بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

عضو انجمن حسابداران خبره مديريت انگلستان
دانش پژوه دوره دکترای مدیریت استراتژیک دانشگاه Heriot-Watt اسکاتلند
عضو انجمن مشاورين مديريت انگلستان
عضو جامعه حسابداران رسمي ايران
40 سال تجارب مشاوره مديريت – اجرايي وآموزشی
شريك وعضو هييت مديره موسسه تدوين وهمكاران
رئيس شورايعالي انجمن حسابداران خبره ايران (2 دوره)
عضويت در كميته حسابداري مديريت فدراسيون بين‌المللي حسابداران
(IFAC) - دودوره
مدير نهاد پژوهشي BBRT در خاورميانه
مدرس مباحث مدیریت وحسابداری وسيستمهاي اطلاعاتي مديريت در دانشگاههاي علامه طباطبائي ودانشگاه تهران ودوره های MBA دانشگاهای خارجی در ایران
انتشارمقالات متعدددرنشريات علمي وحرفه اي كشور

اسلاید 2 :

رئوس مطالب
بخش اول
جايگاه بودجه در سيستم حسابداری مدیریت
ضرورت واهميت بودجه بندي درشركتها وسازمانها
تحليل حساسيت دربودجه بندي
گزارشگري عملكردبودجه وسنجش مسئوليت
بودجه بندي برمبناي عملكرد (بودجه عملياتي)
بخش دوم
نقدبودجه بندي سنتي
شیوه های نوین بودجه بندی
سازوكارهاي يهره برداري مطلوب ازنظام بودجه بندي
معرفي مدل اداره بنگاه بدون استفاده ازبودجه (Beyond Budgeting)

اسلاید 3 :

رقابت در پهنه جهاني
تجارت الكترونيكي (اقتصاد ديجيتالي)
افزايش ريسك بنگاه
اهميت‌يابي داراييهاي نامشهود
توسعه تكنولوژي اطلاعات
تغییر در ساختار هزینه ها
مشتري مداري
طرح تئوريهاي جديد:
( تئوري ذينفع‌ها/ تئوري نمايندگي / تئوري موانع)
مسئوليت‌هاي اجتماعي
اهميت‌يابي اخلاق سازماني (بويژه پس از ماجراي Enron)

اسلاید 4 :

حسابداري مديريت عبارت است از فرآيند تشخيص ، اندازه گيري ، گرد آوري، تنظيم، تجزيه و تحليل و ارائه اطلاعات مالي به مديران جهت برنامه ريزي و كنترل عمليات، حصول اطمينان از استفاده مطلوب از منابع سازمان و مسئوليت خواهي نسبت به چگونگي استفاده از منابع مورد نظر.

اسلاید 5 :

1-مفروضات وضوابط تهیه بودجه
2- ضرورت هم راستائي بااسترات‍ژيها
3- عامل محدود كننده در بودجه‌بندي و نقش آن در تهيه بودجه
4- نقش وکارکردکمیته بودجه
5- مراکزبودجه/مراکزمسئولیت
6-دوره بودجه
7- ظرفیت مورداستفاده درتهیه بودجه
8- طبقه بندي هزينه ها : پايه بودجه بندي

اسلاید 6 :

تعریف بودجه

بودجه بيان مقداري برنامه هاي بنگاههاوسازمان هاست که مي تواند براي كل بنگاه ويا هر يك از بخشهاي مختلف آن (مراكزهزينه،SBUs ويا پروژه ها) تهيه گردد وضمن آن سود،گردش نقدينگي، وضعيت مالي وساير برنامه ها به صورت كمي بيان گشته و آثار مجموعه تصميمات را با نگرش به آينده سازمان مشخص ومنعکس مي نمايد.

CHARLES HORNGREN

اسلاید 7 :

امكان برنامه ريزي
انتقال اهداف، امكانات و محدوديت ها
ايجاد هماهنگي بين اهداف بخش هاي مختلف
مسئله يابي و انجام تدابير براي حل مسائل
تعيين بهاي تمام شده برآوردي (نرخ هاي برآوردي سربار)
كنترل عمليات و سنجش عملكرد
تحليل گزينه هاي مختلف و انتخاب بهترين گزينه
ايجاد انگيزه در سازمان
حساسيت مديريت به هزينه ها و حفظ منابع سازمان

اسلاید 8 :

مركز مسئوليت:
بخش يا واحدي از سازمان كه مدير/ مسئول آن بايد پاسخگوي نتايج مالي تعريف شده‌اي از فعاليت‌هاي تشكيل دهنده مركز مسئوليت باشد.

اسلاید 9 :

فرآيند ايجاد تغيير در عناصر اصلي بودجه بمنظور تعيين دامنه اطمينان بخشي برنامه‌هاي عملياتي
”حساسيت“ با آثار ايجاد تغيير در هر يك از سرفصل‌ها سنجيده مي‌شود.
با استفاده از تحليل حساسيت عوامل كليدي در تهيه بودجه شناسايي مي‌شوند.
با توجه به آثار تغييرات در انجام ”تحليل حساسيت“ از برنامه كامپيوتري استفاده مي‌شود.

اسلاید 10 :

براساس تحليل حساسيت ، تحليل سناريو انجام وسناريوهاي پنجگانه زيرجهت تصميم گيري مديريت ارائه ميشود:
سناريوي : بسيارخوشبينانه
خوشبينانه
واقع بينانه
بدبينانه
بسياربدبينانه

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید