بخشی از مقاله

فهرست:

تحليل بنيادي ؛ شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد
ترکیب سهامداران
روند سهامداری فولادمبارکه در سرمایه گذاری توکا فولاد
بررسي صورتهای مالي
نسبت بدهی (اهرمی)
مقایسه روند سود قبل از کسر مالیات با بدهی
نسبتهای بازدهی
روند بازده سرمایه وتوکا
خالص ارزش ویژه هر سهم
روند اجزاء حقوق صاحبان سهام
پرتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری توکا
مقایسه ارزش بازار پرتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس به ازاء هرسهم وقیمت سهام شرکت
پرتفوی غیر بورسی وتوکا
انتظار بازار
روند P_E شرکت سرمایه گذاری توکا

تحليل بنيادي ؛ شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد:

شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) در سال 1367 به منظور قبول و جذب سرمایه و تسهیلات مالی و اعتباری خرید و فروش سهام شرکتها تاسیس و در 30/04/1381با نماد "وتوکا" مورد پذیرش سازمان بورس اوراق بهادار ایران قرار گرفت .
اولین معامله برروی سهام "وتوکا" در تاریخ 27/01/1382 و در سطح قیمتی 1730 ریال انجام پذیرفت که بدین ترتیب سطح P_E آن برابر 3.9 بود و در طول مدت پذیرش خود 335 روز کاری فعال را پشت سر گذاشته که در قیاس با 484 روز معاملاتی کل بازار می‌توان این شرکت را با توجه به رتبه نقد شوندگی 33 شرکتی سریع قلمداد نمود .

با نگاهی به جدول شماره 1 می توان دریافت که این شرکت از بعد ترکیب سهامداران علی رغم عدم حضور تنوع در این ترکیب ، حضور فولاد مبارکه بعنوان مالک 40 درصدی "وتوکا" و با توجه به ماهیت تخصصی شرکت مادر و نیز انتظارات تخصصی که از شرکت تابعه می رود را می توان ترکیبی موجه تلقی نمود. اما همچنین نباید از خاطر دور داشت که سهم 60 درصدی سایر سهامداران موجب خواهد گردید تا این سهم در مقابل نوسانات غیر سیستماتیک موثر بر شرکت آسیب پذیر بنماید.

جدول شماره 1
ترکیب سهامداران
سهامدار درصد مالکیت
فولاد مبارکه 39.78%
سایرسهامداران 60.22%
جمع 100%

در همین راستا توجهی به روند سهامداری سهامدار عمده این شرکت نیز به نوع خود قابل توجه می‌باشد و در همین خصوص بد نیست تا به نمودار شماره 1 توجه فرمایید.
نمودار شماره 1
روند سهامداری فولادمبارکه در سرمایه گذاری توکا فولاد:

بدین ترتیب به نظر می رسد که فولاد مبارکه با توجه به اهداف مرتبطی که در وتوکا جستجو می‌نماید به دنبال مالکیت بیشردر این سهم می باشد و با توجه به هدفمند بودن مالکیت این شرکت باید تمرکز بیشتر برروی سرمایه گذاری توکا فولاد را مثبت ارزیابی نمود و انتظار تملک بیشتر شرکت سرمایه پذیر توسط فولاد مبارکه همچنان می تواند در آینده تقویت گردد .
بررسي صورتهای مالي
نسبت بدهی (اهرمی)

نمودار شماره 2
مقایسه روند سود قبل از کسر مالیات با بدهی:

با بررسی های انجام شده به نظر می‌رسد همبستگی بین کسب عایدی های "وتوکا" با سطح بدهی های شرکت دارای ارتباط نسبتا کاملی است به نحوی که با توجه به ضریب همبستگی 0.8696 بین پارامترهای فوق مدیریت مالی شرکت تمایل بیشتری به تامین اعتبار از منابع خارج از شرکت پیدا نموده به نحوی که بر اساس آخرین نسبت بدهی به مجمع دارایی های شرکت در قیاس با میانگین سنوات اخیر در سطحی بالاتر قرار گرفته و با توجه به افزایش سرمایه هایی که در پیش دارد اگر مدیریت شرکت همچنان بدنبال کسب منافع بیشتری با استفاده از اهرم‌های مالی باشد باید گفت که بدین ترتیب پتانسیل‌های بیشتری در این خصوص در حال ایجاد شدن می باشد که بد نیست تا در این راستا توجهی به نمودار شماره 2 داشته باشیم که این مورد را با وضوح بیشتری به نمایش می‌گذارد.
نسبتهای بازدهی:
در بررسی نسبتهای بازدهی بیشترین پارامتری که جلب توجه می نماید روند بازدهی سرمایه در این شرکت است که با توجه به اطلاعات موجود یک روند پویا ورو به رشدی را می توان در این نسبت جویا گردید که این موضوع در نمودار شماره 3 به وضوح ترسیم گردیده است. در خصوص بازده ارزش ویژه در این شرکت باید گفت که ثبات نسبی قابل ملاحظه می باشد .

نمودار شماره 3
روند بازده سرمایه وتوکا:

در بررسی nav شرکت باید گفت که این روند به وضوح تا سال مالی 1383یک روند صعودی تقویت شونده‌ای را در پیش گرفته بود اما با توجه به بودجه سال مالی 1384 و با لحاظ نمودن اطلاعات ارائه شده به بازار انتظار می‌رود که nav شرکت یک افت 32 درصدی را تجربه نماید. که این امر به وضوح در نمودار شماره 4 ترسیم گردیده است.
نمودار شماره 4
خالص ارزش ویژه هر سهم:

اما در این خصوص آیا باید گفت که انتظار می رود شرکت از روند گذشته خود خارج شود ؟
پاسخ منفی است چرا که اگر نگاهی به نمودار شماره 5 که اختصاص به روند اجزاء تشکیل دهنده حقوق صاحبان سهام دارد بیافکنیم مشاهده خواهیم نمود در سال مالی که در آن به سر می بریم شرکت اقدام به افزایش سرمایه ای به میزان 66.67% نموده که این میزان از افزایش سرمایه 52% آن از محل اندوخته ها و 48درصد باقیمانده از محل مطالبات و آورده نقدی انجام پذیرفته است . بدین ترتیب باید گفت نه تنها nav شرکت افت ننموده بلکه رشد نیز داشته است .

نمودار شماره 5
روند اجزاء حقوق صاحبان سهام:

بررسی پرتفوی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد دارای وضعیت ویژه ای می باشد بحوی که می توان این پرتفوی را به دو بخش پورتفوی بورسی و غیر بورسی دسته بندی نمود که پورتفوی بورسی این شرکت در قیاس با شرکتهای خارج از بورس آن دارای نمای بسیار کمرنگی می باشد. در ادامه هر دو بخش را مورد بررسی قرار خواهیم داد .
در پرتفوی بورسی شرکت "وتوکا" به سختی می‌توان شرکتهایی با مالکیت مدیریتی را پیدا نمود. به نحوی که از 8 شرکت درون پرتفوی، 6 مورد آن دارای مالکیت کمتر از 1 درصد می‌باشد و تنها مالکیت 8 درصدی صنایع گالوانیزه فجر سپاهان و همچنین شرکت حمل ونقل توکا با مالکیت 45درصدی تنها موارد مالکیت عمده "وتوکا" می باشد و باید گفت که به نظر می رسد که پرتفوی گردانی این شرکت در بورس به نحو جدی غیر فعال می‌باشد و باید ماهیت عملکرد این شرکت را در حد یک حقیقی بزرگ رتبه بندی نمود.

جدول شماره 2
پرتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری توکا:
شرکت تعداد سهام تحت تملک بهای تمام شده هرسهم (ریال) ارزش روز هرسهم (ریال) مابه التفاوت (میلیون ریال)
توسعه معادن و فلزات 370000 1000 3709 1372
توسعه صنعتی ایران 78000 1000 1897 148
توسعه صنایع بهشهر 12418 6845 4696 58
سرمایه گذاری بانک ملی 60259 8198 5781 348
صنعتی دریایی 82850 18950 8189 678
حمل ونقل توکا 9361570 968 18778 175792
صنایه گالوانیزه فجر سپاهان 17110273 1061 1730 29601
سرمایه گذاری البرز 25807 6626 5753 148
جمع 208146

در همین راستا وبرمبنای آخرین گزارش اعلامی شرکت در خصوص مقایسه بین ارزش روز پرتفوی بورس وقیمت بازار که در نمودار شماره 6 حدود 5000 ریال اعلام گردیده است اما بر مبنای جدول شماره 1 میتوان حصه هرسهم وتوکا را از پرتفوی بورسی و بر مبنای 50میلیون قطعه برگ سهم می توان نزدیک به 4163 ریال برآورد نمود. که این امر کاهش ارزش روز پرتفوی شرکت را به میزان 16.74% به نمایش میگذارد و در قیاس با قیمت روز شرکت که بر اساس آخرین گزارش ارسالی که نزدیک 14500 ریال میباشد در تاریخ تنظیم گزارش این ارزش به 12843 ریال کاهش یافته و این امر حکایت از افت 11درصدی در قیمت هر سهم خواهد بود .

نمودار شماره6
مقایسه ارزش بازار پرتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس به ازاء هرسهم وقیمت سهام شرکت:

در پرتفوی غیر بورسی شرکت که در قیاس با بخش بورسی آن بسیار پربار تر می‌نماید می توان اینگونه عنوان نمود که بیشترین وزن سرمایه گذاری های وتوکا در بخش شرکتهای خارج از بورس آن نهفته است .
این بخش از پرتفوی برخلاف بخش بورسی آن ، معمولا با توجه به مشکلات ارزش گذاری که در کلیه شرکتها ی مشابه می تواند وجود داشته باشد در واقع مبهم ترین قسمت NAV شرکتهای سرمایه گذاری است .
در هر صورت باید گفت که تمرکز پرتفوی غیر بورسی همانند بخش غالب سبد بورسی "وتوکا" بسیار تخصصی می باشد که عموما شرکتهای زیرمجموعه با تمایل به صنعت فولاد دارای ماهیت ذاتی نسبتا مشابهی می باشند که با نگاهی به جدول شماره 3 به وضوح این موضوع قابل درک خواهد بود .
در خصوص قیمت گذاری این بخش همانگونه که قبلا نیز متذکر شدیم بسیار مبهم می باشد اما براساس بررسی های انجام شده باید گفت می توان ارزش این بخش از پرتفوی را بر مبنای بهای تمام شده آن برابر 32438 میلیون ریال عنوان نمود که به ازاء هر سهم شرکت "وتوکا" و بر مبنای سرمایه 50 میلیاردی شرکت برابر 648 ریال مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.
اما اگر در خصوص این بخش از پرتفوی و با در نظر گرفتن EPS های اعلامی شرکتهای زیر مجموعه سرمایه گذاری "وتوکا" و بر مبنای میانگین P_E ارزش گذاری گردد می توان NAV هرسهم "وتوکا" را از این بخش از پرتفوی بین 2600 تا 3000 ریال مورد محاسبه قرار داد .

جدول شماره 3
پرتفوی غیر بورسی وتوکا:
شرح سرمایه ارزش اسمی %مالکیت بهای تمام شده Epsقبل Epsآتی
توکا تدارک 3300 10000 54.1 3107 10017 21248
توکابتن 10000 100000 47.5 754 166667 33750
لاستیکهای صنعتی مبارکه 3205 10000 68.73 1742 4039 4098
تولیدی وخدماتی نسوز 10000 10000 67.85 3724 1780 2199
صنایع برش ورق فولادی 8448 10000 27.89 1473 6000 3136
بهین ریل 650 6500000 46 299 3250000 3189375
ایران ذوب 180 10000 54.7 272 112805 152346
بهسازان صنایع خاورمیانه 1500 10000 94 1664 800 3750
گزینه طرح سپاهان 432 10000 79.58 461 10088 22359
توکاسبز 1200 10000 48.08 605 0 7866
بهار اسپادان 300 1000 45 49 0 0
منظومه فولادسپاهان 3000 1000 49 1470 0 125
فولاد متیل 30000 100000 24.42 6483 60231 36920
تامکو 27125 10000 4.3 527 20050 2212
بیمه تکایار 500 1000 7 35 41 2824
مجتمع فولاد خراسان 16600 10000 0.45 75 0 0
پارت فولاد 20 10000 90 43 0 0
راهبران فولاداصفهان 500 10000 83 412 0 0
بهسازان غلطک فولاداصفهان 10000 10000 51 5105 800000 1222
سرمایه گذاری توسعه توکا 1000 10000 50 500 0 0
آینده بهتر 7500 25000000 49 3638 0 0

انتظار بازار:
در بررسی نمودار شماره 7 باید گفت که تقریبا تا قبل از سال 1383 شرکت دارای روند انتظارات قابل توجیهی بود که از ابتدای سال 1383 حرکتهای موجی شکلی را به نمایش گذاشته که مستمرا با افتها و رشدهای مکرر سطح P_E نزدیک به 8 را بعنوان یک خط حامی برای خود معرفی نموده است و در این میسر های موجی خود در بهترین موقعیت موفق به لمس مرز 15 نیز گردیده اما در واقع می توان در این مسیر سطح P_E برابر 13 تا 15 را سقف آزمون شده انتظارات بازار این سهم تلقی نمود . در هر صورت با نگاهی به نمودار شماره 7 بهتر می‌توان خوانندگان محترم را به روند انتظار بازار این سهم آگاه ساخت.
نمودار شماره 7
روند P_E شرکت سرمایه گذاری توکا:
با توجه به اطلاعات 8 دوره سه ماهه اخیر شرکت (که در واقع تمام دوره عملیاتی شرکت را در بازار شامل می‌گردد) می توان گفت که ضریب بتای این شرکت برابر 0.11- می باشد این موضوع حکایت از تاثیر پذیری بسیار محدود "وتوکا" از مجموعه عوامل خارجی موثر بر شرکت داشته و بر همین اساس میتوان گفت ریسک عملیاتی خود شرکت برابر 34.99 می باشد که در مقایسه با میانگین بازده شرکت كه برابر 43.2 است باید ادعا نمود نسبت بازده به ریسک شرکت برابر 1.2 می‌باشد.
اگر چه نسبت 1.2 چندان حاد و پرریسک به نظر نمی رسد اما اگر به روند رشد قیمتی این سهم توجه کنیم در طول این مدت از 1730 ریال در 27/01/1382 به مرز 12843 ریال در 24/01/1384 رسیده است باید گفت بیشترین بازده شرکت مدیون انتظارات بازار بوده و این امر با توجه به سابقه محدود شرکت می تواند نسبت 1.2 را به نسبتا پرریسک بنماید.

عموما بهترین روش ارزش گذاری در شرکتهای سرمایه گذاری می‌تواند حرکت بر اساس NAV سرمایه گذاری باشد اما همانطور که مستحضرید با توجه به وضعیت خاصی که در بازار ایران و همچنین شرکتهای سرمایه گذاری فعال در آن حاکم است تصمیم گیری بر این مبنا عموما به نتایجی بسیار پایین‌تر از ارزش روز شرکتها منتهی خواهد گردید که از موانع حاضر می‌توان به :
 فعالیتهای ترکیبی شرکتهای سرمایه گذاری عموما بخش بالایی از این سرمایه در پروسه های عملیاتی خارج از معاملات بورسی همانند ساختمان و تجارت متمرکز می‌گردد.
 حضور شرکتهای خارج از بورس امکان ارزش گذاری را تا حدی مشکل خواهد ساخت و بعضا غیر ممکن می‌نماید.
 اطلاعات محدود در خصوص شرکت‌های خارج از بورس، این اطلاعات بسیار قدیمی می‌باشند و یا بسیار محدود، به نحوی که بعضا تحلیلگر بجز نام شرکت تابعه هیچ اطلاعات دیگري در دسترس ندارد.

اما با تمام این مشکلات به نظر میرسد ارزش شرکتهای غیر بورسی "وتوکا" نزدیک به 3000 ریال می‌تواند مورد ارزیابی قرار گیرد که با احتساب 4163 ریال ارزش پرتفوی داخل بورسی شرکت می توان ارزش سرمایه گذاری "وتوکا" به ازاء هر سهم را نزدیک به 7163 ریال مورد بر آورد قرار داد.
اما اگر بر مبنای سایر مدل‌های قیمت گذاری که روند و قدرت سود آوری را ملاک عمل قرار می‌دهند را مبنای محاسبات قرار دهیم می‌توان ارزش این شرکت را در بهترین وضعیت 15587 ریال مورد ارزیابی قرار داد. علی رغم محدودیتهای اطلاعاتی (سابقه بسیار محدود شرکت در تالار که بسیاری از مبانی محاسابتی را شامل می گردد ) باید گفت سطح P_E بین 11 تا 12 می تواند برای این سهم مناسب ارزیابی گردد .
در هر حال باید گفت محاسبات اخیر بر مبنای اطلاعات حاضر در بازار انجام پذیرفته اما باید توجه داشته باشیم علی رغم این‌که قیمت روز مناسب ارزیابی می گردد اما ورود به این سهم با توجه به مطالبی که قبلا گفته شد باید با ریسک هر فرد و ریسک آتی بازار مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید