دانلود مقاله بازیافت و خالص ساز گلیسیرین از سپاب

word قابل ویرایش
50 صفحه
11700 تومان
117,000 ریال – خرید و دانلود

بازیافت و خالص ساز گلیسیرین از سپاب

موضوع : بازیافت وخالص سازی گلیسیرین از پساب
چکیده: در این پایان نامه روش های مختلفی ازجمله کاربرد مواد لخته زن ، تبخیر، تقطیر ،‌مواد رنگبر ،‌جهت تصفیه سپاب مورد بررسی قرارگرفته هم چنین جهت کاهش کف در تقطیر گلیسیرین روش جدید به کار گرفته شده است.

در این روش سپاب شامل کلیسرول ، ابتداPH آن با افزون هیدروکسید کلسیم به حد متوسط ۱۰-۸ می رسد. سپس تحت فشار ۵-۲ اتمسفر و دمای C150-130 در ظرف تحت فشار قرار می گیرد وعمل تبخیر تحت فشار انجام می شود. پس از آن محلول نسبتاً غلیظ شده تحت خلأ کامل تغلیظ می گردد.

درمقایسه با مواردی که تبخیر در مرحله تحت فشار اتمسفر انجام می گیرد . مقدار کف ایجاد شده در تبخیر وتقطیر تحت خلأ به میزان زیادی کاهش می یابد . برتری این روش در عدم استفاده از مواد ضد کف ،‌سر کاهش میزان کف است.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول :
بازیافت
تصفیه اولیه
استفاده از زرین های تبادل نوین
استخراج
تغلیظ
تقطیر

جاذب ها
فصل دوم
آزمایشات مربوط بازیافت وخالص سازی گلیسرول
تصفیه شیمیایی اولیه
صاف کردن فیزیکی
خنثی نمودن قلیا
اثر با لبخند زن ها

افزودن لخته زن FeCl3
جدا سازی رسوب درمرحله اول
افزون لخته زن . آلومینوم سولفات
قلیایی کردن محلول
تغلیظ
تغلیظ درفشار اتمسفر
تغلیظ در خلا
تقطیر گلیسرول

اثر باکربن اکتیو
بررسی مشکلات روش وانجام تغییرات
فصل سوم
۳-۱)‌مقایسه کیفیت گلیسرول
۳-۲) روش های انجام آزمون های جدول
۳-۲-۱) عددصابونی
۳-۲-۲) واکنش با سود o.in
3-2-3) واکنش با نیترات نقره
فصل چهارم :آزمایش های روی پساب
۲-۱) سنجش گلیسرول

۲-۱-۱) روش کار سنجش گلیسرول
۲-۲ ) سنجش میزان na?? در پساب با استفاده از روش مور
۲-۲-۱) روش انجام آزمایش
۲-۳) اندازه گیری قلیادر سپاب
۲-۴) اندازه گیری رطوبت در گلسرول (روش کارل نیشه )‌

مقدمه : در بازیافت وخالص ساز گلیسرول از سپاب مقالات وپپتیت های زیادی وجود دارد در این مقدمه سعی شده است که به ترتیب انجام کارهی مختلف برروی سپاب مقالات وپتنت ها طبقه بندی شوند. مثلاً چون بازیافت و افزایش مقدار بازیافت قبل از خالص سازی مطرح می شود ابتدا مقالات آورده شده وبه ترتیب موضوعات دیگر آمده است.

فصل اول
بازیافت در مورد بازیافت گلسیرول از سپاب در صنعت صابون سازی تحقیقاتی صورت گرفته است همچنین برای بازیافت یک روش پیوسته ابداع شده است .

در این روش ستونی با صفحات دارای سوراخ به کار برده شده است صابون و محلول قلیایی به صورت دو جریان مخالف در ستون حرکت نموده و بهتری بازیافت گلسیرول از صابون انجام می گیرد. به طوریکه صابون خروجی از ستون (بالای ستون)‌فقط دارای ۵۰۱% گلسیرول می باشد.

صابون به طور معمول حدود ۰٫۱% گلسیرول را در خود نگه می دارد .مشخصات ستون :‌قطر ۱۲۰ سانتی متر،‌ ارتفاع ۵۷ متر وشامل ۴۶صفحه با ۵۰۰۰ سوراخ ۳ میلی متری است. در بازیافت به تعیین ثابت توزیع گلسیرول بین صابون خام ولایه آبکی نیز پرداخته شده است. بحث اقتصادی بازیافت هم مورد مطالعه قرار گرفته است . در این تحقیق بربازده تولید گلسیرول به عنوان تابعی از غلظت بحث شده است.

تصفیه اولیه
برای خنثی کردن قلیای باقی مانده در سپاب از اسیدهای چرب با پایه اسیدهای چرب ماهی استفاده شده است . برای این کار در دمای در مدت ۱۰ دقیقه قلیا و اسید چرب بر هم اثر کرده وقلیا خنثی می شود. این کار در ژاپن به ثبت رسیده است.

در تحقیقات دیگری برای خالص سازی اولیه از دستگاه اسمز معکوس استفاده شده است. صافی ساخته شده برای این کار از جنس پلی اکریلونیتریل است. محلول سپاب با فشار ۵-۲۰ اتمسفر روی صافی فرستاد ه می شود ودر نتیجه سدیم کلرید از سپاب جدا می شود. این روش در شوروی سابق به ثبت رسیده است.

برای صاف کردن رسوبات تشکیل شده در مراحل اولیه از فیلتر مخصوص نیز استفاده شده است . در این روش بر روی سطوح صافی مواد مختلف نظیر کربن اکتیو وآزبست قرار داده واثر آن را در صاف کردن محلول بررسی نموده اند. بهترین نتیجه با نسبت ۱:۳ آزبست – کربن اکتیو به دست آمده است همچنین تعیین شده که استفاده دارای نوسان (Palsation ) بر روی صافی ها میزان صاف کردن را افزایش نمی دهد.

جهت تصفیه اولیه از تصفیه با جریان برق هم استفاده شده است . برای رسیدن به این هدف گلسیرول (پساب)‌در معرض جریان برق D.C با اختلاف پتانسیل ۱۰-۷۰ ولت در دمای قرار می گیرد. از ورقه های آلومنیوم به عنوان کاته وآنه استفاده می شود.

در این روش آنه حل شونده ایست. برتری این روش کاهش محتوایی خاکستر وکاهش باقی مانده مواد آلی است. درمرجع دیگر از تصفیه در تانک های هوادهی استفاده شده است. در این کار عمل اکسید اسیون مواد آلی وناخالصی ها با هوا انجام می شود. در طول آزمایش ها BOD . COD. PH. و غلظت لجن فعال اندازگیری می شود.

۱: Cnemicul Oxygen Demand Demand
2: Biogical Oxygen Demand

در تحقیقی اثر مقادیر مختلف نسبت به اسیدهای چرب موجود در سپاب برکیفیت کسیرول به دست آمده مطالعه شده است. در این روش جامد بانسبت ها ی مختلف در دمای پساب اثر داده می شود ظاهراً نتیجه در ۶۶% مقدار نیاز برای خنثی کردن اسیدهای چرب به دست آمده است.

علاوه بر این از تقطیر آزئوتروپیکی برای آبگیری وحذف مواد معرفی محلول در سپاب استفاده شده است به عنوان معرف آزئوتروپیک از Z-ethyl-I-hexo?nal کمک گرفته اند با افزودن معرف وانجام عمل تقطیر. آب محلول جدا می شود در نیجه‌ جدا شدن آب ،‌ به مرور کلرید رسوب می کند رسوب نمک با دستگاه سانتریفوژ بطور پیوسته جدا می شود گلیسرول خامی که با این روش تغلیظ شده دارای فقط ۵/۱% آب و ۵/۳ % نمک می باشد.

استفاده از زرین های تبادل یونی:‌
از رزین های تبادل یونی سرصنعت گلیسرول برای اهداف مختلفی استفاده می شود. اهداف عمده‌ استفاده از رزین بی رنگ کردن ، بی بوکردن ، نمک زدایی ، یون زدایی ،‌وغیره می باشد. در ذیل بعضی از کاربردها ی رزین در خالص سازی گلیسرول آمده است . در تحقیقاتی از رزین به همراه اولترافلیتر اسیون وهم چنین استمر معکوس جهت خالص سازی وتغلیظ استفاده شده است گلیسرول به دست آمده در این روش از نظر شمیایی خالص است.

از رزین تبادل یونی جهت حذف بو و ترکیبات اسیدی وغیره نیز استفاده شده است کاربرد زرین برای حذف بو موثر می باشد.

در موارد خالص ساز ی گلیسرول با استفاده از رزین های تبادل یونی به حد موثر است که بافر آیند تقطیر مقایسه شده است در بعضی موارد استفاده از رزین های تبادل یونی به جای تقطیر توصیه شده که این جایگزینی باعث کاهش ۱۰% نیز می شود. هم چنین روشهایی شرح داده شده است که با استفاده دو از رزین تبادل یونی دیگر نیاز به فرآیند تقطیر و حتی فیلتر اسیون وجود ندارد محصول گلیسرول به دست آمده از این روش به حدی خالص است که در مصارف دارویی می تو ان از آن استفاده نمود.

علاوه بر استفاده های معمولی از رزین در خالص سازی ،‌ شکل ستون حاوی رزین نیز بررسی شده است . و مشخص شده که استفاده از ستون مخروطی با زاویه کم در تصفیه محلوی سپاب مؤثرتر

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 11700 تومان در 50 صفحه
117,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد