بخشی از مقاله

دوباره بازسازی ابزارات افکار تریز

برای یک مدت سالانه ی طولانی نویسندگانی به یک رشته مستند استاندارد معمولی 77 رسیده اند که تلاش برای آن به ماشین های استرالیایی آنالیز شده است. نتیجه نامشخص مانده ماست، بیشتر یادگیرنده ها زیاد مشتاق به استفاده از استاندارد 77 بعد از دو روز مطالعه نبودند.
استاندارهای پیداشده ی ماشینی به سنتی قادرند که این ابزارات را به خوبی اجرا کنند.


برای حل این مشکل، و برای آنالیز کردن صنعت رشته ی مسند ماشین ها، نویسنده در حال اصطلاحات و امکانات جدید می باشد. رشته ی دارای 5 مرحله ی اصلی می باشد که تمام فرآیند را تتحت پوشش خود قرار می دهد. از حل و مدل موقعیت تا انتخاب حل از مهمترین موقعیت های مناسب در شرایط حاضر می باشد. این تولید جدید از مدل اصلی دارای موقعیت های یکسان می باشد.


کارکرد هر مدل در مقایسه با استاندارد های عمل، چهار چوبی از فرآیند عملکرد را نشان می دهد، یک موقعیت مدل تغییر یافته «به نظر اصلی MATCEMIB می باشد که بیشترین انتخاب حلال نظر عقیده ای در کلی محاسبات وجود دارد. در هفت سال گذشته، تولید جدید آنالیز نرم افزار به طر مومق آمیزی در تمام امور موفق بوده و همکاری لازم را داشته است. رشته جدید به آنها کمک می کرد که از اطلاعات خودشان به طور تاثیر گذاری روزانه استفاده کنند. » بنابراین، رسیدگی عمومیت پیدا کرده و قادر به انجام عملیات و حل و فصل آنسوی مواد خارج از طرح و برنامه ریزی داشته است که به راحتی در طبیعت، موجود نی باشد.


سه روش پی ریزی شده به عنوان عملکرد آریز (Ariz).
یکی از مهمتریم کارهای ARIZ و TRIZ بدست آوردن آلگوریتم است که برای بدست آوردن تیقه ی مطلوب در روش ریاضی مهمترین راه حساب می شود. ARIZ براساس انتظارات تکیفی نتیجه ی یک اعتقاد روز رفتار مناسب می باشد. یکی ازط اصولی ترین ابزارت ARIZ ریزی است در آن نتایج اصلی در آن به وقوع می پیونددد و اتفاق می افتد، در آنالیز چندین هزار مورد روش استفاده یک ست کامل اذز درآمد بوده که موارد و ارزیابی ها را در رشته های مختلف مثل تکنیک یا اقتصاد ارتباط می دهد. این مشکل در سه جهت حل می گردد.


برنامه ی جدید حل مشکلات پویا
چهار جعبه ی حل مشکلات به عنوان یک استراندارد TRIZ در مدت تکنیک عادی حل خواهد خواهد شود امروزه مقدار زیادی از مدل ها و اطلاعات براساس حساب شده ها یک توضیح عمومی برای ارتباط میان چهار جعبه برگزار می کند. نویسنده ی حاضر امیدوار است که این شش جعبهی مشکلی اساسی حل شو و با توزیح مناسب جزئیات ساختار USIT از نظر روش بهبود یابد.
تولید برای عملکرد برنامه توسعه پیدا کرده در شکلی از USIT. ساختار برنامه شش جعبه، باعث و جدال با USIT در مقایسه با چهار جعبه ی مشکل با مشکل TRIS.
آیا می توانید روی برنامه TRIS. حساب باز میند؟


یک باز بینی از اول بحث تا اوخر کاری آنها،
برای تولید تکنیکی IPT تعدادی پروژه های در سال اخیر برای مقابله با مشکلات طرح ریزی کردند. برایSMT به خوبی که از آن انتظار از نظر نوع مختلف خلاقیتش، و از نظر الکتریکی و ماشینی و یا وسایل دیگر خوب برای این مشکل طراخی شده بود. اگر چه بسیاری از پروژه ها از نظر TRIZ. حمایت می کردند ولی در عمل IPT ابتدا تاکید فراوان به روند TRIZ. می شد،


که شامل تعریف مشکل و ساختار شناسی ، عمومیت پذیری مشکلات به خوبی یک واقع انجام پذیرد. به خلاف آنچه که نشان می دهند ، کاغذ بازی و رشوه خواری در میان رنگ پر رنگی را از خود برای حل مشکلات نشان می داد که باید این مشکل سریع حلو وفصل می شد.
کاغذ بازی با یک بحث در جمع گروهی میان TRIZو همکاران حل شد ونیاز برای برنامه ریزی دقیق برای طرح های آینده ونگاهی عمیق به آنها طراحی شد.


پروژه ی جدید استفاده از اطلاعات TRIZ:
با توجه به حمایت های بیش از اندازه ی همکاران از TRIZو کاهش تغییرات زیاد منابع در روشن شدن مشکلات هر کدام روند بهبودی را برای TRIZباز کرد برای حمایت از کمیته با LED و سرداران آن ترکیبی از تکنلوژی و کلاسیک اطلاعاتی و آنالیز اساس TRIZ. پی ریزی شد. از زمان اختلاف TRIZ و موارد مختلف ، نظر LED نیز به طور حرفه ای سعی در پاسخ به این مشکل داشت تا آنرا برای دیگران مفهوم دار کند.


مدل سازی برای حل مقاومت های فیزیکی :
این فصل به بحث و جدل سازی مقاومت های فیزیکی در زمان حل مشکلات و روند ومدل سازی با عملکرد ساده طرح و اختصاص داده شده است. این قضیه به عنوان افزوده سازمان بر نظرات اصلی حل و فیزیکی عکس العمل ها برای نظرات خاص به طور خیلی سختی در روند حل مشکلات برای یک تجربه ی خاص طرح ریزی شده است. عملکرد انتقاد جدایی و آنالیز عملکردی و زمانیکه عکس العمل در حال حل شدن است مانند یک پل میان مدل حل و حل اصلی قرار دارد

. هر چند که این قضیه همیشه نتیجه ی دلخواه را ندارد. با رسیدن اهداف و افزایش تاثیرات انتقاد جدایی و آنالیز عملکرد هر کدام تحت توزیع می باشند مدل سازی به ساخت عکس العمل اضافی میان مدل حل و حل واقعی توسط فرم سازی ویژه برنامه ریزی شده است. عملکرد توسعه ونزد یکی به حل مشکل در افکار خاص واقتصادی مثال هایی را پی ریزی کرده و باعث بسیاری از مطالعات و تصاویر حل مشکلات شده است.


پردازش اطلاعات برای زندگی آینده با انتقاد آزاد از TRIZ:
خانه یک سیستم پیچیده ای است که شامل تولیدات متنوع و خاص برای مودم عادت شده است. که شامل زندگی شخصی مردم به عنوان اجتماع جدال، فرهنگی و کارخانجات تکنیکی می باشد.
بسیاری از مدارک TRIZبرای پیش گویی روند آینده نگری در تولید، سرویس و یا فرهنگی پی ریزی شده است، هر چند، یک سیستم برتر مثل ترک خانه و یا شامل حل موارد سیستمی از یک دید کلی برای مقاصد شخصی حمایت می کند، بنابراین، ما در تلاشیم که بسیاری از خانه ی آینده را طرحی ریزی کرده و هر کدام را در جایی آنالیز کنیم. واقعیت گرایی برای زندگی خانگی سیستم است و بسیاری از روابط میان نیازمندی ها، عمل تولید و سرویس دهی را انجام می دهد. اگر چه این مطالعات شامل بسیاری از توسعه های واقعی نیستند. اما زمان هر کدام به یکدیگر وابسته بوده و موارد جدیدی را برای سیستم های خانگی در آینده ی نزدیک سراهم می نماید.
که باید زندگی های جدید براین اساس پی ریزی شود و باید مردم نیو با این روش برای آینده ی خود برنامه ریزی کنند و خود را با آن وقف بدهد که البته موارد خاص از آنها جدا نبوده و هر کدام شامل خاصی از نواقص می باشد.
پذیرش مشکلات با درجه ی بالا :
برای کنفراس TRIZدر 2006
چگونه ممکن است که یک نظریه با مشکلات مهم عمومی به عنوان رفتار در سطح بالا در نظر گرفته شود؟


پاسخ این است که ترکیب بهترین کیفیت از نظر روش TRIZباید مشخص شود. موردی است که باید در یک ساختاری از سرعت بالا برای موارد اروپایی توسعه یافته و نتیجه ی عملکرد مطلوب را در اکتبر WO200504900 پی ریزی شده است. طراحی برای شش روش شروع به تقویت حلالیت زندگی در بدست آمدن روند ها همکاری کرده است.

بعد از آن سیز بیشترین انتقادات برای پیشرفت ، واضح است که رسیدن به موارد مشمول ، یک روند کامل برای حل TRIZپی ریزی و طراحی شده است که باید به اصول هر یک روش خاصی را در نظر گرفت . هر چند که در بازار یابی ، جایی که نپالتی از عملکرد بیشتر خود را نشان می دهد و ریسک مدیریتی نیز از اهمیت خاصی بر خوردار می شود اختراع وتوزیح این شش روش با روش خود قابل برنامه ریزی می باشد. تجزیه و تحلیل مصرف کنندگان نظریه ی محکمی را برای ارتباط دهی مشکلات حل و فصل می کند، اختصاص به آزادی، شامل موارد محکمی از روند اصلی در آینده ی توسعه ی داده نشان می دهد.

تمرین اطلاع رسانی و آگاهی سازی کیفتی وموارد با G3: ID/ TRIZ:
نکته ی عطف توسط شناختن زبان ادبی با ادعا های خاص انجام می گیرد که بعد از موارد خاص نظریه به مالکان اصلی در چندین نظریه افراد بی شماری را برای فراز از آن مشکلات اساسی راه نشان می دهد. که همه ی اینها اطلاع رسانی به مردم در مورد نظریه ها می باشند که روندی وعملکردی آگاهانه و وضوح شامل آن می شود.

این روند خاص که شامل بسیاری از موارد محکمه پسند نظریه ای می باشد درحوا و خوش قدرت ابزار برایک سور هی مفید می باشد . با بدنیا آمدن نظریه G3: /IDI طراحی بسزای ماشینی کردن و یا مقابله با موارد خاص با نظریه های اصلی قابل مقایسه نبوده و هر کی روند اصلی را در روند خود ادامه می دهند تا با رسیدن به روند اصلی حکام برای نظریه های خود باید به هر یک از آنها اطلاع رسانی کامل وواضع گردد. تا با این آزادی مردم در جستجوی منایب ترین باشند.


مورد مطالعه : انتگرال گیری TRIZدر شش سيگما :
چکیده : شش سيگما بر اساس فرضیه ای که برای حل مشکل ادامه می یابد با روندی در زیر تاکید ات انجام می گیرد، شش مرحله بسیار با قدرت هستند که تحت فرضیه ی صنعت آن به عنوان یک واحد نا مشخص و غیر قابل حل زیر سئوال رفته ونقض می گردد. و با فرضیه (y = F(x)) و کنترل موارد سیونی روندی کاملاً مشخص را نشان می دهد. در بسیاری از موارد حل مشکل در روند و عادت و توانایی و کنترل گوناگونی ها پیدا نمی شود. در این مورد، یک روش شناسی که قادر به حل مشکل و خارج از محدوده می باشد مثل روش مشکل حل (TRIZ) لازم و ضروری می باشد.


انتگرال گیری موفق از TRIZدر شش مرحله قابل اجرا بوده و بسیاری از کمبود ها را در روند حل، پر کرده و به جواب قطعی می رسیم.
مقدمه ای بر شش سيگما :
شش سيگما یک ساختار مشکلی است که برای حل آن در روند نیاز به تکرار و تصید در حل و فصل دارد ریاضی شناسی در این مرحله روندی است که در سال 198 پی ریزی شد. مشکل اصلی در شش مرحله کمبود کیفیت و زیاد درست نبودن جواب می باشد که برای بهبود مصرف کنند گان و راهتی آنان با حل مشکلات و نظریه های مختلف درهر روند، تولید وتوزیع به طور مستقیم نقش داشته است.


به عبارت دیگر، هر روندی، تولیدی و یا فرآیندی علاوه بر داشتن امکانات و مشکلات و قدرت یا سخنگویی درج بندی شده و شامل هر کدا از موارد می گردد.
تعریف کردن، اندازه گیری ، تجزیه و تحلیل ، توسعه و کنترل کردن ، این موارد ششگانه هسند .
تعریف کردن: خون زندگی ششگانه که تعریف می شود: مشکل چیست؟
• مشکلی میان آنچه که اتفاق افتاده و آنچه که خاصی خواهیم انفاق بیافتد
• چیز هایی که باعث مانع به رسیدن اهداف می گردد.
• یک اشتباه ، یک خطا ، یک دفاع و یک کاهش اعتبار که در عملکرد نقش اساسی دارد
• یک شانس
هر شش مرحله در کاهش مانعات حل مشکلات می باشد. بنابراین ، تعریف کردن دقیقاً مشکل را بررسی کرده و موقعیت عملکرد را ارزیابی می کند. هدف اصلی این تأکید حل مشکل تعریف کردن می باشد، گوناگونی تأثیرات مشکلات و عوامل بر کیفیت تیز از دیگر مشکلات می باشد.


• اندازه گیری : تأکید بر هدف اصلی این روش برای صحت به مشکل مکانی بودنy = f ) (می باشد که «Y» به عنوان یک روند اصلی اندازه کیری شده و قابل اهمیت به عنوان زمان قیمت و غیره ارزیابی می گردد. «Y» به گوناگونی روابط بستگی دارد. که هر کدام از این روابط به عنوان «x» مشخص شده اند. در این مرحله ما باید بتوانیم کیفیت بیرونی روند و هر عمل که باعث فهمیدن و طراحی در Y می گردد را شناسایی کنیم.


• تجزیه کردن : موققعیت مناسبی برای تجزیه و تحلیل کردن زمانیکه است که بتوان معنی رشیدی بسیاری از علت ها را برای ریشه یابی مشکلات تشخیص دهیم و گوناگونی روابط میان xهای مختلف را از Yهای مختلف شناسایی کنیم.


• بهبود دادن (توسعه دادن) : ترکیب شرایط حاصل از ویزگی های بدست آمده برای گوناگونی x و گوناگونی Y برای هر ترکیب اندازه گیری شده است که مهمترین حل ممکن در این مرحله می باشد.
• کنترل کردن : مهمترین روند داخلی مختلف در اندازه گیری مشخصف باعث توسعه ی مشکلات از محاسبه ی عملکرد آنان می گردد.


• مقدمه ای برای TRIZ :
TRIZ یک واحد مختصر از واژه ی روسی می باشد که سرنام «روش کشف حل مشکل» می باشد روشی که برای توسعه توسط Gentich و همکارانش اختراع شد تا با آن روند حل مشکلات به طور مختصر انجام گیرد، تحقیقات TRIZ، بت فرضیه ای بر مبنای انتقادی از اختراع که دارای 4 خلاقیت در آنها می گردد تعریف شده و روند اختراع در این زمینه گسترش یافته است، و این پروژه در حدود 50 سال به طول انجامید.


1 ) مشکلات و حلال ها به طور روندی مکرر به صورت تولیدی و عملی تکرار می شد.
2 ) مواد تکنیکی در علم دادن آن بهبود یافته و روندی مکرر را ادامه می داد.
3 ) مخترعان از تأثیرات علم بر توسعه ی رشته ی مورد علاقه قانون گذاری کردند.
عملکرد TRIZ برای بهبود روند و حل مشکلات به عنوان یک (فرمول مشکل) عمل می کرد که بحران جهانی تبدیل شد و جهان برای توسعه ی این بحران در منطقه ی خاضی که مشکل اتفاق افتاده بود به حل و فصل پرداخت. هدف اصلی از TRIZ انتقال یک مشکل خاص به بهبود بود که از این روند بحران جهانی برای حل مشکلات عمومی استفاده می شود.


ابزارات TRIZ :
TRIZ یک سری بحران ها دارد که ممکن است نباز به استفاده از موقعیت های حلالی در سیستم گردد که براساس، مشاهدات و نظریات جمع آوری شده و از موارد خاص محسوب می گردد. این تجزیه و تحلیل بیشتر محققان در او برمی دارد که سودمند سازی بیشتر موارد را در مشکلات و سئولات خاص با کس خاص حل و فصل نماید و مشکل را برطرف سازد تئوری عکس العمل یک مرحله از TRIZ می باشد که در عمل یک مشکل عمومی ممکن است تعریف های خاصی از عکس العمل تکنیکی در سیستم در عملکرد 39 مرحله از آزمایشات به تصویب رساند که این یک روند چهار مرحله ای است که باید به ترتیب و با نظم به طور حرفه ای انجام گیرد و مشکل را حل کند. اگر این عکس العمل پنهان گردد و یا مهم گردد، TRIZ براساس تکنیک هایی مدل سازی قادر به شناسایی و حل عمل می باشد.
غلبه بر کمبود موقعیت حلال :
روند بیرونی نامحدود به نام DMAIC که روندی تعریف شده از عملکرد روندها و سمبل های بیرونی است د رسیدگی به نهایی سازی اجتماعی نقش اساسی دارد. عمل تأکید و تأکید خاص و رسیدگی به ابزارات مشابه و اندازه گیری آن از روندهای خارق العاده در این مبحث بوده که قابل اندازه گیری و محاسبه و تمرین در مشکل ابزار و ظرفیت و حمایت می باشد که با صدای مصرف کنندگان در ظرفیت های مختلف تعریف شده و اندازه گیری می شود که ظرفیت هر مقابله با آن به عملکرد اساسی آن عهده دار وظیفه ای است. و بیشتر این مدل سازی ها ریسک کردن محسوب می گردد. با توجه به نظریه DFSS در روند حمایت این موقعیت به عنوان یک TRIZ و OFSS پی ریزی می گردد.


استفاده از TRIZ در هر یک از مراحل DMAIC :
TRIZ ممکن است در هر یک از موارد DMAC جایی داشته باشد. با تجزیه و تحلیل نیازمندی های یک خارجی برای هر مورد شما قادر به تبدیل لیستی از توانایی های موفقیت آمیز خواهید شد. نقشه کشیدن برای این توانمندی ها در ابزارات مناسب در شش مرحله قابل تعریف شده و روش TRIZ در مقایسه با حمایت از بسیاری از این نمودارها جلوه داده است.


شش مرحله و TRIZ با یکدیگر :
تعریف مرحله : کانتینز خودگرماکن :
در تکنیک رهبری جهانی در تکنولوژی کانتینز خودگرماکن، توسعه در خودگرماکدن و مراحل عملی دیگر تأثیرات ارزشی به به راحتی قابل اندازه گیری بوده و محاسبه می گردد. انتقاد و ساختار سازی و اکسیژنه کردن و آب دهی و دیگر چیزها انرژی آزاد شده را توسط عکس العمل گرم کرده و دوباره مورد استفاده قرار می دهد. تمام مصرف کنندگان نیاز به انجام این ساختارهای راحت هستند و صبر کردن در شش دقیقه برای گرم هر مواد و مایع سوپی وقت لازم دارد.
اندازه گیری فاز (با TRIZ) :
بیشتر کار در روش و بدنه ی اصلی عملکرد توسط دولت آمریکا در پروژه پی ریزی شده است. که دو دید بودن عملیات در روش های فیزیکی و عملی از اصلیت خاصی پیروی کرده است. در روند اصلی ANC به نظر می رسد که بیشتر مشکلات بر طرح کانتینز و بدنه ی آن تقسیم بندی شده و مشمول می شود. به عبارت دیگر برای تقویت و کاهش قیمت مدل سازی بالا، یک عکس العمل تکنیکی استفاده می شود :


توسعه ی شخصیت : راحتی در ساختار (32)
مشکل سازی شخصیت : پیچیدگی دستگاه (36)
انتقاد از بحران : موضوع کوتاه عمری و گرانی (27) و استفاده از کپی ها (26)
تجزیه و تحلیل فازها (با TRIZ) :
اینجا، ما بحرانی را نقد می کنیم که دارای حل عمومی و تکنیکی در مورد عمل و عکس العمل می باشد. حدس و گمان و دید بسیاری از روندهای ساختاری (مدل سازی بالا با نظرات انتقادی) هر یک راهی را برای روند ساختاری باز می کند (مدل سازی بالا و مرگ بسیاری از روش های درست)این حلالیت برای بیشتر جواب ها دارای چهار نقش اساسی می باشد :

که ما نیازمندی های اصلی و صنعتی را در برابر آن با امور اصلی آمیخته و قدم ساختاری دومین را انتخاب می کنیم. به طور مشخصی در سیستم تکنیکی یک رگه از انشعابات به طور کاملی در موارد خاص اندازه گیری شده و محاسبه می گردد (ببینید شکل 4 و 5). کیفیت رگه مناسب هستند و با دید میکروسکوپی به خوبی می توان بسیاری از تجزیه و تحلیل های انشعابی را در قسمتی از اختراعات و طرح های جدید ظاهر سازی که دو روند را دوباره برگرداند.


برگشت روند :
روند برگشتی یک روند استریل شده است که کاملاً در موضوعی که اندازه گیری می شود (F 250) و برای یک مقدار زمانی خاصی برای ضمیمه ی اندازه گیری، واحد بندی می شود. در طول درجه بندی بستگی زیادی به درخواست موقعیت باکتری ها در غذای مصرفی می باشد. یک فشار محاسباتی در رگه توسط گرمایی که به ضمیمه منتقل می شود اندازه گیری می کنند.
فشار در وسط به مقدار بیشتر از 1 اتمسفر می باشد که ادامه دادن آن به F 212 هم می رسد. این فشار در محیط باعث اختلال در رگه می گردد. در حقیقت در بدنه ی تکنیکی سه مرحله فشار وجود دارد که با وارد موارد به داخل آن با فشارهای گوناگون مواجه شده و با مشکل روند برگشتی مواد در داخل رو به رو می شویم که این روند : دو روند مشکل رگه ای و قدرت پایین و بالا بردن و سرمای داخل دستگاه را دارد. اختلاف در فشارها در سه مرحله باید پی ریزی و اندازه گیری شود که از نظر ساختار فیزیکی نیز مواد باید تغییر نکند. همان طور که شما از روی نمودار X مشاهده می کنید تأثیرات فشار d , a , b , c در زمان های مختلف عکس العمل نشان داده است این مقدار کیفیت در برگشتی، مهم بوده ودارای اثرات مختلف نیز می باشد.
همان طور که در تصویر 8 دیده می شود، فیلسوف دکتر Rudolf (1970- 1891) این شرایط را به عنوان ارتباط میان موارد فیزیکی توصیف کرده است : یک مورد، یا یک موارد از ( )به عنوان یک رشته مدل سازی، اتفاق افتاده و در منطقه ای از فضا در یک زمان مجزا تعریف می شود، و در تاریخچه ی زندگی بسیاری از مردم یک خودی نشان داده است. یک مواد اتفاق افتاده در این مرحله در مدت زمان فضایی خالی بوده و بسیاری از مناطق اشغال شده توسط مواد را پر می کند. و یک قدرت «تکه گذاری» در حوادث در زمان و مکان برای مقداری از چرخ های برگشتی به عرصه نوین تبدیل کرده است.
موقعیت مناسب در تلاش برای گسترش و گسترش فشار در آخر (A) (موقعیت مشکل و رگه ای در آن دیده می شود) و قدرت افزوده در دیواره (B)، و فشار گاز مایع در دستگاه برخلاف مواد در (C) قابل رویت می باشد. (آب برخلاف حرکت عمل می کند) C , B , A فشارهای مثبت در چرخ دستگاه هستند که A > C > B (بر حسب اندازه گیری فشاری بر دستگاه می باشد). بعد از یک مدت کوتاه (F 250) فرو ریختن مایع و فشار اتمسفری 1 درجه ای در آن باعث سرد شدن (آب با تمام تجهیزات برگشتی آن می گردد).

چرخ های خنک کننده، چک نشده اند، و علاوه بر آن فشاری در حدود را تولید می کنند در حالیکه از تمام آنها بیشترین سرما را داراست که با افزایش سرعت فروریزی و تأثیرات آن به عنوان بدنه ی اصلی قدرت حمایت می شود. این دو مبهم زدایی نیاز به چرخ بازگشنی و کنترل شده دارد. (شماره 9) چرخ های خنک کننده کنترل دار بقیه ی عکس العمل فیزیکی هستند که شما نیاز به فروریزی چرخ ها در هم جهت شان دارید، با توجه به فشاری که هر کدام از آنها دارند ورودی یکدیگر تأثیر می گذارند می توان اینگونه محاسبه کرد که بسیاری از هداف مند کارکردن دستگاه از روی فشار بوده و از روی همین عمل می شود بسیاری از روندها را در خنک سازی کنترل کرد و به عبارت دیگر قدرت برگشت در واحدهای و و همه افزایش می یابد، کمبود منبع اصلی در ارزیابی های مختلف باعث بسیاری از روش های مقابله ای شده که باید در این روند مهمترین اصول قدرت و شناسایی را در طول انجام عملیات ارزیابی و اندازه گیری کرد.


برای کیفیت از بین رفته میان دستگاه باید راههای مختلفی را امتحان کرد. که مثلاً (استفاده از بحران 22 (از بین بردن خسارات به سودهی) استفاده کرد) ما برای این کار برنامه ای را طراحی کرده ایم که اجازه می دهد به مصرف کننده که مطمئن شود از دستگاه و از آن به قدر کافی امتحان بگیرد.

بهبود و توسعه ی فاز (با TRIZ) : افزایش اکسیژن :
روند بازگردانی آب به قسمت بدنه ی پلاستیکی دستگاه با قدرت همراه است. این ساختار سازی در افزایش مشکل اکسیژه دهی نقش بسزایی دارد ( در روند این پیش زمینه و ارتباط علمی میان قسمت های بعدی را برعهده دارد).


رسانای گرمایی :
این سیستم رسانای گرمایی باعث خیلی زیاد طراحی های مختلف غیرسازی می شود که طراحی دستگاه طبق چنین تکنیکی شامل یک جامد و مایع ماده ای می باشد که زمانیکه شروع به کار می کند. انرژی را در خود نگهداری کرده و دستگاه گرم می گردد. و باعث گرم شدن سیم ها و فلزات داخل دستگاه می گردد. در داخل شبکه ی دستگاه نیز موقعیت های گرمایی (در سال 1768 – 1830 که توسط بعضی از فرانسویان و ژاپنی های فیزیک شناس بررسی شد،) این گرنا را از جایی به جای دیگر انتقال می دهند،

با توجه قانون Fourier اندازه گیری با روندی همچون روند انتقال گرمایی در میانگین آغاز و شروع به کار می کند. نصب چنین شرایطی از مواد (که ابتدا به صورت خام بوده و هیچ گرمایی ندارند) به صورت کیفیت بالا و انتقال سیستمی مضرف شده و قابل اجرا می باشد. (مصرف انرژی تهیه شده توسط عمل یک انتقال دهنده ی قوی در مواد پلاستکی می باشد). عکس العمل ها در دستگاه غیرمستقل و غیروابسته بوده و بدون نیاز از شرایط فیزیکی رسانای گرمایی و موارد دیگر سیستم عمل می کند.


برای این مشخصه، مورد درونی با درجه حرارت بالای 4 دقیقه ای و 40 ثانیه ای درنظر گرفته می شود. که میانگین این اثرات هر چند باعث درجه حرارت گرمایی بالایی در حدود 8 دقیقه می گردد که با زمان های مختلف (4 : 4 علاوه بر 00 : 8) خود روند تکاملی گرمایی انجام می دهد. در زمان انجام هر کدام از مراحل انرژی آزاده شده از بیشترین زمان (40/4 – 40/2) گرمایی حدود بیشترین گرماده را آزاد می کند و نقش بسزایی را تعیین می نماید. این موارد قانون حکم فرمایی و توضیع قانونمندی را برای هر یک از عملکردها نشان می دهد که بسیاری از تجربه کنندگان POMD زیر تحت پوشش این واحد قرار دارند.
یک تأثیر از ترمودینامیک، گرمای زیاد از حد در پلی مرهای دیوارهای ساخته شده ی جدید می باشد که این حفظ گرما در میان آنها در هر شرایطی یک نزدیکی به هسته را امکان می دهد.
عکس العمل تکنیکی به عنوان هدایت کننده یک :


عرصه ی تولیدی (ساختار 14)
هرصه اشتباهی (درجه بندی 17)
کشف بحران از شرایط ناجور : استفاده از مواد مناسب (40)
عملکرد بحران 40 در شامل اساس نامه های دستگاه و موارد ذکر شده ی گرمایی و فیبرهای کربنی به پلی سازمان های استاندارد می رسد. این شمول شدن بسیاری از واحدهای گرمایی به طور گسترده ای در ارتباط و اشتیاق میان حکومت پذیری دستگاه و تولید گرما نقش بسزایی دارد.
محصول تمام شده :


مقدمه : با توجه به تئوری حل مشکل (TRIZ) با شش مرحله عملکرد یک الزامیت کاملاً مجزا می باشد. این توانایی حل مشکلات یک سیستم بسته و یک سیستم باز را دارا می باشد که به صورت مجزا به هر یک می پردازیم. TRIZ و شش مرحله نیازمندی ها را در رسیدن به حلالیت هر دو آسیب حفظ و نگهداری می نماید.
در مورد نویسنده :
میخائیل دارای دکترای فیزیک : انتقاد پذیر و کارمند ویژه ی شرکت مخترعان جهان می باشد. برخلاف میخائیل در یک عملیات بسیار پیچیده او رفتاری بسیار صبور و متفکرانه را برعهده دارد. که می توانید در سایت http:llwww.inretioneeringco.com از وی دیدن کنید.
امیر کرمانی نیز یک مهندس صنایع از پلی تکنیک تهران می باشد که او دستاور دسی را در مورد مدیریت تکنیکی، شرکت در شش مرحله، TRIZ , QFD , DEESمی باشد کرمانی در میان اندک مردم کمی توانست پروژه ی TRIZ را به اثبات رساند و اطلاعات لازم را در اختیار مردم قرار دهد. و سایت وی
Kermain(at)iits.org
TRIZ به عنوان تشکیل دهنده ی پروژه ی مدیریت عالی
چکیده :
تکنیکی بودن پروژه ی مدیریت (PM) در سال 1950 در آمریکا در حدود بیشترین تأثیر تولیدی را برای توسعه ی محصولات جدید و سرویس دهی بر عهده دارد. تکنیک TRIZ قادر به توسعه ی پروژه ی مدیریت و فرآیند انجام می یگرد.


کلمات کلیدی :
مدیریت پروژه، با بهتزین عملکرد و انجام مأموریت دیاگرام، به عنوان یک مدیریت ریسکی روابط مدیریتی و مدیریت با کیفیت بالا را بر عهده دارد.
مقدمه :
برای پیشرفت تأثیر ساختاری محصولات جدید و سرویس دهی، بسیاری از موارد توسعه یافته و از خیلی عملکردها قادر به توضیع و روندهای نهایی می باشد. در حدود تمام عملکردها که بسیاری از رقابت ها افزایش پیدا می کند فشار کیفتی و ساختار درمانی ISO 9000 بهبود یافته و توسعه پیدا می کند. مدیریت پروژه (PM) روندی به همراه دارد که در آن با افزایش احتمالات موفق آمیز از پروژه های بزرگ را بر عهده دارد.


با توجه نویسنده Jhon Adam، شرکت ها و کسانیکه فعالیت شخصیتی توسط استفاده از تکنیک های بالا را دارند با کیفیت بالای قابل توجهی مورد آزمایش قرار گرفته و به طور نامعینی مانند روزهای PM عمل می کنند.
به علت زیاد بودن شرکت هایی که در اختراع تکنیک نقش داشته اند، همیشه مردمی برای جستجوی راههای تمرین بازاریابی توسعه بخش وجود داشته که آیا پروژه ی مدیریتی و یا تکنیک های دیگر قادر به انجام آنها هستند یا نه،Gennich و همکارانش (آمریکای لاتین) تئوری مبارزه با بحران TRIZ را در سال 1950 به عنوان یک راهی برای یافتن مبارزه با حل مشکلات تکنیکی پیدا کردند، شروع از این تمرکز تکنیکی، نویسندگان مختلف valeri , Darrellو را در پی یافتن راهی برای کلاسیک کردن TRIZ به مدیریت و مشکلات بارزی تبدیل کرده است. Grog، نویسنده ی تئوری معمولی مخترعان روند بیشترین رسیدگی را در سیستم به عنوان یک یک ست کامل از ابزارات طراحی شده برای نیازمندی های محیط تعریف می کند. بعضی از این امکانات قادر به رسیدگی که کاری های مدیریت پروژه و تهیه مواد درونی مفید برای روی مدیریت پروژه ی امکاناتی می دانند.
لازمه ی نوآوری و افکار PM و TRIZ :
جامعه یک سری از مشکلات پیچیده ی AE می باشد که با افزایش پیچیدگی تکنولوژی جهانی سازی، و منابع طبیعی محدود می شوند، رشد عوض نمی شود و بیشتر افزایش اهداف دارای اقتصادات جدید و نامبرده می گردد. در سال 2000 کمیته ی اروپایی به عنوان یک بنانگذار بیشترین امور اجتماعی در جهان توسط 2010 شناخته شده است. در طول مدت عملکرد حمایتی از نوآوری در اروپا، کمیته ای بستری مناسب را برای طراحی و بنای جایی برای تحقیق و مطالعه در اختیار بسیاری از مردم نهاد تا بتوانند بسیاری از دانش پژوهان در محیط تکنولوژی مناسب برای مقابله با مشکلات طرح ریزی کرده و بر طبق توانایی ها یشان آنها را دسته بندی کنند. تمرکز اصلی بر روی آگاهی می باشدف اهمیت استراتژی، در دسترس بودن و کیفیت مدارک لازم، مفید بودن خاصی را برای نیازمندهای منابع برای اهمیت گذاری و اندازه گیری واقع بینانه پرداخته و به آن آگاهی می دهد.


نیازمندی های تکنیکی برای اختراعات اروپایی ها چنین سازمان مهمی می شود :
1 ) تکنیک های مدیریتی اطلاعاتی
2 ) تکنیک های نمرات افراد باهوش
3 ) همکاری و اتصال تکنیک ها
4 ) تکنیک های مدیریتی منابع انسانی
5 ) تکنیک های مدیریتی مبارزاتی
6 ) تکنیک های توسعه ی فرآیندی


7 ) تکنیک های بهبود بخش روندی
8 ) تکنیک های پروژه های مدیریت مخترعان
9 ) تکنیک های مدیریتی طراحی شده
10 ) تکنیک های اختراع بازاریابی.
که تمام موارد بالا بر پایه ی تجربیات نوسینده بود، تنها یک اتصال عملیاتی از این تکنیک ها یک نشانه از بهترین کلاس و عبور از موانع می باشد.
راهی برای عالی شدن :
عموماً، در معرفی کار عملیاتیف کیفیت ابزار و شرایط بهتر شامل شش مرحله فاز را در توسعه ی شرکت ها توسعه می دهد. طبق هارواردف پروفسور جهانی، موفقیت در آخر خط را کمتر از 10% پیش بینی می کند. شکل 1 نشان می دهد که یک نظریه ی تصویری از استانداردهای روند مشاهده ای بیشتر شرکت ها وجود دارد. شامل بودن ساختار سازنده ای این فرآیندها، تأثیرات جهانی را برای تولیدات خاص هر شکلی آماده سازی می نماید. تمام اهداف نتیجه بخش دولت و شرکت ها نیازمند افکار عالی برای چرخش نتایج خوب نگهداری می شوند.
در سال 2005 و 2006 بیشتر نویسندگان به طور میانگین 30 درصد از مدیریت عملیاتی شرکت ها را در گونه هلی مختلف به عهده داشته و به طور خودکار، گاز، سرویس دهی ای لازم را دربرمی گیرد. انی نوع نگاه به نظرات حامل بسیاری از مدیریت ها و سازمان بخشی ها می شود.
که باید در بسیاری از عرصه ها مورد آزمایش قرار گیرد. همچنین این قضیه باعث تجزیه و تحلیل نیازمندی های مدیریتی ساختاری و ارتباط آن با مخترعین گردد. تعریف فوق به عنوان یک منبع ارزیابی کننده و پاسخ دهنده مورد قبول واقع می کند.


* اختراع و نوآوری یک ارتباطی تولیدی مناسب و سرویس دهی کامل به درجات عالی نیازمندی ها می باشد. اختراع یک چیز جدید عملی و غیر قابل پیش بینی می باشد که در معرفی تغییر مدیریت و کار سازمان دهی شده، دولت و محیط را برای کارگروهی آماده می سازد.
* خلاقیت یک روند ذهنی است که شامل پیشرفت تازه های جدید و یا عملکردهای جدید میان نظرات موجود و یا انتظار رفته بوجود می آید.


استفاده از این تعریف ها، پاسخ های قابل ملاحظه ای را براساس داشتن یک مهم درست از انتظارات، و کاملاً متمایز بودن برخوردار می سازد، نتیجه ی بدست آمده از هر وضعیتی تعدادی از بهتریت پاسخ ها شامل این موارد می گردد :
• اختراع کلمه باعث چیزی در من نمی گردد.


• خلاقیت و ابتکار با هم، هم ردیف هستند.
• من نمی خواهم که مردم را از هم جدا کنم (بلکه تحقیق و توسعه) تنها قادریت را به مردم و آنچه که خواسته می شود در نظر گرفته می شود.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید