بخشی از مقاله

اصول حسابداری

اصلاح حسابها
اصلاح حسابهای دفتر کل :
به طوریکه پیش از این گفته شد، حسابداری کنونی براساس فرض یا مبنای تعهدی انجام میشود براساس این فرض، تمام معاملات و عملیات مالی در یک دوره مالی اعم از دریافت شده یا نشده شناسائی و ثبت می شوند. یعنی:


هزینه هائی که در دوره مالی واقع می شود اعم از اینکه پرداخت شده یا نشده باشد.
درآمدهای که در دوره مالی تحقق می یابد اعم از اینکه دریافت شده یا نشده باشد.


خرید و فروش دارائی، در دوره مالی که معامله انجام می شود اعم از آنکه تمام یا قسمتی از بهای آن پرداخت یا دریافت شده یا نشده باشد.
برای تعیین سود یک دوره مالی براساس فرض تعهدی در پایان دوره مالی اصلاحات زیر درحسابها انجام می گیرد:


 اصلاح حسابهای پیش دریافت درآمد و پیش پرداخت هزینه به منظور تعیین مبلغ درآمد و هزینه مربوط به یک دوره مالی
 ثبت درآمد و هزینه های که در یک دوره مالی تحقق یافته یا واقع نشده اند اما تا پایان دوره مالی درحسابها ثبت نشده اند.
تعریف اصلاح حسابها


فرآیندی که میزان درآمد تحقق یافته و هزینه های واقع شده در یک دوره مالی را تعیین و همه حسابها منعکس می شود اصلاح حسابها می نامند.
هدف از اصلاح حسابها
1 ) تراز نامه شامل تمام دارائیها و بدیهای یک موسسه در آخرین دوره مالی باشد.
الف ) پیش پرداخت های هزینه و مطالبات مربوط به درآمدهای ثبت نشده جزء اقلام دارائی در ترازنامه منعکس شود.


ب ) پیش دریافتهای درآمد و بدهیهای مربوط به هزینه های ثبت نشده جزء اقلام بدهی در ترازنامه منعکس شود.
2 ) صورت سود و زیان یک موسسه شامل تمام درآمدها و هزینه های دوره جاری باشد و درآمد و هزینه های دوره مالی بعد در صورت سود و زیان دوره جاری منعکس نشود.
الف ) درآمدهای کسب شده از پیش دریافتها و درآمدهای ثبت نشده در پایان دوره مالی جزء درآمد دوره جاری در صورت سود و زیان منعکس شود.
ب ) هزینه واقع شده از پیش پرداخت ها و هزینه های ثبت در پایان دوره مالی جزء هزینه های دوره جاری در صورت سود وز یان انعکاس يابد.
صورت سود و زیان به دست آمده به شرح فوق مبتنی بر اصل مقابله هزینه با درآمد می باشد.


برای اصلاح حسابها لازمست که حسابهای دفتر کل را دقیق تر بشناسیم حسابهای دفتر کل به دو دسته تقسیم می شوند.
الف ) حسابهای دائمی شامل حسابهای دارائی، بدهی، سرمایه که مانده آنها به دوره بعد منتقل می شوند.
ب ) حسابهای موقت شامل حسابهای درآمد، هزینه، برداشت که در پایان دوره مالی بسته می شود.
از جمله حسابهائی که بایستی در پایان دوره اصلاح شود می توان به حساب درآمدها، هزینه ها، اثاثه، بیمه، استهلاک و مطالبات مشکوک الوصول اشاره نمود.
الف ) اصلاح حسابهای پیش پرداخت هزینه پیش دریافت درآمد:


حسابهای فوق حسابهای مختلط هستند که باید در پایان دوره مالی به اجزاء دائمی و موقت تفکیک شوند.

اصلاح حسابهای پیش پرداخت بیمه :
مثال كتاب : تعمیرگاه امید در اول اسفند 1371 مبلغ 000/24 ریال بابت بیمه یکساله محل تعمیرگاه به شرکت بیمه پرداخت که در دفاتر روزنامه ثبت گردیده.
11 اسفند پیش پرداخت بیمه 000/24


موجودی بانک 24000
که در پایان اسفند یک ماه از مدت بیمه نامه منقضي شده و 12 از پیش پرداخت بیمه به هزینه تبدیل شده است که اصلاح حساب به صورت زیر عمل می کنیم:
29 اسفند هزینه بیمه 000/2


پیش پرداخت بیمه 2000
ثبت هزینه بیمه اسفند ماه
که پس از انتقال به حساب دفتر کل به صورت زیر عمل می کنیم
هزینه بیمه
29/12 000/2


پیش پرداخت بیمه
1/12 000/24 29/12 000/2

آثار این ثبت اصلاحی عبارت است از :
- اصلاح پیش پرداخت بیمه که جزء دارائی و در ترازنامه منعکس می شود
- ثبت هزینه بیمه که در صورت سود و زیان انعکاس می یابد


صورتهای مالی تعمیرگاه پیش از ثبت اصلاحی بالا، مبالغ صحیح پیش پرداخت و هزینه بیمه را نشان می دهد.
اصلاح حساب موجودی ملزومات : در دوم اسفند ماه تعمیرگاه امید به مبلغ 000/120 ریال ملزومات فني به طور نسیه خریداری می کنند.
27 اسفند ملزومات فنی 000/130
بستانکاران 000/130


پس از اصلاح مقدار مصرف شده
29 اسفند هزینه ملزومات فنی 000/90
ملزومات فنی 000/90


ثبت ملزومات فنی مصرف شده

که پس از انتقال به حساب دفتر کل به صورت زیر عمل می کنیم :
هزینه ملزومات فنی
29/12 000/90

ملزومات فنی
27/12 000/30 29/12 000/90

آثار این ثبت عبارت است از :
- اصلاح حساب ملزومات فنی که در ترازنامه منعکس می شود
- ثبت هزینه ملزومات فنی که در صورت سود و زیان منعکس می شود
اصلاح حساب پیش دریافت درآمد :
در اول اسفند ماه 1371 تعمیرگاه امید قراردادی به مدت یکسال با هتل پیام قراردادی با حق الزحمه ماهانه 000/30 ریال تلویزیون در هتل را تعمیر و سرویس امضاء کرد مبلغ کل 000/360 ریال


11 اسفند موجودی بانک 000/360
پیش دریافت درآمد 000/360
در پایان اسفند میزان 12/1 پیش پرداخت به درآمد تبدیل شده
ثبت دفتر روزنامه به شرح ذیل می باشد:


29 اسفند پیش دریافت درآمد 000/30
درامد تعمیرات 000/30
ثبت درآمد تحقق یافته اسفند ماه از بابت قرار داد هتل پیام
انتقال به حساب دفتر کل به شرح ذیل صورت می گیرد :
پیش دریافت درآمد
29/12 000/30 1/12 000/360

درآمد تعمیرات
29/12 000/30

آثار این ثبت اصلاحی عبارت است از :
- اصلاح حساب پیش دریافت درآمد که در ترازنامه منعکس می شود
- ثبت درآمد تعمیرات که در صورت سود و زیان منعکس می شود
ب ) هزینه ها و درآمدهای ثبت نشده :
هزینه های ثبت نشده : هزینه های هستند که در آینده پرداخت می شوند و تا پایان دوره مالی جاری آن هزینه ها و بدهی مربوط در حسابها ثبت نشده اند.
درآمدهای ثبت نشده درآمدهائی هستند که در آینده وصول می شوند و تا پایان دوره مالی جاری آن درآمدها و مطالبات مربوط در حساب ثبت نشده اند.
در مثال کتاب هزینه ها درآمدهای ثبت نشده تعمیرگاه امید تا پایان اسفند 1371 به قرار زیر است :
ثبت هزینه دستمزد : طبق مثال کتاب
12/12 هزینه دستمزد 000/5
دستمزد پرداختی 000/5


ثبت دستمزد پرداخت نشده آقای احمدی کارگر فنی تعمیرگاه که در انتقال به حساب دفتر کل به شرح ذیل عمل می کنیم:
هزینه دستمزد
27/12 000/35
29/12 000/5

دستمزد پرداختی
29/12 000/5

آثار این ثبت اصلاحی عبارت است از :
- اصلاح حساب هزینه دستمزد که در سود زیان منعکس می شود

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید