بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • بهترين شاخص مركزي توصيف هر توزيع كمي : ميانگين
 • بهترين شاخص مركزي براي ميانگين : انحراف معيار

اسلاید 2 :

 • توزیع نرمال ، یکی از مهمترین توزیع‌های احتمالی پیوسته در نظریه احتمالات است.
 • دلیل اصلی این پدیده، نقش توزیع نرمال در قضیهٔ حد مرکزی است.
 • در قضیهٔ حد مرکزی نشان داده میشود که تحت شرایطی، مجموع مقادیر حاصل از متغیرهای مختلف که هرکدام میانگین و پراکندگی متناهی دارند، با افزایش تعداد متغیرها، دارای توزیعی بسیار نزدیک به توزیع نرمال است.

اسلاید 3 :

این قانون که تحت شرایط و مفروضات طبیعی نیز برقرار است، سبب شده که برایند نوسان‌های مختلفِ تعداد زیادی از متغیرهای ناشناخته، در طبیعت به صورت توزیع نرمال آشکار شود.

بعنوان مثال، با اینکه متغیرهای زیادی بر میزان خطای اندازه‌گیریِ یک کمیت اثر میگذارند،

(مانند خطای دید، خطای وسیله اندازه‌گیری، شرایط محیط و ...)

اما با اندازه‌گیری های متعدد، برایند این خطاها همواره دارای توزیع نرمال است که حول مقدار ثابتی پراکنده شده است.

مثال‌های دیگری از این نوسان‌های طبیعی، طول قد، وزن یا بهرهٔ هوشی افراد است.

اسلاید 4 :

 • این توزیع گاهی به دلیل استفادهٔ کارل فردریک گاوس از آن در کارهای خود با نام توزیع یا تابع گوسی (گاوسی) نامیده می‌شود؛ همچنین به دلیل شکل این توزیع، با نام انحنای زنگوله‌ای
 • Bell Shaped (زنگدیس) نیز معروف است.
 • تابع احتمال این توزیع دارای دو پارامتر است که یکی تعیین کنندهٔ مکان (μ) و دیگری تعیین کنندهٔ مقیاس (σ) توزیع هستند.
 • منحنی تابع احتمال حول میانگین توزیع متقارن است. در حالت خاص اگر μ = 0 و σ = 1 باشد توزیع، نرمال استاندارد نامیده می‌شود

اسلاید 5 :

 • قسمت آبی تیره در فاصلهٔ یک برابر انحراف معیار از میانگین توزیع قرار دارد.
 • قسمت آبی روشن و آبی تیره به طور توام، در فاصلهٔ دو برابر انحراف معیار از میانگین توزیع قرار دارند.
 • در توزیع نرمال، اولی برابر با ۶۸٪ سطح زیر نمودار و دومی برابر با ۹۵٪ سطح زیر نمودار است

اسلاید 6 :

توزیع نرمال

میانگین فشار خون جامعه

 

 

 

فراوانی فشار خون ها (اعداد طبیعی)

فشار خون کمیتی پیوسته است

اسلاید 7 :

می خواهیم فراوانی را به احتمال تبدیل کنیم:

P(robability) = F(requency) / N(umber)

جمع تمام این احتمالات چند است؟ (سطح زیر منحنی چقدر است؟( 1)

این منحنی چه چیز را نشان می دهد؟ (چگونگی توزیع احتمال فشار خون های مختلف در جامعه)

به این طور نمودارها، نمودارهای نرمال (توزیع نرمال) می گویند

اسلاید 8 :

خصوصیات توزیع نرمال:

زنگوله ای بودن

Symmetric بودن

اسلاید 9 :

آیا انتظار دارید متغییری مثل وزن هم توزیع نرمال داشته باشد؟

اسلاید 10 :

شاخص های نماینده توزیع نرمال:

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید