دانلود مقاله جنگ جهانی دوم

word قابل ویرایش
21 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

آغاز نبرد
مردم جهان در قرن بیستم شاهد دو جنگ بزرگ بوده اند . این دو جنگ از نظر وسعت و شدت و شماره جنگجویان در تاریخ بینظر است . در طول این دو جنگ جهانی ، دهها میلیون انسان کشته و زخمی و ناپدید شدند یا از قحطی و گرسنگی و بیماری جان دادند . شهرها و روستا ویران شدند وشط مواج و با عظمت تمدن در گرداب مخوف جنگ فرو رفت . ولی با این دو جنگ چهره جهان نیز تغییر یافت ، دنیای قدیم از میان رفت و دنیای جدید سر بر افراشت .

در سال ۱۸۱۵ ، ناپلئون امپراتور فرانسه ، در نبرد واترلو ، که در آن تقریباً تمام کشورهای بزرگ اروپا شرکت داشتند ، شکست خورد . به دنبال نبرد واترلو در اروپا به مدت یکصد سال جنگی بزرگ و همه گیر رخ نداد . تنها در سال ۱۸۷۰ جنگ کوتاهی میان آلمان و فرانسه در گرفت که در آن ارتش فرانسه به سرعت درهم شکست . در این جنگ کشورهای دیگر اروپا دخالتی نکردند و صلح به زودی برقرار شد و آرامش همه جا را گرفت . ولی این آرامش ، آرامش پیش از توفان بود ، توفان مهیب جنگ اول جهانی که در ماه اوت ۱۹۱۴ آغاز شد و چهار سال و نیم ادامه یافت و در آن ۲۶ کشور بزرگ و کوچک جهان ( از جمله کشور بیطرف ایران ) درگیر مبارزه شدند .
کشور آلمان که قرنها به صورت ایالتهای کوچک و مستقل اداره

می شد ، در سال ۱۸۷۱ به رهبری بیسمارک ، صدراعظم پروس ، متحد شد و بزودی در زمینه علوم و آموزش و صنایع به پیشرفتهای عظیم دست یافت .
تقسیم کشورها

در آن زمان کشورهای بزرگ اروپایی تقریباً همه کشورهای جهان را میان خود تقسیم کرده بودند . تنها انگلیس بیش از یک چهارم جهان را بصورت مستعمره و نیمه مستعمره در اختیار داشت . در این میان تنها آلمان بود که تقریباً هیچ مستعمره و در نتیجه بازار فروشی برای کالاهای خود نداشت . آلمان در این میان احساس می کرد که به او ستم شده است و نیاز به مستعمره دارد .
انگلیس و فرانسه با این کار مخالف بودند و هرگز حاضر نمی شدند که از بخشی از مستعمره های خود دست بکشند و رقابتهایی از این دست ، که در واقع همان توسعه طلبی استعماری است ، کشورهای اروپا را کم کم در مقابل هم قرارداد و سرانجام به جنگشان کشاند . بیسمارک از این رو با امپراتوری اتریش ـ مجارستان پیمان نظامی بست و چندی بعد ایتالیا نیز به این پیمان پیوست .

پیمان آلمان و اتریش سبب نگرانی شدید فرانسه و روسیه شد . فرانسویان دست یاری به سوی تزار روسیه دراز کردند . روسیه نیز از اتریش و آلمان هراسان بود . بدین گونه ، در سال ۱۸۹۴ اروپا به دو گروه متخاصم تقسیم شد که در یکسو آلمان و اتریش و ایتالیا ، و در سوی دیگر فرانسه و روسیه قرارداشتند . وضع موجود مطابق دلخواه انگلیس بود ، چرا که این کشور با مستعمره های وسیع و نیروی دریایی عظیمش بازار جهان را در اختیار داشت و از هرگونه تغییر در سیاست جهانی پرهیز می کرد .

نیروی دریایی آلمان کم کم قدرت گرفت و مایه نگرانی انگلیس شد . انگلیس به ناچار از انزوای سیاسیش بیرون خزید و با روسیه و فرانسه بر ضد آلمان پیمان نظامی بست . در یکسو انگلیس و فرانسه و روسیه قرار داشتند و در سوی دیگر آلمان و اتریش . وضع ایتالیا مبهم بود و سرانجام نیز پس از شش ماه از آغاز جنگ به انگلیس و فرانسه پیوست . عامل اصلی جنگ سودجویی کشورهای صنعتی و رقابت قدرتهای استعمارگر با یکدیگر بود .
شبه جزیره بالکان ، در جنوب شرقی اروپا ، قرنها جزء امپراتوری عثمانی بود .
در ۲۸ ژوئن ۱۹۱۴ فرانتس فردیناند ولیعهد اتریش ، برای یک دیدار رسمی عازم سارایه وو ، پایتخت بوسنی ، شد و در آنجا به دست یکی از جوانان انقلابی بوسنی ، که وابسته به انجمن اتحاد یا مرگ بود ، کشته شد . اتریش که به هرحال در صدد بود استقلال صربستان را از میان بردارد ، از این بهانه استفاده کرد و در ۲۸ ژوئیه ۱۹۱۴ (یک ماه پس از کشته شدن

ولیعهد ) به صربستان اعلان جنگ داد . از سوی دیگر روسیه ، که خود را پدر خوانده صربستان می دانست ( هر دو از نژاد اسلاو بودند ) بسیج عمومی اعلان کرد و لشکریانش را در مرز آلمان متمرکز ساخت . دو روز بعد ، در اول ماه اوت ۱۹۱۴ ، آلمان به روسیه اعلان جنگ داد و چون مطمئن بود که فرانسه نیز وارد کارزار خواهد شد ، در سوم اوت به فرانسه نیز اعلان جنگ داد . لشکریان آلمان و فرانسه برای نبرد می بایست از خاک بلژیک بگذرند . انگلیس ، که به دنبال بهانه می گشت ، به عنوان دفاع از حقوق یک کشور کوچک در روز ۴ اوت به آلمان اعلان جنگ داد و بدین ترتیب جنگ جهانی اول آغاز شد .
جبهه غرب
هزارها انسان بر خاک می افتند .
به سوی مارن
طرح حمله برق آسا به فرانسه را ده سال پیش از شروع جنگ ، ژنرال اشلیفن ، رئیس کل ستاد ارتش آلمان کشیده بود . فرانسویان تقریباً تمام سربازان خود را در مرز آلمان متمرکز کرده بودند و در مرز بلژیک هیچ خط دفاعی مستحکمی نداشتند .
آلمان با ۰۰۰/۲۰۰/۱ سرباز به خاک بلژیک حمله ور شد . نخستین هدف شهر لی یژ بود ، که اینک به صورت دژی مستحکم درآمده بود و دور تا دور آن را خندقهایی به عمق ۱۰ متر فراگرفته بود . توپخانه آلمان شهر را زیر آتش شدید گرفت و پیاده نظام با پشتیبانی آتش توپخانه به قسمت جنوب شهر رخنه کرد و لی یژ پس از ۱۲ روز مقاومت سر سختانه تسلیم شد

. ارتش آلمان بروکسل ، پایتخت بلژیک را نیز تصرف کرد و در برابر ارتش فرانسه و انگلستان که وارد خاک بلژیک شده بودند ، قرارگرفت . نبردی شدید میان ارتش سه کشور در گرفت .
آلمانیها به سرعت به طرف جنوب ، به سوی رود مارن و پاریس پیش می رفتند . پایتخت فرانسه در آستانه سقوط بود ولی تغییری که فرمانده جدید ستاد ارتش آلمان در نقشه اشلیفن داد سبب شکست آلمان شد . اشلیفن به جای آنکه از پشت سر به پاریس حمله ور شود ، راه را کوتاهتر کرد و از سوی شرق به پاریس حمله آورد . در این جبهه ژنرال ژوفر ، فرمانده ارتش فرانسه ، آماده مقابله بود . نیروهای فرانسوی به جبهه راست ارتش آلمان که تا کنار پاریس رسیده بود ، حمله ور شدند و آنان را به عقب راندند .
میان واحدهای مختلف ارتش آلمان ، که به سرعت پیش تاخته بودند ارتباطی وجود نداشت . هنگها و لشکرها از یکدیگر جدا شده بودند . ارتباط مخابراتی بسیار ضعیف بود و ناهماهنگی و تشتت جبه مقدم ارتش آلمان را فراگرفته بود . برعکس ارتش فرانسه که متحد بود و عملیات آن هماهنگی داشت ، بر واحدهای جدا مانده آلمانی حمله برد و آنها را به عقب راند .
قیصر آلمان فرمانده ستاد ارتش آلمان را به برلن فراخواند و او را از کار برکنار کرد .
گاز سمی
در صبح یکی از روزهای بهاره ۱۹۱۵ ، سربازان متفقین ( فرانسه و انگلیس ) به ناگاه متوجه شدند که رودی به رنگ سبز مایل به زرد آهسته از سنگرهای آلمانها بیرون می خزد و به سوی آنها پیش می آید . این دود گاز سمی کلر بود و در پشت آن سربازان آلمانی به پیش می آمدند . این گاز سمی ، وقتی که به سربازان دشمن می رسید آنها را به استفراغ و خفقان و کوری دچار می کرد . ولی به زودی متفقین راه چاره را دریافتند و ماسک ضد گاز به کار بردند .
نبرد وردن
ستاد ارتش آلمان نقشه حمله جدیدی را کشید ، یک حمله برق آسا ، هدف اصلی حمله به شهر قدیمی وردن فرانسه بود که دژها و استحکامات نظامی فراوانی پیرامون آن را فراگرفته بود . نبرد وردن که بیش از ده ماه به طول انجامید ، یکی از خونینترین و مرگبارترین نبردهای تاریخ بشر است .

سیلاب در برف
روز ۲۱ فوریه ۱۹۱۶ روز سرد و یخبندانی بود . ناگهان غرش سهمناک توپخانه های آلمانی به آسمان رفت . رگبار گلوله بر سر سنگرهای فرانسویان فرو بارید . جبهه فرانسه چهارده ساعت پیاپی زیر آتش بود و آنگاه پیاده نظام ارتش آلمان دست به حمله أی عظیم زد و فرانسویان غافلگیر شده بودند ولی به سرعت به خود آمدند و آماده مقابله با نیروی آلمان شدند . نبرد وردن هر روز بی امان ادامه داشت . گرمایی که از انفجار گلوله های توپ پدید می آمد برفها را ذوب می کرد و سیل به راه می افتاد . بسیاری از سربازان و بویژه زخمیان در این سیلابها غرق می شدند . بزرگترین انفجاری که در این جنگ

رخ داد ، انفجار انبار اسلحه آلمان بود که آن را در داخل جنگلی کنار جبهه وردن ، پنهان کرده بودند . یک گلوله توپ فرانسوی به تصادف روی این انبار افتاد و تمامی گلوله ها به یکباره منفجر شدند . این انفجار را یکی از علل پیروزی فرانسویان در این جنگ دانسته اند . سرانجام فرانسویان به یک حمله تهاجمی دست زدند. و آلمانیها را از وردن به عقب نشاندند .
در گرماگرم جنگ وردن ، متفقین دست به یک حمله تهاجمی انتقامی زدند . حمله برق آسای ارتش آلمان و غافلگیر شدن ارتش فرانسه در وردن سبب شد که فرانسویها و انگلیسیها به فکر تلافی بیفتند . نبرد سم ( سوم ) که در تابستان ۱۹۱۶ آغاز شد ، از بسیاری جهات نظیر نبرد وردن بود . در این نبرد ارتش انگلیس به قویترین جبهه ارتش آلمان حمله برد . ۱۵۰۰ توپ سنگین را به فاصله بیست متری یکدیگر قطار کرد و آنگاه فرمان آتش داد . توپخانه ها به مدت یک هفته تمام ، شب و روز ، جبهه آلمان را گلوله باران کردند وفرمان حمله صادر شد .

نبرد سم بیش از چهار ماه به طول انجامید . در همین نبرد بود که برای نخستین بار تانک به میدان آمد . مخترع تانک یک سرهنگ انگلیسی ، به نام سوئینتون بود . تانک وارد میدان نبرد شد . برای سربازان آلمانی تانک ماشین زرهپوش ترسناکی بود که آنها را دچار وحشت می کرد . به هر حال تانک نقش قاطعی در جنگ سم نداشت . شماره اش کم بود و بسیاری از فرماندهان از آن با تردید استفاده می کردند .
نبرد سم مرگبارترین نبرد جنگ جهانی اول بود . حاصل این همه قربانی برای متفقین تنها این بود که آلمانها را چند کیلومتر به عقب راندند . جبهه غرب همچنان در بن بست بود و پیشبینی فرجام جنگ امری دشوار می نمود .

در شرق خبری نیست
در آغاز جنگ ، روسیه تزاری با تمام قوا وارد جنگ شد و بیش از پانزده میلیون سرباز برای جنگ با آلمانها بسیج کرد . روسیه در مقایسه با کشورهای صنعتی غرب ، کشوری عقب مانده به شمار می رفت و فاقد صنایع عظیمی بود که سبب پیروزی در جنگهای جدید می شود . ارتش روسیه مجهز به سلاح های جدید نبود .

ارتش روسیه در ۱۷ اوت ۱۹۱۴ به پروس شرقی حمله کرد و دژ عظیم کونیگسبرگ را از شمال و جنوب در محاصره گرفت . در نخستین نبرد ، ارتش آلمان که بسیار اندک بود ، شکست خورد و عقب نشینی کرد . برلن پایتخت آلمان در خطر سقوط قرار گرفت . آلمانها در مدتی اندک بیش از یک میلیون و پانصد هزار سرباز به جبهه شرق گسیل داشتند و نبرد تاننبرگ که از بزرگترین نبردهای جنگ جهانی اول است آغاز شد . آلمانها نخست به ارتش جنوبی روسیه حمله بردند و آن را زیر آتش شدید توپخانه گرفتند . ارتش جبهه جنوبی با یک حمله گازانبری به محاصره افتاد

و هر دو ارتش از هم پاشید . سربازان روسی عقب نشستند و به کندن سنگر پرداختند . جنگ سنگرها آغاز شد .
نبرد گالیپولی
روسیه فاقد صنایع عظیم بود .راه دریایی روسیه به غرب بسته بود . تنگه دردانل به ترکیه عثمانی تعلق داشت و امپراتوری عثمانی دوشادوش آلمان با متفقین و به ویژه روسیه وارد جنگ شده بود . در فوریه ۱۹۱۵ ارتش مشترک فرانسه و انگلیس با ۱۶ فروند کشتی جنگی به شبه جزیره گالیپولی ، نزدیک تنگه دردانل ، حمله بردند . ارتش ترکیه که قبلاً به وسیله جاسوسانش در مصر از این حمله آگاه شده بود ، آماده مقابله شد . جنگ تن به تن شدید در گرفت و متفقین شکست خوردند .
نبرد در آسمان
هواپیما در آغاز جنگ چندان نقش مهمی نداشت . نیاز جنگ و شدت نبرد سبب شد که صنعت هواپیماسازای به سرعت رو به گسترش نهد . در آغاز از هواپیما فقط برای عکسبرداری و کسب خبر از جبهه ها استفاده می شد. کم کم هواپیما را مجهز به مسلسل کردند و دیری نگذشت که هواپیماهای بمب افکن نیز ساخته شد . بزرگترین خلبان جنگ جهانی اول بارون ریشترفن آلمانی بود . در جنگ جهانی اول از بالون یا کشتی هوایی نیز استفاده می کردند . به این بالونها زیپلن ( یا به تلفظ آلمانی تسیپلین ) می گفتند که از گاز هیدروژن پر شده بود و به کمک چند موتور رانده می شد و بسیار عظیم بود . از زپلنها برای بمباران شهرها و دهکده ها استفاده می شد .

نبرد در دریا
در آغاز جنگ زیر دریایی های آلمانی عرصه را بر کشتیهای دشمن تنگ کرده بودند . آلمان بیش از چهار هزار کشتی دشمن یا بیطرف را به اعماق دریا فرستادند . یکی از این کشتیها ، کشتی لوییزیانا ، زیباترین کشتی مسافربری انگلیس بود ، که در ۷ مه ۱۹۱۵ بر اثر حمله زیردریایی های آلمانی غرق شد . غرق این کشتی یکی از عواملی بود که آمریکا را بر ضد آلمان وارد جنگ کرد . در جنگ اول تنها یک نبرد بزرگ دریایی رخ داد : نبرد ژوتلند ، که در ۲۱ مه ۱۹۱۶ در نزدیکی سواحل نروژ و دانمارک میان رزمناوهای آلمانی و انگلیسی در گرفت . آلمانها در صدد عقب نشینی برآمده بودند ولی راه بر آنها بسته بود . نیروی دریایی آلمان ، که از هرسو زیر رگبار گلوله بود ، درهم شکست .

پایان جنگ روسیه
در سال ۱۹۱۷ جنگ به بن بست رسیده بود و اگر پای دو عامل به میان نمی آمد ، پیشبینی فرجام آن بسیار دشوار بود . این دو عامل یکی انقلاب روسیه بود و دیگری دخالت مستقیم آمریکا در جنگ . روسیه در سه سال اول جنگ قربانیهای بسیار داد و مدام از ارتش آلمان شکست می خورد . در فوریه ۱۹۱۷ سربازان پادگان پتروگراد ( لنینگراد کنونی ) شورش کردند و کارگران دست به اعتصاب زدند و در کمتر از سه روز تزار از سلطنت خلع شد و حکومت موقت جای او را گرفت . اعضای این حکومت را اشراف لیبرال و طبقه متوسط تشکیل می دادند که البته هنوز به جنگ با آلمانها معتقد بودند. در اکتبر ۱۹۱۷ انقلاب دیگری رخ داد و دولت جدید چندی بعد طبق یک عهد نامه با آلمان صلح کرد و نبرد در جبهه شرق خاموش شد .
آمریکا وارد جنگ می شود .
آلمانها که از جبهه شرق خیالشان آسوده شده بود ، همه نیروهای خود را در جبهه غرب متمرکز کردند و آماده بزرگترین نبرد شدند . در این زمان آمریکا نیز سرانجام وارد جنگ شده بود . دولت آمریکا در آغاز جنگ با سرسختی تمام معتقد به سیاست بیطرفی بود . ولی سرمایه داران و صاحبان صنایع اسلحه سازی آمریکا مشتاق جنگ بودند و در پی بهانه و این

بهانه سرانجام پیدا شد . غرق کشتی لوییزیانا و تهدید آلمان به غرق کشتیهای آمریکایی مردم آمریکا را بر سرخشم آورد . در فوریه ۱۹۱۷ وزیر امورخارجه آلمان با دولت مکزیک تماس گرفت و به این دولت قول داد که در صورت ورود آمریکا به جنگ ، هرگاه دولت مکزیک به طرفداری آلمان بر ضد آمریکا برخیزد ، ایالتهای نیومکزیکو و آریزونا را پس از پایان جنگ ( و البته شکست آمریکا ) به این دولت خواهد داد . این تماس به وسیله جاسوسان انگلیسی کشف شد و روزنامه های آمریکا سروصدای عظیمی به راه انداختند . سرانجام در ۶ آوریل ۱۹۱۷ کنگره آمریکا به آلمان اعلان جنگ داد .

ژنرال لودندورف در ۲۱ مارس ۱۹۱۸ حمله را به جبهه غرب آغاز کرد . آلمانها در این حمله از عظیمترین توپ جنگی مشهور به برتای بزرگ استفاده کردند. در نخستین حمله ، متفقین عقب نشستند ولی دیری نگذشت که تمام نیروهای خود را متمرکز کردند. سردار فرانسوی ، دست به حمله نهایی زدند .در این نبرد با یک حمله گازانبری نیروهای ژنرال لودندورف در جنگلهای آرگون در محاصره افتاد . سرانجام ارتش آلمان که از نظر شماره و مهمات و روحیه ضعیفتر بود ، شکست خورد . در ۱۰ نوامبر قیصر آلمان و خانواده اش به هلند فرارکردند آخرین گلوله در ۱۱ نوامبر ۱۹۱۸ شلیک شد و جنگ به پایان رسید .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 21 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد