بخشی از مقاله

جرائم كامپيوتري چيست؟
تعريف جرائم كامپيوتري نامشخص و اغفال كننده مي‎باشد، استفاده از كامپيوتر به منظور فريب دادن جهت استفاده شخصي، مشخصاً جرائم كامپيوتري گفته مي‎شود. بنابراين وقتي يك رئيس پليس مدارك رانندگي خود را از طريق شبكه كامپيوتري تغيير مي‎دهد، دليل بسيار خوبي است كه آن را جرائم كامپيوتري بناميم. هر چند بسياري از جرائم كامپيوتري را مي‎توان در ديگر انواع جرائم تقسيم بندي گردد. موارد زير را در نظر بگيريد:
1- يك برنامه نويس، برنامة پرداخت سود سهام را تغيير مي‎دهد تا سود سهام هشت تن از سهامداران را كاهش دهد و چكي را در وجه شخصي غيرحقيقي به مبلغ 56000 دلار صادر مي‎كند.


2- يك شركت فروشنده تجهيزات كامپيوتري، ظرفيت و حافظة سيستم هاي كامپيوتري فروخته شده را تغيير مي‎دهد. يعني سيستمي كه فروخته مي‎شود از نظر نرم افزاري و سخت افزاري با آنچه سفارش داده شده است متفاوت است.
3- در موردي كه خدمات تاريخ گذاري كامپيوتري مورد غفلت قرار گرفته شده بود چون رجوع به تاريخ محدود و غيرمقتضي بود. مالك جديد دايره تاريخ گذاري به عدم استفاده از كامپيوتر از آن زمان اشاره مي كرد هر چند استفاده از كامپيوتر توصيه شده بود.
در مورد اول كه پرداخت سود سهام مي باشد، به راحتي مي‎تواند اختلاس نام گيرد. كامپيوتر وسيله اي در جهت رسيدن به هدف بوده است. مورد دوم، تجهيزات رايانه‌اي به درستي عرضه نشده است.


و سرانجام در مورد آخر استفاده از رايانه براي تطابق تاريخ در هيچ جايي تعهد نشده بود. در حقيقت تلقي آن به عنوان جرم رايانه اي جاي سوال دارد.
براي توصيف دقيق مواردي كه جرم خاصي را شكل مي دهد، بايد از قانون كمك گرفت. همانطور كه در نمايه 11 مي بينيد بسياري از ايالتها بعضي از قوانين جرائم رايانه اي را تصويب كرده اند و بسياري از ايالتها در قوانين خود تجديدنظر كرده اند. توجه داشته باشيد كه در نماية 11 بسياري از اين قوانين provisions (قيدهايي) دارند كه عبارتند از (1) مواردي كه در بسياري از ايالتها متفاوتند. (2) اعلام بعضي از قوانين جرائم كوچك (3) اعلام بعضي از قوانين جنايتي كه اصطلاحاً جرائم بزرگ مي گويند، آنچه در اين نمايه بدان اشاره نشده است اينست كه اكثر ايالتها به يك سري آزادي هايي در امر قضايي نياز دارند بنابراين واژگاني همچون كينه جويي، عمداً‌ و جسورانه و در امر پيگيرد، بايد به آنها توجه شود. هر چند ممكن است مشكل به نظر برسد. برطبق اطلاعات مركز ملي جرائم رايانه (NCCD - جمع آوري كننده اطلاعات جرائم كامپيوتري) 77% از جرائم رايانه اي به دادگاه ارجاع داده مي‎شود بعد از اينكه گناهكار شناخته شده است و 8% باقيمانده ناشي از مواردي است كه مدعي عليه، در طي محكوميت مجرم شناخته مي‎شود.


در نماية 2-11 : فاصله بين هزينه تجهيزات رايانه اي و كنترلهاي رايانه اي زياد مي‌باشد، بنابراين سواستفاده از رايانه افزايش مي يابد.
تعريف جرائم رايانه مهم مي‎باشد زيرا اين تعريف در محاسبة آمار چنان جرائمي مؤثر مي‎باشد. به عنوان مثال بزرگترين جرم رايانه اي در مورد ثبت وجوه حاصل از سرمايه- شامل 200 ميليون دلار زيان مستقيم بر شركت و 2 ميليون زيان غيرمستقيم بر ديگر شركتها و سرمايه گذاران در سهام عادي و اوراق قرضه بود. اين زيانهاي بزرگ در صورتي كه به عنوان جرائم رايانه اي شناخته شوند تاثيري جدي بر آمار چنين فعاليتهايي (جرائم رايانه اي) دارند. سوال اينجاست كه آيا ما بايد مورد وجوه سرمايه را به عنوان سوء استفاده از رايانه تلقي كنيم. ما در اين فصل نگاه دقيق تري به اين مورد خواهيم داشت.


در بررسي روشها و شيوة جرائم رايانه اي ما بسياري از فريبكاريهاي معمول را يافتيم كه در گذشته به دفعات تكرار شده است. در مواردي كه توسط برنت (Brant) مورد بررسي قرار گرفته است به عنوان مثال، نيمي از آنها شامل انتقال وجوه از مجموعه اي از حسابها بوده است. و دلارها نهايتاً‌در يك كش و قوص به دست مجرمين مي رسيده است. در ديدگاه روش شناسي، يك متخصص رايانه جرائم رايانه اي را چنين تعريف مي‎كند: «شراب كهنه در بطري نو.»
يكي از انواع محدود فعاليتهايي كه ممكن است به عنوان جرائم رايانه اي طبقه بندي شود سرقت برنامه هاي رايانه اي است. تمام تجهيزات و وسايل رايانه اي نياز به دانش كامل و همچنين روش شناسي محاسباتي دارند. موارد زير ممكن است در طبقه زير قرار گيرد.


1- رسانه هاي خبري اروپايي گفتند يك بچة مدرسه اي 15 ساله، به سيستم زماني تجاري از طريق نفوذ در برنامه سيستم عملياتي دست پيدا كرد اين سيستم عملياتي توسط استفاده كنندگان ممتاز و از طريق كد قابل دستيابي بود.
2- مالك يك شركت نرم افزار اقساطي (leosing) برنامه نويسان را متقاعد كرد كه يك كپي از برنامه هايي كه به شركت هاي فروش اقساطي فروخته شده است به او بدهند.
3- يك برنامه نويس در يك دوره كوتاه 56 دفعه در تلاشهاي گمراه كننده رايانه ها را خاموش كرد. بعد از مدتي برنامه نويس به دام افتاد و شركت نيم ميليون دلار هزينه كرد تا سخت افزار مشكل دار را پيدا كند.
4- يك فرد ناشناس با درخواست از نگهبان كه در را براي وي باز كند به اتاق پايانه اي رايانه دسترسي پيدا كرد و قفل تلفن ها و پايانه ها را باز كرد تا بتواند به خدمات سهميه بندي زماني دسترسي پيدا كند.
5- دو سازندة رايانه اي و تجهيزات جنبي در يك رقابت غيرمنصفانه و جاسوسي صنعتي، از طريق نوارهاي جاسوسي به تخريب محصولات و تسهيلات يكديگر پرداختند.
اگرچه اين موارد موادي است كه به عنوان جرائم رايانه اي طبقه بندي مي‎شود هنوز مبناهايي وجود دارد كه در اين گونه طبقه بندي ترديد كرد. در مواردي بعضي از جرائم از روي تفريح و شوخي انجام مي‎شود بنابراين به مبارزه طلبيدن و رقابت بيش از «استفاده شخصي» به عنوان عامل تحريك كننده شناخته مي‎شود.
در موارد مشابه مورد 3، مشكلات شخصيتي بجاي سرقت براي استفاده شخصي رخ مي نمايد. نتيجه آنكه متأسفانه يك تعريف روشن از جرائم رايانه اي در دست نيست.


جرائم رايانه اي- ما آمار دقيقي از آن نداريم
يك آمار دقيق از جرائم رايانه اي موجود نيست.
عدم وجود اطلاعات دقيق از جرائم رايانه اي زماني كه ما مي خواهيم ميانگين زمانها را محاسبه كنيم، بيشتر جلب توجه مي‎كند. حتي اگر موارد وجوه سرمايه را مستثني كنيم، ميانگين زيانهاي ناشي از جرائم رايانه اي كشف شده 650000 دلار مي‎باشد كه در مقايسه با ديگر جرائم كه زيان ناشي از آنها به طور كلي 19000 دلار مي‎باشد مبلغ زيادي مي‎باشد. بنابراين اگر مجرم به دام نيفتد، زيانهاي ناشي از اين جرائم بيشتر و بيشتر مي‎شود.


توضيح در مورد عدم وجود اطلاعات دقيق در مورد جرائم رايانه اي از چندين عامل سرچشمه مي‎گيرد. يكي از علل (عوامل) احتمالي اينست كه بخش بزرگي از جرائم رايانه اي در شركتهاي خصوصي روي مي‎دهد و اين جرائم به عنوان موضوعات داخلي (internal matter) تلقي مي‎شود و هرگز گزارش نمي‎شود. دومين عامل اينست كه توصيف جرائم رايانه اي به اندازه اي گمراه كننده مي‎باشد كه آنها را نمي توان در يك ليست جامع جمع آوري كرد. به عنوان مثال، وقتي يك نمايندگي دولت فدرال از كارمندان خويش درخواست كرد كه جرائم رايانه اي كه در سال گذشته رخداده است را معين كنند به اين درخواست تنها يك پاسخ مثبت داده شد. هرچند وقتي به اين كاركنان توضيحات كافي در مورد اين جرائم و همچنين فرايند رايانه اي داده شد، هزاران پاسخ به اين درخواست داده شد.


مشخص ترين توضيح براي كمبود اطلاعات جرائم رايانه اي اينست كه اين جرائم كشف نمي‎شود. زيرا اكثر مجرمان رايانه اي از روي اتفاق، حادثه و يا از روي خوش شانسي به دام مي افتند.
به همين دليل، ما مي توانيم جرائم رايانه اي شناخته شده را به عنوان نمونه هايي از سوء استفاده از رايانه در نظر بگيريم نه به عنوان يك جامعه كامل. اگرچه ما مي توانيم يك آمار تخميني از اين اطلاعات بدست آوريم. در تعميم نمونه بايد محتاط بود زيرا اين نمونه با توجه به موارد محدود گزارش شده، مشكلات در برآورد زيانها و با نشأت از ملاحظات شهروندي (كه زيانهاي تنبيهي را از سوي دادگاه به دنبال دارد) به دست آمده است. با توجه به اين مشكلات، بايد بگوييم كه اسناد تاريخي جرائم رايانه اي، مطالعة خوبي در جرم شناسي مدرن انجام داده است. موقعيت مجرمين، تعداد همدستان جزئي از چنين مطالعه اي مي‎باشد. همچنين روش شناسي جرائم، توجه چندين متخصص را به خود جلب كرده است.
چندين نتيجة آزمايشي از جرائم رايانه اي در بند زير ارائه شده است.


رشد جرائم رايانه اي
حداقل چهار دليل جهت تأئيد رشد جرائم رايانه اي وجود دارد. اولي اينست كه تعداد رايانه ها در ايالات متحدة آمريكا در پنج سال گذشته بيش از دو برابر شده است و همچنين قدرت رايانه ها نيز افزايش پيدا كرده است همانطور كه اعتماد به رايانه افزايش مي يابد، سوء استفاده از رايانه نيز به صورت بالقوه افزايش مي يابد.
دوم اينكه تعداد رايانه هاي كوچك در ايالات متحده آمريكا از كمتر از 2 ميليون در سال 1980 به بيش از 30 ميليون در سال 1990 افزايش يافته است. و همين باعث افزايش بالقوه در سوء استفاده از رايانه مي‎شود. وقتي رايانه هاي كوچك به عنوان رايانه هاي شخصي مورد استفاده قرار مي گيرند و استفاده كننده هاي از اين رايانه ها اغلب در حدود كنترلها آگاه نيستند و يا در اين مورد وظيفه شناس نمي باشند اينگونه سوء استفاده ها افزايش مي يابد.


سوم، ما مشاهده كرديم كه اكثر افراد در زمينه رايانه و كار با آن آگاه هستند، و همين به طور كلي باعث سوء استفاده از رايانه مي‎شود.
و دليل آخر در رشد جرائم رايانه اي از مقايسه هزينه هاي ساليانه رايانه با هزينه هاي كنترلهاي رايانه مي‎باشد. همانطور كه در نماية 12-2 منعكس شده است، هزينه ساليانه در زمينه رايانه با يك نرخ تصاعدي افزايش يافته است در مقابل شواهد زيادي وجود دارد كه هزينه ساليانه در كنترلهاي رايانه اي در بهترين حالت رشد خطي داشته است. دليل اينكه مبلغ دلاري خاصي دربارة هزينه ها در نماية 11-2 ارائه نشده است از اين مطلب ناشي مي‎شود كه مبلغ ساليانة دقيقي از اين دو هزينه در دست نيست.
فاصلة زياد بين اين دو طبقه از هزينه، باعث افزايش سوء استفاده از رايانه مي‎شود و به تبع آن باعث افزايش جرائم رايانه اي مي‎شود.
دون پاركر (Donn Parker) در مورد آمار جرائم رايانه اي مي گويد: «ما اين آمار را به هيچ كس ارائه نمي دهيم زيرا بسياري از افراد اين آمار را به عنوان كل جرائم رايانه اي تلقي مي كنند. اين اطلاعات تنها بر مبناي مواردي است كه بخت و اقبال جهت پيدا كردن داشته ايم.

نتيجه :
مهمترين نتيجه اي كه ما مي توانيم از جرائم رايانه اي بگيريم اينست كه ما دربارة آن خيلي كم مي دانيم. افزايش تعداد مواردي كه به عنوان جرائم رايانه اي گزارش شده است باعث مي‎شود كه ما چنين نتيجه گيري كنيم كه جرائم رايانه اي در حال افزايش است. البته روشن نيست كه آيا چنين موردي واقعاً درست است و يا فقطي ناشي از بهبود در گزارشدهي مي‎باشد همچنين اين نكته نيز روشن مي‎شود كه جرائم رايانه اي مبالغ هنگفت پول را در برمي گيرد. آيا ميانگين محاسبه شده براي جرائم رايانه اي برمبناي نمونه هاي شناخته شده اين جرائم به درستي مي‎تواند تخمين خوبي براي جرائم رايانه اي واقعي باشد.
شايد از طريق مطالعة سوء استفاده هاي رايانه اي كه قبلاً رخ داده است بتوان به درك روشني از جرائم رايانه اي رسيد. بنابراين در قسمت بعد از اين فصل، ما نگاه دقيق تري به شش مورد خاص از جرائم رايانه اي داريم و اميدواريم كه از تجربيات ديگران درس بگيريم.

شش نمونه از جرائم رايانه اي:
جهت بررسي جرائم رايانه اي، يك الگو طبقه بندي موردنياز است. يكي از انواع جرائم به شكل تخريب مي‎باشد ديگري به شكل تحريف اطلاعات ورودي است و نوع سوم استفاده غيرمجاز از مدارك و اطلاعات خروجي مي‎باشد. در اين بخش ما در مورد 6 جرم رايانه اي بحث مي كنيم كه نمونه اي از طبقه هاي فريبكاري رايانه مي‎باشد كه تا به امروز شناخته شده است.


كلاه برداري (حقه) از طريق گرد كردن اعداد:
يكي از مثالهاي فريب رايانه اي دستكاري اشتباهات گرد كردن اعداد است و زماني اتفاق مي افتد كه محاسبات رايانه شامل سنت (يكصدم دلار) باشد. به طور معمول، يك برنامه كامپيوتري به همان شيوه اي كه شما در كودكي آموخته ايد اعداد را گرد مي‎كند. به سمت پايين گرد شود اگر كسر كوچكتر از 5 باشد؛ و به سمت بالا گرد شود اگر كسر 5 و يا بزرگتر از 5 باشد. بنابراين در محاسبة بهره براي دو حساب بانكي به مبالغ 534/2 دلار و 787/7 دلار، حساب اولي بابت بهره به مبلغ 53/2 دلار بستانكار مي‎شود و حساب دومي به مبلغ 79/7 دلار بستانكار مي‎شود. اشتباهات در گرد كردن از جمع مبالغي واقعي پرداختي منهاي پرداختهاي محاسبه شده بدست مي‎آيد
(787/7 دلار + 534/2 دلار= ) 321/10 دلار
(79/7 دلار + 53/2 دلار = ) 32/10-
001/0 =
به طور كلي اشتباهات، بسيار كوچك هستند وقتي گرد كردن به بالا با گرد كردن به پايين با هم مقابله مي‎شوند و انتظار مي رود كه ارزش اين اشتباهات صفر باشد. يك برنامه ريز مي‎تواند از طريق گرد كردن كلاه برداري كند اگر قرارداد گرد كردن را اعمال نكند و هميشه به پائين گرد كند و مالك حساب، حسابش با چنين اشتباهاتي بستانكار شود. توجه داشته باشيد كه در دو حساب بالا، اين اشتباهات 001/0 نبوده است بلكه 011/0 بوده است زيرا برنامه ريز 4 دهم، يك پني را از حساب دومي (53/2- 534/2) و 7 دهم يك پني را از حساب دوم (78/7-787/7) دريافت كرده است. با چنين سيستمي، برنامه ريز به طور متوسط 5/0 سنت براي هر حساب دريافت مي‎كند. بنابراين مبلغ كل پولي كه مي‎تواند به وسيلة چنين برنامه اي دزديده شود به تعداد حسابهاي شركت و تعداد دفعاتي كه در يك دوره به روز مي‎شوند بستگي دارد. يك برنامه ريز كه براي يك بانك كار مي‎كند مي‎تواند انتظار داشته باشد كه از چنين اشتباهاتي 500 دلار در هر گردش بدست آورد و براي چند دقيقه كار برنامه ريزي بد نيست! اگر بانك بهره را به صورت سه ماهه محاسبه كند، كل مبلغ سرقت 2000 دلار در سال مي‎شود. اگر برنامه ريز خوش شانس باشد كه بهره پس انداز و وام به صورت روزانه باشد- مبلغ سالانه آن تقريباً 182,500 دلار خواهد بود (365* 100000 * 005/0) !

تجزيه و تحليل
حلية گرد كردن اعداد يك مثال از جرائم رايانه اي مي‎باشد. كل مبلغ بهره كه توسط بانك پرداخت مي‎شود يا پس انداز وام هر يك از مشتريان از مبلغ واقعي، يك پني و يا بيشتر تفاوت دارد و اين مبلغ امروزه بشدت براي افراد قابل توجه مي‎باشد.
علاوه بر اين، براي تقريباً نيمي از مشتريان مبلغ بهره براي هر دورة پرداخت درست مي‎باشد زيرا عمل روندينگ اعداد يك قرارداد درست مي‎باشد. اين حيله زماني اتفاق مي‎كند كه عمل روندينگ همراه اشتباهات محاسباتي باشد. اين مبلغ به وسيله برنامه نادرست بستانكار مي‎شود. در نتيجه برنامه ريز پني هايي را كه به سمت بالا روند شده اند را دريافت مي‎كند.


حيلة گرد كردن اعداد همچنين مي‎تواند توسط سازمانهايي بجز بانكها يا مؤسسات وام و پس انداز مورد استفاده قرار گيرد. هر شركتي كه در آن پرداخت دوره اي بهره انجام شود مي‎تواند مورد سواستفاده اين برنامه (حيله گرد كردن اعداد) قرار گيرد، بانكها بيشتر در اين مورد آسيب پذير هستند زيرا يك حجم زيادي از دارايي و پردازش اطلاعات در آنجا انجام مي‎شود و اغلب اكثر قريب به اتفاق بانكها امروزه از روشهاي رايانه اي براي ارائه خدمات به مشتريانشان استفاده مي كنند.
انواع حيله هاي روندينگ از طريق اختلاس بهره از حسابهاي غيرفعال، دستكاري وجوه بهرة بازنشستگان و دزدي هاي بزرگ بوسيلة مبالغ زياد پول از حسابهايي كه بهره به آنها تعلق گرفته است.


بعضي از اعمال حفاظي براي كنترل دستكاريهايي كه در پرداخت بهره انجام مي‎شود در زير آورده شده است.
1- تغيير در برنامه نياز به تاييد و اجازه داشته باشد: وقتي يك برنامه رايانه اي نوشته مي‎شود و براي استفاده تاييد مي شود، هرگونه تغيير در برنامه بايد به تصويب ناظر برنامه ها و مقامات برسد. يك برنامه ريز نبايد اين اختيار را داشته باشد كه به صورت خودسرانه بتواند در برنامه تغيير ايجاد كند و اختيار تغيير بايد تا جايي كه امكان دارد مورد مراقبت قرار گيرد و تصويب شود. استفاده از برنامه هاي آماده (بسته بندي شده) براي انجام پذيرش اطلاعات برنامه ريزي شده، به اين امر حفاظتي كمك مي‎كند زيرا اينچنين برنامه هايي توسط فروشندة مستقل نگهداري مي‎شود و هرگونه تغييري مي‎تواند از طريق كپي هاي آن برنامه مقايسه شود تا از صحت آن مطمئن شد.
2- تفكيك و جدايي وظايف دايره هاي (بخشهاي) مربوط: يك برنامه ريز نبايد اجازه داشته باشد كه به عنوان محاسبه‌گر بهره و تحويلدار عمل كند. بنابراين براي اينكه يك برنامه نويس كه برنامه فريبكاري را مي نويسد بتواند اين برنامه را اجرا كند، وقتي اين كنترل انجام مي‎شود، نياز به تباني دو يا بيشتر از دو نفر دارد. البته با تفكيك وظايف نمي توان از صحت صددرصد پردازش اطلاعات اطمينان حاصل كرد.


هرچند اين كنترل مفيد مي‎باشد زيرا تباني نياز به دو نفر دارد مگر اينكه برنامه نويس و اجرا كننده برنامه يك نفر باشد.
3- يك حسابرسي جامع از حسابهاي پرسنل انجام شود: با محدوديت منابع و حسابرسان بانكها آنرا به عنوان يك موضوع مهم انجام مي دهند هر چند تا جايي كه ممكن است، حسابرس بايد حسابرسي را در نقاطي بحراني و مهم انجام دهد تا بتواند پردازش اطلاعات را در طي يك دورة عملياتي عادي بررسي كند.
4- حسابرس و نتايج پردازش اطلاعات يك نمونه گيري تصادفي از حسابها بايد انجام شود و نتايج پردازش اطلاعات حاصل از عملكرد رايانه بايد با نتايجي كه به صورت دستي محاسبه شده است مقايسه شود. همچنين برنامه هاي رايانه اي مي‎تواند از طريق استفاده از روشهايي كه در فصلهاي قبل ارائه شد حسابرسي شود.
5- شناخت كاركنان: كاركناني كه از مشكلات مالي رنج مي برند، به كارشان علاقه اي ندارند يا از كارشان ناراضي هستند، اين افراد احتمالاً برنامه ها را در جهت منافع خود دستكاري مي كنند.


6-آزمونهاي آماري را براي خطاهاي روندنيگ انجام دهيد: بهترين آزمون، يك رشته آزمون مي‎باشد. در طي يك دورة معمول يك تناسب (مخلوط) از روندينگ به بالا و روندينگ به پايين را مي‎توان انتظار داشت. همانند پيشامد شير يا خط در پرتاب يك سكه سالم. يك رشته آزمون به تعداد متوالي روندينگ به بالا و روندينگ به پايين توجه دارد. تعداد بيشتر هر يك از موارد بالا (روندينگ به پايين و روندينگ به بالا) نياز به توجه بيشتري دارد. برنامه رايانه اي مي‎تواند به راحتي تعداد روندينگ به بالا شمارش كند. ارزش مورد انتظار نيمي از تعداد كل حسابهاي بررسي شده مي‎باشد.
فرآيندي كه رايانه استفاده مي كند، مدركي دال بر اين نيست كه جرمي اتفاق افتاده است. امكان دارد كه جرمي اتفاق افتاده باشد. و به طور رسمي گزارش نشده باشد به هر حال ما اين مثال را به عنوان يك نمونه شاخص از انواع جرمهايي كه مي‎توانند به وسيلة تغيير در برنامه سيستم اطلاعاتي حسابداري انجام شود را به شما معرفي كرديم.

حالت وجوه سرمايه:
وجوه سرمايه يكي از موارد مرزي جرائم رايانه اي مي‎باشد. اين چنين فريب كاري خودش تا آوريل 1973 جزء جرائم رايانه اي به شمار نمي آمد. هر چند فعاليتهاي غيرقانوني مختلفي در سالهاي قبل از آن اتفاق مي افتد. مجموع زيانهاي ناشي از چنين فعاليتهايي بسيار زياد بود. همانطور كه قبلاً نيز گفته شد حداقل زيان تقسيم شركت تقريباً 200 ميليون دلار تخمين زده شد. اگر زيانهاي غيرمستقيم همچون هزينه هاي قانوني و قيمت سهام عادي كه كاهش مي يابد نيز در نظر گرفته شود اين رقم به بيش از 2 ميليون افزايش مي يابد.
يكي از سوال مهم و اساسي كه به وجود مي‎آيد اين است كه آيا مي‎توان مورد وجوه سرمايه را به عنوان جرائم رايانه اي در نظر گرفته يا خير؟
از يك سو ما با گزارش ورشكستگي آقاي رابرت. رلئوفلر (Mr. Robert M.Leoffler) به عنوان امين رو به رو هستيم كه مي گويد اين رقم به بيش از 2 ميليون افزايش مي يابد.


و از سوي ديگر ما بيانيه گليسان پين (Gleeson Payne) كميسر بيمة ايالت كاليفرنيا را داريم. اين چنين فريبكاري بزرگ، يك شكل خاص از جرائم رايانه اي مي‎باشد. رايانه كليد (ابزاري) براي چنين فريبكاري مي‎باشد. من با اطمينان آن را جرم رايانه اي مي دانم در گذشته، در روشهاي كپي برداري سخت مدارك شما محفوظ مي ماند. و كسي نمي توانست با چنين حجمي و در چنين مدت زماني مدارك غيرواقعي تهيه كند. صنعت بيمه فرض مي‎كند كامپيوترها هميشه درست عمل مي‎كنند. و فريبكاري رايانه اي غيرقابل انتظار است. رايانه كليد (ابزار)، چنين فريبكاري است. حسابرسان برنامه هاي رايانه اي دارند، اما سرمايه يك كد سري دارد كه باعث سياستهاي بيمه اي (حفاظتي) ويژه اي شده است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید