دانلود مقاله تحلیل ژئوپلیتیکی انرژی و مسیرهای انتقال آن در منطقه خلیج فارس

word قابل ویرایش
4 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده

خلیج فارس، این منطقهر ژئوپلیتیکی ایرانی – عربی، به ترتیب با دارا بودن ۴۱ و ۶۱/۵ درصد ذخایرطبیعی گاز و نفت جهان همواره کانون توجه جهانیان، بهرویژه قدرتهای صنعتی بوده است.ربهرطوریکه این مزیت ویژه موجبات رقابت قدرتهای منطقهرای و فرامنطقهرای را برسر تصاحب اینرمنابع و مسیرهای انتقال، آن فراهم آورده است .ردر حال حاضر روزانه ۱۷ میلیون بشکه نفت خام و ۳/۵ میلیارد فوت مکعب گاز مایع در این منطقه تولید میرشودکه.ر عمدتاً توسط، خطوط لوله و تانکرهای نفتکش به بازارهای مصرف سراسر دنیا صادر میرگرددر. بر پایهری پیشربینیرها، دست کم در ۲۵ سال آینده نگاهرهای جهانی به منطقهری خلیجرفارس دوخته خواهد شد.رعلت این امر افزایش تقاضای جهانی برای انرژی است.ربر پایهری پیشربینیرهای صورت گرفته مصرف جهانی نفت تا سال ۲۰۲۰ روزانه به ۱۱۱/۵ میلیون بشکه خواهد رسید.رکه در این بین سهم خلیج فارس از کلرتولید جهانی به ۴۵ درصد تولید جهانی، یعنی ۴۹/۸ میلیون بشکه در روز خواهد رسید.ربنابراین با در نظر گرفتن روند رو به رشد تقاضا برای انرژی، و نقش این منطقه در پاسخ به افزایش نیاز جهانی انرژی، افزایش جایگاه ژئوپلیتیکی این منطقه و مسیرهای انتقال انرژی آن، بهرویژه تنگه هرمز قابل پیشربینی خواهد بود.ردر این تحقیق با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی سعی گردیده از یک سو به بررسی و تحلیل ژئوپلیتیکی انرژی و ذخایر آن در منطقه خلیج فارس و مسیرهای انتقال آن پرداخته شود و از سوی دیگر دورنمای ژئوپلیتیک انرژی این منطقه را تبیینرمیرنماییم.رر
کلمات کلیدی: منطقه خلیج فارس، انرژی (نفت و گاز)، خطوط لوله و ژئوپلیتیک انرژی.

مقدمهرر

منطقه خلیج فارس با دارا بودن ذخایر عظیم نفت و گاز جایگاهی برجسته در بازار انرژی جهان دارد.رهم اکنون چهار کشور نخست تولیدکننده نفت جهان، در این منطقه قرار دارندو.ر روزانه تقریباً ۱۷ میلیون بشکه نفت خام و ۳/۵ میلیارد فوت مکعب گاز مایع توسط خطوط لوله و تانکرهای نفتکش از طریق تنگه هرمز و دیگر مسیرها به بازارهای شرق آسیا و کشورهای غربی بهرویژه اروپا و آمریکا صادر میرشودرعربیعی,ر,۱۳۸۸ر ۸۱لا. بنابراین با در نظر گرفتن روند افزایش تقاضا جهانی برای انرژی و جایگاه این منطقه در تأمین این نیاز بدون شک در آینده شاهد افزایش هر چه بیشتر جایگاه ژئوپلیتیکی، و ژئواکونومیکی آن در سطح جهان بهرخصوص نزد قدرتهای صنعتی خواهیم بود.رلذا انجام پژوهشی در راستای تعیین نقش و جایگاه منابع انرژی و مسیرهای صدور این منطقه ضروری میرنماید.ررر

روش تحقیق

ما در این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانهرای و اینترنتی به روش توصیفی-ر تحلیلی، بهردنبال این سؤال هستیم که به لحاظ ژئوپلیتیکی، انرژی این منطقه و مسیرهای انتقال آن چه وضعیتی دارند و چه آیندهرای برای آن میرتوانر متصور شد؟ رر

ذخایر انرژی منطقه خلیج فارس

-۱ کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، Tahmores_heidari@yahoo. comرر -۲ کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرسرر

جغرافیای سیاسی ١٢

ررربراساس آمار مؤسسه اطلاعات انرژی آمریکا١رکه در ماه ژوئن

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 4 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد