه ی رایانه رابه چندبخش
یادرایو(Drive)تقسیم می کنند.درشکل
چندنمونه درایو(دیسک محلی)رامی
بینید.برای مشاهده ی محتویات هریک از
درایوهاروی نمادآن دباره کلیک کنیدتاپنجره
ی آن بازشود.درشکل مقابل محتویات
درایو D:(دیسک محلیD:)رامی بینید.

اسلاید ۶ :

ایجادپوشه دررایانه
برای آنکه شماراحت تربتوانیدبه نقاشی هایی که دررایانه کشیده ایددسترسی داشته
باشیدمیتوانیدیک پوشه به نام دلخواه(مثلا به نام خودتان)ایجادکنیدتاپرونده های 
نقاشی خودرادرآن قراردهید.برای این کار:
۱-درفهرست      روی زبانه                کلیک کنید.
 
۲-یکی ازدرایوها(مثلادیسک محلیD:)رابازکنید.
 
۳-درنوارمنو روی زبانه           کلیک کنید.
 
۴-زبان نوشتن رادررایانه فارسی کنید.سپس درکادرظاهرشده نام خودرابنویسید.(نام
دانش آموزآنوشا است) 

اسلاید ۷ :

تغییرنام پوشه(یاپرونده)
گاهی پس ازدادن یک نام به 
پوشه(یاپرونده)متوجه ی غلط 
بودن آن می شویدیاتصمیم 
می گیریدآن راتغییر نام((Rename
دهید.برای این کارمراحل زیررا
انجام دهید:
۱-روی پوشه ی موردنظرکلیک کنید
۲-درنوارمنوروی          کلیک کنید
۳-درفهرست ظاهرشده گزینه ی                                                                                     
               راانتخاب کنید.به این ترتیب
نام قبلی پوشه رنگی می شود.
۴-نام مورد نظر رابنویسید
۵-کلید                  برروی صفحه کلید
رافشار دهید.
 

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 13 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد