بخشی از مقاله

طراحي نمايشگاه دائمي اتومبيل ايران

مقدمه
كشور ايران به دليل موقعيت خاص جغرافيايي درگذشته و حال همواره پلي بود ميان شرق و غرب، مبادلات بازرگاني از شرق به غرب و بالعكس مي‌بايستي درعرصه كشور ما انجام مي شد و به همين جهت است كه راه ابريشم از ايران مي گذشت. نتيجه اين مبادلات تنها موارد اقتصادي نبود بلكه تأثيرگذاري و تأثيرپذيري درزمينه‌هاي فرهنگ، هنر و تمدن را درپي داشت، كه شايد نظيرآن را دركشورهاي ديگر نتوان يافت. اما هرگز ما هنري را مستقيماً تقليد نكرده ايم بلكه برآن افزوده و يا زشتيهاي آنرا كاسته ايم.
اولين وسيله نقليه موتوري كه توسط نيروي بخار حركت مي كرد در سال 1769 بوسيله يك مهندس فرانسوي (Gugnot) ساخته شد و با تلاشهاي فراوان بعد از آن

سرانجام درسال 1883 اولين اتومبيل احتراقي توسط دايملر (Daimler) به ثبت رسيد. درسال 1283 شمسي، اولين اتومبيل يا كالسكه بخار به وسيله ناصرالدين شاه قاجار به تهران آورده شد. اولين اتومبيل هاي سواري داراي اطاقهاي كروكي، شبيه اطاق درشكه بودند و گلگيرهايي مانند گلگير درشكه داشتند كه روي چرخها برگردان شده بود.


در اوايل سال 1284 شمسي، تعداد اتومبيل هائي كه توسط اعيان و شاهزادگان به تهران آورده شده بود به بيست دستگاه مي رسيد.
دراواخر سال 1384 شمسي، تعداد اتومبيل هاي موجود در كشور شش ميليون برآورد شده. طبق آمار رسمي وزارت صنايع سالانه بيش از شصدهزار اتومبيل فقط توسط كارخانجات داخلي برتعداد وسايل نقليه كشور افزوده مي شود.


آنچه به عنوان اولين نكته قابل بررسي است، تمجيد از نيازسنجي دقيقي است كه دراين برهه از زمان صورت پذيرفته است. شايد دراين روزها كه بحث معماري روز ايران داغ است، فكركردن و طراحي كردن براي بناهاي شاخص كه به حتم علاوه برشخصيت منطقه اي داراي پتانسيل تأثيرگذاري شهري وبلكه فراتر از آن را نيز دارد، بسيار مشكل تر شده باشد.
سايت مجموعه نمايشگاه دائمي اتومبيل ايران كه در تقاطع اتوبان يادگارامام و خيابان آزادي قراردارد، درمحلي كه از گذشته دفترنمايندگي كارخانجات اتومبيل قرار داشته و درواقع مكاني هويت مند است. لذا پس از بازديد سايت متوجه عدم تأثيرپذيري خاصي از ساختمانها اطراف مجموعه براي طراحي شديم. همانطور كه اشاره شد ساختمان درنظرگرفته شده، آنچنان شاخص و سرآمد مي باشد كه تأثيرگذاري آن بيش از تأثيرپذيري آن است.

من اين دو حرف نوشتم چنان كه غيرندانست

توهم زروي كرامت چنان بخوان كه تو داني

سعي ما براين است تا دراين مقاله هرچند به صورتي مختصر به 3 نكته شاخص درطراحي بپردازيم.
 عوامل تأثير گذار برطراحي حجم.
 عوامل شكل دهنده پلان
 طراحي پوسته ها و نماد ورودي.

طراحي حجم :
آنچه مهمترين ايده و مشغوليت فكري در طراحي مجموعه نمايشگاه دائمي اتومبيل ايران محسوب مي شد طراحي حجمي شاخص كه گوياي فضاي كالبدي خود باشد، و توان بيان هويتي در خور نمايشگاه اتومبيل را داشته باشد.


ساده ترين ايده كه مي توان از ماشين و به عبارت بهتر حركت ماشين داشت، حركت و يا چرخش است. اما چگونه مي توان اين ايده، يعني حركت را به نمايش كشيد. پس از به تصوير كشيدن گزينه هاي مختلف و ارائه ايده هاي گوناگون و بحث كشيدن مزايا و معايب هريك از اين كانسپت ها و ازهمه مهمتر ايجاد تطابق و همخواني با دستور نقشه موجود، سعي در طراحي سطوح شده و حفظ متراژها شد. حركت كه صحبت از آن بسيار شد و سعي در بيان آن در طرح بود، با چرخاندن سطح كلي پلان مقدور

نبود. به علت عرض كم در پلان مجموعه چرخش كامل سطح امكان پذير نبوده و به همين جهت با چرخش حداكثر دو گوشه ها كناري درضلع جنوب غربي و شمال غربي اين حركت كه در واقع به چرخش تعبير مي شود با حداكثر قدرت خود به نمايش كشيده شده است. وجود چرخش خود علتي برايجاد طره درطبقات فوقاني شده كه در بخش سازه به تفسير به آن پرداخته شده است. درهر طبقه درگوشه ها به ميزان 25، پيشروي وجود دارد كه نهايتاً با 75/2 متر طره در طبقه 12 اداري همراه است.
اين فرم هندسي درواقع ايده اصلي طبقات فوقاني بوده تا ايده هاي ذكر شده را جوابگو باشد.


طراحي پلان
درطراحي پلان مهمترين فاكتور تأمين تعداد واحد اداري مورد درخواست در دستور نقشه بوده است. پس از بررسي هاي انجام گرفته تأمين 4 واحد اداري در هر طبقه ملزم به ايجاد راهرويي باريك و دسترسي نامناسب به يكي از واحدها در هر قسمت از پلان مي شد. كه نهايتاً واحدهاي اداري دو بلكس درنظر گرفته شدند. درطبقه پائين اين واحد ها قسمت نمايشگاهي وعرضه محصولات واحدها درنظر گرفته شدند و در طبقه بالا واحدهاي اداري اعم از فضاي انتظار مراجعين و فضاي منشي و قسمت اداري، اتاق جلسات و اتاق مديريت منظور گرديده است. استفاده از خطوط نرم در طراحي پلان در درجه اول درفضاي راهروها و ارتباطات افقي ودر درجه دوم حدفاصل بين

واحدهاي اداري جزء ايده هاي اصلي بوده است. پويايي وتحرك و درعين حال لطافت فضايي حاصل از خطوط فرم منظور شده، در طراحي پلان‌ها مي باشد. پلكان گرد براي كاهش مساحت اشغال شده توسط فضاي ارتباطي در نظر گرفته شده است. راهروي اصلي براي دسترسي هريك از واحد ها به صورت پلي معلق كه از دو طرف فضاي خالي دارد ودر واقع ارتباط بعدي با فضاي نمايشگاهي زيرين را برقرار مي كند، توسط قابهاي نمايشي كه از ستونهاي اطراف برخواسته است، پوشانده شده است فضاي ارتباطي اصلي عمودي شامل پلكان و آسانسورهاي انسان و آسانسور باربر (كه به منظور جابجايي ماشين نيز به كار مي رود) در مركز فضاي اداري قرارگرفته تا دسترسي را به طور متعادلتري امكان پذير نمايد.


طراحي پوسته ها
مهمترين پوسته طراحي شده براي بنا پوسته منحني رو به غرب است. اين پوسته به دو جهت طراحي گرديده است. درابتدا شكست نور غرب و فراهم نمودن نورمناسب براي جبهه وسيعي از ساختمان.
دوماً طراحي پوسته به شكل كلي بنا وجهه و تصوير بعدي مناسب كه مورد تقاضا بوده است، جواب مناسبي داده است.
درطراحي نما سعي برآن شده بجز پوسته كه درجهت غربي قرارگرفته از حجم اصلي عدول نكنيم و نماي كامپوزيت شيشه و آلومينيوم پيشنهاد مابراي به نمايش كشيدن نمايي نوين و درعين حال تكنولوژيك مي باشد.


از اين گفتار سعي برآن شده تا حداكثر اختصار رعايت شود تا از حوصله خارج نشود و درعين حال نكات ضروري تحليل گردد و هرچند به نظر مي رسد گويايي كلام و ايجاد جلسات دفاعيه روش مناسبتري براي تحليل دقيق و ريز بينانه تر طراحي هاي انجام گرفته باشد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید