دانلود مقاله نقش سیستمهای اطلاعاتی و تکنولوژی در مدیریت زنجیره‌ تامین

word قابل ویرایش
14 صفحه
18700 تومان

نقش سيستمهاي اطلاعاتي و تكنولوژي در مديريت زنجيره‌ تامين


چكيده
رويكرد جديدي كه در سالهاي اخير بر مديريت عمليات حاكم شده، رويكرد مديريت زنجيره تامين (SCM) است. زنجيره تامين شبكه اي از تسهيلات و مراكز توزيع است كه وظايف تهيه و تدارك مواد خام، تبديل آن به محصولات نهايي و واسطه‌اي و توزيع اين محصولات نهايي به مشتريان را انجام مي‌دهد. امروزه شركتها نيازمندند تا يكپارچگي منظمي را در تمام فرايندهاي توليدي

- از ماده خام تا مصرف كننده نهايي – ايجاد كنند. مديريت زنجيره تامين به عنوان يك رويكرد يكپارچه براي مديريت مناسب جريان مواد و كالا، اطلاعات و جريان پولي، توانايي پاسخگويي به اين را داراست. و جايگاه اطلاعات و تكنولوژي براي موثر و كاراشدن فرآيندها در مديريت زنجيره تامين امري بديهي مي باشد. در اين مقاله سعي شده است نقش سيستمهاي اطلاعاتي در مديرت زنجيره تامين تشريح گردد.


واژه‌هاي كليدي
مديريت زنجيره‌ تامين – سيستمهاي اطلاعاتي – سيستمهاي اطلاعاتي بين سازماني – تجهيزات اطلاعات و تكنولوژي
مقدمه
سرعت جهاني شدن اقتصاد و همبستگي فعاليتهاي اقتصادي در دهه‌هاي پاياني قرن بيستم، مرزهاي جغرافيايي را به سرعت بي رنگ نموده و ظهور شركتهاي بين المللي شاهدي بر اين مدعاست.

ظهور اين شركتها به همراه خود روشهاي بسيار پيچيده‌اي را در جستجو و خلق بازارها، روشهاي نوين مديريت در توليد و توزيع و كليه عمليات بازرگاني، ايجاد نموده است. عرصه رقابت چنان پيچيده شده كه شركتهاي بزرگ از ملتهاي متقاوت با يكديگر ادغام شده و براي دست يابي به مزيت‌هاي ويژه در سطح بين‌المللي در كليه بخشهاي توليدي و خدمات،

روشهاي نوين را به كار گرفته اند.
در اين مسير بكارگيري تكنولوژيهاي برتر در زمينه‌هاي اطلاعات و ارتباطات نيز در افزايش سرعت اين تحولات سهم بسيار عمده‌اي را داشته است شبكه جهاني اينترنت باعث شده كه در دوردست ترين نقاط بتوان به اطلاعات گسترده‌اي در زمينه‌هاي مختلف دسترسي يافته و فرضيه دهكده جهاني، پايه‌هاي خود را محكم كند. در چنين شرايطي به عنوان يك نتيجه گيري از تغييرات مذكور، سازمانها دريافتند بايد در مديريت شكبه همه كارخانجات و شركتهايي كه ورودي سازمان آنها را – بطور مستقيم و غير مستقيم – تامين مي كردند و همچنين شبكه شركتهاي مرتبط با تحويل و خدمات بعد از فروش محصول به مشتري، درگير شوند.


با چنين نگرشي رويكردهاي «زنجيره تامين» و مديريت زنجيره‌ تامين پا به عرصه وجود نهادند.
برطبق اين نظريه زنجيره‌ تامين در يك تعريف ساده، شامل تمام فعاليتهاي مورد نياز براي ارائه يك محصول به مشتري نهايي بوده و مديريت زنجيره‌ تامين در واقع، مديريت اين فعاليت‌ها در زنجيره تامين است.
مفاهيم مديريت زنجيره و تحليل آن: ] 4[
يك زنجيره تامين شامل همه تسهيلات (امكانات)، وظايف و كارها و فعاليتهايي مي‌شود كه در توليد و تحول يك كالا يا خدمت از تامين كنندگان (و تامين كنندگان آنها) تا مشتريان (مشتريان آنها) درگير هستند و شامل برنامه‌ريزي و مديريت عرضه وتقاضا، تهيه مواد، توليد و برنامه زمانبندي محصول يا خدمت، انبار كردن، كنترل موجودي و توزيع، تحويل و خدمت به مشتري مي‌شود مديريت زنجيره‌ تامين همه اين فعاليتها را طوري هماهنگ مي‌كند

كه مشتريان بتوانند محصولاتي با كيفيت بالا و خدمات قابل اطمينان در حداقل هزينه به دست آوردند، مديريت زنجيره تامين مي‌تواند براي شركت مزيتي رقابتي ايجاد كند. بنابراين مديريت زنجيره تامين داراي سه مولفه كلي به صوت زير است:
1- مديريت اطلاعات و سيستمهاي اطلاعاتي در شبكه تامين
2- مديريت عمليات و موجودي و جريان مواد در شبكه‌ تامين (مديريت لجستيك)
3- مديريت روابط در داخل و بين اعضاي شبكه
اين سه مولفه در حقيقت سه مشخصه استراتژيك يك شبكه به شمار مي رود و در صورتيكه براساس شرايط مورد نياز شبكه طراحي نشوند و يا بعد از طراحي آنچنان كه شايسته است مورد توجه، بازبيني و كنترل قرار نگيرند كارايي كل شبكه را تحت تأثير قرار مي دهند.

نكته اساسي و بسيار مهم وجود يك نظام و سيستم پويا براي تحليل و بهبود اين سه ركن شبكه است زير شرايط محيطي مي تواند بشدت متغير بوده و همين تغييرات شديد برروي كارايي و حتي حذف يك شبكه موثر باشد. در نتيجه به مجموع سه مديريت ذكر شده در فوق، بايستي مورد چهارمي اضافه كرد كه عبارتست از : مديريت استراتژيك شبكه تامين
بنابراين مي توان يك مدل مفهومي براي مديريت شكبه تامين (scm) به صورت عام طرح كرد.


اهميت اطلاعات در محيط مديريت زنجيره عرضه هماهنگ
تا قبل از دهه 1980 بسياري از اطلاعاتي كه بين نواحي وظيفه‌اي در داخل يك ارگان و يا ارگان‌هاي عضو زنجيره‌ عرضه جريان داشتند بر روي كاغذ ثبت مي‌شدند: در بسياري از موارد اين نوع معاملات و ارتباطات كند، غير معتبر، و نزديك به خطا بود. اين نوع تجارت هزينه زيادي در برداشت زيرا باعث كاهش اثربخشي موسسات بازرگاني در قابليت طراحي پيشرفت، تهيه، توليد، توزيع اين محصولات مي شد.

همچنين اين شيوه مانع از ريسك كردن در سرمايه‌گذاري بين سازماني مي‌شود كه امكان پيشرفت و سود در آنها زياد است. در طول اين دوران، اطلاعات به صورت عامل رقابتي – انتقادي كم ارزشي درآمده بودند زيرا قابليت آن توسط اعضاء زنجيره عرضه به خوبي قابل درك نبود. اگرچه در اين زمان شركت‌هايي كه مبادرت به استفاده ازمديريت زنجيره عرضه مي‌كنند متوجه اهميت حياتي اين اطلاعات و همينطور تكنولوژيهاي مي‌شوند كه اين اطلاعات را قابل دسترسي مي‌نمايند. ] 6[
امروزه ممكن است زير ساختارهاي بنيادين تكنولوژي اطلاعات پيچيده‌ و جامع باشد

. اين زيرساختارها پشتيبان شبكه هاي ارتباطي موسسات بازرگاني به بانك‌ داده‌ها و سيستمهاي عامل هستند. در حقيقت قابليتهاي زيرساختارهاي تكنولوژي اطلاعات موقعيتي را براي رقابت در زمينه نوآوريهاي تجارت به وجود مي‌آورد مانند كاهش زمان سيكل، اجراي فرايندهاي دوباره طراحي شده بين بخشي

، به كار بردن موقعيت‌هاي هماهنگ كننده فروشي ، و هدايت خريداران. اين زير ساختارها همچنين محافظ پشرفته مديريت و نگهداري زنجيره‌هاي عرضه درون سازماني هستند.
در يك معنا سيستمهاي اطلاعات و تكنولوژيهايي كه در اين سيستمها بكاررفته‌اند نشان دهندة عنصري بنيادين‌اند كه سازمان‌هاي زنجيره عرضه را به سيستمي متعهد و هماهنگ متصل مي‌كنند. در جو رقابتي حاضر، در اهميت اطلاعات و تكنولوژي اطلاعات تا موفقيت نهايي و شايد حتي در بقاي اعتبار مديريت زنجيره عرضه ترديد و جود ندارد

. تعدادي از موسسات بازگاني معتبر كه در قالب ارتباطات زنجيره عرضه باهم همكاري مي كنند. بيشتر موفقيت خود را مديون اطلاعات و سيستمهايي مي‌دانند كه براي تقسيم اطلاعات بكار مي‌برند. در اين زمينه مي توان شركتهاي P & G و Wal – Mart را نام برد. شركت P & G در ميان توافقهايي كه با خريداران مهم و خرده فروشي انجام داده متعهد شده است تا براي توسعه اين خريداران تيمي را مامور كرده تا صورتحسابهاي اصلي را كنترل كنند. يكي از اهداف اصلي اين گروهها تسهيل اطلاعات بين مؤسسات بازرگاني است. و همچنين تعيين محدوده مشخص براي لجستيك، مديريت مالي، حسابداري، MIS ، و مسايل مربوط به عرضه مي‌باشد.


براساس گفته‌هاي بوئرساكس و كلاس (1996)، اطلاعات به هنگا و دقيق حالا بيشتر از هرزمان ديگري، در تاريخ تجارت آمريكا مهم و حياتي است. 3 عامل تاثير بيمار زيادي بر روي اين تغييرات داشته‌آند: اول خشنود كردن خريداران كه يكي از دغدغه‌هاي فكري مشترك در بين همه است. خدمات رساني به بهترين، شايسته‌ترين و موثرترين وجه ممكن مسئله‌اي بسيار با اهميت است. از بين كل تجارب خدمات رساني به مشتريان اين اطلاعات ضروري‌ترين مي باشند:

ترتيب سفارشات – دسترسي به محصولات، جدول زماني تحويل نامه‌ها و بسته‌هاي پستي و فاكتورها.
دوم، اطلاعات يك فاكتور قاطع در توانايي مديران جهت كاهش موجودي و نيازمندي‌هاي منابع انساني با يك سطح رقابتي مي‌باشد. و در اخر جريانات اطلاعات نقش بسيار مهمي را در برنامه‌ريزي استراتژيك و خردكردن امكانات و منابع بازي مي‌كند.]3[
سيستمهاي اطلاعاتي بين سازماني (IOIS)


بسياري از سازمانهايي كه از اهميت حياتي اطلاعات در محيط يك زنجيره عرضه‌ها هماهنگ مطلع هستند از نوعي سيستم‌ اطلاعاتي بين سازماني استفاده مي‌‌كنند. IOIS سيستمهايي هستند برپايه تكنولوژي اطلاعات، كه از مرزهاي سازماني فراتر مي‌روند. در حقيقت، درسطح نهايي ادغام تمامي اعضاي زنجيره عرضه مرتبا با اطلاعات بلادرنگ، پيشتيباني مي شوند. مبناي توانايي تقسيم اطلاعات استفاده موثر از تكنولوژي اطلاعات در درون زنجيره عرضه است. استفاده صحيح از اين تكنولوژيها به تصميم گيرندگان كمك مي كند تا با دسترسي زماني به تمام اطلاعات مورد نياز از هرجايي درون زنجيره عرضه آشنا مي‌شوند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 14 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله نقش سیستمهای اطلاعاتی و تکنولوژی در مدیریت زنجیره‌ تامین

word قابل ویرایش
21 صفحه
18700 تومان
چكيدهرويكرد جديدي كه در سالهاي اخي بر ميديريت عمليات حاكم شده، رويكود مديريت زنجيره تامين (SCM) است. زنجيره تامين شبكه اي از تسهيلات و مراكز توزيع است كه وظايف تهيه و تدارك مواد خام، تبديل آن به محصولات نهايي و واسطه‌اي و توزيع اين محصولات نهايي به مشتريان را انجام مي‌دهد. امروزه شركتها نيازمندند تا يكپارچگي ...

دانلود مقاله سیستمهای اطلاعاتی مدیریت

word قابل ویرایش
66 صفحه
27700 تومان
سیستمهای اطلاعاتی مدیریتمقدمه سازمانها سیستمهای پیچیده ای هستند که دارای زیر سیستمهای به هم وابسته و متعاملند.از آنجاییکه تغییرات در یک بخش از آنها باعث ایجاد تغییرات قابل پیش بینی وغیر قابل پیش بینی در سایر بخشهای آن می شود لذا تجزیه و تحلیل سیستم آنها می تواند عامل مهمی در پیشرفت و ارتقاء آنها بیانجامد. تجز ...

دانلود مقاله نقش مدیریت راهبردی در نیروی دریایی و تامین امنیت جهان

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهجمهوری اسلامی ایران بهلحاظ موقعیت ژئو پلتیک در جوار سه دریای مهم خلیجفارس،دریای عمان و دریـای خـزر قـرار دارد. تمامی مرزهای ساحلی شمال خلیجفارس و تنگه راهبردی هرمز در اختیار ایران قـرار دارد. خلـیجفـارس بـهلحـاظ سیاسی، اقتصادی (انرژی)، امنیتی و راهبردی نقش مهمی در تحولات جهانی ایفا میکنـد. همچنـین دریـای ...

دانلود مقاله نقش سیستمهای اطلاعات مدیریت در مدیریت شهری و پروﮊه های عمرانی

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
خلاصه:سیستم هاي اطلاعات در اشکال گوناگون می توانند در سازمانها و کسب و کارها به کار گرفته شوند. مواردي نظیر انجام فعالیتها، حل مسایل سازمانی و پیگیري فرصتهاي تجاري، همگی با استفاده از آن امکان پذیر می گردد.سیستم اطلاعات مدیریت، سامانه سازمان یافته و ابزار مناسبی است که اطلاعات به هنگام، صحیح و خلاصه شده را در ...

مقاله نقش هوش مصنوعی در مدیریت دانش کاربران سیستمهای آموزش الکترونیکی

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
نقش هوش مصنوعی در مدیریت دانش کاربران سیستمهای آموزش الکترونیکی -1 مقدمه پیتر دراکر در کتاب خود این موضوع را مطرح می کند که مهمترین منبع اقتصادی دیگر منابع طبیعی ونیروی انسانی نیستند.بلکه این منبع اقتصادی بنیادی دانش است و خواهد بود.[1] بنابراین در عصر حاضر که عصر دانایی نام گرفته باید با بکارگیری دانش از ش ...

مقاله نقش سیستم های اطلاعاتی مدیریت MIS در توسعه کسب و کار

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
نقش سیستم های اطلاعاتی مدیریت MIS در توسعه کسب و کار چکیده امروزه تجارت ثانیه به ثانیه دگرگون میشود و ساختاری پیچیده تر به خود میگیرد.در این شرایط، مدیران با انبوهی از اطلاعات مواجه هستند که این اطلاعات باید تحلیل، قابل فهم، نگهداری و بازیابی گردد.وقتی مدیر یک سازمان می خواهد تصمیم بگیرد، داده های فراوانی ...

مقاله نقش داده کاوی در بازاریابی و مدیریت دانش مشتری و مدیریت زنجیره تامین

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
نقش داده کاوی در بازاریابی و مدیریت دانش مشتری و مدیریت زنجیره تامین چکیده: پیشرفت در زمینه تکنولوژی اطلاعات، بازاریابی ارتباطی را در سالهای اخیر به واقعیتی انکارناپذیر تبدیل کرده است. تکنولوژیهایی مانند انبارداده ای، داده کاوی و مدیریت نرم افزار رقابت، مدیریت روابط مشتری را به عنوان حوزه جدیدی که شرکت در ...

مقاله استفاده از نقشه راه آینده پژوهی در مدیریت تکنولوژی با محوریت مغز افزار

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
استفاده از نقشه راه آینده پژوهی در مدیریت تکنولوژی با محوریت مغز افزار چکیده: در عصر کنونی با توجه به رشد سریع تکنولوژی در حوزه های مختلف از یک طرف و اثر گذاری چشمگیر آن بر اقتصاد از طرف دیگر موجب شده است که نگاه جامع علمی و اقتصادی به موضوع تکنولوژی با تمامی ابعاد مربوطه مد نظر واقع شود.تکنولوژی که با ...