بخشی از مقاله

حواص پنجگانه

1. تقويت حس بينايي از راه بازي:
براي اينكه حس بينايي كودك را تقويت كنيم ابتدا بايد معلوم كنيم كه قدرت بينايي كودك چه حدي است. و اينكه كودك دچار بيماريهاي خاص چشم مي باشد. يا خير و بعد از اينكه به خوبي به سلامت چشم كگودك پي برديم بازيهاي متناسب با قدرت چشم او ترتيب دهيم.
يكي از بازيهاي كه به وسيله آن به خوبي مي توان قدرت ديد كودك را تقويت كرد مربوط به رنگ و تفكيك رنگها و عوامل مختلف مربوط به رنگ است كه در زير برخي زا آنها شرح داده مي شود.


تعدادي مقوا به ابعاد 10 7 سانتيمتر مي بريم بعد از يانكه مقواها را آماده نمديم كاغذ رنگي با رنگهاي متنوع انتخاب كرده و آنها را روي مقواها مي چسبانيم. تعداد مورد لزوم از هر رنگ چهار عدد مي باشد.
بازي شناخت رنگ: اولين بازي گفتن اسم رنگهاست. نحوه بازي به اين ترتيب است كه تمام كارتهاي درست شده را بر مي گردانيم. به نحوي كه رنگهاي ان مشخص نباشد در شروع از كودك مي خواهيم كارتهاي يكي يكي برگرداند و نام رنگ هر كارت را بگويد.

2. تقويت حس بويايي از راه بازي:
يكي از بازيهاي بسيار جالبي كه مي توان براي حس بويايي با كودك انجام داد اين است كه چشم او را بنديم به طوري كه نتواند هيچ چيز را ببيند بعد او را به گوشه و كنار منزل يا آشپزخانه برده و از او درباره بوهاي مختلف كه به مشامش مي رسد. سؤال كنيم. فرضاً راجع به بوي گل-غذاهاي مختلف و غيره البته بعد از انجام هر قسمت آزمايش اگر جواب آزمايش صحيح يا غلط بود كودك مي تواند چشم خود را باز كند و شكل چيزي كه بوي ان را آزمايش كرده ببيند و بعد دومرتبه چشم خود را بسته به آزمايش ادامه دهد.

3. تقويت حس چشايي از راه بازي:
يكي از بازيهاي براي تقويت حس چشايي كودك فراهم اوردن موقعيتي است تا كودك بتواند در كودكستان و يا منزل خوردنيهاي مختلفي را بدون اينكه ببيند با چشمان بسته بچشد و سپس نوع غذا يا خوردني را تشخيص دهد.


4. تقويت شنوايي:
وسيله بازي: يك توپ يا دستمال
محل بازي: فضاي باز
تعداد بازكنان: همه كودكان كلاس
هدف از بازي: تقويت شنوايي


اين توپ توپ شيطونه دور كن تو دستت نمونه
تو دست هر كس بمونه از بازي بيرون مي مونه
در زماني كه كودكان اين شعر مي خوانند كودكان دايره وسط دستمال يا توپ رابين گروه خود دست به دست رد مي كنند وقتي كودكان كلمه مي مونه را گفتند توپ در دست هر كس بود از بازي بيرون مي رود. بازي تا وقتي كه تنها يك نفر باقي بماند ادامه مي يابد.


تقويت عضلات
سوسمار:
وسيله بازي ندارد.
محل بازي كلاس يا فضاي باز
تعداد بازيكنان 6 نفر يا بيشتر
هدف از بازي تقويت عضلات


طريقه بازي كودكان به صورت دايره مي ايستند و يك نفر به عنوان سوسمار انتخاب مي شود و در وسط كودكان قرار مي گيرد براي شروع بازي كودكان سرود زير را مي خوانند.
سوسمار توي آب سوسمار توي دريا
سوسمار ماهي مي گيرد سوسمار ماهي مي خورد


بعد از كلمه مي خورد در حالي كه كودكان دور مي زنند سوسمار بايد سعي كند آنها را با دست لمس كند هر كودكي كه بوسيه سوسمار لمس شده باشد در دور بعدي بازي سوسمار خواهد شد.

رشد عواطف كودك:
دويدن با يك پا.
وسيله بازي ندارد
محل بازي فضاي باز
تعداد بازيكنان: سه نفر يا بيشتر
هدف از بازي: شادي نشاط


طريقه بازي: مربي خطي روي زمين مي كشد و كودكان مقابل خط مي استند. با شماره يك كودكان در يك صف قرار گرفته و حاضر مي شوند با شماره 2 كودكان يك پاي خود را با دست مي گيرند. با شماره 3 يك پايي به طرف خط پايان بازي حركت مي كنند. كوئدكي كه زودتر به خط پايان برسد برنده مي شود.


بازي مار و ماش:
وسيله بازي: فضاي باز
تعداد بازيكنان: 10 نفر يا بيشتر
هدف از بازي: كمك به اجتماعي شدن كودكان


آرايش بازيكنان: طريق بازي: تمام كودكان در دو صف به فاصله حدود يك متر رو به روي هم قرار مي گيرند. مربي اسم يك گروه را ماش و گروه ديگر را مار مي گذارد. بعد از كودكان مي خواهد با تكرار اسم گروه خود«مار» و «ماش» را به خوبي ياد منيگيرند. با شروع بازي مربي با صداي بلند و كشيده اسم يك گروه را مي گويد فرضاً او اول مي بايد بگويد.

جاي چه كسي عوض شده؟
وسيله بازي ندارد


تعداد بازيكنان: اعضاي كلاس
هدف از بازي: تقويت قدرت حافظه در كودكان
آرايش بازيكنان: به دلخواه
طريقه بازي يكي از كودكان انتخاب شده و جلوي كلاس مس آيد و همه را به دقت نگاه مي كند بعد كودك به بيرون از كلاس مي رود. و در همين هنگام يك يا چند كودك جاي خود را عوض مي كنند. كودكي كه در بيرون از كلاس است بعد از آمدن به كلاس بايد كودكاني كه جاي خود را عوض كرده اند مشخص كند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید