دانلود مقاله استفاده از ظرفیت تصفیهخانهها در تغذیه دریاچه ارومیه

word قابل ویرایش
8 صفحه
5700 تومان

چکیده

در حال حاضر دریاچه ارومیه به عنوان بزرگترین دریاچه داخلی ایران و دومین دریاچه آبشور جهان با کاهش شدید تراز آب مواجه بوده و رو به خشک شدگی و ایجاد معضلی اساسی می رود. این موضوع به دلیل کاهش آبهای ورودی به این دریاچه بوده که این عامل خود ناشی از عوامل متعددی نظیر خشکسالی، ساخت سدهای متعدد، چاههای غیر مجاز، تبخیر و استفاده بی رویه و غلط از آب سدها در بخشهای مختلف مسکونی، صنعتی مخصوصاًو کشاورزی است. از میان پیشنهادات ارائه شده در مورد حل بحران دریاچه ارومیهظاهراً بایستی به راهکاری روی آورد که علاوه بر حل مشکل، صرفه اقتصادی و سوددهی برای کل کشور داشته باشد که از بین پیشنهادات، استفاده از ظرفیت تصفیهخانههای فاضلاب و افزایش تعداد آنها در استانهای اطراف دریاچه می تواند عملیترین راهکار باشد. هم اکنون حدود ۱۲ متر مکعب بر ثانیه فاضلاب شهری در ۵ استان اطراف دریاچه تولید میشود که مقدار قابل ملاحظهای بوده و میتوان با استفاده از این ظرفیت به همراه افزایش دبی خروجی سدها در مدت معینی دریاچه را احیا نمود.

کلمات کلیدی: دریاچه ارومیه؛ تصفیه خانه؛ تصفیه فاضلاب

مقدمه

دریاچه ارومیه، بزرگترین دریاچه داخلی ایران و دومین دریاچه آبشور جهان به شمار می رود. آب این دریاچه بسیار شور بوده عمدتاًو از رودخانه های زرینهرود، سیمینهرود، تلخه رود، گادر، باراندوز، شهرچای، نازلو و زولا تغذیه میشود. حوضهی آبریز دریاچه ارومیه، ۵۱۸۷۶ کیلومتر مربع است که پیرامون %۳ مساحت کل کشور ایران را دربر میگیرد .(۱) دریاچه ارومیه بزرگترین آبگیر دایمی آسیای غربی است که در شمال غرب فلات ایران قرار گرفته است. پارک ملی دریاچه ارومیه پس از مرداب انزلی، از مهمترین زیستگاههای طبیعی جانوران در ایران به شمار میرود. این حوضه با داشتن دشتهایی مانند دشت تبریز، ارومیه، مراغه، مهاباد، میاندوآب، نقده، سلماس، پیرانشهر، آذرشهر و اشنویه، یکی از کانونهای ارزشمند فعالیت کشاورزی و دامداری در ایران بهشمار میرود.

دریاچه ارومیه از دیدگاه حفاظت از طبیعت، واجد ارزشهای فراوانی است و به همین سبب از سوی سازمان شکاربانی و نظارت بر صید، سراسر دریاچه و جزایر آن در مرداد ماه ۱۳۴۶ بعنوان منطقه حفاظت شده اعلام شده است(.(۲ دریاچه ارومیه در سال ۱۳۵۴ در طبقه حفاظتی پارک ملی قرار گرفت، در سال ۱۹۷۵ به عنوان تالابی بین المللی در فهرست کنوانسیون رامسر به ثبت رسید و در سال ۱۹۷۶ در شمار شبکه ذخیره گاههای زیستکره جهان قرار گرفت.

کاهش شدید آبهای ورودی به دریاچه ارومیه عامل اصلی کاهش شدید تراز آب آن است که این عامل خود ناشی از عوامل متعددی نظیر خشکسالی، ساخت سدهای متعدد، هزاران حلقه چاه غیر مجاز، تبخیر و استفاده بی رویه و غلط از آب سدها در بخشهای مختلف مسکونی، صنعتی و مخصوصا کشاورزی است.

در زیر تصویر ماهوارهای از دریاچه ارومیه که در سال ۱۹۹۸ و ۲۰۱۱ گرفته شده است، نمایش داده شده است .(۳) دو نیم شدن دریاچه به خاطر پل میان گذر دریاچه در مرکز آن و همچنین کاهش مساحت آن طی این ۱۳ سال مشخص است.

شکل :۱ مقایسه مساحت دریاچه ارومیه در پایگاه Earth Observatory ناسا

۲۵ August 1998

۱۳ August 2011

در راستای احیای دریاچه ارومیه مطالعات متنوعی در سالهای اخیر توسط مشاورین داخلی و بین المللی صورت گرفته است. هر کدام از این مطالعات منجر به ارائه طرحهای علاج بخشی برای کوتاه مدت و دراز مدت شده که موافقین و مخالفینی دارند .(۴) هدف از ارائه این مقاله پیشنهاد طرحی جهت تامین کسری آب دریاچه ارومیه با محوریت انتقال فاضلاب تصفیه شده شهری، روستایی و صنعتی شهرهای مجاور و همچنین رواناب سطحی تصفیه شده به دریاچه به همراه بازگرداندن بخشی از تغذیهی رودخانهای دریاچه از سدهای ساخته شده در منطقه جهت احیای دریاچه ارومیه است.

پیشنهادات ارائه شده

تاکنون پیشنهادهای زیادی در ارتباط با حل معضل دریاچه ارومیه ارائه گردیده است که در این بخش به بررسی آنها میپردازیم:
۱٫ متوقف شدن پروژههای مطالعاتی جدید سدسازی در مناطق تاثیرگذار بر دریاچه :(۴)

این گزینه بایستیسریعاً در دستور کار قرار گیرد. هم اکنون ۳۶ سد در مسیر ورودی به دریاچه ساخته شده است، تعداد ۱۲ سد در دست ساخت و حدود ۴۰ سد در دست بررسی است (۵) که در صورت تصویب، حل این معضل بسیار دشوار خواهد بود.
۲٫ انتقال آب از سایر حوضهها به دریاچه ارومیه جهت حفظ شرایط فعلی آن((۴

در بحث انتقال آب از سایر حوضهها بیشتر توجهات به سمت انتقال آب از دریاچه خزر معطوف بوده کهتقریباً می توان گفت که این راهکار هم از نظر اقتصادی و هم از نظر مسائل زیست محیطی غیرقابل اجراست که تشریح آن نیازمند یک مقاله جداگانه میباشد. در

۲

واقع این اقدام هزینه بر، در منافات با ایده ی سود آوری اقتصادی ناشی از گسترش کشاورزی در منطقه،با ساخت سدها بر رودخانههای ورودی به این دریاچه میباشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 5700 تومان در 8 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد