دانلود مقاله ارتباط اختلال یادگیری ویژه1 سندرم »آلکسیا2« با سیستم اعصاب مرکزی

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان

مقدمه

استراب و بلاك3، معتقدند فرآیند یادگیري میتواند فرآینـدي رفتـاري باشـد و رفتـار بـر سطوحی از ارتباط درونی4 مشخّص تحقّق مییابد کـه رفتـار را بـه صـورت سلـسله مراتـب بازنمایی میکند.

1- Specefic Learning Disabilities (S.L.D) 2- Alexia

3- Strub and Black 4- interrelated Levels

١٥٠

به این ترتیب اختلال یادگیري اختلال در یک یا چند فرآیند اساسی روانشناختی است کـه در حیطههاي زبان اعم از شفاهی یا نوشتاري متجلی میشوند. از آن جا که غالباً مشاهده شـده که LD با اختلالهاي عصبشناختی از قبیل صرع و فلج مغزي، همراه و مرتبط است، فرضـیه

منشأ فیزیولوژیکال LD مورد حمایت قرار گرفته است. از طریق مطالعات بـرروي دو قلوهـا، معلوم شده اختلال LD مبنایی ژنتیکی نیز دارد؛ در بین انواع اختلالهاي یادگیري آلکـسیا بـه دو سطح نارساخوانی اکتسابی1 ونارساخوانی تحولی2 تقسیم میشود. اصطلاح »کوري کلمه«3،

بیانی کلاسیک براي آلکسیا است. اختلال کلاسیک آلکسیا بر مبناي الگوهـاي مـشاهدهاي کـه

عصبشناسهاي بالینی ساختهاند، تعیین شده است. نگرش جدیدتري کـه بـه مطالعـه آلکـسیا میپردازد و از محبوبیت عمومی بیشتري هم برخوردار اسـت، نگـرش »روان زبـانشـناختی«4

است، که به ویژه به وسیله روانشناسهاي شـناختی5 و نوروپسیکولوژیـستهـا6 رشـد کـرده است. آلکسیا به دو نوع بالینی اصلی مشتمل بر »آلکسیاي حروف«7 و »آلکسیاي کلمه«8 تقسیم میشود، با توجه به حضور یا عدم حضور اختلال نوشتاري بـه همـراه آلکـسیا، تقـسیمبنـدي دیگري مبنی بر آلکسیا بدون آگرفیا9 وآلکسیا همراه آگرفیا10 نیز خواهیم داشت. نگـرش سـوم اختلال را در اصطلاحات موضع عمومی نقص مورد توجه قرار میدهد، که یا در سیستم بینایی

اولیه و یا در سیستم زبانی اولیه است.

نقایصی در هیپوکامپال، پري فرونتال، مخچه، ... و همچنین نقایـصی از نـوع عـدم تحقّـق غلبه طرفی و ...، میتواند به نوعی از نارساییهاي ویژة یادگیري منجر شود. بر اساس مطالعـه پیشینه، نارساییهاي ویژة یادگیري، طبیعت عصبشناختی دارند، تمام عملکردهاي یادگیري در

مغز و نظام عصبی شکل میگیرند، نقص در کارکرد نظام عصبی مرکزي نیز به عنـوان یکـی از


1- aqired dyslexia 2- developmental dyslexia 3- word blindness 4- psycho linguistic 5- cognitive Psychologist 6- neuoro Psychologist 7- literal alexia 8- verbal alexia

9- alexia without agraphia 10- alexia with agraphia

١٥١


شایعترین علل نارساییهاي یادگیري مطرح میشوند (فیدورویکز1، (1999، مشکلات خواندن نتیجهاي از فقدان تحول عصبشناختی مناسب در حیطه خاصی از مغز است، بـه ویـژه حیطـه اکسی پیتو تمپورال چپ2، سیستم تمپو پاریتال3، و حیطه قدامی شامل بروکـا کـه بـراي فعـال شدن زبان ضروري است. دیسلکسیا زمانی بروز مییابد که حیطههاي مغزي مـذکور در دامنـه کنشگري طبیعی به کار گرفته نمیشوند.

در طی دهههاي اخیر، شواهد علمی قاطعی از پژوهش در حـوزة ژنتیـک و مطالعـات در حوزة مغز به طور شناختی به این تشخیص رسیدهاند که ناتواناییهاي یادگیري مبنـاي عـصب

زیستشناختی دارند. در مطالعه دو قلوها نشان داده شده اگر یکی از دو قلوها ناتوانی خواندن دارد، احتمال این که دوقلوي دیگر ناتوانی خواندن داشته باشد براي دوقلوهاي یکسان68% 4 و

براي دو قلوهاي غیریکسان40% 5 است. در بررسی پیشینه خانوادگی مشخّص شده اگر یکی از افراد خانواده (اولیاء، خواهر یا برادر و .....) در گذشته ناتوانی یادگیري را تجربـه کـرده باشـد احتمال بروز ناتوانی یادگیري، به طور معناداري افزایش مییابد. احتمال اخـتلال یـادگیري بـه کروموزومهاي 6 و 15 مرتبط است، و نسبت بروز اختلال یادگیري بین مردان نسبت بـه زنـان

1/5 به 1 است که این تفاوت شیوع، در دوجنس میتواند حکایـت از مبنـاي زیـستشـناختی مسأله داشته باشد (هیلمان و والنستین، .(61985

آلکسیا چیست؟

آلکسیا میتواند به عنوان ناتوانمندي اکتسابی در اکتساب زبان نوشتاري پس از یک ضـربه مغزي تعریف شود، اصطلاح دیسلکسیا را بعضی از نویسندگان به طور مترادف بـا آلکـسیا بـه
کار میبرند، اصطلاح » کوري کلمه«، بیانی کلاسیک براي آلکسیا است، و هنوز گاه و بیگاه در اروپـا بـه کـار مـیرود. نارسـاخوانی در دو سـطح نارسـاخوانی اکتـسابی7 و نارسـا خـوانی

1- Fiedorowiez, C. 2- left Occpitotempral Lobe 3- tempoparietal System 4- monozygotic 5- disygotic

6- Kenneth M. Heilman & Edward valenstein (1985) 7- aquired alexia

١٥٢


تحولی1 مطرح است. نارساخوانی اکتسابی در افرادي بروز مییابد که قبلاً یاد گرفته بودهاند به طور طبیعی بخوانند.

نارساخوانی تحولی به ناتوانمندي براي خواندن طبیعی از دوران کودکی اطلاق میگردد. در تعریف آلکسیا بر اختلال ادراکی تأکید میشـود. اخـتلالهـاي کلاسـیک آلکـسیک بـر مبنـاي الگوهاي مشاهدهاي که عصبشناسهاي بالینی ساختهاند، تعیین شده است. آلکـسیاي کلامـی، ناتوانایی در خواندن کلمه است و نسبتاً قابلیت خواندن حروف حفظ میشود. آلکسیاي کُلّـی، در مورد ناتوانایی خواندن حروف و کلمهها مطرح است (هیلمن و والنستین، .(1985

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 7 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

تحقیق در مورد نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری

word قابل ویرایش
24 صفحه
18700 تومان
چكيده:عصر حاضر را بايد تلفيقي از ارتباطات و اطلاعات دانست. عصري كه بشر در آن بيش از گذشته خود را نيازمند به داشتن اطلاعات و برقراري ارتباط براي كسب اطلاعات موردنياز ميباشد. امروزه با در اختيار داشتن فناوري اطلاعاتي و ارتباطي مختلف و پيشرفته، امكان برقراري سريع ارتباط و تبادل سريع اطلاعات بيش از پيش ميسر گرديد ...

مقاله در مورد مطالعه یک دانش آموز که دچار اختلال در یادگیری است

word قابل ویرایش
20 صفحه
18700 تومان
انگیزه و هدف تحقیق: جامعه اسلامی و انقلابی ما در مسیر رشد و تعالی خود مسئولیت خطیر و مقدس انسان سازی را بر دوش معلمین نهاده است و هزاران خانواده با امید و آرزو و کودکان و نوجوانان خود را در آغوش مدارس می سپارند تا اولیای مدرسه با علم و ایمان دلسوزی به ترتیب و آموزش فرزندانشان بپردازند معلمی که از توانایی های ...

دانلود مقاله اختلالات ارتباطی

word قابل ویرایش
67 صفحه
27700 تومان
اختلالات ارتباطیمراحل رشد گویائیمنظور از زبان ، همان زبان لفظی است که بمیزان توانائی و نضج دستگاههای صوتی بنابر تمرین وممارست وعادل حاصل می شود؛ و همچنین به سطح توافق عقلی ، حرکتی و حسی شخص مربوط است . زیرا دانسته شده است که دستگاههای صوتی ، چون عضلات دهان ، زبان و حنجره هر یک ؛ پیش از تولد ، باندازه لازم رشد ...

چگونگی تنظیم سیستم ارتباطی بین واژه هاو مفاهیم

تنظیم سیستم ارتباطی بین واژه ها، مفاهیم، سرعنوانهای موضوعی و کتابها و منابع، کاری مهم و دقیق، در عین حال بسیار کارساز و مفید است و حتی در کتابشناسی و تحقیق هم کاربرد دارد و برای محققان نقش واسطه و رابط را برای دستیابی به منابع دیگر یا موضوعات مرتبط و هم خانواده ایفا می کند. (در بحث «روشی تحقیقی) هم اشاره ای ب ...

دانلود فایل پاورپوینت ارتباطات به عنوان یک سیستم

PowerPoint قابل ویرایش
23 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : ارتباطات به عنوان یک سیستم به پیام هایی که روزانه ارسال و دریافت میکنیم درجریان ارتباط شما با دیگران یک سیستم یا یک الگو وجود دارد .این الگو بر فرستنده پیام , محتوای پیام , چگونگی ارسال پیام و محل قرار گرفتن گوینده و شنونده متمرکز می باشد. بنابراین مشار ...

مقاله دانش آموزان تیزهوش با اختلالات یادگیری

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
دانش آموزان تیزهوش با اختلالات یادگیری چکیده دانش آموزان باهوش دچار ناتوانی های یادگیری، گروه متفاوتی از کودکان هستند که اغلب از آنها به عنوان دانش آموزانی یاد می شود که دو برابر استثنایی می باشند. این دانش آموزان، الگوهای رفتاری پیچیده، توانایی های هوشی سطح بالا، دایره لغات پیشرفته و درک خاص و متفاوتی از ...

مقاله اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری مادران دارای فرزند با اختلال یادگیری

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری مادران دارای فرزند با اختلال یادگیری چکیده مقدمه و هدف: احساس ناکامی و محرومیت ناشی از عادی نبودن کودک میتواند سبب گوشهگیری مادر و عدم علاقه به برقراری رابطه با محیط شود که پیامد آن عزت نفس پایین، بروز افسردگی، و به خطر افتادن سلامت روانی مادر است. هدف از پژ ...

مقاله کاربرد تکنیک داده کاوی جهت ارتقا کیفیت یادگیری در سیستم آموزش الکترونیکی

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
کاربرد تکنیک داده کاوی جهت ارتقا کیفیت یادگیری در سیستم آموزش الکترونیکی چکیده یکی از چالشهای اساسی در مراکز آموزش مجازی ارتقا کیفیت یادگیری در سیستم آموزش الکترونیکی می باشد روشهای مختلف برای ارزیابی کیفیت یادگیری و عوامل موثر بر آن ارائه شده است اعم ازاستفاده از مطالعات کتابخانه ای و تدوین پرسشنامه که ب ...