دانلود مقاله طراحی وب سایت آموزشی

word قابل ویرایش
120 صفحه
19700 تومان
197,000 ریال – خرید و دانلود

از خوانندگان خود انتظار داریم که چیزی بیش از یک مطالعه دقیق در رابطه با PHP داشته باشند،اما به خاطر تکمیل تر شدن آن :PHP )یک مخفف بازگشتی ازPHP:hypertext preprocessor) زبانیopen source (منبع باز) و با قابلیت اسکریپت نویسی وب در طرف سرویس دهنده است که برای ایجاد صفحات پویای وب بکار می رود. به غیر از این که مستقل از مرور گراست،روشهای ساده و جهانی مستقل از سکوی نرم افزاری (cross-platform) را برای تجارت الکترونیکی و برنامه های کاربردی پیچیده وب و پایگاه داده ای ارائه می کند.
چرا PHP؟
PHPدارای مشخصات زیراست:
یک منحنی یادگیری یکنواخت و کم ارتفاع
عملکردی وسیع برای پایگاه داده ها،اتصال شبکه،پشتیبانی سیستم فایل ،جاوا،COM ،XML ،CORBA ،WDDX و Macromedia flash.
سازگاریplatform با UNIX (تمامی نسخه ها)،( (NT/95/98/2000 Win 32 ،QNX ،MacOs web Ten) ) ،OSX ،OS/2 ،وBeOs .
سازگاری سرویس دهنده برای ماژولApache (Win 32 ،(UNIX ،CGI/FastCGI ،thttpd ،fhttpd ،phttpd ،IsapI(Zeus،IIS)،(Netscape iplanet)NSAPI،servletengines java،Aolserver،
و ماژول ROxen/caudium.
یک سیکل توسعه سریع:نسخه های جدید به همراه ترمیم اشکالات،عملکردهای جانبی،و ارتقاءهای جدید،هر چند ماه یکبار عرضه می گردند.
یک جامعۀدر حال جنب وجوش و حمایت کننده. نمونه های کٌد و دریافت مجانی کد. گروه PHP،کاری فوق العاده درفراهم آوردن منابع و پشتیبانی برای کاربران جدید انجام داده است.
یسط آسان(extensibility) به راحتی می توانیم extensionهای خودمان را به زبان وارد کنیم.
زبانی ساده که به یاد آورنده ی زبانC است. پذیرفتن PHP برای کٌد نویسان پوسته ی C، C++،perlکه دارای تجربه باشند،ساده خواهد بود.
به علاوۀ اینکه open sourceو مجانی است.
تکامل PHP
اگر درPHPتازه کار هستید،در اینجا به گذشته،حال وجایی که در آینده خواهد بود نظری می افکنیم.
گذشتۀ PHP
در اینجا خلاصه مختصری ازتاریخچه PHP را بررسی خواهیم کرد،اما به خوانندگانی که به جوانب تاریخی توسعۀ PHP علاقه مند هستند، مرور مقدمات ارائه PHP درHTTP: //CONF.PHP.NET/ را توصیه می کنیم ویا می توانید بخشBrief History در آئین نامۀ PHP/F12واقع در آدرس
http://php.net/docs.phpرا بخوانید.
ایدۀ PHPدر پاییز ۱۹۹۴توسط راسموس لردرف(Rasmus Lerdorf)ابراز شدو نسخه۱این زبان نخستین بار در اوایل سال ۱۹۹۵ توسط کاربران زیادی مقبول واقع شد که پس از آن نسخۀ۲ در همان سال ارائه شد.نسخه های ۳و۴ نیز در سالهای ۱۹۹۷ و۲۰۰۰ میلادی عرضه شدند.
PHPدر زمان حال

در زمان نگارش این کتاب نرخ استفاده ازPHPدر هرماه دارای رشدی معادل ۱۵ درصد است و حداقل توسط هفت میلیونdomain به کار می رود(منبع:netcraft survey)که حدود ۲۰ درصد از کلdomain های ثبت شده تا این زمان را شامل می شود.با این که این آماراستفاده ازPHP را در اینترانت ها و سرویس دهنده های شخصی به حساب نمی آورند،PHPبخش عمده ای از بازار را در تسلط خود دارد.
PHPبر روی ۷ سکوی نرم افزاری (platform)اصلی و برروی۱۰ واسط سرویس دهنده اجرا می گردد واز۴۰extensionثابت(در حدود کل تعداد موارد آموزشی)حمایت می کندو پشتیبانی از بیش از۲۰ پایگاه داداه را فراهم می آورد.

این آمار ادعای رشدPHP براساس عمومیت فعلی حاصل ازقدرت و آسانی استفاده از آن را ثابت می کند.

PHP بر روی صحنه
پیش ازآنکه با عجله به جزئیات مزایای PHP4نسبت به PHP3بپردازیم،لازم می دانیم از هزاران خواننده ای که نسخۀپیشین کتابprofessional pHp programmingاز انتشارات(ISBN 1-861002-96-3) Wroxچاپ زمستان ۱۹۹۹ را مورد عنایت خود قرار داده بودند،تشکرلازم را به عمل آوریم.امیدواریم این کتاب نیز برای مشتاقان حرفه ای و تمامی توسعه دهندگانی که تا کنون در دنیای PHP فعالیت داشته اند،مثمرثمرواقع گردد.

باPHP3،تجزیه و کامپایل کٌدPHPبه طور همزمان صورت می گرفتکه منجر به کاهش زمان start-upبرای آغاز اجرا می شد.این دلیل اصلی کارایی بالا نسبت به اسکریپت های ساده بود.متأسفانه،هنگامی که مسئولیت کار با اسکریپت های پیچیده بر روی آن سنگینی کرد،افزونگی در قالب تجزیه بخشهایی ازکٌد به دفعات ودر هنگام استفاده از حلقه ها و فراخوانی توابع نمایان شد.موتور هسته ای((core engine در این جا مقصر بود،از این رو آشکار شدکه نخستین هدف در هنگام رقابت بر سر کارایی خواهد بود.از اینجا توسعۀPHP4برای اولین مرتبه معرفی شد.

در اینجا اگر نام شرکت Zend را به خاطر سهمی که در توسعۀPHP داشت نیاوریم،در حقیقت در انجام وظایف خود قصور کرده ایم.توصیه می کنیم برای کسب جزئیات بیشتر دربارۀ امکانانت جدیدPHP4به آدرس زیز مراجعه نمایید:
http://www.zend.com/zend/whats-new.php

آیندۀPHP
موتوراسکریپت نویسی PHP4،دومین تجدیدنظربر روی موتوراسکریپت نویسیPHP3 است،وزیربناوسرویس های واضحتری را برای ماژول های تابع فراهم می کندودستورزبان را پیاده سازی می کند.این نسخۀتجدیدنظرشده به طور گسترده بر پایۀ همان قواعد تجزیۀموتورPHP3 استوار است که منجر به فراهم کردن سازگاری رو به عقب و مسیر مهاجرت ازPHP3به PHP4 می شود.

با پشتیبانی توسعه دهندگانPHP ،شرکتZend Technologies LTD از نسخۀتجدید نظرشده ای ازZend Engine استفاده می نمایدکه امکانات جدیدی را وارد عمل می کند،امکانات موجودراارتقاء می دهدوراه حلهایی برای دشوارترین مسائلی که روبروی توسعه دهندگانPHPقرا دارند،فراهم می آورد.توصیه می کنیم آدرسhttp://zend.com/zend/future.phpرا به لیستfavoriteخود اضافه کنیدوهمچنین عضو خدمات هفته نامۀاعلاناتzend2.0 در آدرس زیر شوید:
http://www.zend.com/zend/zengin/

تا به نقشه جاده هایPHP تسلط بیشتری داشته باشید.
PHPدر برابر زبان های اسکریپت نویسی دیگر
بخشی رابه تفصیل برای کسانی اختصاص داده ایم که اززبان اسکریپت نویسی دیگر بهPHPنقل مکان کرده اند،تا ثابت کنیم که انتخاب درستی را انجام داده اند.

PHP در برابرASP
ASP(Active server pages)زبان اسکریپت نویسی اختصاصی Microsoftاست.راستش رابخواهید،ASPیک زبان نیست،بلکه یک شاخه اسکریپت نویسی ازVisual Basicاست.به همین دلیل،ASP برای کسی که که با Visual Basicآشنایی دارد،انتخاب ساده ای است.

از مزیتهایPHPنسبت به ASPمی توان سرعت پایینASPرامثال زد.ASP ازمعماری مبتنی برCOMبهره می گیرد.از این،هنگامی که یک برنامه نویسASPبه پایگاه داده دسترسی پیدا می کندوروی سرویس گیرنده چیزی را می نویسد،از طریق فراخوانی محدودیتهایCOM در سرویسNT یا یک لایۀOS دیگر کمک می گیرد.این سربارCOMمی تواند اضافه شده ودر عملکرد متوسط برای چیزی بیش از-page delivery ساده با ترافیک متعادل نتیجه بدهد.همچنین،ASPدقیقاًآماده انتقال و اجتماع بوسیله ابزارGNU ومحیطها یا سرویس دهنده های open source نیست.

از آنجایی کهASP یک سیستم اختصاصی مایکروسافت است،اغلب بر روی سرویس دهنده اطلاعات اینترنی آنها بکار می رود،که تقبل رایجASP را برای سیستم های ۳۲ بیتی windowsمحدود می کند-که همان جایی است که به عنوان یک تکه کُدمجانی برای اکثر مشتری های سرویس دهنده ارائه می شود.نسخه هایی برایUNIX وجود دارند(chillisoft ASPرا ببینید)وهمچنین مفسرهای ASPمتعددی برای سیستم های دیگر وسرویس دهنده وجود دارند،اما برایند مسئلۀ هزینه و کارایی در تعیین نظر اثر می گذارد.راه حل این مسئله می تواند استفاده از برنامه asp2php باشد(http://asp2php.naken.cc/)که ASP رابه PHPتبدیل خواهد کرد.

با این وجود ASP.NETپدیدۀ بسیار متفاوتی است.آینده ممکن است کارایی مطلوب و ارتقاءدرscalingرا به ارمغان آورد. بااستفاده ازمعماری NE/COM و محیط مدیریت بدست آمده است.اگرچه فوائد ممکن است تنها نصیب کسانی شوند که باسرورهای مرتبط متعددی به سختی کا رمی کنند.
PHPدر برابرcold fusion

PHPبه صورت مجازی روی هر بستری اجرا می گردد،cold fusionتنها رویwin32،solaris،LinuxوHP/UXدر دسترس است.اصولاًPHPنیازمند دانش برنامه نویسی بیشتری درتقابل با cold fusionاست،که دارای یک IDL پالایش شده می باشدوساختارهای زبانی آن ساده تراست.PHP دارای قدرت کمتری از نظرمنابع است.
PHPدر برابرجاوا
PHPبرای استفاده از جاوا ساده تر استو طراحی معماری برنامه های کاربردیِ ِوب را هنگام دستیابی به مزایای مشابه انعطاف پذیری وscalabilityآسانتر می کند.استفاده از PHPنیازمند ۵ سال تجربۀ مهندسی نرم افزاری برای ایجاد صفحات پویا و ساده است ومی تواند بوسیله برنامه نویسان زیرک ،ولی بی تجربه مورد استفاده قرار گیرد.

جاوا اغلب گرانقیمت نیز هست و این در حالی است که اکثر شرکتها از بکارگیری یک دستگاهstand alone(مستقل)براتی اجرای Java Enterpriseو استفاده از oracleو نرم افزارهای گرانقیمت دیگر سرباز می زنند.با همۀ این حرفها یی که گفته شد،PHP هنوز هم جای رشد دارد و به آن اندازه قابل حمل((Portableنیستواز امکانات زیبایی نظیرobject pooling یاdatabase mappingهمانند آنچه درجاوا وجود دارند،برخوردارنیست.این مطالب در مطالعات طراحی zend2.0ذکر می گردند.
گواهیPHP
PHPپیشتر در تحت لیسانس((General public License GPLو لیسانس خودش عرضه می گردید،که به هرکاربراختیارانتخاب گواهی مورد نظرخود را می داد.حال کل برنامه تحت سیاست بی اندازه آزاد گواهی PHP4 عرضه می گردد.(
(http://download.php.net/license/2_02.txt.
درزمان نگارش این کتاب گواهیZend تحت گواهی QPLعرضه می شود(Q publicLicense).لطفاً برای جزئیات بیشتر به آدرس
http://www.zend.com/license/zendlicenseرجوع کنید.درنسخه
مطبوعاتی آنها ،گواهی تغییربه روشBSDبرای فراهم نمودن سازگاری با گواهیPHP ذکرشده وازادی بیشتری در توسعه نوید داده شده است.

لیست منابع
تعداد زیاد منابع PHP ،تاثیر گذاراست. در اینجا برخی از مهمترین قسمتهای در اینجا برخی از مهمترین قسمتهای PHP که اغلب مورد توجه قرار می گیرند را
معرفی می نماییم:
سایت ِوب رسمی PHP (http://php.net/): همه سایت ِوب PHP را می شناسند وبه ان مراجعه می نمایند. اگر چه اطلاعات زیادی روی سایت وجود دارد. اغلب ارزش صرف وقت حول php.net پیش ازرجوع به جای دیگر وجود دارد. برخی اطلاعات روی این سایت به سختی پیدا می شوند،اما ارزش تلاش را دارد.
آرشیو نمایش کنفرانسPHP (http://conf.php.net/): تعداد زیادی از نمایشهای ارائه شده بوسیله اعضاء پیشتاز جامعۀPHP در این سایت بایگانی شده است.
PHP4WIN(http://www.php4win.com):PHP4WIN یک مرکز منبع عالی برای توسعه دهندگانی است کهPHP رادر windowsاجرا می کنند.

آرشیوهای لیست پستی PHP((http://php.net/support.php/:آرشیو لیست پستی PHPحاوی اطلاعات انبوهی است.بسیاری از لیستهای پستی برای سالهای طولانی ومتمادی به بایگانی اطلاعات پرداخته اند.دراین آرشیوها،پاسخ هر سوالی ذخیره شده است.
آخرین ساختهای توسعۀPHP (http://snaps.php.net ):PHPدارای سیکل توسعه بسیار سریعی است. در طول روز ممکن است امکاناتی اضافه شده واشکالات برطرف شوند. اگرمی خواهید آخرین نسخۀ PHPرا برای بهره برداری از یک مکان جدید با یک اشکال برطرف شده بدست آورید،می توانید به این سایت مراجعه کنید ونسخه ای ازPHPکه بیش ازچند ساعت یاچند روز از طول آن نمی گذردرادریافت نمایید.

مرورگرهای Web-Basedبرای منابع PHP:سه نوع ابزارمتفاوت onlineوجوددارندکه به شماامکان مروردرمخازن cvs یک ابزار نرم افزاری کنترل نسخه است که توسعه دهندگانPHP برای مدیریت صدها فایل تشکیل دهندۀ پروژهPHPازآن بهره می گیرند.جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایید:
.http://www.cvshome.org/
این مرورگرها رامی توانبددرآدرس های زیر پیدا کنید:
http://cvs.php.net/یک واسط ساده به مخزنs cvs ٌPHPفراهم می کند.
http://bonsai.php.net/
http://Ixr.php.net/ امکانات قوی جستجو وشاخص بندی دررووپشت آن چه توسط http://cvs.php.netفراهم می شود،ارائه می کند.
PHPBuilder(http://www.phpbuilder.com/)
PHPBuilderیک سایت ِوب فراگیر است که مردم اطلاعات خود را دربارۀ ترکیب PHPبا هر چیز دیگر را به آنجا پست می کنند.موارد زیادی از پشتیبانی و اسناد دراین سایت ِوب دیده می شود.
Apache progect(http://www.apache.org/)
سایت ِوب رسمی محبوبترین سرویس دهندۀِوب بر روی کرۀ زمین می باشد.
این سایت حاوی اسنادی دربارۀ نصب،پیکربندی و رفع اشکال سرویس دهندۀ یئب Apacheاست.همچنین اطلاعات مفیدی دربارۀ ماژولهای مختص به خودتان برای سرویس دهنده وجود دارد.
سایت رسمی MYSQL(http://www.mysql.com/)
MYSQLپایگاه داده منتخب اکثر برنامه نویسان PHPاست و تحت MYSQL free public licenseعرضه می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت رسمی MYSQL مراجعه کنید.
سایت رسمی postgreSQL(http://www.postgreSQL.org/)
این سایت جایی است که شما می توانید مطالبی درباره پیشینۀpostgreSQLبیابید و کپی هایی ازpostgreSQLرا دریافت کرده واسناد رسمی را مرور نمایید وعلاوه بر آن روش تلفظpostgreSQLرا پیدا کنید.

فصل ۲
نصب

این فصل دستورات قدم به قدم نصب و پیکربندی PHPرا روی سیستم های مشابهUNIX،windows،MacOSارائه می دهد.دستورات اضافه ای برای نصبApacheوMYSQLفراهم شدهاند.چند پیشنهاد را نیز در«مواقع نادر»که اشتباهی رخ می دهد،لحاظ کرده ایم.
من از پیش PHPدارم
اگرPHPرا از پیش بر روی سرویس دهنده خوددارید ،هنوزهم نیاز به تغییرنصبPHPخود برای سازگاری پیکربندی ابزارهای بکاررفته دراین کتاب داریدکه به آنها احتیاج پیدا خواهید کرد.خوشبختانه یک تابع توکارPHPبه نام()phpinfoوجوددارد که وظیفۀارئه خروجی وضعیت از هر چیز قابل پیکربندی مجازی را داراست.
اگر یک سرویس دهنده ِوب دارید،به راحتی یک فایل متنی همانندآن چه برای فایلHTMLانجام میدادیدبسازید،اما فقط یک خط را درآن وارد کنید:
php؟>
phpinfo();

به هیچ تگHTMLیاحتیاج ندارید.تابع()phpinfoهر آنجه را که لازم است،در خروجی خواهد آورد.اگر ویرایشگرHTMLتخیلی شما اصراربر افزودن تگ های <<htmlو<body>کرد ونتوانستیداز شَرِآنها خلاص شوید،اکثر مرورگرها از عهده آنها برخواهندآمد.
فتیل را با نام phpinfo.phpذخیره کرده واز صحت نام فایل اطمینان بیابیدNotepadاقدام به افزودنtxt.
به انتهای نام فایل ها می کند،چه بخواهید چه نخواهید.phpinfophp.txtکار نخواهدکرد.

ویرایشگرEditplusدرآدرسhttp://www.editplus.com/جایگزین مناسبی برای رایشگر notepadاست،امه دهها جایگزین دیگر نیزوجوددارند.phpinfo.phpرا به سرویس دهندۀخودuploadنمایید.به آدرسhttp://localhost/phpinfo.phpمراجعه کرده ویک صفحه طولانی از تمامیس امکانات نصب شده باPHPرا بگیرید.خروجی نمونۀ()phpinfoبعداً در این فصل ارائه خواهد شد،اما تنها چند نتیجۀ ممکن دراینجا وجوددارند:

یک صفحه طولانی از کادرهای آبی و خاکستری زیبا که با منابع متنوع موجود در PHPپر شده اند.
چیزی درمرورگربه نمایش درنیامده است،اما آیتم منوی wiew sourceکرورگر،اسکریپت php.phpinfoرا نشان می دهد.
Page missing:Error 404(یا مشابه آن)
Internal server Error:Error 500(یا مشابه آن)

در مورد اولPHPرادارید وبه راحتی می توانیدشروع به خواندن نمایید.در مورد دوم یااز php.به عنوان پسوند فایل استفاده نکردید ویا این که سرویس دهندۀ ِوب شماباPHPپیکربندی نشده است.در مورد سوم،یا فایل را به مکان اشتباهی uploadکردهاید یا اصلاً نام phpinfo.phpرا روی آن نگذاشته اید یادر URLصحیح پیمایش نکرده ایدو نظیر آن.URL،نام فایل ودایرکتوری uploadرا چک کنید.در مورد چهارم،احتمالاًPHPنصب شده است،اما به درستی نصب نشده و سرویس دهنده ِوب از کار افتاده است.مابقی این فصل را مطالعه نماییدتا به پیشتهاداتی درباره چگونگی ردگیری آن چه که اتفاق می افتد،دست یابید.

هنگامی که کادرهای آبی وزیبا رامی بینید ،می دانید که PHPشما در حال اجرا است،اما لازم است مطمئن شوید که مواردزیردرمتن وجوددارند:
PHP version 4.0.5.یا بالاتر-هر چه به نسخۀفعلی در
http://php.net/downloads.phpنزدیکتر باشد بهتر است.
MYSQL version 3.23.xxیا بالاتر-نسخۀفعلی
درآدرسhttp://www.mysql.com/فهرست شده است.

ممکن است بخواهید از منوی findمرورگربرای جستجوی کلمات کلیدی استفاده کنید.اگر یک کلمۀ کلیدی واقعاًوجود نداشته باشد(املاءکلمه را چک کنید)پس نصب نشده است.با یک ویا دوعدداز این امکانات در صورتی که وجود داشته باشند،یا این که شمارۀنسخه کمی قدیمیترازآن چیزی باشد که لازم است ،ممکن است بتوانید کار کنید.اگرچه،در صورت منقضی بودن تاریخ نرم افزار ویا عدم وجود امکانات لازم،مجبور به ارتقاءآن خواهید شد.همچنین،اگر یکISPرا بیابید که ازPHPوMYSQLپشتیبانی کندراحت تر خواهید بودو زمان کمتری راصرف خواهید کرد،تا این که سعی کنیدیک سرویس دهنده ِوب بسازید.بیش از ISP 2000در پایگاه دادهای در آدرسhttp://host.php.net/فهرست شده اند. برخی از نظر هزینه کاملاً منصفانه هستندوزمان و زحمت شما ارزش بیشتری دارد.
اگر شما یک توسعه دهنده ِوب هستید که می خواهدPHPرا یاد بگیرد و هنوز یک سرویس دهنده ِوب راراهاندازی نکرده اید،یافتن میزبانی که از

PHPوMYSQLپشتیبانی کند،احتمالاًزیرکانه ترین گزینه فراروی شماست.هنوز ممکن است بخواهید PHPوMYSQL را رویdesktopیاlaptopخودتان نصب کنید،اما به راحتی می توانید با این کتاب پیش رویدواین کارها را بعداً انجام دهید.مرور این فصل در دانستن چگونگی نصب MYSQL،ApacheوPHPو تعامل آنها با یکدیگر کمک بزرگی به شما خواهد کرد.ISPشما ممکن است کارها را به این روش انجام ندهد،اما هر کاری که انجام دهدبسیار نزدیک به این روش خواهد بود.
پیش از نصب

پیش از آنکه واقعاً PHPرا نصب کنید،باید بسته های نرم افزاریthird partyموجودرانیزکه باPHPکارمی کنند،مرور نمایید.یکی از نقاط قوت PHP،حجم بالای واسط های third partyموجود برای استفاده با PHPمی باشد.در سرویس دهنده های ِوب زیادی،PHPکمی بیش از یک سرویس دهنده ِوب و یک سرویس دهنده پایگاه داده یا نرم افزار third partyعمل می کند.PHPپل سادۀ زیبایی را ایجاد می کند،که مفید واقع می گردد.

در کل یک هستۀPHP(Core PHP)وجوددارد که همیشه نصب می گردد و تعداد زیادی ماژول های PHPوجوددارند که می توانند برای این که به شما اجازه بدهند با بسته های نرم افزاری خارجی نظیرMYSQLکارکنید،نصب گردند.

برای مرور هر یک از بسته های نرم افزاریthird partyکه PHPمی تواند با آنها کار کند،آدرس http://www.php.net/manual/en/ref.apache.phpرا ببینید.نرم افزار امکانات مستند سازی کٌد ،به همراه هر نسخه ازPHPعرضه می گردد.بقیه به این نیاز دارند که نرم افزارمربوطه را جداگانه نصب کنید.معمولاً،بسته هایی که باید جداگانه نصب شوند،درمتن توضیحی ذکر نمی گردند.

بسته ها معمولاًبه عنوان EXPERIMENTALعلامت گذاری شده اند و یا برای اضافه شدن درون نسخه های عرضه شدۀ اخیر مورد نظربوده اند.به این نکته توجه کنید وبا احتیاط خطرات نصب آنها را رویسرویس دهنده های در حال فعالیت در نظر بگیرید.دربرخی موارد،EXPERIMENTALبه این معنی است که خطراتی برای سرویس دهنده وجوددارد،اما بارشدنرم افزار هر کٌدی که می نویسید به نظر می رسد که از دورخارج می گردد. مجبورخواهید بود که فوائد و خطرات را در زمان تصمیم گیری های مهم تجاری،سبک و سنگین نمایید.

ممکن است بخواهید بسته های آزمایشی راتنها روی سرویس دهنده های توسعه نصب کنیدتا به توسعه دهندگان ،مروری از فن آوریهای آینده را نشان دهید.
همچنانکه هرمروررامی خوانید،یادداشت برداری کنید و تخمین بزنید که تا چه حد امکان دارد از این نرم افزار در طول مدت شش ماه آینده استفاده نمایید.سعی کنید از حالا به حواشی توابع درون بسته ها رانده نشوید.بسیاری از این بسته ها بی نهایت جالب هستند،اما نصب آنها در حال حاضر ،تنها برای ارتقاءپیش از آنکه مورد استفاده قراربگیرندیک راهکار کارآمدبرای مدیریت زمان نیست.فکر جالبی خواهد بود اگر تنها یک یا دوبسته را که پیشتر به کار نبردهاید،هر دفعه به هنگام نصب یا ارتقاءPHPانتخاب کنید.

در بسته های UNIX-Like،اگر از RPMها برای نصب بسته های دیگر استفاده می کنید،از نصب RPMهای توسعه نیز اطمینان حاصل کنید.اینها اغلب نامی نظیر نرم افزار پایه،با-devel-الحاق شده به نام بسته دارند.معمولاً لازم خواهد شد تا هردونرم افزار پایه و فایل های توسعه را جهت اجتماع مناسب PHPبا نرم افزارthird partyنصب کنید.

اگر بخواهید پشتیبان یک ماژول خاص به غیرازMYSQLرا نصب یا کامپایل نمایید،واز لزوم بکارگیری هر گونه نرم افزار third partyاطمینان ندارید(یا نمی دانید نرم افزار رااز کجا دریافت کنید)لطفاً به ضمیمهCوهمچنین آدرس زیر مراجعه کنید:
http://p2p.wrox.com/content/phpref/
جهت کسب نتیجه از این فصل ،مروری به نرم افزار third partyموجود برایPHPداشته باشید و نرم افزارthird partyرا پیش از ادامه نصب و تست کنید.
تصمیمات هنگام نصب
متدهای گوناگونی برای نصبPHPبرروی سیستم هایی نظیر UNIXیا ویندوزوجوددارند:برای اکثر بسته هاInstall wizardها،RPMهاوپورتهایی وجود دارند که کامپایل کٌد منبع را تبدیل به یک گزینه می کنند.در اینجا مروری خواهیم داشت بر فوائد و نواقص ودستورات مفصل برای گزینه های متداول فراوانی که وجوددارند.
اما نخست بیایید چند تصمیم سطح بالا را که باید پیش از نصبPHPگرفته شوند را مشاهده نماییم.
کدام سیستم عامل؟
معمولاً تصمیم گیری برای انتخاب سیستم عامل مناسب از پیش گرفته شده است.اگر جه در صورتی که می خواهید برای انتخاب یک سیستم عامل تصمیم بگیرید،وآن چه را که برای PHPبهتر است را می خواهید ،انتخاب سیستم عاملی نظیر UNIXمناسب خواهد بود.در حالی که خود هسته PHPبدون تقص در تحت ویندوزکارمی کند،برخی از بسته های نرم افزاری third partyپیچیده و جالب در دسترس windowsقرار نمی گیرند ویامی توانند تنها از طریق (common gateway Interface)CGIبا امنیت بیشتری اجرا شوند تا این که به عنوان یک ماژول اجرا گردند.
عملیات نصب تحت سیستم عامل هایی نظیر UNIXممکن است کمی ئشوارتر باشند،اما مجموعه امکانات وقابلیت اعتماد معمولاً این ارزش را برای کاربران خواهدداشت.در بخش بعدی دربارۀ مزیتCGIنسبت به نصب ماژول بحث خواهد شد،اما برای الآن مواظب باشیدکه تفاوتهای بحرانی ،تنها تحت بارگذاریهای بسیار سنگین رخ می دهند.از این رو تنها در مواقعی که سایت شما روزانه میلیونها مراجعه کننده دارد ویا انتظار آنها را می کشد،تصمیمات سیستم عامل شما باید بر مبنای فاکتورهایی به غیر از PHPاستوار باشد،که خوشبختانه با هر سیستم عاملی که انتخاب کنید،PHPبخوبی کار خواهد کرد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 19700 تومان در 120 صفحه
197,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد