بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 چشم انداز فصل 5

شرکتها با بودجه برنامه ریزی می شوند.

بودجه بندی عملیاتی مختلف

بودجه بندی یک ابزارمهم برنامه ریزی است که درآن  هزینه هاودرآمدهای سازمان )بطورکلی (وزیرمجموعه اش مشخص می شود.

بودجه منطقی سلسه اهدافی رامحیامی کندکه می تواندجنبه های مالی فعالیتهای قابل برنامه ریزی شده راپوشش دهد.

بودجه یک نوع طرح وبرنامه است که مدیران سعی می کنند آنراانجام دهندوبه ان دست یابند.

شرح داستان بودجه بدون پرداختن به وظیفه کنترلی آن ناتمام است.این فصل دراین خصوص است .

 

اسلاید 2 :

به موضوعات عمومی درزمینه کنترل می پردازد.

(1مفهوم کنترل

(2بسط مفهوم کنترل

باشناخت موضوعات فوق رابطه بین کنترل مدیریت وبودجه بدست می آید.

به بحث دررابطه بادامنه کنترل مدیریت  می پردازد.که دربعضی مواقع ازعبارت  حسابداری مدیریت استفاده می شودولی باتمرکزمتفاوت .

(1تعاریف ”سیستم های کنترل مدیریت ”درمکاتب فکری مختلف

(2تعاریف مختلف سیستم های کنترل مدیریت درعمل

ارزیابی کلی ازادبیات کنترل مدیریت

(1مشخص کردن نیازهای عملی که مدیران رابرای طراحی سیستم های کنترل مدیریت هدایت می کند.

(2ایجادارتباط بین کنترل مدیریت عمومی وکنترل بودجه ای

(3جنبه های کنترلی هزینه یابی استانداردوبودجه

 

اسلاید 3 :

مفهوم کنترل

کنترل را نمی توان محدودبه حسابداری مدیریت نمودولی فهم حسابداری مدیریت ازجنبه های کنترل آسان است .

دامنه نامحدودکنترل شامل چندین سطوح مختلف تجزیه وتحلیل              می باشد(ازافراددرون سازمان تامحیط های اجتماعی ).این محیط هابه ترتیب توسط روانشناسی,جامعه شناسی سازمانی وتئوری های اجتماعی وسیع اداره می شوند.

سوال اساسی مشترک بین آنها: چه کسی چه کسی راکنترل می کند؟وبرچه اساسی ؟

باطرح این سوالات بامجموعه ای ازموضوعات تحقیقاتی بیشتری روبروخواهیم شد: مکانیزم کنترل ,نتایج کنترل واقدامات شفابخش برای مشکلات کنترل

باطرح عنوان این موضوعات عده ای به عوامل ریشه ای موضوعات کنترلی        ( جامعه شناسان )وعده ای به طرح راه حل (مدیران )می پردازند.

 

اسلاید 4 :

 • هردوجنبه مدیریتی وجامعه شناسی کنترل برای درک بهترحسابداری مدیریت درعمل وطراحی بهترسیستم های کنترلی مهم هستند .

جنبه جامعه شناسی   بیشترمشکلات رابازگومی کندوآنهارابه عوامل اجتماعی وسیاسی ربط داده تااینکه راه حلی ارایه دهد.مثلاکارکردپایین کارگران رایاناشی ازفرهنگ کاری می دانندیافشارهای سیاسی اتحادیه های کارگری .

 • جامعه شناسان ازکنترل برای درک سازمان وجامعه استفاده می کنندنه اینکه بخواهندبوسیله آن آنهاراتغییردهند.(روسلندر,1992)

درمقابل جنبه مدیریتی  بیشتربدنبال راه حل است مثل طرحهای انگیزشی .

     مدیران ازکنترل برای کشف اختلافات بین” چه هست ” و ” چه بایدباشد”استفاده می کنند.(راسه ,1960)

     باکشف این اختلافات ,مدیران سعی می کنندبرای اصلاح آنهاقداماتی که ممکن است یابه نتایج مثبت ختم شودیامنفی بکارببرند.(ویکرز,1972)

اسلاید 5 :

 • سیستم کنترل بودجه یکی ازراه حل هاست .
 • کنترل خود به تنهایی هدف نیست بلکه وسیله است برای دستیابی به هدف : به عبارت  دیگر سیستمهای عملیاتی را بهبود می بخشد.)ایورت,1992).
 • درمکانیزم کنترل ,نتایج وراه حل مشکلات بدست می آید.
 • هدف ازفرآیندکنترل ,دستیابی سیستم به عملکرددرست درجهت اهداف سازمانی است .

اسلاید 6 :

کنترل مدیریت

 • کنترل مدیریت ازایده کنترل نشات گرفته .

کنترل مدیریت :ایجادچیدمانهاواقدامات سازمانی برای دستیابی اعضاء آن به عملکردمطلوب وباحداقل نتایج ناخواسته.(انصاری ,1977)

کنترل مدیریت فرآیندی است که مدیران , سایراعضاء سازمان رابرای اجرای استراتژی شرکت تحت تاثیرقرارمی دهند.

کنترل مدیریت شامل کلیه روشهاودستورالعمل های لازم است که برای اطمینان یافتن ازانطباق آنهابااستراتژی هاوخط مشی های سازمانی مورداستفاده قرارمی دهد.

 • معمولاکنترل مدیریت به کنترل های رسمی درمحیط سازمانی رجوع می کندتابه کنترل های غیررسمی درمحیط اجتماعی .

اسلاید 7 :

 • درتاریخ نوآوری های کنترل مدیریت ,سیستم های کنترل رسمی به ايجاد(تربیت) “ مدیرحرفه ای ” و ” ساختاررسمی کنترل ” پیوندزده شد. تکمیل شده توسط تیلوروفایول .
 • مطابق نظرتیلور(1967)فرآیندکنترل بایدبراساس استانداردکار (تقسيم كار,كيفيت ابزارو.... )باشددرحالیکه فایول معتقدبودکنترل های رسمی بایدازطریق نظارت مستقیم ایجادشود.
 • عملیات سيستم هاي كنترل رسمي ازطریق حسابداري است .
 • كنترل مديريت شاخه اي ازحسابداري است .(امرسون ,1912,چرچ1918)

اسلاید 8 :

 • سيستم هاي كنترل رسمي بايدبراساس مواردذيل طراحي شود:

(1چه عملي مهم وقابل توجه است .

(2ثبت دقيق وارايه منطقي وقايع.

(3بررسي وقايع.

نگرش حسابداري كنترل مديريت ناشي ازارتباط حسابداري با روانشناسي اجتماعي          ( آرگيريس ,1964) وتحليل سازماني وحسابداري است .( مارچ ,1958).

تحقيقات مذكورمنتج به شكل گيري ” مدل هارواردكنترل مديريت ”(HMMC ) ,سايبرنتيك ,تئوري سيستم هاي عمومي وتئوري اقتضايي گرديد.

مشكلات اساسي دراين تحقيقات ,نگرش سياسي – اجتماعي كنترل مديريت راشكل داد.

اسلاید 9 :

مدل هارواردکنترل مدیریت

 • هرسیستم کنترلي (سیستم کنترل مدیریت )بایدحداقل یکی از4اجزاء ذیل راداشته باشد:

یک ردیاب یامشاهده کننده که بتواندآنچه که اتفاق می افتدراکشف یامشاهده کند.

یک ارزیاب که بتواندعملکردراارزیابی کند.

یک مدیریاتعدیل کننده که درصورت نیازبتواندتغییریااصلاحات راانجام دهد.

یک شبکه ارتباطی که بتوانداطلاعات رابین ردیاب, ارزیاب ومدیرانتقال دهد.

اسلاید 10 :

سیستم کنترل مدیریت فرآیندارتباطی  است که تمام اجزاءآن بایکدیگرعمل    می کنند. 

کنترل مدیریت فرآیندی است که مدیران دربکارگیری تمام منابع به مااطمینان می دهندوآنهارا دراجراي اهداف سازمانی به طورموثروکارآمداستفاده             می نمایند.( آنتوني 1965)

کنترل مدیریت یک زیر-سیستم سازمانی است که بین برنامه ریزی استراتژیک وکنترل عملیاتی واقع شده .

سيستم هاي برنامه ريزي استراتژيك ,استرتژي هاي سازمان ,رابوجود              مي آوردوسيستم هاي كنترل عمليات ,موازنه وبازرسي روزانه راانجام ميدهد.

سیستم هاي کنترل مدیریت برای حصول اطمینان ازاجراءصحیح استراتژی های برنامه ریزی شده ,آنها رابررسی میکند.بودجه بهترين مثال است .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید