بخشی از مقاله


جمع اعداد

هدف كلي : آموزش مفهوم تركيبي اعداد 5و4
اهداف جزئي:
- آشنا شدن با اعدادي كه حاصل آنها 5 مي شود.
- آشنا شدن با اعدادي كه حاصل آنها 4 مي شود.
- آشنايي با اصل خنثي بر عدد صفر در جمع.
اهداف رفتاري :
- دانش آموزان در پايان تدريس بتوانند.
- اعدادي را كه حاصل جمع آن 5 مي شود را بنويسيد.
- اعدادي را كه حاصل جمع آن 4 مي شود را بنويسيد.
- براي اعدادي كه حاصل جمع آنها 5 مي شود شكل بكشند.
- براي اعدادي كه حاصل جمع آنها 4 ميشود شكل بكشند.
وسايل مورد نياز:
تخته ، گچ ، كتاب، تصاوير كتاب، گچ رنگي، كيسه حساب(شامل حبوبات مختلف و مهره هاي رنگارنگ و ..) مداد رنگي – دفتر رياضي.
روش تدريس:
مجسم – نيمه مجسم – انتزاعي
از بچه ها مي خواهيم كه هميشه در ساعت رياضي كيسه حساب را همراه داشته باشند. در مرحله مجسم مي توان از خود دانش آموزان كمك گرفت مثلاً 5 دانش آموز را پاي تخته آورده و تعداد آنها را از دانش آموزان پرسيد. سپس تركيبات مختلف عدد 5 با تقسيم شدن دانش آموزان در دو سمت كلاس نشان داده مي شود و آنگاه تركيبات مختلف عدد 5 را كه خود دانش آموزان در دو سمت كلاس نشان داده مي شود و آنگاه تركيبات مختلف عدد5 را كه خود دانش آموزان توضيح مي دهند و بيان مي كنند پاي تخته بصورت جمع مي نويسيم. و در اين مرحله از كيسه حساب مثلاً بوسيله حبوبات (لوبيا، نخود) نيز مي توان اين عمل را انجام داد. در ضمن در تركيب دو عدد 0 . 5 جمع عدد صفر با هر عدد ديگري گفته مي شود. كه صفر با هر عددي كه جمع شود بي اثر است و حاصل جمع خودآن عدد مي شود.
در مرحله نيمه مجسم شش شكل كاملاً مثل هم براي يك مجموعه 5 تايي روي تخته كلاس كشيده و سپس چند دانش آموز پاي تخته آمده و هر كدام به نوبت شكل را به دو دسته تقسيم كرده و نتيجه آن را با جمع زير آن مي نويسد.
در مرحله انتزاعي دانش آموزان تمرينات صفحه كتاب را انجام داده و چنانچه اشكالي داشتند سعي مي شود كه برطرف كنم. (با توضيح)
تصاوير: تصاوير اين صفحه نقاشي شده است. و با مفاهيم درست هماهنگي لازم را دارد روش هاي تدريس= روش فعال، روش پرسش و پاسخ ، روش شهودي.
نماد – جمع+ ، مساوي=
واژه : و
نقد: در اين صفحه گذاشتن دو تصوير مداد باعث سردگمي دانش آموزان مي شود و وجود آن ضرورتي ندارد. اگر تصوير مداد در حال رنگ شدن دايره ها باشد بسيار بهتر است.
موضوع: جمع اعداد
هدف كلي: آموزش تركيبي اعداد 3و 2
اهداف جزئي: آشنا شدن با اعدادي كه حاصل جمع آنها 3 مي شود.
آشنا شدن با اعدادي كه حاصل جمع آنها 2 باشد.


هدف رفتاري : دانش آموزان در پايان تدريس بتوانند:
- اعداي را كه حاصل جمع آنها سه مي شود را بنويسند.


- اعدادي را كه حاصل جمع آنها 2 مي شود را بنويسند.
- براي اعدادي كه حاصل جمع آنها 3 است شكل بكشند.
- براي اعدادي كه حاصل جمع آنها 2 مي شود شكل بكشند.
وسايل مورد نياز:


تخته – گچ سفيد و رنگي - كيسه حساب- دفتر – مدادرنگي – كتاب رياضي .
روش تدريس : مجسم – نيمه مجسم – انتزاعي


تدريس اين صفحه نيز مانند صفحه 69 بوسيله كيسه حساب در مرحله مجسم و كشيدن شكل براي مفهوم تركيبي عدد 3و2 پاي تخته كه خود دانش آموزان انجام مي دهند در مرحله نيمه مجسم، و در مرحله انتزاعي تمرينات صفحه را انجام داده كه چنانچه اشكالي باشد با بيان معلم و توضيح آن مرتفع مي شود.
تصاوير: تصاوير اين صفحه نيز نقاشي شده است و هماهنگي لازم با هدف درس را دارد .
روش تدريس : روش فعال، روش شهودي، روش پرسش و پاسخ.


نماد: جمع + ، مساوي =
واژه : و
رياضي پايه ي : اول صفحه ي مورد بررسي : 71
موضوع : جمع
هدف كلي : كنترل يادگيري مفهوم تركيبي اعداد
هدف جزئي: 1- تمرين مفهوم تركيبي اعداد 2و 3 و 4و 5
2- معرفي جدول جمع
اهداف رفتاري : دانش آموزان در ضمن و پايان تدريس بتوانند:
1- جمع هاي تركيبي عدد 2 را بنويسند.
2- جمع هاي تركيبي عدد 3 را بنويسند.
3- جمع هاي تركيبي عدد 4 را بنويسند.
4- جمع هاي تركيبي عدد 5 را بنويسند.
5- جمع هايي كه در جدول نوشته را حل كنند.
وسايل مورد نياز : گچ، تخته سياه ، كتاب، مداد سياه، مداد قرمز.
روش تدريس: از بچه ها مي خواهيم كه تمرينات كتاب را حل كنند و ضمن بررسي كتابها به رفع اشكال نيز مي پردازيم تنها در پايين صفحه لازم است مرحله ي نيمه مجسم ارائه گردد. تا مفاهيم را كودكان راحتتر ارائه كنند.
تصاوير = تصاوير به شكل نقاشي و واضح مي باشد.
روش تدريس = روش فعال
نماد : جمع (+)موضوع: جمع اعداد
هدف كلي : آشنايي با آموزش جمع ستوني


اهداف جزئي: آشنا شدن با جمع ستوني
يادآوري حاصل جمعهايي كه مجموع آنها 5و 4 مي شود.


هدف رفتاري: دانش آموزان بتوانند در پايان و ضمن تدريس:
1- مفهوم جمع ستوني را درك كنند و بيان نمايند.
2- جمع ستوني را به راحتي حل كنند.
3- براي جمع هاي داده شده ستوني شكل بكشند.
وسايل مورد نياز :


تخته – گچ سفيد و رنگي – كتاب – كيسه حساب(حبوبات لوبيا و نخود و ...) – مداد رنگي و دفتر.
روش تدريس : مجسم – نيمه مجسم –مجرد
توضيح : در مرحله مجسم 5 تا از خود دانش آموزان پاي تخته آمده براي جمع سطري يكبار كنار هم با كمي فاصله ايستاده و جمع مورد نظر بگويند و براي جمع ستوني بصورت عمودي دنبال هم بايستند و جمع مورد نظر را بصورت ستوني پاي تخته بنويسند. در مرحله نيمه مجسم مي توان تصاويري را پاي تخته بصورت افقي و عمودي كشيد و سپس جمع سطري و ستوني آنرا زير شكلها نوشت.
در مرحله مجرد تمرينات صفحه را خود دانش آموزان انجام مي دهند و چنانچه دانش آموزي نتوانست تمرينات را حل كند و يا اشكال داشت سعي مي شود كه رفع اشكال گردد.


در ضمن جاي علامت جمع در جمع هاي ستوني را بايد به دانش آموزان گفت كه دقت كنند. و به دانش آموزان گفته مي شود كه جمع ستوني يك شكل ديگر نوشتن جمع است.
تصاوير: تصاوير اين صفحه نقاشي شده است.
روش تدريس= روش فعال، روش پرسش و پاسخ، روش سخنراني، روش شهودي
نماد : جمع(+) ، مساوي(=)

موضوع: جمع اعداد
هدف كلي : يادگيري جمع
هدف جزئي: 1- تمرين جمع اعداد 2و 3و4و5
2- برانگيختن علاقه آنان به جمع اعداد
هدف رفتاري : دانش آموزان بتوانند در پايان و ضمن تدريس بتوانند:
1- تمرينهاي مربوط به اجزاي جمع را بتوانند حل كنند.
2- خاصيت جابجايي واصل خنثي بودن صفر برايشان يادآوري شود.
3- حس كنجكاوي و كاوشگري آنها برانگيخته شود.
وسايل مورد نياز: جبعه ي اعداد- مقواهاي كوچك ، ماژيك ، مدادرنگي
روش تدريس: مجسم ، نيمه مجسم و شفاهي – بازي و رياضي
دانش آموزان را به گروههاي سه نفري تقسيم ميكنيم و از آنها مي خواهيم كه با مشورت كه هم از جعبه اعدادي كه داخل آن جمع اعداد مربوط به 1 تا 5 مي باشد يكي را بيرون بكشند و سپس جواب جمع هر كدام را به كمك گروه بيان كنند.
تصاوير درس: اعداد نوشته شده وخواسته شده مطابق مفاهيم درس است:
روش تدريس : روش فعال، پرسش و پاسخ ، روش شهودي
واژه : ستون – همان – انتخاب

موضوع: شناخت اعداد
هدف كلي : معرفي عدد 6
هدف جزئي:1- معرفي نماد شش براي عدد اصلي
2- فرق عدد شش را با چهار از نظر نمادي تشخيص دهند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید