بخشی از مقاله

چکیده:

پلاستیک ها امروزه جزئی از زندگی ما شدهاند. پروسه تولید پلاستیکها آماده سازی واکنشگرها،پلیمره شدن،بازیافت پلیمر، فشرده سازی و شکل دهی پلیمر و عملیات حمایتی است. بیش از 70 درصد مواد آلاینده پخش شده از کارخانههای تولید پلاستیک به شکل آلایندههای پخش شده در اتمسفر هستند. تأسیسات صنایع تولید پلاستیک تقریباً مقدار زیادی فاضلاب در طی فرایندهای عملیات خنک سازی، نگهداری و سیستمهای کنترل آلودگی هوا تولید مینمایند. پساب خارج شده از صنایع تولید پلاستیک گاهی میتواند حاوی آلایندههای فرار و سمی باشند که باعث افزایش COD,BOD آب شده و چرخه حیات آبی را مختل نمایند. در بعضی از کارخانه های تولید پلاستیک، میزان BOD5 معادل 310mg/l و میزان جامدات معلق 10000mg/l گزارش شده است. از آزمایش های مورد نیاز برای فاضلاب صنایع پلاستیک می توان به آزمایش فلزات سنگین، SS،

BOD، COD و pH اشاره کرد. برای کنترل آلودگی هوا می توان از سیستم های کندانسورها، جذب سطحی، اسکرابرها و احتراق یا سوزاندن و برای کنترل آلودگی آب هم از سیستم های تقطیر و پالایش گاز استفاده کرد و برای کاهش پسماندها نیز بهترین گزینه بازیافت است.

کلمات کلیدی: پلاستیک، آلودگی هوا، پساب، پسماندها

2- Email Address:jenadeleh1300@gmail.com


مقدمه:

اگرواقع گرایانه به تولید و مصرف محصولاتی برپایه نفت و سوختهای فسیلی نگاه کنیم متوجه مضرات زیادی که درزمینه های محیط زیستی سلامت جامعه و ...ایجادمیشود خواهیم شد اگرچه امید است بشرروزی بتواند برای جبران این زیانها راه حلی پیدا کند اما دراین مسیرمهمترین تهدید برای توسعه پایدار ازدست دادن منابع تجدیدناپذیری است که جوامع به آنها به رسیدن به توسعه نیازمند است (2) تصور جهان پیشرفته کنونی بدون وجود پلاستیکها مشکل است. امروزه آنها جزئی از زندگی ما شدهاند و در ساخت اشیای مختلف

از وسایل خانگی و مورد مصرف تا ابزار دقیق و پیچیده پزشکی و علمی به کار میروند. پلاستیکها به دلیل وجود ترکیبی از خواص متنوع در مقایسه با سایر مواد مورد توجه ویژه قرار گرفتهاند. این خواص عبارتند از: سبکی (وزن)، سختی و انعطاف پذیری، مقاومت در مقابل خوردگی، رنگ پذیری، شفافیت، سهولت شکل پذیری و غیره.معمولاً تصور میشود پلاستیکها مواد نوظهوری هستند ولی در واقع به عنوان عضو و جزیی از خانوادههای بزرگتر موسوم به پلیمرها، عنصری اساسی و پایه در زندگی حیوانی و نباتی محسوب میشوند.پلیمرها مولکولهای مصنوعی بلندی هستند که از اتصال و به هم پیوستن هزاران واحد کوچک مولکولی موسوم به مونومر تشکیل شدهاند (وزن مولکولی حدود .(104 107 روش اتصال مولکلها به یکدیگر را به پلیمره شدن و تعداد این واحدهای

کوچک مولکولی در زنجیره دراز به درجه پلیمره شدن موسوم است. پلیمر به ندرت به صورت خالص مصرف و با افزودن مواد دیگری به آن، اصطلاحاً پلاستیک نامیده میشود. خواص ویژهای که پلاستیکها از خود نشان میدهند، بتدریج آنها را به عنوان
مواد بسیار مهمی در جایگاه واقعی کاربردی خویش قرار خواهد داد.

پروسه صنعتی در صنایع تولید پلاستیک:

همانطور که گفته شد پلاستیکها از پلیمریزاسیون هزاران واحد کوچک مولکولی به نام مونومر تشکیل میگردند.

چندین مرحله در پلیمریزاسیون از اهمیت خای برخوردارند:

در ابتدا واکنشگرها قبل از اینکه پلیمریزه شوند پالایش و تخلیص میگردند. در طی پلیمریزاسیون، کاتالیزورها، فشار، گرما و زمان واکنش همگی به منظور افزایش و حداکثر نمودن سرعت واکنش و تشکیل پلاستیک بهینه میگردند. پس از این مرحله اغلب پلیمر با عبور از فرایندهای جداسازی و خشک شدن (البته به جز پلیمرهای آکریلیک) از توده و مخلوط واکنش جدا شده و سرانجام با فشار از قالب رد شده و به صورت گرانول تبدیل گردیده که در این حالت آماده برای بستهبندی و فروش خواهد بود.

پروسه تولید پلاستیکها به صورت زیر خلاصه میگردد:

-1 آماده سازی واکنشگرها

( CH2CH2 و یا پیچیده (نظیر استرالکل دی هیدریک


-2 پلیمره شدن (پلیمریزاسیون)

-3 بازیافت پلیمر -4 فشرده سازی و رد کردن پلیمر با فشار از قالب (شکل دهی پلیمر) -5 عملیات حمایتی تشریح فرایند:


-1 آماده سازی واکنشگرها:

مواد شیمیایی بسیاری میتواند برای ساخت و تولید پلیمرها مورد استفاده قرار گیرند. مهمترین این مواد شیمیایی عبارتند از:

مونومرها، کاتالیزورها و حلالها.

مونومرها اساس ساختار پلیمرها بوده میتوانند ساختار ساده (مثل اتیلن

یا اسید تری فتالیک ( HOCH 2CH2OCOC H4COOH داشته باشند. کاتالیزدرهای معروف و رایج در ساخت پلاستیکها عبارتند از:

کلرید تیتانیوم، ترکیبات آلکیل آلومینیوم، ترکیبات حاوی کروم و پراکسیدهای آلی.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید