دانلود مقاله لباس درقرآن

word قابل ویرایش
20 صفحه
18700 تومان

لباس درقرآن


کلام جاويدان الهي بشر را به سوي محکم ترين و استوار ترين روشها و مسلک ها سوق مي دهد.1 قرآن کتابي است که براي هدايت بشر در تمام عصرها و نسلها نازل شده است و بطور يقين جامع ترين دستورات را براي سعادت و خوشبختي انسان تدوين نموده است. نگاه تازه به جايگاه قرآن و تبيين وظايف امت اسلامي در برابر اين معجزه الهي و بررسي آثار و برکات محوريت قرآن در سيماي الگوها و اسوه ها مي تواند گامي هرچند ناچيز در جهت تبيين اين کتاب آسماني بوده، ما را به صراط مستقيم الهي رهنمون سازد.

امام العارفين در نهج البلاغه مي فرمايد:
فأسألوا الله به و توجهوا اليه بحبه.2
آنچه مي خواهيد بوسيله قرآن بخواهيد و با عشق به قرآن به خدا توجه کنيد.

بنابر آموزه هاي علوي قرب الرحمان در سايه حب القرآن محقق مي شود.

علامه طباطبائي مي فرمايند: رابطه مخصوصي که ما آن را حب و علاقه مي ناميم تأثير خاصي در فاعل دارد، بطوريکه قوه فاعلي مزبور همواره متوجه و خواهان انجام خود فعل است و در صورتيکه به آن نائل گردد باز خواهان حفظ و نگهداري آن است. حب يک نوع تعلق و ارتباط محب و محبوب است.3

وقتي كنش وﻳﮊه عاطفي بين انسان و كمالش ايجاد شود، محبت پيدا شده است و هرچه اين مغناطيس قوي تر باشد جذب بيشتر مي شود، هر چه قدر بتوانيم رابطه قوي تر با قرآن برقرار کرده و در اعماق وجود خود بذر محبت اين گنجينه بيکران را بکاريم، گامي در جهت رسيدن به قرب الهي برداشته ايم.


گام اول: شناخت قرآن
علي - عليه السلام- می فرمايند:
«المعرفه نورالقلب.»4
شناخت روشنائي دل است.

آن گاه که قلب جلا يابد، نور قرآن در آن تجلي پيدا مي کند و معرفت و شناخت آن ممکن مي شود. البته شناخت لفظي هرگز نمي تواند ما را به دوستي و عشق کلام الله مجيد رهنمون شود، بلکه اين معرفت حقيقي است که محبت را به دنبال مي آورد. براي رسيدن به شناخت واقعي بايد طهارت دل کسب کنيم چرا که قرآن کريم قابل مس و لمس نخواهد بود مگر آن که تطهير جسم و جان صورت گرفته باشد. چنانچه ذات اقدس اله خود در آيه شريفه مي فرمايد:
و لايمسه الا المطهرون.5

انساني که به پليدی شهوت و گناه آلوده و به هوی و هوس مبتلا است و موانع شناخت را از خود دور نساخته است از قرآن بهره اي نمي برد. آدمي بايد از انواع آلودگي در علم وعلل پاک باشد تا بتواند در قرآن انديشه کرده و حقيقت آن را دريابد.

يکي از صفات قرآن، هادي بودن آن است. چنانچه در نهج البلاغه آمده است.
«الهادي الذي لايضل.»6

هدايت قرآن شامل حال کساني مي شود که قابليت و شايستگي را دارند، کساني که شهوت و غضب حيواني خود را بر فطرتشان حاکم ساخته چون حق را انکار مي کنند و در برابر آن مي ايستند گمراهي و ضلالتشان بيشتر مي شود. هدايت يعني راهنمايي و دستگيري مؤمنان و خارج کردن آنها از ظلمات احتجاب از شهود خدا به سوي نور مشاهده الهي.7

کوتاه سخن اينکه براي دست يافتن به هدايت قرآن، شناخت قرآن را لازم داريم و جهت شناخت حقيقي تطهير جسم و جان را بايد کسب کنيم.


گام دوم: مجالست با قرآن
در بهشت انديشه علوي به جمله اي زيبا از امام العارفين پيرامون قرآن برخورد مي کنيم. حضرت مي فرمايند:
وما جالس هذا القرآن احد الاقام عنه بزياده و نقصان: زياده في هدي او نقصان من عمي.8
احدي با قرآن ننشست جزاينکه به فزوني يا کمي از پيش آن برخاست: فزوني در هدايت، کم شدن در کوردلي.

بنابر فرمايش حضرت، ريزش و رويش در پرتو قرآن صورت مي گيرد. نشستن در محضر قرآن زنگار جهالت را از صفحه دل مي زدايد و به قلب جلاء و روشني مي دهد. به همين دليل ايمان افزايش مي يابد. چنانچه در صفات مؤمنان به اين معنا اشاره شده است.

انما المؤمنون اذاذکروا الله و جلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ايماناً.9
مؤمنان همان کساني اند که چون خدا ياد شود دلهايشان بترسد و چون آيات او برآنان خوانده شود برايمانشان بيفزايد.

ثمره اين مجالست و هم انديشي و هم نشيني با کلام الهي اين است که در همه مراحل زندگي دست انسان را مي گيرد و شايد شفاعت قرآن که در احاديث فراوان به آن اشاره شده است، براي دست يافتن به همين معنا باشد.

رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم مي فرمايند:
اذا التبت عليکم الفتن کقطع الليل المظلم فعليکم بالقرآن، فانه شافع مشفع...10
هرگاه فتنه ها چون شب تار شما را احاطه نمود به قرآن روي آوريد؛ چرا که شفاعتش پذيرفته است...

شفع به معناي زوج و جفت است، در مقابل وتر که به معناي فرد است. در کاري که انسان به تنهائي از انجام آن برنيايد کمک مي گيرد. آن کمک را شافع و شفيع مي گويند انسان با عقل و طبع و حس خود به تنهائي نمي تواند راه خدا را بپيمايد، گمراه مي شود، خسته و زبون مي گردد. قرآن است که مي آيد وقوه انسان را مضاعف مي کند و او را در مسير و طي طريق مدد مي کند. آيات قرآن که همه دلالت و راهنمائي و دارو و نور و شفاء و غذا معنوي است در هريک از مراحل زندگي وارد مي شود و دست انسان ناتوان را مي گيرد و اين شفاعت در دنيا در روز بازپسين ظهور مي کند، در آن موقف قرآن به عنوان شفيع، شفاعت نمي کند و کسي را که در دنيا به استعانت به آن رفته، در آنجا اعانت کرده و از مراحل ظلماني و دوزخ عبور مي دهد.11


گام سوم: تمسک به قرآن:
در نگاه فرهنگي قرآن تأثير سازنده اي بر شخصيت انسان دارد ثمره تلاوت و تدبرها و مجالست ما با کلام الله مجيد، تأثير پذيري از آموزه هاي الهي است. انسانهائي که قدم به قدم با قرآن حرکت مي کنند و هرروز و هر لحظه از شهد شيرين آن بيشتر مي نوشند علي عليه السلام در نهج البلاغه مي فرمايد:
وتمسک بحبل القرآن و استنصحه.»12
به ريسمان قرآن چنگ بزن و از آن طلب پند کن.

حارث همداني مفتخر است که از اصحاب خاص امام باشد. مالامال از عشق علوي است. يکي از زيباترين نامه هاي اخلاقي نهج البلاغه خطاب به او نوشته شده است. حضرت در صدر نامه خطاب به اين عاشق سينه چاک، براي آغاز سير وسلوک دستور به تمسک به قرآن را داده اند. در جاي ديگر حضرت مي فرمايند:
عليکم بکتاب الله فانه حبل المتين.13
بر شما باد عمل کردن به قرآن، که ريسمان محکم الهي است.

ابن ميثم بحراني مي گويد: واژه حبل را براي قرآن استعاره آورده اما در مناسبت تشبيه دو احتمال وجود دارد:
◄همان طور که ريسمان وسيله آب کشيدن از چاه و سيراب شدن است. قرآن هم نوآموزان و کساني را که در آن مي انديشند در نوشيدن آب حيات جاويد که علوم و اخلاق پسنديده است کمک مي کند.
◄همچنان که با ريسمان مي توان از پايين به بالا رفت. قرآن نيز هرکس را که به آن چنگ بزند از پرتگاههاي جهل و ناداني به بالاترين قله هاي عقل و سعادتمندي مي رساند.14

استاد جوادي آملي مي فرمايند: قرآن ريسمان متصلي است از باطن عالم حس تا آسمان عقل و پس از آن از عرش عقل تا قاب قوسين تا نزديک تر، اگر کسي قرآن را بگيرد و ببوسد در حالي که احکام قرآن با جان او گره نخورده باشد، در واقع تمسکي به قرآن ندارد معيار و ميزان اعتصمام همان پيوند قلبي انسان با قرآن و معارف و احکام است.15

تمسک به قرآن از ويژگيهاي امامان اهل بيت عليهم السلام نيز بيان شده است. چنانچه امام المتقين مي فرمايند:
«عمار الليل و منار النهار، متمسکون بحبل القرآن.»16
شب زنده داران و روشني بخشان دوزخ، به دامن قرآن پناه برده اند.


گام چهارم: تسليم شدن در برابر قرآن
ثمره محوريت قرآن وتمسک به آن، محبوب خدا شدن است. بي قيد و شرط در برابر کلام الله تسليم مي شود به گونه اي که قرآن را امام و رهبر خود ساخته و به طور دقيق در پشت سرآن حرکت مي کند.
«قد امکن الکتاب من زمامه، فهو قائده و امامه يحل حيث حل ثقله و ينزل حيث کان منزله.»17

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 20 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد مواد خام انواع کالباس ها و سوسیس ها

word قابل ویرایش
14 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تغذیه
مواد خام انواع کالباس ها و سوسیس هاانتخاب مواد تشکیل دهنده پایه ای است برای تولید انواع کالباس و سوسیس ها، با کیفیت استاندارد و ثابت. از میان گوشت گاو، گوشت گوساله و خوک، برای تولید، مهم ترین گوشت اصلی تشکیل دهنده مواد کالباس ها و سوسیس ها گوشت گوسفند، گوشت مرغ و پرندگان اهلی و انواع دیگر گوشت با هم، هستند.یک ...

دانلود فایل پاورپوینت لباسهای حفاظت فردی

PowerPoint قابل ویرایش
146 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مقدمه پوست يكي از ارگانهاي بسيار مهم بدن است .   مواد شيميايي از راه پوست نيز وارد بدن مي شوند. در برخي موارد، جذب پوستي سهم بزرگي از كل مواجهه تماسي با تركيبات شيميايي آلي فرار را تشكيل مي دهد.   پوست سالم نخستين سد حفاظتي در مقابل عوامل زيان ...

دانلود فایل پاورپوینت لباس , لباسهای فرم و انواع لباس

PowerPoint قابل ویرایش
29 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : طرح لباس پرسنل کل اورژانس کشور با در نظر گرفتن اینکه مردم شریف کشور ایران به آراستگی و دسیپلین اقشار گوناگون جامعه اهمیت زیادی قائل میشوند و مخصوصا نیروهای محترم اورژانس نیز از دسته افرادی میباشند که دید افراد جامه را به خود جلب میکنند ، میبایست از لباسی آرا ...

دانلود فایل پاورپوینت نقشه راه کارگروه سازماندهی مد و لباس

PowerPoint قابل ویرایش
27 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته نساجی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : فهرست مطالب: 1) تعاریف 2) یک مدل نوین جهانی عملیاتی سازی استراتژی 3) بیانیه مأموریت، ارزش های مشترک، چشم انداز مشترک و استراتژی اصلی مدیریت پوشش اسلامی – ایرانی در حوزه مد و لباس 4) استراتژیهای بخشی مربوط به فرایندهای انجام کار - استراتژیهای فرآیند برنام ...

دانلود فایل پاورپوینت نقشه راه کارگروه سازماندهی مد و لباس

PowerPoint قابل ویرایش
27 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 : بیانیه مأموریت کارگروه (بنیاد) ساماندهی مد و لباس در قالب مدیریت پوشش اسلامی - ایرانی دستیابی به ارزش ها و چشم انداز مشترک استقرار مدیریت پوشش اسلامی – ایرانی از طریق تعالی عملیاتی و تولید صنعتی انبوه و سفارشی جهت دستیابی به استانداردهای عملیاتی سازی ایجاد فرهنگ زنده، پویا و مستمر حجاب مشتا ...

مقاله کنترل زمان شستشوی ماشین لباسشویی بوسیله منطق فازی

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
کنترل زمان شستشوي ماشین لباسشویی بوسیله منطق فازي چکیده کنترل هاي فازي چند سالی است که کاربرد هاي مناسبی در وسایل خانگی پیدا کرده اند و به صنعت لوازم خانگی راه پیدا کرده اند. در این مقاله سعی بر آن شده است تا به قسمتی دیگر از کاربردهاي منطق فازي در ماشین لباسشویی پرداخته شود. ماشین هاي لباسشویی که در حال حاض ...

مقاله لباس محلی نمادی از فرهنگ و هویت ملی ( مطالعه موردی : استان گیلان )

word قابل ویرایش
18 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
لباس محلی نمادی از فرهنگ و هویت ملی(مطالعه موردی: استان گیلان)   چکیده یکی از نشانه های فرهنگی در مناطق مختلف جهان و ایران، لباس های محلی است. این لباسها با توجه به آب و هوای مناطق از تنوع رنگ و شکل برخوردار بوده و از گذشته های دور دارای پوشش کامل بوده اند. به اعتقاد کارشناسان، پوشاک بارزترین سمبل فرهنگی، ...

مقاله آنالیز فرم های مختلف بدن و استفاده آن در طراحی لباس

word قابل ویرایش
18 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
آناليز فرم هاي مختلف بدن و استفاده آن در طراحي لباس چکيده : از مهمترين مباحث طراحي لباس کاربردي تناسب طرح بافرم اندام ميباشد. که منظور از آن تاثير چشمگير لباس در متناسـب بـه نظر رسيدن فرم اندام است . به اين منظور ابتدا لازم است فرمهاي مختلف اندام را شناسائي وطبقه بندي کرده ، سپس با استفاده از تدابير خطـي ...