دانلود مقاله طراحی یک سیستم خبره برآورد فروش محصولات براساس منطق فازی

word قابل ویرایش
10 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده:

سیستم های خبره در حوزه های مختلف مانند برآورد و پیش بینی های گوناگون زمینه های کسب و کار به امری بسیار قابل توجه تبدیل شده اسـت.درایـن سیستم جهت طراحی و پیاده سازی سیستم متخصصی که قادربه تخمین این است که احتمال خرید محصول از طریق پارامترهایی مانند سن خریدار، سطح درآمد ، کیفیت محصول و قیمت به دست می آید از منطق فازی استفاده شده است.برای ایجاد داده ها از ۱۰۸ قانون فازی استفاده شده است. ایـن سیسـتم به کاربرمقداردقیق متغییرخروجی که مقدار آن از طریق دو روش تبدیل تعریف مقدار فازی به مقدار دقیق بدست می آید را ارائه می دهد.

کلمات کلیدی: سیستم خبره، منطق فازی ،پایگاه دانش ، متغیر فازی

مقدمه:

فن آوری اطلاعات در حیطه مدیریت، ابزار کلیدی تصمیم سازی است، که ارزش و کیفیت تصمیمگیری را به عنوان نوعی فراورده در یک محیط پر تلاطـم،

پیچیده و رقابتی ملی و بین المللی متأثر میسازد. با درک ارتباط تنگاتنگ مدیریت تصمیم و فن آوری، اهمیت سیستم های پشـتیبانی در فراینـد تصـمیم

گیری، به مثابه ابزار مدیریت این فرایند روشن می شود .سیستم خبره مبتنی بر دانش به عنوان سیستمی انعطاف پذیر، امکان تعامل بـا محـیط پیرامـونی

خود و توانایی تصمیم گیری را در شرایط “محدودیت منابع ” و در عین حال” امکا ن پذیر بودن اهداف ” فراهم و غلبـه بـر پیچیـدگی هـا را تسـهیل مـی

کند.[۱]فکر بهره مندی از چنین سیستمی از دهه ۱۹۷۰ با تحقیقات هوش مصنوعی آغاز شد و در دهه هشـتاد بـا توسـعه فـن آوری اطلاعـات و تقویـت

موتورهای استنتاج به تکامل کاربردی رسید.

۱

هدف غایی این نوع سیستم ها، پشتیبانی از فعالیت های سیاست گذاری، برنامه ریزی و تصمیم گیری است.[۱]

سیستم های خبره برای کاربر دهای اجرایی در عرصه های گوناگونی نظیر اخذ تصمیم های استراتژیک، ایجاد سیستم پشـتیبانی تصـمیم، اکتشـاف نفـت، تحلیل ساختارهای شیمیایی، تشخیص های پزشکی، توسعه ناوبری هواپیما، کشتی و موشک ها، حل مسایل توسعه تجهیزات صـنعتی و عیـبیـابی آ نهـا، آموزش کارکنان، مدیریت مزارع، تحلیل اعتبار کسب وکار، تحلیل ریاضیات، تنظیم تجهیزات رایانه ها، کنترل و زما نبندی تولید، طبقه بندی و کنترل بیمار یهایی نظیر سرطان، مدیریت تجهیزات فضایی، تنظیم و هدایت فعالیت های زیستی در تالاب ها و کمک به پرستاران در زمان بندی برنـام ههـای مراقبـت

بهداشتی و توان بخشی مورد استفاده واقع شده است.[۱]

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 10 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد