بخشی از مقاله

چکیده

ریزپوشانی فرآیندي است که در آن مواد فعال توسط کپسول هایی بسیار کوچک پوشانده میشوند.این یک فناوري جدید است که در صنعت داروسازي، آرایشی، شیمی کشاورزي و درصنایع غذایی براي ریزپوشانی طعم دهندهها، اسیدها، روغنها ، ویتامینها، میکروارگانیسمها استفاده می شود. میزان موفقیت این تکنولوژي بستگی به مواد دیواره، حالت آزادسازي هسته و روشریزپوشانیدارد.بنابراین، دراین مقاله برخی ازجنبه هاي مهم ریزپوشانیمانندکپسول، جنس دیواره، حالتهاي آزادسازي هسته،روش هاي ریزپوشانی و استفاده از آنها در صنعت غذا به صورت خلاصه مورد بحث قرار خواهد گرفت.


واژه هاي کلیدي: میکروکپسول ها، ریزپوشانی، رها سازي کنترل شده.

مقدمه

ریزپوشانیمیتواند به عنوان تکنولوژي بسته بندي مواد جامد،مایع یا گاز با پوششی نازك از پلیمرکه تشکیل ذرات ریزیا میکروکپسول را میدهد تعریف شود.( Gharsallaoui et al., 2007 )پلیمربه عنوان یک لایه ي محافظت کننده عمل کرده و هسته را ایزوله می کند.این لایه ي محافظت کننده در شرایط تحریک کننده ي ویژه ایی حل می شود و هسته را در مکان و زمان دلخواه آزاد می کند .( Suave, 2006)

ریزپوشانیدرحوزههاي مختلفی مانند دارویی، کشاورزي،پزشکی و صنایع غذایی کاربردهاي زیادي دارد و به طور گستردهایی براي کپسوله کردن اسانس هاي روغنی،رنگ ها،شیرین کننده هاومیکروارگانیسم ها استفاده می شود( Azeredo, .(2005

اخیراً، استفاده از فرمولاسیون هاي پیچیده در صنعت غذا درحال افزایش است به عنوان مثال استفاده ازمیکروارگانیسم ها در گوشت هاي تخمیرشده ، افزودن اسیدهاي چرب چند غیراشباعی که به اکسایش خود بهخودي درشیر،ماست و یا بستنی

1

حساس هستندواستفاده از طعم دهنده هاي به شدت فرارکه غالباً میتوانند به تنهایی در غذاهاي فوري استفاده شوند و مورد

آزمایش قرار گیرند(.(Khan et al., 2011 ; Gharsallaoui et al., 2012

ریزپوشانیمی تواند به عنوان راهی مؤثر براي ایجاد مواد غذایی اي که نه تنها منبعی ازمواد مغذي با ویژگی هاي ظاهري خوشایند هستند بلکه داراي ویژگی هاي منحصربه فردي براي سلامتی می باشند استفاده شود، مثل افزایش سطح کلسیم براي جلوگیري از پوکیاستخوان،استفاده ازلاکتیک اسید میکروبی براي کاهش کلسترول و افزودن اجزاي فنولیکی براي

کاهش مشکلات قلبی(.(Sanguansri & Augustin, 2006; Oliveira et al., 2002

در این مقاله،برخی از ابعاد مهم ریزپوشانی مانند کپسول،مواد دیواره،حالتهاي آزادسازي هسته،روش هاي کپسوله کردن و بعضی از استفاده هاي آن در صنعت غذا به طور خلاصه بحث خواهد شد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید