بخشی از مقاله

- ارزيابی اقتصادی و بازار ابزارهای مهاجرت
امروزه سيستم‌های قديمی كه فعاليت‌های اصلی سازمان را انجام مي‌دهند يكی از بزرگترين مشكلات سازمان‌ها هستند كه به دليل قدمت طراحی و پياده‌سازی امكان تعامل با اجزای ديگر سازمان را ندارند و در بسياری از موارد كه سازمان نيازمندي‌های جديدی پيدا مي‌كند قابليت انعطاف برای برآورده ساختن نيازهای سازمان را ندارد و حتی در صورت امکان نيز از آنجايی که هزينه انجام تغييرات با گذشت زمان رشد تصاعدی خواهد داشت ( شکل (1)، انجام تغييرات دارای توجيه اقتصادی نيست .

با توجه به عدم توانايی سيستم‌های قديمی در برآورده‌سازی نيازهای جديد سازمان، سازمان‌ها به دنبال راهكارهايی جهت حل كردن اين مشكل مي‌باشند.

شکل (1) – نمودار هزينه اعمال تغييرات در سيستم های قديمي

اين در حالی است که نگهداری از اين برنامه‌های قديمی و زيرساختهای سخت‌افزاری آنها نيز برای سازمان‌ها فوق‌العاده گران تمام مي‌شود تا آنجا که در نهايت استفاده از آن مطابق شکل (2) هيچگونه توجيه اقتصادی نخواهد داشت.

شکل (2) – نمودار بازگشت سرمايه
دو راه حل كلی برای سازمان‌ها وجود دارد كه در گزينه اول سازمان از سيستم قديمی و تمامی مزايايش چشم مي‌پوشد و سيستم جديدی را جايگزين آن مي‌كند. در گزينه دوم سازمان تمايلی به دور انداختن سيستم قديمی ندارد بلكه روشی را بكار مي‌گيرد تا بتوان به سيستم قديمی پويايی و انعطاف بيشتری بخشيد. با توجه به اينكه سيستم‌های قديمی شيرازه و ستون فقرات

فعاليت يك سازمان مي‌باشند در بسياری از موارد سازمان‌ها هيچ تمايلی به كنار گذاشتن كامل آن و يا جايگزينی آن با يك سيستم نوپا ندارند كه هنوز در محيط كاری جدی سازمان قرار نگرفته است. بنابراين پيش‌بينی مي‌شود كه گزينه دوم در بازار مدرن‌سازی برنامه‌های سازمانی بيشتر مورد توجه سازمان‌ها قرار بگيرد به‌گونه‌ای كه اين امر از لحاظ اقتصادی استفاده از روشهای مهاجرت را مقرون به صرفه مي‌كند.


جهت تسهيل مشكلات سيستم‌های قديمی (گزينه دوم) روش‌های متنوعی ارائه شده است. برخی روش‌ها نگرشی سطحی دارند همانند تغيير واسط كاربر برنامه‌های قديمی که در شکلهای (3) و (4) نشان داده شده است. بنا به اين نگرش سطحی تغييرات عمده‌ای در سيستم‌های

قديمی ايجاد نمي‌شود. اين روش‌ها اغلب جهت استخراج داده‌ها و تعاملات برنامه¬های قديمی با كاربر و نمايش اين داده‌ها و تعاملات به‌صورت كاربرپسندانه‌تری به‌كار گرفته مي‌شوند. راهكارهايی در اين زمينه كه درحال حاضر در بازار وجود دارد يك لايه بين برنامه¬های قديمی و کاربر به‌وجود مي‌آورند كه در اين لايه معمولا" از پروتكل‌های وب و خصوصا" XML جهت تعامل و تبادل بهتر

اطلاعات بين برنامه¬های قديمی و کاربر استفاده مي‌شود. هرچند اين لايه (لايه سرويس وب) سبب افزايش ميزان پيچيدگی و سربار سيستم و مديريت پروسه¬‌ها مي‌شود ولی امكان دسترسی راحت‌تر و بيشتر به سيستم‌های قديمی را فراهم مي‌آورد بدون اينكه مشكلی برای اين سيستم‌ها به وجود آيد _سيستم‌هايی كه فعاليت سازمان‌ها به آنها وابسته است_. با توجه به اينكه به كارگيری پروتكل‌های وب جهت پياده‌سازی لايه واسط هزينه سنگينی به سازمان تحميل

نمي‌كند و از طرف ديگر به كارگيری اين پروتكل‌ها تهديد خاصی برای سيستم قديمی نيز به وجود نمي‌آورد؛ درحال حاضر بازار اين روش‌ها از رونقی نسبی برخوردار است. هرچند نبايد اين نكته را از خاطر برد كه اين روش‌ها راهكارهايی كوتاه‌مدت و موقت هستند و هرگز توانايی رفع مشكلات سازمان را در درازمدت ندارند.


شكل (3) - Screen Scrapping

شكل (4) - XML-Integration

دسته ديگر از روش‌ها رويكردی جامع دارند و در آنها سيستم قديمی سازمان مستقيما" مورد دستكاری و تغيير قرار مي‌گيرد. هرچند استفاده از اين روش‌ها ريسك بيشتری برای سازمان دارد؛ ولی با توجه به تمهيدات درنظر گرفته شده بدين منظور, تلاش مي‌شود در فعاليت سازمان خللی وارد نشود. اين روش‌ها به دليل حل مشكلات سيستم‌های قديمی به صورت بنيادی و ريشه‌ای راهكارهايی جامع و درازمدت هستند و از اين رو بسيار مورد توجه سازمان‌ها به عنوان راه‌حل نهايی مي‌باشند.
استفاده از اين روش‌ها سبب كاهش هزينه‌های نگهداری سيستم برای سازمان مي‌شود و همچنين با توجه به مستندسازی سيستم، از اين پس سازمان مي‌تواند سيستم و فرآيندهای آن را كاملا" كنترل كند. علاوه براين به دليل ايجاد قابليت ادغام با تكنولوژي‌های جديد، به نيازهای جاری و پيش‌روی سازمان نيز پاسخ داده خواهد شد. از جمله اين روش‌ها مي‌توان به روش‌های مهاجرت و

روش‌های مهندسی مجدد اشاره كرد که انواع روش های ارايه شده در اين زمينه در گزارش اول اين پروژه تحقيقاتی بررسی گرديد. بازار بازسازی سيستم‌های قديمی با گذشت زمان رونق بيشتری خواهد يافت چراكه دارای رابطه‌ای مستقيم با روند پيدايش نيازهای جديد در سازمان‌ها مي‌باشد. هرچند روش‌های موقت به سرعت به نتيجه مي‌رسند و مشكلات سازمان را نوعا" به صورت موقتی حل مي‌كنند ولی از طرف ديگر با توجه به ناكارآمدی روش‌های موقت به تدريج سازمان‌ها به روش‌های جامع و درازمدت روی خواهند آورد.


بازار بازسازی سيستم‌های قديمی دربرگيرنده محصولات، ابزارها و روش‌های مختلفی است كه در آنها تلاش مي‌شود وظيفه‌مندي‌ها و روال‌های كاری سازمان از سيستم قديمی استخراج گردد و به سيستم جديد منتقل شود و يا جهت تسهيل تعامل كاربر با سيستم قديمی از واسط

كاربرپسندانه‌تری استفاده شود و يا محيط كاری سيستم قديمی (سخت‌افزار قديمي) به وسيله يك لايه ميان‌افزار شبيه‌سازی و معادل‌سازی شود و از اين‌قبيل. به هرحال رقابت در بازار بازسازی سيستم‌های قديمی حول محور افزايش قابليت انعطاف سيستم‌های قديمی مي‌چرخد. علاوه¬بر¬اين بحث بازسازی سيستم‌ها تنها محدود به بزرگ¬رايانه‌ها نمي‌شود چرا كه سازمان‌ها با هر جهش تكنولوژی نياز دارند تا سيستم‌های قديميشان با توجه به مشخصات تكنولوژی جديد بازسازی شود. مشكل اصلی سازمان‌ها اين است كه سيستم‌های قديمی آنها ساليانی دراز

تمامی نيازها و وظيفه‌مندي‌های سازمان را برآورده كرده‌اند و درحال حاضر نيز مشكلی برای كار كردن ندارند ولی به دليل جهش تكنولوژي، اين سيستم موثر و بسيار كارآمد اجازه به كارگيری تكنولوژی جديد در سازمان جهت پاسخگويی به نيازهای جديد را نمي‌دهد. با توجه به اينكه اين سيستم‌های قديمی به صورت متناوب جهت برآورده‌سازی نيازهای سازمان به‌روز شده‌اند، ازاين‌ر

و اين سيستم‌ها برای سازمان‌ها ارزش حياتی دارند و به‌دليل همين ارزش حياتی است كه هيچ سازمانی برای جايگزينی سيستم كارآمد خود حتی در درازمدت نيز نمي‌تواند به راحتی تصميم بگيرد. با توجه به علاقه شديد سازمان به نگهداری سيستم قديمی كارآمد پيش‌بينی مي‌شود بازار روش‌های درازمدت و جامع همانند مهاجرت نسبت به روش‌های موقت و كوتاه‌مدت رونق بيشتری يابد.


2- بازگشت سرمايه ROI:
برنامه‌های كاربردی يك سازمان به صورت متناوبی نيازمند اعمال برخی تغييرات هستند كه اين تغيير علاوه بر نيازهايی همانند فرآيندهای جديد، ادغام با برنامه‌های كاربردی ديگر، ارتقای سخت‌افزار و نرم‌افزار است. ميزان بازگشت سرمايه برای برنامه‌های كاربردی در شكل 2 نشان داده شده است. گراف شكل 2 نشان مي‌دهد كه پس از اتمام مرحله پياده‌سازی برنامه هزينه نگهداری و توسعه آن كم است و بنابراين روند بازگشت سرمايه سير صعودی خواهد داشت. هرچند هزينه نگهداری مطابق شکل (1) پس از طی يك بازه زمانی به صورت نمايی افزايش پيدا خواهد كرد که اين افزايش سبب كاهش ميزان بازگشت سرمايه مي‌شود.

 

3- ابزار ACUCOBOL-GT از شرکت ACUCORP
اين محصول شرکت ACUCORP صورت جديدی از Cobol است که اجزاء اصلی و راه حلهای قدرتمند اين خانواده را بسط و توسعه داده اند. ACUCOBOL-GTباعث توسعه و پيشرفت خصوصيات مختلفی در يک سيستم می گردد. خصوصياتی نظير کامپايلر ، زمان اجرا ، سيستم فايل شاخص دار ، پشتيبانی تسهيلات مختلف ، Source-level و همچنين عيب يابی متقابل . تکنولوژی اصلی اين

سيستمها يک کامپايلر Singel-pass دقيق و سريع می باشد ، که کدهای قابل اجرا را از منابع نوشته شده درACUCOBOL-GT و يک سری از کدهای عمومی COBOL توليد می کند.
ACUCOBOL-GT محصولات خود را برای پردازنده های INTELو SPARC به صورت Compact ، object code مستقل از ماشين ، يا اختياری ، object code محلی را توليد می کند. کد های کامپايل شده را می توان به بيش از 600 قالب مختلف و انواع مختلفی از سيستم عامل ها منتقل کرد.

دروازه اشياء نيازی به پيوند مجدد با اشياء مستقل از ماشين و يا با کدهای محلی ندارد. کدهای محلی و اشياء مستقل از ماشين می توانند درون برنامه های کاربردی يکسان ترکيب شوند و به توسعه دهنده سيستم اين اجازه را می دهند تا کدها را برای بهترن حالت متناسب و مورد نياز برای بهينه سازی برنامه ، از عملکرد برنامه های کاربردی کامپايل نمايد.

3-1- سازگاری Source Code
گزينه های مختلفی برای حمايت در تبديل از محيط های مختلف Cobol در دسترس می باشد. اين گزينه ها کنترل بر روی عناصر اينچنين نظير source file format ، بررسی کلمات رزرو شده ومنابع ذخيره داده را آماده می کنند. ACUCOBOL-GT يک سازگاری عمومی را ارائه می کند :
• RM/COBOL-85 (ANSI 85)


• RM/COBOL-Version 2 (ANSI 74)
• ICOBOL
• VAX™ COBOL
• IBM DOS/VS COBOL
• HP COBOL II/XL
در ACUCOBOL-GT انواع مختلفی از شيوه های سازگاری می توانند درون برنامه های کاربردی يکسان اجرا شوند. اگرچه تکنولوژی ACUCORP تغييرات را آسان ساخته است ولی ممکن است که درون کد برخی از برنامه های کاربردی به تغييراتی نيازداشته باشيم.

3-2- قابليت انتقال اشياء
برنامه های کاربردی ساخته شده ، را می توانند در چندين قالب بسط و توسعه داد و با يک مجموعه از Source Code ها که فقط به يک ترجمه نياز دارد، نگهداری کرد. برای مثال يک برنامه کاربردی توسعه داده شده برای Unix می تواند بر روی يک ترمينال Windows خارج از مجموعه ای که مجددا ترجمه شده ، اجرا گردد.

 

3-3- سيستم فايلهای شاخص دار
اين تصور به خوبی با همه اجزاء ACUCOBOL-GT يکپارچه شده است و عامليتهاي آن با افزودن خصوصيات و بالا بردن عملکرد اضافی قابل مقايسه با ديگر سيستم فايلهای شاخص دار می باشد. (Open VMS در دسترس نيست)

3-4- انعطاف پذيری منابع داده
ACUCOBOL-GT به شما اجازه می دهد تا از فايلها و سيستمهای مديريت پايگاه داده متنوعی که شامل سيستم فايل ISAM است و برای موارد زير پشتيبانی شده است، استفاده شود.
• Pervasive.SQL,
• KSAM
• C-ISAM.

شرکت ACUCORP سيستم Acu4GL™ را برای آماده سازی دسترسی به سيستمهای RDBMS نظير ORACLE ، SQL Server MS ، DB2 و ODBC-compliant data sources افزوده است. با AcuSQL™ می توان پرس وجوهاي SQL را در برنامه های Cobol مورد نظر خود قرار دهيد و دسترسی به برنامه های کاربردی را در منابع داده SQL-compliant واگذار کنيد.

3-5- تکنولوژی گرافيکی
در ACUCOBOL-GT يک مجموعه جامع ازبخشهای مختلف به Cobol افزوده شده که برنامه نويسی و اداره گرافيکی واسطهای کاربر را نيز شامل می شود.با استفاده از اين مجموعه افزوده شده يک توسعه دهنده سيستم می تواند خصوصيات کامل GUI های محلی را در برنامه های موجود در سراسر Cobol اضافه نمايد .

3-6- ActiveX و OLE
ACUCOBOL-GT به توسعه دهنده اين توانايی را می دهد که بتواند از ActiveX ها ويا اشياء OLE در برنامه های خود استفاده و از مزايای آنها بهره برداری لازم را انجام دهد.

3-7- تکنولوژی Thin Client
ACUCORP در تکنولوژی Thin Clientاين اجازه را می دهد تا برنامه های ACUCOBOL-GT اجرا شده در Unix / Linux يا Windows server های 32 بيتی يک GUI Windows در شبکه های PC سيستم عامل Windows با TCP/IP ارائه دهد.

3-8- گسترش اينترنت
ACUCORP چندين تکنولوژی جديد را جهت ساده کردن گسترش برنامه های کاربردی ACUCOBOL-GT در اينترنت ارائه می دهد. برنامه های کاربردی يکسان آن در حال حاضر در مرکزاصلی آن اجرا شده اندکه می توانندآن را با سرعت در سرويس گيرنده های موجود در خارج از مجموعه ، توزيع کننده ها ويا کارکنان بدون تغييرات مشکل برنامه در دسترس قرار دهند.

3-9- توانايی سرويس گيرنده- سرويس دهنده
برنامه های کاربردی ACUCOBOL-GT به آسانی می توانند پشتيبانی سرويس گيرنده/ سرويس دهنده ، back -end را برای همه ايده های شاخص دار ، ترتيبی يا فايلهای وابسته به AcuServer™ را به دست آورد. AcuServer پشتيبانی دسترسی به فايل را در شبکه برای UNIX/Linux وسيستمهای ويندوز 32 بيتی که از طريق TCP/IP متصل شده اند آماده می کند.

3-10- قالب های پشتيبانی شده
در زير ليستی از سيستمها ، محيط ها و قالب هايی که توسط ACUCOBOL-GT پشتيبانی می شود را ملاحظه می کنيد :
• Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP
• Windows NT Server, 2000 Advanced Server, 2000 & 2003 Server
• MS Windows Terminal Server/Citrix
• HP-UX 10.20, 11.0, 11i, and 11.22i (32- & 64-bit)
• SCO UNIX Open Server (5.0.0, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.6) ELF
• SCO UNIX V.3 R2.4
• SCO UnixWare 7.0 ELF
• UNIX SVR4v3 (MP-RAS 3.x)
• Solaris 2.6 (x86 PC/Intel)
• Solaris 2.4, 2.5, 2.6 (Sun SPARC)


• Solaris 7.0, 8.0, 9.0 (Sun SPARC 32- & 64-bit)
• Solaris 7.0, 8.0 (x86 PC/Intel, 32-bit)
• Linux (glibc 2.0, 2.1, 2.2, 2.3) - x86 PC (Intel)
• Linux (glibc 2.1 and 2.2) - IBM (S/390)
• Linux (libc 5) - Intel


• AIX 4.1, 4.3 (32-bit)
• AIX 5L (32- & 64-bit)
• MPE/iX 6.0 (HP e3000)
• Open VMS operating systems

درانتها لازم به ذکر است که علامت تجاری ACUCORP، بسط و توسعه آن، ACUCOBOL-GT و Acu4GL توسط شرکت ACUCORP به ثبت رسيده است . همچنين علامت تجاری AcuServer, AcuSQL و AcuBenchنيز به شرکت ACUCORP اختصاص دارد. حق امتياز Acu4GL نيز توسط U.S. محافظت می شود. ساير نام محصولات و علامتها نيز به نوعی علامت تجاری آنها توسط شرکت ثبت شده اند.


4- ابزار AMXW از شرکت SPEED WARE
شرکت SPEED WARE اين ابزار را به عنوان يک راه حل يک مرحله ای جهت مهاجرت خودكار سيستم‌های قديمی نوشته شده با زبانهای نسل سوم نظير COBOL، Fortran ، SPL ،C و Pascal در محيط HPe3000 به سيستم‌های جديد ارائه کرده است. اين برنامه های کاربردی برای محيطهای MPE وگسترش مفاهيم آن مناسب و قابل اطمينان هستند. کدهای موجود بايد خود را برای کار با پايگاه داده ها و کامپايلر هايی که به تازگی ايجاد شده اند ، تطبيق و جايگزين کنند.

4-1- حل مشکلات مهاجرت
AMXW شامل بسياری از ابزارهای مورد نياز جهت پايان دادن و حل مشکلات سيستمهای موجود است. کدها به صورت خودکار برای کار با کامپايلر جديد تبديل می شوند و توسعه دهنده نيازی به تغيير کدهای خاص MPE ندارد. AMXW به صورت خود کار همه کدها را تغيير می دهد.لايه MPE و Intrinsics librarie که در بالا را شما می توانيد در قالب جديد اجرا کنيد.


MPE و VPLUS و تصاوير اصلی فراخوانده شده تغيير ناپذير هستند و توابع در محيط جديد به بدون تاثير پذيری از عملکرد سيستم به طور طبيعی به کار خود ادامه می دهد. معادلات فايلها ، JCW ، کارهای دسته های JCL ، UDC ها ، فايلهای عمومی و متغيرها همه پشتيبانی شده اند. محيط MPE اين اجازه را دارد تا درقالب جديد "as is" را اجرا کند.

4-2- کاهش هزينه و زمان
AMXW قادر است مهاجرت برنامه های کاربردی در HPe 3000 را به کمک شيوه های ديگر در کسری از زمان انجام دهد. از نظر سرعت ترجمه خط ها بدون نظارت و انجام عمليات به صورت دستی می تواند به ترجمه يک ميليون خط در روز دست پيدا کند. محيط لايه MPE در AMXW ها و Library Intrinsics به شرکتها اين اجازه را می دهد تا خيلی سريع و بدون تغيير کد هايشان برنامه های کاربردی را در محيط جديد اجرا کنند.

4-3- مهاجرت جريان خطوط Cobol
AMXW مخصوصا برای شرکتهايی که به برنامه های کاربردی نوشته شده توسط HP cobol 85 اعتماد دارند , بسيار مناسب است. برنامه ها، source code و کپی از Library ها و فايلهايInclude $ همه به صورت خودكار برای كار با (ACUCORP) ACUCOBOL-GT ، Micro Focus’s Net و Server Express تبديل می شوند.

4-4- عملكرد برنامه های كاربردی پيوسته و پيوستگی تجاري
برنامه های کاربردی که به محيط جديد منتقل شده اند از AMXW برای حفظ عملکرد خود استفاده کرده اند و بعد از آن که پايگاه داده ها و RDBMS نيز به محيط جديد منتقل شد، راه های يکسانی را در محيط جديد به کار می بندند. AMXW بالا ترين سطح از عملکرد را برای استفاده از پايگاه داده محلی و دسترسی به فايل و سيستم عامل آماده می کند. کتابخانه اصلی MPE بيشتر کتايخانه

های عمومی استفاده شده MPE را پشتيانی می کند. محيط متغيير ها، ايجاد فرايندها واجرای دستورات در برنامه های کاربردی دست نخورده باقی می ماند و به طور طبيعی در محيط و قالب جديد اجرا می گردند. گذشته از دستورات محلی Unix، Linux و Windows ، لايه MPE روش AMXW يک محدوده وسيعی از دستورات و توابع MPE را پشتيبانی می کند.
4-5- ساده سازی مهاجرت پايگاه داده و فايل


Image ، TurboImagو همه پايگاه داده های Allbase همراه با KSAM و Flat فايلهای می توانند در Eloquence و در ديگرسيستمهای مديريت پايگاه داده به محيط جديد منتقل شوند. دسترسی به پايگاه داده نهايی AMXW بسيار موثر است، به طوری که از فراخوانی های محلی استفاده می کند و فراخوانی TurboImag ها و فايلهای اصلی دست نخورده باقی می ماند.

4-6- مزايا و خصوصيات کليدی
• تغيير خودکار کدهای متراکم : MPE و کامپايلر مخصوص زبانهای نسل سوم برای کار با کامپايلر ها ، محيط ها و قالبهای جديد به وسيله تغييرات ، حذف و اضافه کردن کد جهت کاستن از کارهای دستی ،تبديل شده اند.
• اجازه سازگاری کدهای دست نخورده با کتابخانه های اصلی : MPE و داده های اصلی حذف های مورد نياز جهت ايجاد تغييرات در فراخوانی های اصلی را پشتيبانی می کند، و به برنامه های کاربردی اجازه کار در قالب نهايی و دسترسی به پايگاه داده ها و انواع فايلها انتخابی را می دهد.
• اجرای دستورات MPE در لايه MPE : اين بخش شامل يک لايه MPE است که مفاهيم ودستورات MPE را پشتيبانی می کند ، که آن می تواند functionality های خاص MPE نظير JCL batch jobs ، UDCs و command files را اجرا کرد.


• تهيه امکانات پايگاه داده ها برای مهاجرت سريع : انتقال TurboImage, Allbase, KSAM وپايگاه داده Flat فايل ها در محيط جديد دارای تنوع زيادی از پايگاه های داده ها و سيستم فايلهای مختلف است.(مانند Oracle, SQL Server, Eloquence, DB2, Sybase, Informix, Ingres, و همچنين سيستم فايل های AcuCOBOL-GT و MicroFocus)


• پشتيبانی فايل های MPE درديگر قالب ها : ممکن است که استفاده از KSAM و ديگر Flat فايل ها در محيطها و قالبهای ديگر نيز ادامه داشته باشد. بنا براين AMXW فايلهای KSAM را معادل و هم ارز با سيستم فايلها يا RDBMS ها به محيط جديد منتقل می کند. همچنين AMXW بيشتر دستوراتی را که برای دسترسی به Flat فايل ها استفاده می شود را پشتيبانی می کند که شامل Sequential, Temporary,Circular, RIO, Catalog, Byte stream وMessage files می باشد.


4-7- محيط های پشتيبانی شده
• پايگاه داده های منبع : Image, TurboImage, Allbase
• فايل ها : Sequential, Message, Temporary, Circular,RIO, Byte tream,Indexed(KSAM), Catalog وSPOOL


• زبانها : COBOL, HP FORTRAN, SPL, C, HP Pascal
• صفحه نمايش (Screen) : VPLUS, VFORM, Terminal I/O
• فراخوانی های سيستم : MPEهای اصلی سيستم ، VPLUS و پايگاه داده های اصلی
• عامليت های MPE :, UDCs, variable substitution, JCWs, Spooling, command files, JCL Batch Jobs
• تسهيلات : SORT/MERGE, FCOPY, KSAMUTIL


• محيط و قالب های نهايی : HP-UX, IBM AIX, Sun Solaris, Windows 2000, XP, Linux
• پايگاه داده نهايی : Oracle, DB2, Sybase, Eloquence, SQL Server,Imformix, Ingres

يکی از مولفين ، عرضه کننده و پشتيبان های AMXW ، MB Foster می باشد که برای کسب اطلاعات بيشتر می توان به آدرس www.mbfoster .com مراجعه کرد. شکل(5) فرايند مهاجرت در AMXW را نشان می دهد.

شكل (5) - فرايند مهاجرت در AMXW


5- ابزار EDWIN/3K از شرکت ORDINA Denkart
اين ابزار راهکاری جهت تبديل فرمهای VPlus ) واسطهای کاربر) در ماشين های HPe3000 می باشد. توسعه دهندگان VPlus دو مسئله برای خود متصور هستند : 1)چگونگی انجام مهاجرت؟ 2) روش نگهداري؟ ابزار edWin/3K راه حلهای مختلفی را برای اين مسائل ارائه می دهد. انتقال تمامی صفحات ورودی و خروجی از VPlus ،و اما در مقابل آن نگهداری واسطها و کدها در برنامه های کاربردی و کدهايی که نيازی به تغيير ندارند. edWin/3K شامل يک emulator فقط برای استدلال می باشد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید