دانلود مقاله تحلیل راهبردی از نقش احیای میراث صنعتی بر سیاستهای توسعه درونزای شهری با رویکرد پایداری اجتماعی (نمونه موردی:کارخانه روغن نباتی شکوفه بابل)

word قابل ویرایش
9 صفحه
5700 تومان

خلاصه

بازآفرینی شهری به عنوان رویکردی برای توسعه درونزای شهری، با بهکارگیری توانهای بالقوه و بالفعل میراث صنعتی بهعنوان شاهدی از تحولات فرهنگی گذشته جامعه، به منظور پیوند انسان به هویت جمعی با بهره مندی از صنایع خلاق، میتواند با همافزایی دو محور اقتصاد و فرهنگ در جهت گریز از فقر شهری و تشویق مشارکت و پویش اجتماعی مردم به پایداری اجتماعی منجر شود. این پژوهش با استفاده از روش برنامه ریزی راهبردی وپرسشنامه SWOT به بررسی نقش احیای کارخانه روغن نباتی شکوفه بابل بر توسعه درونزای شهری در حوزه اجتماعی و ارائه راهبردهاپرداخته است.در این میان راهبرد “استفاده از سیاستهای توسعه درونزای شهری نظیر مرمت و بازآفرینی شهری برای تقویت هویت شهری و تأکید بر خوانش اجتماعی و خاطرات جمعی بنا برای تقویت تعاملات اجتماعی” به عنوان مهمترین راهبرد مورد مطالعه میباشد.

کلمات کلیدی: میراث صنعتی، توسعه درونزا، پایداری اجتماعی، استفاده مجدد تطبیقی

.۱ مقدمه

از زمان انقلاب صنعتی، تکنولوژی همراه با شیوههای صنعتی به طور مداوم در حال تحول است. این ترکیب از نوآوریهای تکنولوژیکی، پیشرفت صنعت خودروسازی، کاهش هزینههای حمل ونقل، گسترش روند صنعت زدائی از پیکره محیطهای شهری ، منجر به تغییر مکان مراکز صنعتی از هسته-های شهری به اراضی کشاورزی حاشیهای گردیده است .[۱]

از پیامدهای انتقال صنایع، برجا ماندن زمینهای وسیع حاصل از صنایع انتقالی در هستههای شهری است که دارای فضاهای سبز غنی، بناهای قدیمی و برخی از عناصر شاخص کارخانجات و کارگاههای بزرگ میباشد. حفظ و بقاء چنین محدودههایی بعنوان نمادی از سابقه تجددگرایی در ایران و میراث صنعت گذشته،تحت عنوان میراث صنعتی، عصر معاصر را به گذشته پیوند میدهد و روح مکان را در حفظ این پیوند، که ناشی از پاسخ-گویی به نیازها و ارتباط نزدیک با همسایگیها در طول زمان است ، تقویت میکند و میتواند در زمره فضاهایی با تجربه خاطرات جمعی محسوب گردد .[۲]

میراث صنعتی در مقایسه با سایر میراثهای شناخته شده، دارای حوزه نسبتاً جدیدتری میباشد. در حالیکه میراثهای صنعتی، تحت فشار بازسازی، تخریب و توسعه مجدد هستند، اتفاق نظر اجتماعی گستردهای، در تأیید فضاهای صنعتی به عنوان میراث، حاصل نشده است، بنابراین بهترین گزینه برای حفاظت از میراثهای صنعتی، تزریق کاربری خاصی است که نسبت به دفاع از ارزشهای فرهنگی و جلب مشارکت عمومی حساستر باشد، از سوی دیگر، این روش حفاظتی سؤالی را برمیانگیزد که آیا احیا یا تداوم کاربری اصلی، روش مناسبی برای به حداکثر رساندن اهمیت فرهنگی

١سرپرست موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی-غیر دولتی ساریان ساری ٢عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی – غیر دولتی ساریان ساری

١

دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در »مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری«

nd National Conference on Applied Researches in Civil engineering, Architecture and Urban planning٢

و تاریخی سایتهای میراث صنعتی، میتواند باشد؟ برای پاسخ به این سؤال باید محدودیتها و چالشها و فرصتهای خاصی که حفاظت از میراث-های صنعتی در مقایسه با سایر میراثها با آن مواجه میشود مورد بررسی قرار گیرد.[۳]

حفاظت از میراث بخشی جدایی ناپذیر از توسعه فرهنگ شهری میباشد و استفاده مجدد از این میراث، فرهنگهای جدید را شکوفا ساخته و به دستیابی به اهداف دوگانه نوآوریهای فرهنگی و توسعه اقتصادی کمک میکند.[۴]توسعه اقتصادی مهمترین بعد از ابعاد توسعه کالبدی به شمار می-رود و یکی از مهمترین مواردی که توسعه کالبدی از آن تأثیر میپذیرد، وجود یا عدم وجود زیر ساختهای شهری میباشد که پایه و اساس توسعه درونزای شهری محسوب میشود .[۵]در زمینه برنامه ریزی و طراحی اجتماعی در این حوزه، ملاحظات فرهنگی از طریق بحث در مورد پایداری اجتماعی و سرمایه اجتماعی پدیدار میشود. یکی از جنبههای مغفول مانده در بحث پایداری، پتانسیل اجتماعی و فرهنگی موجود در استفاده مجدد تطبیقی است که سخاوتمندانه به کمک میراثهای صنعتی میشتابد و متضمن تداوم فرهنگی گذشته، حال و آینده میباشد.[۶] استفاده مجدد تطبیقی مدرن از میراثهای صنعتی که عملکرد خود را از دست دادهاند، با حفظ و انتقال میراث خود، به پایداری اجتماعی با افزایش و ارتقاءآگاهی و سطح فرهنگی کمک میکند و از طریق احترام به سرمایههای فرهنگی که به بخش مهمی از جامعه با حفظ هویت جمعی مشترک تبدیل شده است، به انسجام اجتماعی منجر میشود.[۷]

فرصت استفاده مجدد از میراثهای صنعتی در هستههای شهری، از پایداری و طرحهای رشد هوشمند که بر توسعه درونزای شهری تمرکز مییابند، حمایت میکند و تلاشی برای کاهش دادن پراکندگی مراکز شهری میباشد.[۸] در عین حال، احیای کالبدی و تغییر ساختار عملکردی، انطباق میراثهای صنعتی با نیازها و الزامات جامعه پساصنعتی و همچنین تجدید حیات اقتصادی از طریق تزریق کاربریهای جدید برای سودآوری سهام ساختمانهای صنعتی موضوعاتی است که در ارتباط با میراثهای صنعتی مطرح گردیده است. [۹ ]

در این مقاله با در نظر گرفتن موارد فوق و درک این مطلب که شناخت پتانسیلها و محدودیتهای بالقوه سایتهای صنعتی میتواند تأثیرات سازندهای بر سیاستهای توسعه درونزای شهری در حوزه اجتماعی داشته باشد، سعی شده ضمن پاسخگویی به این سوالها که پتانسیلها و محدودیت-های احیای کارخانه روغن نباتی شکوفه بابل کدام است؟ و چه راهبردها و راهکارهایی جهت احیای این کارخانه که منجر به تقویت و تشویق سیاست-های توسعه درونزای شهری در حوزه اجتماعی در بابل میشود، وجود دارد؟ به بررسی و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها از دیدگاه متخصصان در جهت اهمیت میراث صنعتی و نقش آن در توسعه پایدار اجتماعی شهری پرداخته و در نهایت با توجه به این نظرات و دیدگاهها راهبردها و راهکارهای مناسب به روش سوات به منظور بهرهگیری بهینه و هدفمند از نقاط قوت و فرصتها و تقویت یا از بین بردن نقاط ضعف و تهدیدها در جهت دستیابی به پایداری اجتماعی شهری از طریق احیای میراثهای صنعتی ارائه شده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 5700 تومان در 9 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد