بخشی از مقاله

چکیده

در سالهای اخیر زندگی ما تحت تاثیر فناوریهای بیسیم و تلفن همراه قرار گرفته است. تلفن همـراه بـه طـور گسـترده در سراسر جهان مورد استفاده است. فناوری بیسیم کانال جدیدی برای سیستم پرداخت تلفن همراه فراهم مـیکنـد و پتانسـیل بالایی در بازار جهانی از خود نشان داده است. در این مقاله به بررسی فناوریهای NFC و بلوتوث در سیستم پرداخت همراه میپردازیم. NFC یک فناوری بیسیم کوتاه برد برای دسترسی ساده به خدمات و اطلاعات در هر زمان و هر مکـان اسـت. این فناوری یک اتصال ساده را برای هر نوع دستگاه الکترونیکی فراهم میکند. مکانیسم امنیتی سخت افزاری/ نـرم افـزاری این فناوری را به یک انتخاب عالی برای برنامههای مالی و پرداخت تبدیل نموده است. استاندارد NFC با فناوریهای بـی-سیم دیگر سازگار است و میتوان از خصوصیات این فناوری در کنار فناوریهای دیگر استفاده نمود. بـا ادغـام فنـاوریهـای NFC و بلوتوث، جفت شدن دو دستگاه برای تبادل اطلاعات توسط تماس ساده دو دستگاه انجام میشود و همچنین ادغـام دو فناوری زمان راه اندازی کانال ارتباط بلوتوث را کاهش میدهد.

×
کلمات کلیدی: سیستم پرداخت تلفن همراه، فناوری ارتباط بیسیم، NFC، Bluetooth


.1 مقدمه

تلفن همراه، کامپیوتر، و دستگاههای الکترونیکی تبدیل به بخش مهمی از زندگی ما شده است. تلفنهـای همـراه هـر سـال مجهز به فناوریهای جدیدتری میشوند. در حال حاضر تجارت به وسیله تلفن همراه جانشـین بسـیاری از خـدمات تجـاری شده است."تجارت تلفن همراه، یک شکل از تجارت الکترونیک است که بر روی استفاده از تلفـن همـراه در تجـارت تمرکـز دارد" . این حقیقت که تلفن همراه در هر لحظه همراه شما است، باعـث شـده کـه ایـن وسـیله نقـش مهمـی را در تجـارت الکترونیک بازی کند.[1]

.2انواع پرداخت تلفن همراه
پرداخت تلفن همراه بر اساس فناوری مورد کاربرد به موارد زیر تقسیمبندی میشود.[2 ,1]

-1پرداخت از راه دور با استفاده از فناوریهای SMS، GSM،UTMS، HSPA، CDMA، و WLAN -2 پرداخت نزدیک با استفاده از فناوریهای بلوتوث، RFID، IrDAو NFC

در این مقاله تمرکز بر پرداخت نزدیک و مقایسه فناوریهای NFC و بلوتوث است. امروزه اکثـر گوشـیهـای تلفـن همـراه مجهز به فناوری بلوتوث هستند و کاربران به صورت گسترده، برای مبادله اطلاعات از این فناوری استفاده میکننـد. بـا ایـن حال این سوال مطرح میشود: چرا ما باید به سمت فناوریهای کوتاه برد دیگر حرکت کنیم، در حالی که فناوریهایی ماننـد بلوتوث در دسترس ما هستند؟

1


در پاسخ به این سوال میتوان گفت NFC کاربردی بسیار فراتر از بلوتوث از جمله در زمینههای پرداخت، پزشـکی، حمـل و نقل، کنترل دسترسی، شبکههای اجتماعی، و پوسترهای هوشـمند دارد.[1 ,3-8] انجمـن NFC در سـال 2004 بـا حضـور شرکتهایی چون نوکیا، سونی، و فیلیپس تاسیس شد سپس شرکتهای دیگری مانند موتورولا و سامسونگ و مایکروسـافت به انها پیوستند.[10 ,9] در سال 2007 نوکیا اولین گوشی همراه مبتنی بر فنـاوریNFC را بـه بـازار عرضـه کـرد. مفهـوم پرداخت نزدیک جدید نیست هم اکنون مستر کارت و ویزا کارت این خدمات را با سرویسهـای PayPass و WavePay انجام میدهند.[12 ,11] در حال حاضر بسیاری از بانکها، کمپانیها، اپراتورهای تلفن همراه، و فروشندگان بـه ایـن فنـاوری مجهز شدهاند. در سراسر جهان بیش از صدها پروژه با استفاده از NFC در حال انجام است.[14 ,13]

.3 فناوری بلوتوث

بلوتوث، اطلاعات را در یک فرکانس خاص برای دستگاه بلوتوث دیگر ارسال میکند. هر دو دستگاه فرستنده و گیرنده، چیپ دریافت کننده بلوتوث نامیده میشوند. وابسته به اینکه داده در حال ارسال یا دریافت است، ان را به فرمت قابل انتقال بیسیم تبدیل و سپس به حالت نرمال تبدیل میکنند. شما میتوانید کامپیوتر، پرینتر، و تلفن همراه خود را توسط بلوتوث به یکـدیگر متصل کنید و بدون نیاز به کابل از محتویات کامپیوتر و تلفن همراه خود پرینت بگیرید. حداکثر تعداد دستگاه شـرکت کننـده در یک شبکه بلوتوث 8 دستگاه است. اگر بیش از این تعداد دستگاه در یک فضای یکسان قرار گیرند، در یک زمـان تنهـا 8 دستگاه از میان انها از طریق جفت شدن برای ارتباط به یکدیگر متصل میشوند.[18-15]

.1,3پرداخت نزدیک با استفاده از بلوتوث

یکی از کاربردهای اصلی فناوری بلوتوث در سیستمهای پرداخت نزدیک است. پرداخـت نزدیـک پتانسـیل تجـارت سـیار را توسعه میدهد مانند استفاده از تلفن همراه برای پرداخت در پایانه فـروش، ماشـین فـروش، دسـتگاه بلـیط، بـازار، پارکینـگ است.[19] شرکت سونی اریکسون با اپراتور یوروکارت AB سوئد در سال 2001 ، برای تست یک سیستم پرداخـت موبایـل مبتنی بر بلوتوث همکاری کرد. تلفنهای همراه مبتنی بر بلوتوث مجهز به یک یورو کارت مجازی شده و مشتری میتواند از تلفن همراه خود در یک پایانه پرداخت استفاده کند.[2] در [20] هدف ساخت سختافزار و توسعه نـرمافـزار در یـک ماشـین فروش و دریافت هزینه جنس فروخته شده با استفاده از تلفن همراه و از طریق بلوتوث اسـت. در [18] یـک چـارچوب بـرای پرداخت راحت و امن با استفاده از تلفن همراه و از طریق بلوتوث پیشنهاد شده است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید