دانلود مقاله در مورد جنین شناسی درقرآن

word قابل ویرایش
23 صفحه
18700 تومان


ما مي خواهيم به عنوان يک مسلمان به اين دستور قرآن کريم که مي فرمايد :
« فلينظر الانسان مم خلق» 1

پس بايدانسان توجه کند به چگونگي خلقت خود عمل کرده وان مباحث رابطور گسترده تروبااستفاده از منابع علمي موجود به ياري خداوند ادامه دهيم.

ازابتداي آفرينش يعني مرحله خلقت انسان ازخاک تاآخرين مرحله يعني مرحله ولوج روح که انسان را ازبقيه موجودات متمايز مي کند واورا تبديل به خلقتي ديگر مي نمايد . در اين مرحله خالق هستي بخش ادعاي احسن الخالقين بودن خودرا به اثبات مي رساند وروح الهي خود را دراو ميدمد تا اورا آماده به دوش کشيدن رسالتي عظيم نمايد . ابتدايي ترين مرحله خلقت که بارها در آيات متعدد بيان شده، مرحله خلقت انسان از خاک است، بعنوان نمونه :

« هو الذي احسن کل شي ء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين »
اوست که همه چيز رابه نيکوترين وجه خلق نمود وشروع کرد خلقت انسان را ازگل

اين آيه وامثال آن اشاره به خلقت اوليه انسان دارد اما مطمئناً اسرار ديگري هم درآن نهفته است زيرا امام صادق (عليه السلام) راجع به آفرينش انسان از خاک مي فرمايد : تمام چيزهايي که درخاک است دربدن آدمي وجود دارد اما نه به يک اندازه بعضي از انها دربدن انسان خيلي زياداست وبعضي ازآنهاخيلي کم .دربين چيزهايي که دربدن خيلي زياد است مساوات وجود ندارد وبعضي از آنها از بعضي ديگر کمتراست . ايشان فرمودند : چهار چيز است که دربدن انسان زياد مي باشد . هشت چيز است که دربدن انسان کم است وهشت چيز ديگر دربدن خيلي کم است . 2

به طوري که امروز اين نظريه به اثبات رسيده است،ان هشت چيزي که دربدن خيلي کم است اين عناصر مي باشند:
1- موليبدن
2- سلسيوم
3 - فلئور
4 - کوبالت
5- منگنز
6 - يد
7 - مس
8 - روي .

آن هشت چيزکه بالنسبه زيادتر است عبارتنداز
1. منيزيم
2.سديم
3.پتاسيم
4.کلسيم
5.فسفر
6.کلر
7.گوگرد
8.آهن .

وآن چهارعنصرکه خيلي زياداست عبارتنداز:
1.اکسيژن
2.کربن
3. هيدروژن
4.ازت .

پي بردن به اين عناصر کار يک روز يا دوروز نبوده واين کار ازآغاز قرن هيجدهم ميلادي با کالبد شکافي شروع شد ودو ملت فرانسه واتريش دراين کار پيشقدم شدند . درکشورهاي اروپايي کليساهاي ارتودوکسي وکاتوليکي وپروتستاني مخالفت مي کردند .اما اين کشورها اين کار را مي کردند بدون اينکه تظاهر به مخافت با دستور کليسا بکنند . کالبد شکافي تا زمان مارا دانشمند

وپزشک نيمه دوم قرن هجدهم ميلادي ادامه داشت هرچند به موفقيت زيادي دست نيافتند اما مارا باکمک چندتن ازدانشمندان فرانسوي ديگرازجمله لاووازيه (معروف به پدرعلم شيمي که درسال 1894 ميلادي که سرش باگيوتين قطع شد) نسوج بدن راتجزيه مي کردند تا بدانند بدن آدمي ازچه عناصري تشکيل يافته است پس ازما را شاگردانش کار اوراادامه دادندواين کار درتمام قرن نوزدهم وآغاز قرن بسيتم ادامه داشت ودر سايرممالک متداول گرديدوامروز در هر جا که کالبد شکافي

هست راجع به عناصري که دربدن وجود دارد تحقيق مي شود وگاهي نتيجه تحقيق دو مرکز درارقام جزئي با يکديگر اختلاف پيدا مي کنند اما ارقام بزرگ اختلافي ندارد وتناسبي که امام جعفر صادق (عليه السلام) فرمود درتمام کشورها درمورد تمام افراد سالم محفوظ است .

مرحله دوم:
« ثم جعل نسله من سلاله من طين»
« آنگاه نژاد نوع بشر راازآبي بي مقدارمقرر گردانيد»

سلاله درزبان عرب به هرچيزي که به آرامي از چيز ديگر جدا شده وبيرون کشيده شود،گفته مي شود، بنابراين مي توان موجود زنده در مني مرد وزن که همان اسپرم وتخمک است را سلاله ناميد ،زيرا از ميان صدها ميليون اسپرم که بطور معمول درمني مرد وجود داردتنها يک اسپرم جدا شده وتخمک را بارور مي کندهمچنانکه تخمک از تخمدان جدا شده وبااسپرم در لوله رحم تلاقي مي

کند.ماءمهين :همان مني است که ظاهراً آبي بي مقدار مي نمايد ودر شريعت ازآن به عنوان عين نجاست ياد مي شود ولي خالق مهربان راز بقاي انسان رادراين آب بي مقدار نهاده است .اين اب حاوي اسپرمها وويتامين ث وقند فروکتوز که مسئول تغذيه اسپرمهاست مي باشد. يکي از خصوصيات نطفه جهنده بودن آن است:
« خلق من ماء دافق»
« خلق شد از آبي جهنده »

مني که حاوي اسپرمهاست هنگام انزال حالتي جهنده دارديک دليل آن اينست که دهانه واژن حالت اسيدي دارد و محيط مناسبي براي حضور اسپرمها نيست درحاليکه دهانه رحم حالت قليايي است ومحيط مناسبي براي ماندن اسپرمهاست . لذا مي بايست اسپرمها هر چه سريعتر ازمحيط اسيد ي بگذرد وبه محيط قليايي برسد وخصوصيت جهندگي در مورد تخمک هم صدق مي کند به

اين شکل که سطح تخمدان بطور موضعي شروع به برجستگي کرده ودر قله آن يک نقطه بدون رگ بنام استيگما ظاهر مي شود ودرنتيجه ضعيف شدن وتحليل رفتن موضعي سطح تخمدان ،افزايش فشار داخل فوليکولي وانقباض ماهيچه اي درديواره تخمدان، تخمک بيرون مي افتد.

خصوصيات تخمک:
تعداد اووسيتهاي ابتدايي در زمان تولد تخمينا ازهفتصد هزار تا دوميليون مي باشد که بيشترآنها طي سالهاي کودکي تحليل مي روند، در شروع بلوغ فقط چهار صد هزارباقي مي ماند و کمتر از پانصد عدد درطي زندگي باروري زن تخمک گذاري مي گردد .

ساختمان تخمک:
تخمک متشکل ازسلولهاي تاجي ـ شعاعي ، پرده شفاف غشاي پلاسمايي ،سيتو پلاسم وهسته مي باشد . تخمک رسيده سلولي درشت به قطرتقريبي يک دهم ميلي متر،بطوريکه با چشم غير مسلح مي توان آنرا ديد. تخمک خود قادربه حرکت نيست و حرکات جدار لوله رحم و مژکهاي اين جدار سبب جابجا شدن آن مي شود وباسرعتي حدود يک ميلي متر درساعت حرکت مي کند .

تخمک پس ازرهايي از تخمدان بايد وارد لوله رحم بشود.دهانه لوله رحم که درحوالي تخمدان قرار دارد،باز است وحالت يک شيپور را دارد بالبه هاي چين خورده ومژکهايي که به طرف داخل زنش دارد .

اين حرکات بخصوص هنگام تخمک گذاري شديد تر مي شود . تخمک در اثراين حرکات به درون لوله رحم کشيده مي شود. درچندساعتي که تخمک درابتداي لوله رحم است از نظر فيزيولوژي بهترين شرايط رابراي لقاح دارااست وموقعي که تخمک به انتهاي لوله به داخل رحم برسد شرايط خود را براي لقاح ازدست ميدهد ( اووسيت واسپرماتوزوئيد دردستگاه باروري جنس مونث تخميناً24ساعت زنده مي ماند)

ساختمان اسپرم:
اجزاءاسپرم متشکل از اکروزوم ،پلاسما ،نوکلئوزدرسر ،اسپرم وگردن ودم .اينک نوبت اسپرمهاست که وارد ميدان شوند.دراين ميدان حدود 200تا300ميليون اسپرم باسرعتي حدود 3ميلي متر دردقيقه براي تصرف تخمک به سوي آن حرکت ميکند که ازان تعداد فقط 300تا500عدد آن به ناحيه باروري مي رسند اولين اسپرمي که موفق شود پوسته تخمک را بشکافد واردآن مي شود .بدين ترتيب که پوشش گليکوپروتئين پلاسمايي تومابي (منوي )ازغشاءپلاسمايي که روي منطقه اکروزومي اسپرماتوزوئيد راپوشانده باگليکو پروتئين هاي منطقه شفاف روي تخمک ترکيب چسبنده اي تشکيل مي دهند که موجب مي شود .اسپرم درپيرامون تخمک باقي بماند .پس از اتصال

،واکنش آکروزومي جهت آزادسازي آنزيمهاي مورد نياز صورت مي گيرد .آنزيمها عبارتند از: آکروزين ومولد شبه تريپسين که براي نفوذبه منطقه شفاف لازم است .ازطرفي دم اسپرم که درتمام اين مدت درحال حرکت است،اسپرم را مرتبا ًبه جلو مي راند .پس ازاينکه اسپرم ازموانع اطراف تخمک گذشت وغشاهاي پلاسمايي اسپرم وتخمک به يکديگر رسيدند،دو غشاء باهم ترکيب مي شوند

وتدريجاً سراسپرم بطور کامل وارد سيتوپلاسم تخمک ميشود . دراين موقع جدار مخصوصي بنام جدارلقاحي دور تخمک بوجود مي آيد تا ازوروداسپرمهاي ديگر جلوگيري شود پس از ورود اسپرم به سيتوپلاسم تخمک ،هسته اسپرم با هسته تخمک ادغام شده وسلول تخم رابوجود مي آورد

اينجاست که قرآن کريم مي فرمايد:
« انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج »
«همانا ما خلق کرديم انسان راازنطفه اي مختلط » 4

وصراحتاًاعلام مي دارد که :
«انا خلقناکم من ذکروانثي»
« همانا ماخلق کرديم شما را از مرد وزن » 5

ودربيش از 14قرن پيش نقش زن ومرد را درايجاد نسل يکسان مي داند برخلاف نظرداشمندان قرن هجده که نقش زن ومرد را يکسان نمي دانستند(هر چندکه نقش زن درمراحل بعدي بسيار بيشتر است.)

سلول تخم درواقع اولين مرحله از آفرينش انسان وشروع مرحله پيش روياني است.قبل ازادامه بحث لازم است اين اصطلاحات توضيح داده شود:


◄ مرحله پيش رويان که از ساعت صفررشد تا پايان هفته دوم راميگويند
◄ مرحله روياني که ازآغازهفته سوم تاپايان هفته هشتم را ميگويند
◄ مرحله جنيني که از آغازهفته نهم تا موقع تولد را مي گويند .

باتوجه به مطالب فوق اولين مرحله از نظر قرآن کريم مرحله ايجاد نطفه است اين مراحل درسوره مؤمنون آيات12تا14به روشني بيان شده است:
« ثم جعلناه نطفه في قرار مکين »
« سپس قرارداديم آنرا نطفه اي در جايگاهي محکم »

سلول تخم يا همان نطفه ابتدا به دو سلول تقسيم مي شود سپس به چهار ،هشت ،شانزده وروز سوم تا 32سول تقسيم ميشود تا اينکه به شکل کره توپري که شبيه يک قطعه توت است درمي آيد .درهمين حال به آرامي مسيرلوله رحم راطي کرده ،واردرحم شده ومرحله حساسي است زيرابرخي مواقع لانه گزيني درمحلهاي غير عادي صورت ميگيرد که دراکثر بار داريها نا بجا درحدود ماه دوم منجر به مرگ رويان شده وسبب خونريزيهاي شديد همراه با درد شکمي مادر مي شود.

سلول تخم پس از تقسيمات متوالي تبديل به کره توپري ميشود که به آن مرولا گفته ميشود .دراين مرحله پوسته اطراف سلول تخم حل مي شود وپيش رويان درمايع مغذي که توسط غده هاي

موجود در ديواره رحم ترشح مي شود،شناور مي شود. در اين مدت که سه چهار روزطول ميکشد، عده اي از سلولها به اطراف مهاجرت کرده وشکل کره تقريبا ًتو خالي راپيدا مي کند سه چهارم ازسلولها دردرون کره ،توده سلولي داخلي را بوجود مي آورد در واقع اين توده بوجود اورنده جنين است ويک چهارم ديگر که به اطراف مهاجرت کرده اند.اين مرحله رابلاستو سيت وسلولهاي اطراف آنرا ترفو بلاست مي گويند

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 23 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله مروری بر روشهای ویروس شناسی «تخم مرغ جنین دار ، کشت سلول ، Elisa ، HI ، PCR»

word قابل ویرایش
150 صفحه
44700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
مقدمهتعداد زيادي از بيماريهاي انسان، حيوان و گياه با وجود اينكه واگير و قابل انتقالند توسط باكتريها، قارچها، پروتزوئرها و به طور كلي توسط عواملي ايجاد مي شود كه نمي توان آنها را با ميكروسكوپ عادي ديد، و عفوني بودن اينگونه بيماريها را مي‌توان با تزريق مواد آلوده ويا پاليده آنها به دامهاي حساس به اثبات رسانيد.و ...

دانلود مقاله آناتومی و جنین شناسی چشم

word قابل ویرایش
75 صفحه
28700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
حفره كاسه چشم شبيه هرمي چهارضلعي است كه راس آن در عقب واقع شده است. ديواره هاي داخلي راست و چپ كاسه چشم موازي اند و توسطي بيني از هم جدا شده اند. در هر كاسه چشم (اربيت) ديواره هاي داخل يو خارجي زاويه اي 45 درجه تشكيل مي دهند، در نتيجه زاويه بين دو ديواره خارجي قائمه مي‎شود. شكل اربيت را به گلابي اي تشبيه مي ك ...

دانلود مقاله آیات جنین ‌شناسی در قرآن

word قابل ویرایش
18 صفحه
18700 تومان
آيات جنين ‌شناسي در قرآن در بخش سوم اين كتاب، مقالات متعددي درباره «اعجاز علمي قرآن» در خصوص جنين‌شناسي وجود دارد كه برخي در پي اثبات آن هستند و برخي در پي نفي‌اش! ولي پرسشي همواره مطرح است: به چه دليل در قرآن به اين مطالب اشاره شده؟ و يا اينكه مطالب جنين‌شناسي قرآن استدلالات چه مباحثي هستند؟ به جز در سوره ...

مقاله در مورد جنین شناسی در قران

word قابل ویرایش
5 صفحه
18700 تومان
گزارشهايی در باره توليد مثل و نمو جنين در چندين بخش های مختلف در قران ذکر شده است، ولی فقط در سال های اخير است که معنای علمی برخی از اين آيات کاملا فهميده شده است. تاخيرطولانی در فهم درست اين آيه ها، بطور کلی به علت ترجمه و تفسيرهای نارسا و نادرست و نبودن آگاهی از دانش علمی بوده است.توجه و علاقه درباره شرح مع ...

دانلود فایل پاورپوینت شگفتی های جنین شناسی در قرآن کریم و بیان معصومین ( ع )

PowerPoint قابل ویرایش
17 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 :   قال علیّ (ع): سِرَاجاً لا یَخبُو تُوَقّدُهُ وَ بَحراً لا یُدرَکُ قَعرُهُ؛ قرآن، مشعلی است فروزان که تابش آن به خاموشی نمی گراید و  دریای عمیقی است که فکر بشر به ژرفای آن نمی رسد. آلبرت انیشتاین ( بزرگ ترین متفکّر و فیزیک دان آلمانی) می گوید: «قرآن ...

دانلود فایل پاورپوینت پارادایم شناسی روش پژوهش و سلامت درقرآن

PowerPoint قابل ویرایش
38 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : چرا بدنبال ایجاد روش تحقیق در حوزه قرآن؟ توسعه علم قرانی(انجام فعالیتهای پژوهشی با صبغه غربی و مقایسه و مطرح فرمودن آیه یا آیاتی از قرآن جهت تایید نظر علمی) توسعه قرانی علم(ایجاد پارادایمی مستقل از پارادایمهای غربی که خود بتواند رویکرد مشخصی با روش و تکنیک ...

دانلود فایل پاورپوینت پارادایم شناسی روش پژوهش و سلامت درقرآن

PowerPoint قابل ویرایش
38 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : چرا بدنبال ایجاد روش تحقیق در حوزه قرآن؟ توسعه علم قرانی(انجام فعالیتهای پژوهشی با صبغه غربی و مقایسه و مطرح فرمودن آیه یا آیاتی از قرآن جهت تایید نظر علمی) توسعه قرانی علم(ایجاد پارادایمی مستقل از پارادایمهای غربی که خود بتواند رویکرد مشخصی با روش و تکنیک ...

مقاله تبیین تجارب زنان شاغل پیرامون نقش مادری : یک پژوهش کیفی پدیدارشناسی

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تبیین تجارب زنان شاغل پیرامون نقش مادری: یک پژوهش کیفی پدیدارشناسی مقاله پژوهشی چکیده مقدمه: با توجه به بروز تغییرات و تحولات اجتماعی و اقتصادی و افزایش روند حضور زنان شاغل در جامعه کنونی، نیاز به توجه هرچه بیشتر به اهمیت نقش مادری در زنان شاغل و نقش های متعدد خانوادگی و اجتماعی که این مادران با آن روبهر ...