بخشی از مقاله

تنظيمات كمباين
1- تنظيمات سكوي برش :
سكوي برش قسمتي است كه محصول را برش مي‌دهد . جمع‌آوري مي‌كند و آن را به دستگاه كوبنده كمباين تحويل مي‌دهد. سكوي برش بوسيله دو قلاب به طور لولايي به كمباين متصل مي‌شود . ( عكس 1 )
بررسي سالم بودن كف سكوي برداشت
تراز نمودن سكوي برداشت

2- تنظيمات چرخ و فلك :
تنظيم محور چرخ و فلك ( عكس 4 )
- براي محصولات پر‌پشت محور چرخ‌وفلك حدود 15 سانتي‌متر جلوتر از شانه برش قرار گيرد.
- براي محصولات كم‌پشت محور چرخ‌‌وفلك حدود 30 سانتي‌متر جلوتر از شانه برش گيرد.
ارتفاع چرخ‌‌و‌فلك پره‌اي بايد طوري باشد كه لبه بالايي پره‌ها در پايين‌ترين نقطه حركت خود كمي به زير كوتاهترين خوشه‌ها برخورد كند. ( عكس 3 )

تنظيم سرعت چرخ و فلك
- سرعت چرخ‌و‌فلك حدود 1.25 تا 1.5 برابر سرعت پيشروي كمباين
- براي محصول پر‌پشت 21 دور در دقيقه
- براي محصول كم‌پشت 55 دور در دقيقه
تنظيم سرعت از طريق اهرمي كه در اختيار راننده است صورت مي‌گيرد.(عكس5)


3 - تنظيمات شانه برش :
تنظيم ارتفاع
ارتفاع شانه برش حدود 20 سانتي‌متر درزيركوتاهترين خوشه تنظيم شود. تنظيم ارتفاع از طريق اهرم سيلندر‌هاي هيدروليكي كه وظيفه بالا و پايين بردن سكوي برش را به عهده دارند، انجام مي‌شود.(عكس 2 )
كنترل حركت افقي تيغه برش با جلو و عقب بردن پشت‌بند (عكس6)
كنترل حركت عمودي تيغه برش با برداشتن و اضافه كردن ورقه‌هاي نازك و يا ضربه چكش به روبند(عكس7)
تنظيم تطابق تيغه انگشتي با تغيير طول سيبك شاتون (عكس8)

تنظيم آزادي سه‌راهي تيغه (عكس9)

4- تنظيمات هليس :
تنظيم فاصله لبه‌هاي هليس از كف سكو
فاصله لبه‌هاي هليس از كف سكو بايد متناسب با نوع محصول بين 12-8 ميلي‌متر تنظيم شود.(عكس10)
تنظيم فاصله لبه هليس با نبشي عقب پلاتفرم
فاصله لبه هليس با نبشي عقب پلاتفرم 12-8 ميلي‌مترباشد. (عكس11)
تنظيم فاصله لبه هليس با لاستيك بالاي سكوي برداشت

فاصله لبه هليس با لاستيك بالاي سكوي برداشت 5ميلي‌متر باشد.(عكس12)
تنظيم فاصله بين انگشتي‌هاي وسط هليس با سكو
فاصله بين انگشتي‌هاي وسط هليس با سكو 12-8 ميلي‌متر باشد.(عكس13)- ( عكس 14 )
تنظيم فاصله محافظ فنر لوله‌اي كلاچ ايمني هليس
فاصله محافظ فنر لوله‌اي كلاچ ايمني هليس 5.5 ميلي‌متر باشد. (عكس16)

توجه داشته باشيد : مضرس شدن لبه، بريدگي لبه، كج شدن لبه، خردگي لبه، كم شدن عرض لبه بر اثر كار كرد زياد، شكستن و كم شدن تعداد انگشتي‌هاي هليس سبب برگشتن و ريزش و ايجاد ضايعات در محصول مي‌گردد.

5- تنظيمات نقاله تغذيه :
تنظيم ارتفاع نقاله تغذيه
ارتفاع نقاله تغذيه بوسيله چهار پيچ و مهره كشويي به صورت عمودي و افقي صورت مي‌گيرد. ( عكس15 )

توجه داشته باشيد : تنظيم نبودن فاصله سبب مي‌شود محصول توسط لبه‌ها خرد، دانه‌ها شكسته و خوشه‌ها نيز توسط انگشتي‌ها كوبيده ‌شوند و ريزش و تلفات دانه پيش آيد.

تنظيم فاصله زنجير نقاله
فاصله زنجير نقاله از كف محفظه با توجه به نوع محصول از طريق تنظيم طول فنر مربوطه انجام مي‌گردد. (براي گندم و جو 14 سانتي‌متر و براي ذرت 11 سانتي‌متر)(عكس18-19)
تنظيم درجه لقي زنجير
درجه لقي زنجير حدود 3 تا4 سانتي‌متر باشد.(عكس20-21 )

6- تنظيمات كوبنده و ضد كوبنده :
تنظيم سرعت كوبنده
تنظيم سرعت دوراني كوبنده از طريق اهرم مربوطه صورت مي‌گيرد.(عكس23-22 )
تنظيم فاصله كوبنده و ضد‌كوبنده
فاصله كوبنده و ضد‌كوبنده از طريق اهرم مربوطه صورت مي‌گيرد.(عكس25-24 )
كاليبره نمودن ضدكوبنده

فاصله قسمت چپ و راست كوبنده از ضد‌كوبنده برابر عددي است كه اهرم تنظيم كننده فاصله در اتاقك راننده نشان مي‌دهد.
تنظيم صفحات ريشك زن
تنظيم صفحات ريشك زن براي جلوگيري از رسوب ريشك‌ها بر روي الك‌هاي واحد تميز‌كننده ضروري است. (عكس26)
بالانس نمودن كوبنده
سوهانهاي كوبنده بايستي سالم، جوشكاري نشده، بدون پيچيدگي باشد. تعويض سوهانها به منظور حفظ بالانس كوبنده بايستي 2 به 2 و متقابل انجام شود.

توجه داشته باشيد : عمل كوبيدن وقتي مطلوب است كه ميزان خوشه‌هاي نيمكوب برگشتي حدود نصف قاشك الواتر برگشتي باشد و براي مشاهده آن مي‌توان از دريچه‌اي كه در كابين راننده است استفاده نمود.

7- تنظيم كاه‌پر‌ها :
جدا كردن شانه‌زن‌ كاه به منظور تسريع در برداشت محصول توصيه نمي‌گردد. (عكس27)

8- تنظيمات واحد تميز كننده :
تنظيم الك بالايي
تنظيم زبانه‌هاي الك توسط اهرم مربوطه(عكس28)
- بيش از حد باز بودن روزنه‌ها باعث عبور خرده‌كاه‌ها از الك بالايي و انسداد الك پاييني مي‌گردد.
- بيش از حد بسته بودن اين روزنه‌ها باعث مخلوط شدن تعدادي از دانه‌ها با خرده‌كاه‌ها مي‌شود.
تنظيم زمان ريزش دانه‌ها از الك بالايي
بوسيله بالا و پايين آوردن دنباله الك ( بچه الك ) صورت مي‌گيرد.

( عكس29)
- در محصول كم‌پشت با بالا آوردن دنباله الك
- درمحصول معمولي از طريق تراز كردن دنباله الك با الك
- در محصول همراه با علف هرز با پايين آوردن دنباله الك

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید