بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

آفرینش ، نتیجۀ فکر و ايدۀ افراد است که روش يا چیزی را برای   اولین بار به وجودمی آورد يا می آفريند، برای اين که ‌یا‌اختراع يک کار دشوار را آسان يا يک مسأله  را حل کند. من و دوستانم نیز می توانیم با هم يک اختراع يا آفرينندگی داشته باشیم. اختراعی که به تولید رسیده باشد، نوآوری نامیده می شود.

 

اسلاید 2 :

مخترعان و نوآوران در ساخت وسايل و محصولات خود، روش ها و ايده های نو را به کار می برند. بررسی چگونگی کار وسايل می تواندبه من يک ايدۀ جديد و نو بدهد و کمک کند تا بتوانم وسیلۀ دلخواه خود را اختراع کنم. برای نمونه هنگامی که دوچرخه را بررسی می کنم و می بینم چه بخش ها و قطعاتی در دوچرخه وجود دارد، می توانم    برای اختراع يک دوچرخه ای که با باد کار کند از

 آن استفاده کنم. يا وقتی يک اسباب بازی را باز

 و بسته می کنم می توانم از روش کار آن آگاه شوم.

اسلاید 3 :

شاه عباس صفوی برای رفاه مردم و لشکريان خود كه در هنگام سفر از شهری به شهر  ديگر می رفتند واحتیاج به نان داشتند، از شیخ بهايی که يکی از دانشمندان آن زمان بود، خواست چاره ای بیابد. شیخ بهايی برای نیاز به وجود آمده، با امکانات موجود در شهرها، اختراع و نوآوری جالبی را ارائه کرد. اختراع و نوآوری او تنور نان سنگک بود و پیش بینی  شد نانوايان شهرها، برای مصرف مردم  و نیاز سربازان  نان بپزند. نان سنگک از نظر مزه و بهداشتی بودن يکی از بهترين نان های ايرانی ست. من نیز با بررسی اختراع و زندگی مخترعان می توانم روش و ايده های آن ها را به کار ببرم و در اختراع و نوآوری خود از آن ها بهره برداری کنم

اسلاید 4 :

 برای اين که مخترع و نوآور خوبی باشید بايد خلاقیت خود را پرورش دهید. چندين روش برای پرورش خلاقیت وجود دارد سه شیوه زير را بررسی و آن ها را تمرين کنید.

اسلاید 5 :

در اين روش شما بین دو يا چند چیز ارتباط اجباری به وجود می آوريد. اين ارتباط باعث می شود ايده های جديدی برای حل مسائل به وجود آيد.

اسلاید 6 :

در اين روش يک گروه در بارۀ مسئله ای ايده ها و فکرهای جديد پیشنهاد می کنند. افراد گروه نبايد از همديگر ايراد بگیرند . آن ها بايد کمک کنند تا ايده ها و فکرهای بیشتر، هرچند عجیب و متفاوت، ايجاد شود.

اسلاید 7 :

اگر تنها دو ظرف سه و ده لیتری داشته باشید چگونه می توانید با اين دو ظرف،8 لیتر آب از رودخانه برداريد؟

اسلاید 8 :

يک ديگر از روش هايی که برای اختراع و تولید محصول جديد به کار می رود، کاربرد مراحل طراحی و ساخت است.فرايند طراحی و ساخت در نمودار صفحه بعد نشان داده شده است.

اسلاید 9 :

در خلقت و طبیعت، محصولات فناوری های بسیار زيادی وجود دارد که بشر توانسته است برخی از آن ها را شبیه سازی کند. به ابزار، روش ها و وسايلی که انسان ها می سازند «محصول فناوری» می گويند.

اسلاید 10 :

فناوری از نظر پیچیدگی به سه سطح ساده، متوسط و پیشرفته تقسیم بندی می شود. برخی از فناوری ها عبارت اند از فناوری ارتباطات و اطلاعات، فناوری نانو، فناوری فضايی و زيست فناوری. با شناخت و کاربرد درست فناوری ها، می توان آن ها را برای زندگی سودمندتر کرد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید