بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

ماده 59 قانون مجازات اسلامی :
اعمال زير جرم محسوب نمی شود :
2- هر نوع عمل جراحی يا طبی مشروع که با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستــــــــان يا نمايندگان قانونی آنها و رعايت موازين فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود . در موارد فوری اخذ رضايت ضروری نخواهـــــد بود .

اسلاید 2 :

هر فرد عاقل و بالغی حق دارد در مورد درمان يا روش درمانــــــی که برايش توصيه شده يا ضرورت دارد , تصميـــــــم بگيرد . او بايد از چگونگی درمان خود آگاه باشد و بدون کسب رضايت او انجام چنين عملی , ضرب و جرح و جرم محسوب می شود . 

اسلاید 3 :

به عنوان يک قاعده کلی , معالجه و درمان بدون رضايت بيمار به جز در موارد اضطراری , امری غير قانونی است ؛ بر خلاف گذشته که پزشکان اعتقاد داشتند چون درمان به سود بيمار است می توان وی را به انجام آن مجبور کرد .

اسلاید 4 :

مسئوليت جزايــــــی پزشک  با وجود رضايت بيمار کاملاًً از بين نمی رود . به عبـــارت ديگر رضايت بيمار شرط لازم اما نه کافی برای تبرئه پزشک است .

اسلاید 5 :

بيمار نه تنها حــــق دارد که در مورد مشاهده و معاينه و لمس بدنش رضايت بدهد ؛ بلکه بايـد به وی حق داد که از روی علم و آگاهی نسبت به اينکه چندين روش درمانی وجود دارد , آن را که مناسب تر می داند انتخاب نمايد و اين اساس رضايت آگاهانه است .

اسلاید 6 :

برای صحت هر عمل حقوقی چهار شرطاساسی لازم است :
1- قصد طرفين و رضای آنها
2- اهليت طرفين ( بلوغ , عقل و رشد )
3- موضوع معين
4- مشروعيت جهت قرارداد

اسلاید 7 :

برای اخذ رضايت چه اطلاعاتی به بيمار داده شود ( به زبان ساده و قابل فهم ) :

- تشخيص نوع بيماری
- چگونگی عمل
- علت اقدام به عمل , منافع و خطرات آن
- درمان های جايگزين
- عوارض شايع

اسلاید 8 :

رضايت بيمار به پزشک معين به منظور انجام معالجه يا عمل جراحی مشخص می باشد .
حال اگر پزشک در حين عمل جراحی متوجه مشکل ديگری گرديد اگر برطرف کردن آن فوريت داشته باشد مــی تواند اقدام نمايد ولی اگر ضرورتــــــی در بين نباشد  بايد طبق مفاد رضايت نامه اقدام نمايد .

اسلاید 9 :

فرايند کلی يک ارتباط

فرستنده ( ايده         تبديل به رمز    ارسال )              ارسال پيام از طريق کانال ارتباطی              گيرنده ( دريافت        کشف رمز        درک )

بازخورد

اسلاید 10 :

انواع رضايت :
1- رضايت ضمنی ( تلويحی )
                                              رضايت شفاهی  2- رضايت بيانی ( صريح )                                                                           رضايت کتبی

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید