دانلود مقاله ارزیابی روش دو بازه انرژی در اصلاح پراکندگی تصاویر SPECT با استفاده از برنامه شبیهسازی SIMIND

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان

مقدمه

یکی از مشکلات اصلی در تصویربرداری SPECT، حضور فوتونهای پراکنده شدهء کامپتونی است. این فوتونهای پراکنده شده با انرژی کمتر از انرژی اولیه و در راستایی متفاوت از راستای اولیه به سطح آشکارساز میرسند . این تغییر راستا منجر به آشکارسازی فوتونها در مکانی نادرست و در نتیجه کاهش کنتراست تصاویر به دست آمده میشود. به علت انرژی کاهش یافتهء این فوتونهای پراکنده شده، به نظر میرسد که با قرار دادن یک بازهء انرژی مناسب در انرژی گسیلی 99mTc امکان حذف کامل این فوتونها وجود داشته باشد. اما با توجه به تفکیک انرژی پایین بلور سوسوزن NaI(Tl) در ساختار آشکارساز %10) برای انرژی گسیلی (140keV تعداد زیادی از این فوتونها در بازهء انرژی فوتوپیک آشکارسازی میشوند.

روشهای زیادی برای اصلاح پراکندگی بازهء فوتوپیک پیشنهاد شدهاند .[1-9] هر یک از این روشها دارای فواید و محدودیتهای خاص خود میباشد. از این میان، روشهای مبتنی بر قرار دادن بازههای انرژی در طیف 99 mTc به علت سادگی عملکرد، کاربرد وسیعتری در سیستمهای تصویربرداری پزشکی یافتهاند. در این مطالعه قصد داریم، روش دو بازهء انرژی (DEW) را مورد ارزیابی قرار دهیم. ابتدا با استفاده از برنامه شبیهسازی SIMIND، یک فانتوم استوانهای حاوی شش کره-سرد (بدون اکتیویته) را در یک زمینه -گرم (با اکتیویته یکنواخت) شبیهسازی میکنیم . سپس، با بررسی تغییر ایجاد شده در کنتراست تصویری و نسبت سیگنال-به-نویز کرههای-سرد عملکرد این روش اصلاحی را مورد ارزیابی قرار میدهیم.


915

مواد و روشها

.1 روش دو بازهء انرژی (DEW)

فرض اساسی در روش دو بازه انرژی 1]و: [2

توزیع فضایی فوتونهای پراکنده شده در بازهء فوتوپیک (Wpk=126-154 keV) میتواند به صورت k برابر توزیع فضایی فوتونهای آشکارسازی شده در یک بازهء ثانویه (اغلب (Wc= 92-125 keV که در بخش کامپتونی طیف انرژی 99mTc قرار دارد، برآورد شود:

(1)

که در آن Spk


(i, j)  kT (i, j) pk S
c

تصویر مؤلفهء پراکندگی حاضر در بازهء فوتوپیک، Tc تصویر فوتونهای آشکارسازی شده در

بازهء ثانویه است. مختصه (i,j) مکان پیکسل مورد نظر را در ماتریس تصویری نشان میدهد. بنابراین، تصویر اصلاح شده، SCpk، از رابطهء زیر به دست خواهد آمد:

(2)


(i, j) pk (i, j)  S pk (i, j)  T pk SC

این روش اصلاحی میتواند قبل از بازسازی تصویر بر روی نگارهها یا بعد از بازسازی بر روی تصویر

بازسازی شده انجام شود. در صورت استفاده از روش اول تنها نیاز به بازسازی تصویر اصلاح شده است، در حالی که در روش دوم باید تصاویر به دست آمده از بازهء فوتوپیک و بازهء پراکندگی بازسازی شده و سپس اصلاح اعمال شود. در این مطالعه، روش اول مورد استفاده قرار میگیرد.

.2 فانتوم حاوی کرههای-سرد در زمینه-گرم

فانتومی که برای ارزیابی روش دو بازهء انرژی شبیهسازی میشود، یک فانتوم استوانهای (به قطر 20 cm و ارتفاع (22 cm پر شده از آب با توزیع یکنواخت 99mTc و حاوی شش کرهء بدون اکتیویته (کرههای-سرد) است. قطر این کرهها به ترتیب عبارتند از: 3/2، 2/6، 2، 1/6، 1/3 و .1 cm مرکز این کرهها بر روی محیط دایرهای به شعاع 5/4 cm در صفحهء گذرنده از نیم ارتفاع استوانه واقع شده است.

.3 معیارهای ارزیابی

در این مطالعه برای ارزیابی بازههای مختلف دو معیار سنجش ریاضی، کنتراست تصویری و نسبت سیگنال - به-نویز، استفاده میشوند. این معیارهای ارزیابی، در یک ناحیهء مورد نظر (ROI) از تصویر کرههای سرد و تصویر زمینه محاسبه میشوند. در این مطالعه، ناحیهء مورد نظر در تصویر کرههای سرد تقریباً شامل تمام پیکسلهایی است که به طور کامل در داخل تصویر هر یک از کرهها و به دور از لبهها قرار گرفتهاند. تعداد این پیکسلها در مورد کره 1 (قطر 56 (3/2 cm عدد، کره 2 (قطر 30 (2/6 cm عدد، کره 3 (قطر 12 (2 cm عدد، کره 4 (قطر 10 (1/6 cm عدد، کره 5 (قطر 8 ( 1/3 cm عدد و در مورد کره 6 (قطر 2 ( 1 cm عدد میباشد. ناحیهء مورد نظر در تصویر زمینه شامل سطر 57 تا 72 و ستون 57 تا 72، در مجموع 256 پیکسل، میباشد. به


916

علت تعداد کم پیکسلهای شامل شده در کره 6 و تغییر زیاد کنتراست آن از یک شبیهسازی به شبیهسازی دیگر معمولاً از بررسی آن صرف نظر میشود.

با توجه به نواحی مورد نظر تعریف شده، کنتراست تصویری هر کره سرد به صورت درصد اختلاف میانگین شمارشهای داخل هر کره و میانگین شمارشهای زمینه، تقسیم بر میانگین شمارشهای زمینه محاسبه میشود. نسبت سیگنال-به-نویز برای هر کره به صورت قدر مطلق اختلاف میانگین شمارشهای داخل تصویر کرهها و میانگین شمارشهای تصویر زمینه، تقسیم بر انحراف استاندارد زمینه تعریف میشود .[10]

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله ارزیابی انواع روشهای مقاومسازی سازههای زیرزمینی در برابر تهدیدات ناشی از انفجار با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
پیشگفتاربا توجه به اهمیت عملکردهای حیاتی و راهبردی نظیر مراکز داده، مراکز مخابراتی، مراکز صنعتی با اهمیت، مراکز کنترل و فرماندهی و پناهگاههای ویژه در ایجاد امنیت و پایداری ملی در زمان جنگ، ایجاد سازههای زیرزمینی برای این عملکردها امری اجتنابناپذیر است. در طراحی سازههای مراکز زیرزمینی،معمولاً یک تهدید را به عن ...

مقاله ارزیابی تهدیدات و تحلیل ریسک مجتمع پتروشیمی خراسان با استفاده ازمدل RAMCAP

word قابل ویرایش
23 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارزیابی تهدیدات و تحلیل ریسک مجتمع پتروشیمی خراسان با استفاده ازمدل RAMCAP   چکیده با توجه به ماهیت راهبردی صنعت انرژی، موضوع تأمین ایمنی و امنیت، همواره به عنوان یکی از اولویتهای اساسی این صنعت، محسوب میگردد. صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به عنوان بخشی مهم و حساس از زیرساختهای ملی هر جامعه توسعه یافتهای محسوب ...

مقاله طبقه بندی تصاویر ماهواره ای با بکارگیری ویژگی های بافت و استفاده از روش های مبتنی بر شبکه های عصبی

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** طبقه بندی تصاویر ماهواره ای با بکارگیری ویژگی های بافت و استفاده از روش های مبتنی بر شبکه های عصبی چکیده یکی از تکنیک های مهم درتفسیرتصاویر سنجش از دور، طبقه بندی تصاویر است که کاربرد زیادی در بررسی تغییرات زمین دارد. مسئله مهم تعیین یک ر ...

مقاله ارزیابی قابلیت اطمینان پارامترهای اثرگذار خاک در پایداری شیب خاکریز سدهای خاکی براساس روشهای مختلف تحلیل پایداری شیب با استفاده از نرم افزار Geostudio

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارزیابی قابلیت اطمینان پارامترهای اثرگذار خاک در پایداری شیب خاکریز سدهای خاکی براساس روشهای مختلف تحلیل پایداری شیب با استفاده از نرم افزار Geostudio   خلاصه با توجه به ماهیت غیر همگن خاک و عدم قطعیت پارامترهای آن، اتکا به یک عدد به عنوان ضریب اطمینان منطقی به نظر نمی رسـد. در روش هـای احتمالاتی با در ن ...

مقاله ارزیابی و خوشه بندی رفتار اعتباری مشتریان با استفاده از تلفیق روش AHP و شبکه های عصبی

word قابل ویرایش
20 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارزیابی و خوشه بندی رفتار اعتباری مشتریان با استفاده از تلفیق روش AHP و شبکه های عصبی چکیده شرایط متغیر اقتصادی، تصمیم گیری جهت تخصیص بهینه منابع محدود مالی و ارتقاء سطح کیفیت خدمات و تسهیلات را به یک موضوع مهم برای مؤسسات مالی و بانک ها تبدیل نموده است. در این تحقیق به مدلسازی و خوشه بندی رفتار اعتباری مشت ...

مقاله ارزیابی وانتخاب برترین پیمانکار در معاونت عمران شهرداری اصفهان با استفاده از روش AHP

word قابل ویرایش
21 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
***  این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست  *** ارزیابی وانتخاب برترین پیمانکار در معاونت عمران شهرداری اصفهان با استفاده از روش AHP چکیده : پیچیدگی ها و سختی های صنعت ساخت و ساز واختصاص چندین هزار میلیاردی بودجه دولت به پروژه های عمرانی، مستلزم یـک برنامـه ریزی دقیق، جهت جلوگیری ...

مقاله بررسی کارایی روش های ارزیابی عملکرد منابع انسانی سازمان با استفاده از مدلDEA

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسی کارایی روش های ارزیابی عملکرد منابع انسانی سازمان با استفاده از مدلDEA خلاصه نیروی انسانی یکی از ارزشمند ترین منابع سازمان ها محسوب می شود که با بکارگیری صحیح از آنان می توان اهداف سازمانی را تحقق بخشید.عملکرد منابع انسانی هرسازما ...

مقاله ارزیابی توان تثبیت نیتروژن سویا در همزیستی با سویه های باکتری Bradyrizpbium japonicum با استفاده از روش ترقیق ایزوتوپی واثر آن بر عملکرد دانه و شاخص های فیزیولوژیکی رشد

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارزیابی توان تثبیت نیتروژن سویا در همزیستی با سویه های باکتری Bradyrizpbium japonicum با استفاده از روش ترقیق ایزوتوپی واثر آن بر عملکرد دانه و شاخص های فیزیولوژیکی رشد چکیده مقاله: به منظور بررسی توان تثبیت نیتروژن توسط ارقام سویا در همزیستی با سویه های باکتری Bradyrizpbium japonicum و اثر آن بر شاخص های فی ...