دانلود مقاله اصول و مقدمات تجارت الکترونیک

word قابل ویرایش
98 صفحه
16700 تومان
167,000 ریال – خرید و دانلود

اصول و مقدمات تجارت الکترونیک
مقدمه:
– تولید کننده یا فردی که کالا را تولید می کند.چنین فردی باید فروشنده نیز باشد چون مجبور است کالای تولیدی خود را به خرده فروش ، عمده فروش و یا حتی مصرف کننده نهایی بفروشد.

قانون تجارت الکترونیکی

باب اول- مقررات عمومی
مبحث اول : در کلیات
فصل اول– قلمرو شمول قانون
ماده ۱- این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید به کار می‌رود.
فصل دوم – تعاریف
ماده ۲- الف – ((داده پیام)) (Data Message): هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و با فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود.

ب- ((اصل ساز)) (Originator): منشا اصلی ((داده پیام)) است که ((داده پیام)) به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل شخصی که در خصوص ((داده پیام)) به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.

ج- ((مخاطب)) (Addressee): شخصی است که اصل ساز قصد دارد وی ((داده پیام)) را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با ((داده پیام)) به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.
د- ((ارجاع در داده پیام)) (Incorporation By Reference): یعنی به منابعی خارج از ((داده پیام)) عطف شود که در صورت مطابقت با ماده (۱۸) این قانون جزیی از ((داده پیام)) محسوب می‌شود.
ه – ((تمامیت داده پیام)) (Integrity): عبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییر ((داده پیام)). اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات که به طور معمول انجام می‌شود خدشه‌ای به تمامیت ((داده پیام)) وارد نمی‌کند.

و- ((سیستم رایانه ای )) (Computer system): هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاههای متصل سخت افزاری- نرم افزاری است که از طریق اجرای برنامه های پردازش خودکار ((داده پیام)) عمل می کند.
ز- ((سیستم اطلاعاتی)) (Information): سیستمی برای تولید (اصل سازی)، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش ((داده پیام)) است.
ح- ((سیستم اطلاعاتی مطمئن)) (Secure Information system): سیستم اطلاعاتی است که: ۱- به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.
۲- سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.
۳- به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد.
۴- موافق با رویه ایمن باشد.

ط- ((رویه ایمن)) (Secure Method): رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت ((داده پیام)) منشاء و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هر گونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و یا ذخیره سازی ((داده پیام)) از یک زمان خاص یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از الگوریتمها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسایی، رمزنگاری،‌ روشهای تصدیق با پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه، انجام شود.
ی- ((امضای الکترونیکی)) (Electronic Signature): عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به ((داده پیام)) است که برای شناسایی امضاء کننده ((داده پیام))، مورد استفاده قرار می گیرد.
ک- ((امضای الکترونیکی مطمئن)) (Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature) هر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده ۱۰ این قانون باشد.
ل – ((امضاء کننده)) (Signatory): هر شخص یا قائم مقام وی که امضای الکترونیکی تولید می کند.
م – ((شخص)) (Person): اعم است از شخص حقیقی یا حقوقی و یا سیستم‌های رایانه ای تحت کنترل آنان.

ن – ((معقول)) (سنجش عقلانی)، (Reasonableness Test): با توجه به اوضاع و احوال مبادله ((داده پیام)) از جمله: طبعیت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم مبادلات طرفین در مورد مشابه، در دسترس بودن گزینه‌های پیشنهادی و رد آن گزینه ها از جانب هر یک از طرفین، هزینه گزینه های پیشنهادی، عرف و روشهای معمول و مورد استفاده در این نوع مبادلات، ارزیابی می شود.
س – ((مصرف کننده)) (Consumer): هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای اقدام می کند.
ع- ((تامین کننده)) (Supplier): عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه ای فعالیت می کند.

ف – ((وسایل ارتباط از راه دور)) (Means Of Distance Communication): عبارت از هر نوع وسیله ای است که بدون حضور فیزیکی همزمان تامین کننده و مصرف کننده جهت فروش کالا و خدمات استفاده می‌شود.
ص – ((عقد از راه دور)) (Distance Contract): ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تامین کننده و مصرف کننده با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور است.

ق- ((واسط با دوام)) (Durable Medium): یعنی وسایلی که به موجب آن مصرف کننده بتواند شخصاً ((داده پیام)) های مربوطه را بر روی آن ذخیره کند از جمله شامل فلاپی دیسک، دیسک فشرده، دیسک سخت و یا پست الکترونیکی مصرف کننده.
ر- ((داده پیام‌های شخصی)) (Private Data): یعنی ((داده پیام)) های مربوط به یک شخص حقیقی (موضوع ((داده)‌) Data Subject)‌ مشخص و معین.
فصل سوم – تفسیر قانون
ماده ۳- در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حس نیت توجه کرد.
ماده ۴- در مواقع سکوت و یا ابهام باب اول این قانون، محاکم قضایی باید بر اساس سایر قوانین موضوعه و رعایت چهارچوب فصول و مواد مندرج در این قانون، قضاوت نمایند.
فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی
ماده ۵- هر گونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده پیام با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است.

مبحث دوم – در احکام ((داده پیام))
– نوشته، امضاء اصل
ماده ۶- هر گاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، ((داده پیام)) در حکم نوشته است مگر در موارد زیر: الف – اسناد مالکیت اموال غیر منقول – ب – فروش مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی. ج- اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا صادر می‌کند و یا از بکارگیری روشهای خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع می کند.
ماده ۷- هر گاه قانون وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.
ماده ۸- هر گاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارایه یا نگهداری شود این امر یا نگهداری و ارایه اطلاعات به صورت داده پیام نیز در صورت وجود شرایط زیر امکان پذیر می باشد:
الف – اطلاعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد.
ب – داده پیام به همان قالبی (فرمتی) که تولید، ارسال و یا دریافت شده و یا به قالبی که دقیقاً نمایشگر اطلاعاتی باشد که تولید، ارسال و یا دریاف شده، نگهداری شود.
ج – اطلاعاتی که مشخص کننده مبدا، مقصد، زمان ارسال و زمان دریافت داده پیام می باشند نیز در صورت وجود نگهداری شوند.
د- شرایط دیگری که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارتخانه در خصوص نگهداری داده پیام مرتبط با حوزه مسئولیت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.
ماده ۹- هر گاه شرایطی به وجود آید که از مقطعی معین

ارسال ((داده پیام)) خاتمه یافته و استفاده از اسناد کاغذی جایگزین آن شود سند کاغذی که تحت این شرایط صادر می شود باید به طور صریح ختم تبادل ((داده پیام)) را اعلام کند. جایگزینی اسناد کاغذی به جای ((داده پیام)) اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت.
مبحث سوم -((داده پیام)) مطمئن
فصل اول- امضاء و سابقه الکترونیکی مطمئن
ماده ۱۰- امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد: الف- نسبت به امضاء کننده منحصر به فرد باشد. ب- هویت امضاء کننده ((داده پیام)) را معلوم نماید. ج- به وسیله امضاء کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.
د- به نحوی به یک ((داده پیام)) متصل شود که هر تغییری در آن ((داده پیام)) قابل تشخیص و کشف باشد.

ماده ۱۱- سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از ((داده پیام)) ی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است.
فصل دوم- پذیرش، ارزش اثباتی و آثار سابقه و امضای الکترونیکی مطمئن
ماده ۱۲- اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی ((داده پیام)) را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.
ماده ۱۳- به طور کلی، ارزش اثباتی ((داده پیام)) ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روشهای ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله ((داده پیام)) تعیین می شود.
ماده ۱۴- کلیه ((داده پیام)) هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است.

ماده ۱۵- نسبت به ((داده پیام)) مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به ((داده پیام)) مزبور وارد و یا ثابت نمود که ((داده پیام)) مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
ماده ۱۶- هر ((داده پیام)) ی که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده (۱۱) این قانون ثبت و نگهداری می‌شود، مقرون به صحت است.
مبحث چهارم – مبادله ((داده پیام))
فصل اول – اعتبار قانونی ارجاع در ((داده پیام))، عقد و اراده طرفین
ماده ۱۷- ((ارجاع در داده پیام)) با رعایت موارد زیر معتبر است:
الف – مورد ارجاع به طور صریح در ((داده پیام)) معین شود.
ب – مورد ارجاع برای طرف مقابل که به آن تکیه می کند روشن و مشخص باشد.
ج- ((داده پیام)) موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد.
فصل دوم – انتساب ((داده پیام))
ماده ۱۸- در موارد زیر ((داده پیام)) منسوب به اصل ساز است.
الف – اگر توسط اصل ساز یا به وسیله شخصی ارسال شده باشد که از جانب اصل ساز مجاز به این کار بوده است.
ب – اگر به وسیله سیستم اطلاعاتی برنامه ریزی شده یا تصدی خودکار از جانب اصل ساز ارسال شود.
ماده ۱۹- ((داده پیام)) ی که بر اساس یکی از شروط زیر ارسال می شود مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب کرده، و مطابق چنین فرضی (ارسال شده) عمل نماید:
الف – قبلاً به وسیله اصل ساز روشی معرفی و یا توافق شده باشد که معلوم کند آیا ((داده پیام)) همان است که اصل ساز ارسال کرده است.

ب – ((داده پیام)) دریافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده که رابطه اش با اصل ساز، یا نمایندگان وی باعث شده تا شخص مذکور به روش مورد استفاده اصل ساز دسترسی یافته و ((داده پیام)) را به مثابه ((داده پیام)) خود بشناسد.
ماده ۲۰- ماده (۱۹) این قانون شامل مواردی نیست که پیام از اصل ساز صادر نشده باشد و یا به طور اشتباه صادر شده باشد.
ماده ۲۱- هر ((داده پیام)) یک ((داده پیام)) مجزا و مستقل محسوب می گردد، مگر آن که معلوم باشد که آن ((داده پیام)) نسخه مجددی از ((داده پیام)) اولیه است.

فصل سوم- تصدیق دریافت
ماده ۲۲- هر گاه قبل یا به هنگام ارسال ((داده پیام)) اصل ساز از مخاطب بخواهد یا توافق کنند که دریافت ((داده پیام)) تصدیق شود، اگر به شکل یا روش تصدیق توافق نشده باشد، هر نوع ارتباط خودکار یا مکاتبه یا اتخاذ هر نوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب که اصل ساز را نحو معقول از دریافت ((داده پیام)) مطمئن کند تصدیق دریافت ((داده پیام)) محسوب می گردد.
ماده ۲۳- اگر اصل ساز به طور صریح هر گونه اثر حقوقی داده پیام را مشروط به تصدیق دریافت داده پیام کرده باشد داده پیام ارسال نشده تلقی می شود، مگر آن که تصدیق آن دریافت شود.
ماده ۲۴- اماره دریافت داده پیام راجع به محتوای داده پیام صادق نیست.
ماده ۲۵- هنگامی که در تصدیق قید می شود داده پیام مطابق با الزامات فنی استاندارد یا روش مورد توافق طرفین دریافت شده، فرض بر این است که آن الزامات رعایت شده اند.
فصل چهارم – زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام
ماده ۲۶- ارسال داده پیام زمانی تحقق می یابد که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز یا قائم مقام وی وارد شود.
ماده ۲۷- زمان دریافت داده پیام مطابق شرایط زیر خواهد بود:
الف- اگر سیستم اطلاعاتی مخاطب برای دریافت داده پیام معین شده باشد دریافت زمانی محقق می شود که:

۱- داده پیام به سیستم اطلاعاتی معین شده وارد شود؛ یا
۲- چنانچه داده پیام به سیستم اطلاعاتی مخاطب غیر از سیستمی که منحصراً‌ برای این کار معین شده،‌ وارد شود داده پیام بازیافت شود.
ب – اگر مخاطب یک سیستم اطلاعاتی برای دریافت معین نکرده باشد، دریافت زمانی محقق می شود که داده پیام وارد سیستم اطلاعاتی مخاطب شود.
ماده ۲۸- مفاد ماده (۲۷) این قانون بدون توجه به محل استقرار سیستم اطلاعاتی جاری است.
ماده ۲۹- اگر محل استقرار سیستم اطلاعاتی با محل استقرار دریافت داده پیام مختلف باشد مطابق قاعده زیر عمل می شود:
الف – محل تجاری، یا کاری اصل ساز محل ارسال داده پیام است و محل تجاری یا کاری مخاطب محل دریافت داده پیام است مگر آن که خلاف آن توافق شده باشد.
ب – اگر اصل ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد، نزدیکترین محل به اصل معامله، محل تجاری یا کاری خواهد بود و غیر اینصورت محل اصلی شرکت، محل تجاری یا کاری است.
ج- اگر اصل ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند، اقامتگاه قانونی آنان ملاک خواهد بود.
ماده ۳۰- آثار حقوقی پس از انتساب، دریافت تصدیق و زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم این قانون و همچنین محتوای داده پیام تابع قواعد عمومی است.

۱ فهرست عناوین
۲ ] قانون[ تجارت الکترونیکی
۳ – باب اول
۴ مقررات عمومی
۵ مبحث اول- در کلیات
۶ فصل اول: قلمرو و شمول قانون ماده ۱
۷ فصل دوم- تعاریف ماده ۲
۸ فصل سوم- تفسیر قانون مواد ۳ و ۴
۹ فصل چهارم- اعتبار قراردادهای خصوصی ماده ۵
۱۰ مبحث دوم- در احکام>داده<

۱۱ فصل پنجم- نوشته، امضاء اصل مواد ۶ الی ۱۱
۱۲ مبحث سوم- >داده< مطمئن
۱۳ فصل ششم- امضای الکترونیکی مطمئن ماده ۱۲>داده<
14 فصل هفتم- ثبت یا سوابق الکترونیکی مطمئن ماده ۱۳
۱۵ فصل هشتم- آثار ثبت و سوابق و امضای الکترونیکی مطمئن مواد ۱۴ الی ۱۶
۱۶ فصل نهم- پذیرش و ارزش اثباتی >داده< داده مواد ۱۷ الی ۲۱
۱۷ فصل دهم- اعتبار قانونی ارجاع>داده< ماده ۲۲

۱۸ مبحث چهارم- مبادله >داده<
19 فصل یازدهم- عقد و اراده طرفین مواد ۲۳ و ۲۴
۲۰ فصل دوازدهم- انتساب >داده< مواد ۲۵ الی ۲۹
۲۱ فصل سیزدهم- تصدیق دریافت مواد ۳۰ الی ۳۵
۲۲ فصل چهاردهم- زمان و مکان ارسال و دریافت >داده< مواد ۳۶ الی ۴۰
۲۳ باب دوم
۲۴ دفاتر خدمات الکترونیکی
۲۵ مبحث اول- کلیات
۲۶ فصل اول- دفتر خدمات الکترونیکی مواد ۴۱ الی ۴۸
۲۷ مبحث دوم- دفتردار کل
۲۸ فصل دوم- دفتردار کل مواد ۴۹ الی ۵۷
۲۹ فصل سوم- اختیارات دفتردار کل مواد ۵۸ الی ۶۳
۳۰ مبحث سوم- وظایف
۳۱ فصل چهارم- وظایف دفتر خدمات الکترونیکی مواد ۶۴ و ۶۵
۳۲ فصل پنجم- وظایف امضاءکننده ماده ۶۶
۳۳ فصل ششم- وظایف اطراف اعتمادکننده ماده ۶۷
۳۴ مبحث چهارم- دفاتر خدمات الکترونیکی خارجی
۳۵ فصل هفتم- شناسایی دفاتر خدمات الکترونیکی خارجی مواد ۶۸ الی ۷۵
۳۶ – باب سوم
۳۷ در قواعد مختلف

۳۸ مبحث اول- حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی
۳۹ فصل اول- حمایت از مصرف‌کننده و تبلیغات مواد ۷۶ الی ۱۰۱
۴۰ فصل دوم- حمایت از حق مولف مواد ۱۰۲ الی ۱۰۴
۴۱ مبحث دوم- حفاظت از >داده< در بستر مبادلات الکترونیکی
۴۲ فصل سوم- حمایت از >داده<‌های شخصی (حریم خصوصی) مواد ۱۰۵ الی ۱۰۷
۴۳ فصل چهارم- حمایت از اسرار تجاری مواد ۱۰۸ و ۱۰۹
۴۴ فصل پنجم- حمایت از علایم تجاری مواد ۱۱۰ و ۱۱۱
۴۵ – باب چهارم
۴۶ جرایم ومجازات‌ها در بستر مبادلات الکترونیکی
۴۷ مبحث اول- کلاه برداری کامپیوتری ماده ۱۱۲
۴۸ مبحث دوم- جعل کامپیوتری ماده ۱۱۳
۴۹ مبحث سوم- نقض حقوق مصرف‌کننده و تبلیغات مواد ۱۱۴ و ۱۱۵
۵۰ مبحث چهارم- نقض حق مولف ماده ۱۱۶
۵۱ مبحث پنجم- نقض حمایت از >داده<‌های شخصی/ حریم خصوصی مواد ۱۱۷ الی ۱۲۱
۵۲ مبحث ششم- نقض اسرار تجاری و علایم تجاری مواد ۱۲۲ و ۱۲۳
۵۳ – باب پنجم
۵۴ جبران خسارت
۵۵ ماده ۱۲۴
۵۶ – باب ششم
۵۷ متفرقه
۵۸ مواد ۱۲۵ الی ۱۳۴

]قانون[ تجارت الکترونیکی
باب اول- مقررات عمومی- مبحث اول- در کلیات

فصل اول: قلمرو و شمول قانون- ماده ۱

ماده ۱- این قانون راجع به همه نوع اطلاعات در قالب >داده< جز تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران ناشی از توافق‌های
بین‌المللی اعمال خواهد شد

فصل دوم- تعاریف- ماده ۲
۲-۱ >داده<: هر نمادی از حقیقت، اطلاعات یا مفهوم است که به وسایل الکترونیکی، نوری و یا
فناوری‌های جدید اطلاعات که در آینده به وجود میآیند تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و پردازش می‌شود از قبیل سیستم‌های رایانه‌آی، تلگرام، تلکس و فاکس.
۲-۲ اصلساز: منشا اصلی >داده< است که >داده< به وسیله از یا از طرف او ارسال یا تولید می‌شود اما
شامل شخصی که در خصوص >داده< به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.
۳-۲ مخاطب: شخصی است که اصلساز قصد دارد وی >داده< را دریافت کند، اما شامل شخصی که در

ارتباط با >داده< به‌عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.
۴-۲ واسطه: شخصی است که برای دیگری عملیات ارسال، دریافت، ذخیره یا سایر خدمات مرتبط با>داده< را انجام می‌دهد.
۵-۲ طرف اعتماد کننده: شخصی است که براساس گواهی یا امضای الکترونیکی اقدام می‌کند.
۶-۲ متصدی وسایل ارتباز از راه دور عبارت از هر شخص حقوق خصوصی یا عمومی است که جهت
منفعت و یا به عنوان وظایف شغلی و حرفه‌ای وسایل ارتباطی را در اختیار تامین‌کننده خدمات شبکه قرار می‌دهد.
۷-۲ ارجاع >داده<: یعنی به منابعی خارجی از >داده< عطف شود که در صورت مطابقت با ماده ۲۲ جزیی
از >داده< محسوب می‌شود.
۸-۲ تمامیت >داده<: عبارت از موجودیت کامل و بدون تغییر >داده< است. اعمال ناشی از تصدی سیستم
سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات که به‌طور معمول انجام می‌شود خدشه‌ای به تمامیت >داده< وارد نمی‌کند.
۲-۹ سیستم رایانه‌ای: هرنوع دستگاه یا مجموعه‌ای از دستگاه‌های متصل سخت‌افزاری- نرم‌افزاری است که از طریق اجرای برنامه‌های پردازش خودکار >داده< عمل می‌کند.

۲-۱۰ سیستم اطلاعاتی: سیستمی است برای تولید (اصلسازی)، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش >داده<.
2-11 سیستم اطلاعاتی مطمئن: سیستم رایانه‌ای است که:
الف) به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ است

ب) سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا است
ج) به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهد پیکربندی و سازماندهی شده است.
د) موافق با رویه ایمن است.
۲-۱۲ رویه ایمن: رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت >داده<، منشا و مقصد آن با تعیین تاریخ. یک رویه ممکن است با استفاده از الگوریتم‌ها، کدها، شناسایی کلمات یا ارقام، رمزنگاری، پاسخ برگشت یا تصدیق روشها یا طرق ایمنی مشابه انجام شود.
۲-۱۳ امضای الکترونیکی: عبارت از هر نوع علامت یا روشی است که به یک >داده< منضم شده و برای شناسایی امضا کننده >داده< مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۲-۱۴ امضای الکترونیکی مطمئن: هر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده ۱۲ این قانون باشد.
۲-۱۵ امضاکننده: هرشخص یا قایم مقام وی که امضای الکترونیکی تولید می‌کند.
۲-۱۶ اعلامیه حدود گواهی: اعلامیه‌ای است که دفتر خدمات الکترونیکی در صدور گواهی براساس آن عمل می‌کند. اعلامیه
حدود گواهی می‌تواند برای افشای سیستم‌ها، سیاست‌ها و فراگردهایی که دفتر خدمات الکترونیکی در سیاست کاری خود، مدعی مل به آنهاست مورد استفاده قرار گیرد.
۲-۱۷ شخص: اعم است از شخص حقیقی و حقوقی وی ا سیستم‌های رایانه‌ای تحت کنترل آنان.
۲-۱۸ معقول (سنجش عقلانی): باتوجه به اوضاع واحوال مبادله >داده< از جمله: طبیعت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم مبادلات طرفین در موارد مشابه، در دسترس بودن گزینه‌های پیشنهادی و رد آن گزینه‌ها از جانب هر یک از طرفین، هزینه گزینه‌های پیشنهادی، عرف و روش‌های معمول و مورد استفاده در این نوع مبادلات، ارزیابی می‌شود.
۲-۱۹ مصرف‌کننده: هر شخص حقیقی است که به منظوری جز تجارت و معاملات و یا شغل حرفه‌ای اقدام می‌کند.
۲-۲۰ تامین‌کننده عبارت از هر شخصی است که بنابه اهلیت تجاری، حرفه‌ای و یا صنفی فعالیت می‌کند.
۲-۲۱ وسایل ارتباط از راه دور: عبارت از هر نوع وسیله‌ای است که بدون حضور فیزیکی همزمات تامین کننده و مصرف‌کننده جهت فروش کالا و خدمات استفاده می‌شود.
۲-۲۲ عقد از راه دور: ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تامین‌کننده و مصرف‌کننده با استفاده از وسایل ارتباطات از راه دور است.

۲-۲۳ واسط با دوام: یعنی وسایلی که به موجب آن مصرف کننده بتواند شخصا >داده< های مربوطه را بر روی آن ذخیره کند از جمله شامل فالپی دیسک، دیسک فشرده، دیسک سخت و یا پست الکترونیکی مصرف‌کننده.
۲-۲۴ >داده<‌های شخصی: یعنی >داده< های مربوط به یک شخص حقیقی (موضوع >داده<) مشخص و معین

فصل سوم- تفسیر قانون- مواد ۳ و ۴

ماده ۳- در تفسیر این قانون همیشه باید با خصوصیت بین‌المللی، ضرورت توسعه ههماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت قاعده حسن‌نیت توجه کرد.
ماده ۴- در مواقع سکوت و یا ابهام باب اول این قانون باید براساس اصول کلی و روح این قانون قضاوت شود.

فصل چهارم- اعتبار قراردادهای خصوصی- ماده ۵
ماده ۵- قراردادهای خصوصی راجع به تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش >داده< موضوع فصول یازدهم الی چهاردهم نافذ است.

مبحث دوم- در احکام >داده<
فصل پنجم- نوشته، امضاء اصل- مواد ۶ الی ۱۱

ماده ۶- هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، >داده< در حکم نوشته است مگر در موارد زیر:
۶-۱- اسناد مالکیت اموال غیرمنقول
۶-۲- فروش مواد داروئی و پزشکی به مصرف‌کنندگان نهایی
۶-۳- اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا صادر می‌کند و یا از بکارگیری روشهای خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع می‌کند.
۶-۴- وجود معاهدات بین‌المللی که تشریفات خاص مکتوب را لازم الرعایه می‌داند.

۶-۵- محدودیت مقرر در ۶-۱- تا ۵ سال خواهد بود و هاد مسئول در اجرای این قانون می‌تواند مدتن تعیین‌شده را برای دوره‌های متوالی تمدید نماید.
ماده ۷- هرگاه قانون وجود امضا را لازم بداند >داده< در حکم امضا است.
ماده ۸- هرگاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری شود>داده< در حکم اصل خواهد بود.
ماده ۹- در هر یک از موارد فوق >داده< باید قابل درک و ارجاع باشد.
ماده ۱۰- هرگاه شرایطی به وجود آید که از مقطعی معین ارسال >داده< خاتمه یافته و استفاده از اسناد کاغذی جایگزین آن شود سند کاغذی که تحت این شرایط صادر می‌شود باید به طور صریح ختم تبادل >داده< را اعلام کند. جایگزینی اسناد کاغذی به جای >داده< اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت.
ماده ۱۱- موضوع این فصل راجع به هر نوع >داده< ای که صرفا قابل ارسال یا دریافت است نخواهد بود.

مبحث سوم- >داده< مطمئن
فصل ششم- امضای الکترونیکی مطمئن- ماده ۱۲

ماده ۱۲- امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:
۱۲-۱- نسبت به امضا کننده منحصر بفرد باشد
۱۲-۲- هویت امضا کننده >داده< را معلوم نماید
۱۲-۳- به وسیله امضا کننده و یا تحت کنترل انحصاری وی تولید و به >داده< منضم شده باشد.
۱۲-۴- به نحوی تولید و متصل به >داده< شود که هر تغییری در >داده< به سرعت معلوم گردد.

فصل هفتم- ثبت یا سوابق الکترونیکی مطمئن- ماده ۱۳

ماده ۱۳- ثبت یا سوابق الکترونیکی مطمئن عبارت است از >داده<ای که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن به وجود می‌آید و به هنگام لزوم قابل درک و ارجاع خواهد بود.

فصل هشتم- آثار ثبت و سوابق و اضمای الکترونیکی مطمئن- مواد ۱۴ الی ۱۶

ماده ۱۴- نسبت به ثبت، سوابق و امضای الکترونیکی مطمئن- >داده< مطمئن- انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به >داده<های مزبور کند و یا ثابت کند که >داده<های مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
ماده ۱۵- کلیه >داده<هایی که به طریق مطمئن ایجاد و یا نگهداری شده‌آند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قایم مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند و اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد رسمی است.
ماده ۱۶- هرشخص ثالثی که مطابق با شرایط اعلام شده در فصل هفتم اقدام به نگهداری و ثبت >داده<ها می‌نماید از نظر این قانون آن >داده< مقرون به صحت است.

فصل نهم- پریرش و ارزش اثباتی >داده< – مواد ۱۷ الی ۲۱

ماده ۱۷- >داده< در مقام دعوی یا دفاع معتر است و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان براساس قواعد ادله موجود ارزش اثباتی >داده< را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.
ماده ۱۸- لزوم ارائه >داده< ممکن است ناشی از تعهدات و یا تابعی از اطلاعات غیرمکتوب- مثل شهادت- باشد. در این صورت محتوای >داده< تابع آن گروه از دلایل خواهد بود.
ماده ۱۹- ارزش اثباتی>داده< هایی که به طریق مطمئن ایجاد شده‌اند معادل اسناد رسمی است.
ماده ۲۰- >داده<ای که مورد تصدیق طرف مقابل بوده یا صحت آن قانونا ثابت شود، بین اشخاصی که آنرا مبادله کرده وبین وراث و قایم مقام آنان دارای اعتبار >داده< مطمئن است.
ماده ۲۱- به طور کلی، ارزش اثباتی >داده<ها باتوجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روشهای ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منطور مبادله >داده< تعیین می‌شود.

فصل دهم- اعتبار قانونی ارجاع >داده< – ماده ۲۲

ماده ۲۲- ارجاع >داده< با رعایت موارد زیر معتر است:
۲۲-۱- مورد ارجاع بطور صریح در >داده< معین شود
۲۲-۲- >داده< مورد ارجاع برای طرف مقابل که به آن تکیه می‌کند به طور دقیق روشن ومشخص باشد
۲۲-۳- >داده< ارجاعی مورد قبول طرف باشد

مبحث چهارم- مبادله >داده<
فصل یازدهم- عقد و اراده طرفین- مواد ۲۳ و ۲۴

ماده ۲۳- ایجاب و قبول می‌تواند از طریق >داده< اعلام شود.
ماده ۲۴- اعلام اراده یا سایر عباراتی که در ارتباط بین اصلساز و مخاطب بوسیله >داده< بیان می‌شود معتبر است.

فصل دوازدهم- انتساب >داده<- مواد ۲۵ الی ۲۹

ماده ۲۵- در هریک از موارد زیر >داده< منسوب به اصلساز است:
۲۵-۱- اگر بوسیله خود اصلساز ارسال شده باشد.
۲۵-۲- اگر بوسیله شخصی ارسال شده باشد که از جانب اصلساز مجاز به این کار بوده است.
۲۵-۳- اگر بوسیله سیستم اطلاعاتی برنامه ریزی شده یا تصدی خودکار از جانب اصلساز ارسال شود.
ماده ۲۶- >داده<ای که براساس یکی از شروط زیر ارسال می‌شود مخاطب حق دارد آنرا ارسال شده محسوب کرده، و مطابق چنین فرضی (ارسال شده) عمل نماید.
۲۶-۱- قبلا بوسیله اصلساز روشی معرفی و یا توافق شده باشد که معلوم کند آیا >داده< همان است که اصلساز ارسال کرده است یا

۲۶-۲- >داده< دریافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده که رابطه اش با اصلساز، یا نمایندگان وی باعث شده تا شخص مذکور به روش مورد استفاده اصلساز دسترسی یافته و >داده< را به مثابه >داده< خود بشناسد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 16700 تومان در 98 صفحه
167,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد