دانلود فایل پاورپوینت اصل گسترش و اعداد فازی

PowerPoint قابل ویرایش
13 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت اصل گسترش و اعداد فازی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت اصل گسترش و اعداد فازی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

فصل۳: اصل گسترش و اعداد فازی
اصل گسترش
اعداد فازی

اسلاید ۲ :

اصل گسترش
تعریف۱: فرض کنید X و Y دو مجموعه و f یک تابع به صورت                   و A یک زیرمجموعه فازی از X باشد. اصل گسترش بیان می‌کند که می‌توانیم قلمرو f را به زیرمجموعه‌های فازی X و به‌صورت زیر گسترش دهیم: 
 
 
که در آن  

اسلاید ۳ :

مثال۱: فرض کنید X=Z و                          
 
و مجموعه فازی A از X بیانگر «تقریباً ۲» :
 
 
 
 
در این صورت با توجه به اصل گسترش داریم:  

اسلاید ۴ :

تعریف۲: فرض کنید                      n مجموعه مرجع و                               حاصلضرب دکارتی آنها باشد.                      n زیر مجموعه فازی به ترتیب از                       باشند. در این صورت حاصلضرب دکارتی                      به صورت یک مجموعه فازی از X تعریف می‌شود که برای آن
 
 
 
به عبارت دیگر: 

اسلاید ۵ :

مثال: فرض کنید                        و                   دو زیرمجموعه فازی از Z:
 
     : ” تقریباً صفر“
      : ” تقریباً یک“
در  این صورت:
 
 
 

اسلاید ۶ :

تعریف۳ (اصل گسترش): فرض کنید                    n مجموعه مرجع و                       – حاصلضرب دکارتی آنها باشد.                      n زیر مجموعه فازی به ترتیب از                       باشند. همچنین فرض کنید f یک نگاشت از X به مجموعه Y باشد، یعنی                                 . حال، حاصل عمل f بر n مجموعه فازی                     به‌عنوان یک زیرمجموعه فازی B از Y به‌صورت زیر تعریف می‌شود:
 
 
که در آن :  

اسلاید ۷ :

مثال: فرض کنید                        و                   دو زیرمجموعه فازی از Z:
 
     : ” تقریباً صفر“
      : ” تقریباً یک“
همچنین                            به‌صورت                                       . در  این صورت:
 
 
و بنابراین طبق اصل گسترش:

اسلاید ۸ :

اعداد فازی
* اعداد فازی یک تعمیم طبیعی برای اعداد معمولی می‌باشند.
تعریف۱: یک مجموعه فازی نرمال محدب مانند N از R (خط حقیقی) را یک عدد فازی (حقیقی) گوییم، اگر :
N(x) تک نمایی باشد. یعنی دقیقاً یک وجود داشته باشد که
N(x) قطعه به قطعه پیوسته باشد.
مجموعه تمام اعداد فازی را با F(R) نشان می‌دهیم.
مثال: مجموعه فازی N با تابع عضویت زیر یک عدد فازی است. می‌توان N را عدد فازی «تقریباً صفر» تعبیر کرد.

اسلاید ۹ :

مثال: مجموعه فازی M با تابع عضویت زیر یک عدد فازی است. می‌توان M را یک تعبیر دیگر از عدد فازی «تقریباً صفر» تلقی کرد.
تعریف۲: عدد فازی N را مثبت (منفی) گوییم اگر برای هر x < 0 (x > 0 ) : N(x) = 0 .
تعریف۳: فرض کنید یک عملگر یک بعدی باشد. بر اساس اصل گسترش، عدد فازی f(M) با تابع عضویت زیر تعریف می‌شود

اسلاید ۱۰ :

مثال: فرض کنید عدد فازی «تقریباً ۱۰» با تابع عضویت زیر تعریف شود
مثال: در تعریف۳ اگر f(x)= − x فرض شود، آنگاه قرینه عدد فازی M، عدد فازی –M، به صورت زیر تعریف شده و به‌دست می‌آید.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 13 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد