بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

اهداف كلي درس

1 . آشنايي با سياست نامه

2 . آشنايي با ويژگي هاي نثر قرن پنجم

  1. آشنايي با شيوه نگارش ودريافت زيبايي هاي لغوي ومعنوي نثرنظام الملك

4 . تشخيص نقاط ضعف و قوت قلم نويسنده

اسلاید 2 :

  1. 5. آشنايي با مسائل سياسي ،اجتماعي وفرهنگي دوره سلجوقيان

 

  1. بررسي وتجزيه وتحليل نظام سازمانهاي اداري ،طبقات اجتماعي آداب ورسوم

 روزگار سلجوقيان

 

  1. تجزيه وتحليل انديشه مؤلف ودر نهايت پذيرش يا رد مضامين مطرح شده

اسلاید 3 :

اهداف درس

  1. درك معنايي واژه هاي :

        به مظالم نشستن

         دوكان

        ترجماني

  1. درك پيام خواجه نظام الملك در اين بخش

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید