دانلود مقاله زندگی نامه مولانا

word قابل ویرایش
20 صفحه
18700 تومان

زندگي نامه مولانا

آغازعمر

اسم والقاب نام او باتفاق تذكره نويسان محمد ، جلال الدين است و همه مورخان او را بدين نام و لقب شناخته اند و را جز جلال الدين به لقب خداوندگار نيز مي خوانده اند و خطاب لفظ خداوندگار گفته‏ي بهاء ولد است.

مولد ونسب :

مولد مولانا شهر بلخ است بنا به روايات مشهور در ششم ربيع الاول سال 604هجري / سي ام سپتامبر 1207 م تولد يافته است . وعلت شهرت او به رومي و مولاناء روم همان طول اقامت وي در شهر قونيه كه اقامت گاه اكثر عمر و مدفن اوست بوده چنانكه خود وي نيز همواره خود را از مردم خراسان شمرده و اهل شهر خود را دوست مي داشته واز ياد آنان فارغ دل نبوده است .


نسبتش به گفته بعضي از جوانب پدر به ابوبكر صديق مي پيوندد . اين مطلب را نخستين بار سپهسالار بر سر زبانها انداخته است . شجره يي كه افلاكي قيد مي كند ، چنين است : محمد بهاء الدين ولد  حسين خطيبي  احمد خطيبي  محمد  مودود  مسيّب  متأخر  حماد  عبد الرحمن  ابوبكر .
شجره ي ديگري در جواهر المضيئه ي شيخ محيي الدين عبد القادر (775 هجري /1373 ميلادي )به صورت زير آمده است : محمد ( سلطان العلما بهاء ولد )  محمد  احمد  قاسم  مسيّب  عبد الله  عبد الرحمن  ابوبكر .

لقب سلطان العلما :

پدر مولانا جلال دين محمد،محمد بن حسين بن احمد خطيبي است كه به «سلطان العلما بهاء الدين ولد » شهرت دارد .خود او در معارف به نزديك شدن عمر خود به پنجاه و پنج سالگي در آغاز رمضان 600هجري اشاره كرده است . اگر بپذيريم كه اين سخن را در پنجاه و چهار سالگي بر زبان آورده ،بايد در سال 546هجري / 1152-1151 تولد يافته باشد .زندگاني بهاء الدين  كه « مولاناي بزرگ » نيز خوانندش  حتي در ابتدانامه هم به كرامات آميخته است . در رأس كرامات منسوب بدو اين كرامت كه لقب « سلطان العلما » را حضرت محمد (ص) بدو بخشيده است .
مادر مولانا از وي به مادر سلطان تعبير مي كنند ، همان مومنه خاتون است كه در قرامان (لارنده) مدفون است .

مهاجرت بهاء ولد ازبلخ :

به روايت احمد افلاكي و به اتفاق تذكره نويسان بهاء ولد به واسطه ي رنجش خاطر خوارزمشاه در بلخ مجال قرار نديد و ناچار هجرت اختيار كرد و گويند سبب عمده در وحشت خوارزمشاه آن بود كه بهاء ولد بر سر منبر به حكما و فلاسفه بد مي گفت وآنان را مبتدع مي خواند وبر فخر رازي كه استاد خوارزمشاه و سر آمد و امام حكماي عهد بود اين معاني گران مي آمد و خوارزمشاه را بهاء ولد بر مي انگيخت تا ميانه ي اين دو اسباب وحشت قائم گشت و بهاء‌ولد تن به جلاء وطن در داد و سوگند ياد كرد كه تا محمد خوارزمشاه بر تخت جهانباني نشسته است به شهر خويش باز نگردد .


وقتي كه پدر مولانا سلطان العلما محمد بهاء الدين از بلخ مهاجرت مي كرد ، مي بايست كه مولانا جواني تقريباً بيست ساله باشد . به روايت جامي و دولتشاه ، سلطان العلما در راه مهاجرت از بلخ ، در نيشابور با فريد الدّين عطار عارف بزرگ ديدار كرد . عطار در اين ديدار نسخه ايي از اسرار نامه را به مولانا هديه كرد . وگفته اند كه مولانا پيوسته اسرار نامه را با خود داشته و از اين كتاب بهره ها برده و برخي از حكايات آن را در مثنوي باز آورده است . بنا به نوشته ي برخي مأخذ ، مولانا در قرامان با گوهر خاتون دختر خواجه لالاي سمرقندي ازدواج كرده ، سلطان ولد و علاء الدين چلپي فرزندان اين خاتونند .


ذكر مهاجرت بهاء‌ولد در مثنوي ولدي بدين طريق است :
چونكه از بلخيان بهاء ولـد گشت دلخسته آن شه سر مد
ناگهش از خدا رسيد خطاب كاي يگانـه شهنشه اقطاب


چون ترا اين گروه آزردنـد دل پاك ترا زجا بردنــد
بدر آ از مـيان اين اعـدا تا فرستيمشان عذاب وبـلا
چونكه ازحق چنين خطاب شنيد رشتـه ي خشم را دراز تـنيـد


كـرد از بـلخ عزم سوي حجاز زانكـه شـد كاركر در او آن راز
بـود در رفـتن و رسيـد خـبر كـه از آن راز شـد پـديد اثـر
كــرد تا تـار قصـد آن اقلام گشـت شــكـر اســـلام


بـلخ را بـستـه و بـزاري زار گشـت از آن قوم بي حد وبـسيار
شـهر هاي بـزرگ كرد خراب هست حق را هزار گونه عذاب
اين ابيات سند قوليت كه عزيمت بهاء ولد از بلخ پيش از سنه ي 617 كه سال هجوم چنگيز به بلخ است و آنچه ديگران نوشته اند سرسري وبي سابقه ي تأمل و تدبر بوده است .


چون بهاء ولد سر در حجاب عدم كشيد مولانا به وصيت پدر يا به خواهش سلطان علاء الدين ومريدان بر جاي پدر بنشست وبساط وعظ وانادت بگسترد .
برهان الدين محقق ترمدي كه از سادات حسيني ترمد بود او را به مجلس بهاء الدين ولد كه در بلخ انعقاد مي يافت كشانيد و به حلقه ي مريدان در آورد .

مولانا در حلب :

چنان كه در مناقب العارفين مذكور است مولانا دو سال پس از وفات پدر و ظاهراً به اشارت برهان الدين به جانب شام عزيمت فرمود تا در علوم ظاهر ممارست نمايد وكمال خود را به كماليت رساند و گويند
سفر اولش آن بود ومطابق روايت برهان الدين در اين سفر تا قيصريه با مولانا همراه بود و او در اين شهر مقيم شد ليكن مولانا به شهر حلب رفت و به تعليم علوم ظاهر پرداخت .

مولانا در دمشق :

بعد از آنكه مولانا مدتي در حلب به تكميل نفس و تحصيل علوم پرداخت عازم دمشق گرديد و مدت هفت يا چهار سال هم در اين ناحيه مقيم بود ودانش مي اندوخت و معرفت مي آموخت .


بازگشت مولانا به روم وانجام كار برهان محقق :

مولانا پس از چندي اقامت در حلب وشام كه مدت مجموع آن هفت سال بيش نبود به مستقر خاندان خويش يعني قونيه باز آمد و چون به قيصريه رسيد علما و اكابر و عرفا پيش رفتند وتعظيم عظيم كردند صاحب اصفهان خواست كه حضرت مولانا به خانه ي وي برود كه سيد برهان الدين تمكين نداد كه سنت مولاناي بزرگ آن است كه در مدرسه نزول كنند.

مولانا بعد از وفات برهان محقق :

چون برهان الدين به عالم پاك اتصال يافت مولانا بر مسند ارشاد و تدريس متمكن گرديد و قريب پنج سال يعني از 638 تا 642 به سنت پدر و اجداد كرام در مدرسه به درس فقه و علوم دين مي پرداخت و همه روزه داوطلبان علوم شريعت كه به گفته ي دولتشاه كه عده ي آنان به 400 مي رسيد در مدرس و محضر او حاضر مي شدند . و هم به رسم فقها وزهد پيشگان آن زمان مجلس تزكيه منعقد مي كرد و مردم را به خدا مي خواند و از خدا مي ترسيد ودستار خود را مي پيچيد وارسال مي كرد و رداي فراخ آستين چنانكه سنت علماي راستين بود مي پوشيد ومريدان بسيار بر وي گرد آمدند وصيّتش در عالم منتشر گرديد چنانكه سلطان ولد مي گويد :


ده هـزارش مريد بـيش نشوند گرچه اول زصدق دور بزنـد
مـتقيان بـزرگ اهـل هـنر ديـده او را به جاي پـيغامبر
وعـظ گفتي زجـود برمـنبر گرم و گيرا چو وعظ پـيغامبر
صيـد خـويش گرفت عالم را كـرده زنـده روان عـالم را
گشت ازاو اسرار چنان مكشوف كه مريدش گذشت از معروف

شمس الدين تبريزي و مولانا :

شمس تبريزي به قونيه وارد شد وحادثه يي عظيم رخ نمود و از مولانا مولانايي ديگر ساخته شد ، اين انسان شگفت كه توانست صوفي باتمكين ومتبحّري چون مولانا را از او بگيرد و به درياي محبت اندازد ، كـيست ؟
به نوشته ي افلاكي ، نام وي محمد بن علي بن ملك داد است در رساله ي سپهسالار نام پدر و اجداد او ذكر نشده است سپهسالار بااين عبارات از شمس سخن مي گويد :


پادشاهي بود كامل مكمّل ، صاحب حال وقال ، ذوالكشف ، قطب همه ي معشوقان جناب احدي و خاص الخاص درگاه صمدي از مستوران حرم قدس و مقبولان حظيره ي انس ، در معارف و حقايق رجوع اهل تحقيق بدو بودي و سالكان قدس را طريق كشف و وصول او نمودي ، در تكلم و تقرّب مشرب موسي عليه السلام ، داشت . ودر تجرد وعزلت سيرت عيسي عليه السلام . پيوسته در مشاهده سلوك مي فرمود و در مجاهده روزگار مي گذرانيد تا زمان حضرت خداوندگار هيچ

آفريده را بر حال او اطلاعي نبود و الحاله هذه هيچ كس را بر حقايق اسرار او وقوف نخواهد بود . پيوسته در كتم كرامات بودي و از خلق وشهرت خود را پنهان داشتي . به طريقه ولباس تجار بود . سپهسالار سپس چند كرامت از شمس نقل مي كند و بيتي از مولانا را كه در ستايش شمس است ، باز مي آورد :
طُيُوُر الضّحي لا تَسططيعُ شُعاعَهُ فَكَيفَ طُيُور اللّيلِ َتطمَعُ َانْ تري

بعد از ملاقات با مولانا تحولي عظيم در حيات مولانا روي نمود . شايسته است كه اين جا كلام را به مولانا بسپاريم :
سخت خوش است چشم تو وان رخ گلفشان تو
دوش چه خورده اي بُتا راست بگو به جان تو


فتنه گر است نام تو پر شكر است دام تو
با طرب است جام تو با نمك است نان تو
خوبي جمله شاهدان مات شد و كساد شد
چون بنمود ذرّه ي خوبي بي كران تو


مرده اگر ببيندت فهم كند كه سر خوشي
چند نهان كني كه مي فاش كند نهان تو
بوي كباب مي زند از دل پر فغـان من


بوي شراب مي زند از دم و از فغان تو 
زاهد كشوري بُدم ، صاحب منبري بُدم
كرد قضا دلِ مرا عاشق و كف زنان تو 
باز فرمايد :


منم آن حلقه در گوش و نشسته گوش شمس الدين
دلم پر نيش هجرانست بهر نوش شمس الدين
چو آتش هاي عشق او ز عرش وفرش بگذشتست
در اين آتش ندانم كرد من روپوش شمس الدين
در آغوشم ببيني تو ز آتش تنگها ليكـن
شود آن آب حيوان از پي آغوش شمس الدين


چو ديگر پخت عقل من ، چشيدم بود نا پخته


زدم آن ديگ در رويش ز بهر جوش شمس الدين
در اين خانه تنم بيني يكي را دست بر سر زن
يكي رنجور در نزع و يكي مدهوش شمس الدين
زبان ذوالفقار عقل كاين دريا پر از دُر كرد
زبانش باز بگرفت و شد او خاموش شمس الدين

چون وجود افسانه آسا و فاجعه آميز شمس غروب كرد و از افق خاطره ها سر برآورد ، باز مولانا او را فراموس نكرد و تا پايان حياتش ، نهان و آشكارا از شمس ياد كرد و در هر صاحب كمالي شمس را جست ودر هر صاحب جمالي ديدگانش دنبال شمس گشت .


چرا كه شمس : «شيخ الدين و درياي معنوي هاي رب العالمين بود . زمين آسمان در برابرش به مثابه خاشاكي بود . خاشاك اگر بر آب مي رقصد ، هم از آب است . اگر دريا آرامش خاشاك را اراده كند ، به ساحل پرتابش مي كند اگر از روي او سخني به ميان آيد ، خور شيد روي درهم مي كشد و اگر بي پرده جمال نمايد ، هيچ چيز بر جاي نماند ، پس براي ادراك حقيقت ، دامن او را نبايد رها كرد . مولانا زبانه مي كشد و مي خروشد :


مشرق خورشيد برج قيرگون ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آفتاب ما ز مشرقها برون 
بازگرد شمس ميگردم عجب هم ز فرّ شمس باشد اين سبب
شمس باشد بر سبـبها مطلع هم ازو حَبلِ سبـبها منقطـع
صد هزار بار بـبريدم اميد كه از شمس سما اين باور كنيد ؟
تو مرا باور مكن كز آفتاب صـبر دارم من و ياماهي ز آب

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 20 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله زندگی نامه امام علی بن موسی الرضا علیه السلام

word قابل ویرایش
17 صفحه
18700 تومان
زندگی نامه امام علی بن موسی الرضا علیه السلام مقدمه :امام علي ‌بن موسي‌الرضا عليه‌السلام هشتمين امام شيعيان از سلاله پاك رسول خدا و هشتمين جانشين پيامبر مكرم اسلام مي‌باشند. ايشان در سن 35 سالگي عهده‌دار مسئوليت امامت ورهبري شيعيان گرديدند و حيات ايشان مقارن بود با خلافت خلفاي عباسي كه سختي‌ها و رنج بسياري ر ...

دانلود مقاله زندگی نامه ابن سینا

word قابل ویرایش
33 صفحه
18700 تومان
زندگی نامه ابن سینا جنسیت: مردتولد و وفات: (۳۷۰ -۴۲۸/۴۲۷) قمریمحل تولد: افشنهٔ بخارا شهرت علمی و فرهنگی: پزشک ، فیلسوف ، منطقی و دانشمندمشهور به ابن‌سینا یا ابوعلی‌سینا. در مغرب زمین آویسن یا آویسنا و ملقب به حجهٔ‌الحق ، شیخ‌الرئیس ، شرف‌الملک ، امام‌الحکما. ابن‌سینا در افشنهٔ بخارا ، زادگاه مادرش ، متولد ش ...

دانلود مقاله زندگینامه مولانا

word قابل ویرایش
36 صفحه
18700 تومان
زادگاه مولانا: جلال‌الدين محمد درششم ربيع‌الاول سال604 هجري درشهربلخ تولد يافت. سبب شهرت او به رومي ومولاناي روم، طول اقامتش‌ و وفاتش درشهرقونيه ازبلاد روم بوده است. بنابه نوشته تذكره‌نويسان وي درهنگامي كه پدرش بهاءالدين از بلخ هجرت مي‌كرد پنجساله بود. اگر تاريخ عزيمت بهاءالدين رااز بلخ در سال 617 هجري بدانيم ...

دانلود مقاله زندگینامه مولانا

word قابل ویرایش
67 صفحه
27700 تومان
زندگينامه مولانازادگاه مولانا: جلال‌الدين محمد درششم ربيع‌الاول سال604 هجري درشهربلخ تولد يافت. سبب شهرت او به رومي ومولاناي روم، طول اقامتش‌ و وفاتش درشهرقونيه ازبلاد روم بوده است. بنابه نوشته تذكره‌نويسان وي درهنگامي كه پدرش بهاءالدين از بلخ هجرت مي‌كرد پنجساله بود. اگر تاريخ عزيمت بهاءالدين رااز بلخ در سال ...

دانلود مقاله زندگینامه مولانا جلال الدین محمد بلخی

word قابل ویرایش
14 صفحه
18700 تومان
مولانا جلال الدين محمد بلخي (مولوي) جلال الدين محمد بن بهاءالدين محمد بن حسيني خطيبي بکري بلخي معروف به مولوي يا ملاي روم يکي از بزرگترين عارفان ايراني و از بزرگترين شاعران درجه اول ايران بشمار مي رود. خانواده وي از خاندانهاي محترم بلخ بود و گويا نسبش به ابوبکر خليفه ميرسد و پدرش از سوي مادر دخترزاده سلطان عل ...

مقاله در مورد زندگی نامه مولانا

word قابل ویرایش
68 صفحه
27700 تومان
زندگي نامه مولانادریایی موج در موج و کف آلود. افقی صحنه در صحنه گسترده سرزمینی توده در توده پهن آفتابی درخشنده و پرتو اتفشان شبی تو در تو پیپیده ستاره های چشمک زن و راهنما آفتابی جان بخش و زندگی ساز حیاتی جنبنده و فرساینده عشقی حیات بخش و مولد دیداری امید دهنده و جانفرسا مهار امید بخش تابستان کمال آفرین پاییز ...

دانلود فایل پاورپوینت کارنامه و زندگی

PowerPoint قابل ویرایش
7 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : زندگی در ۱۳۰۹ از پدر و مادری آشوری در کرمانشاه به دنیا آمد در چهارده‌سالگی برای اولین بار توسط جوانی به نام آلکسی گیورگیز که نقاشی را در روسیه فرا گرفته بود، با رنگ و روغن آشنا شد بعدها نقاشی را به صورت جدی نزد استاد جعفر پتگر دنبال کرد سپس به آمریک ...