بخشی از مقاله

عمران

فصل اول
كليات
ريختن رنگ فنداسيون
براي خاكبرداري فنداسيون ابتدا لازم است كه رنگ كار مشخص شود،رنگ كار محدوده اي است كه خاك آن قسمت بايد برداشته شود .خاكبرداري با توجه به شرايط و موقعيت زمين و حجم خاكبرداري بوسيلة دست يا ماشين انجام مي گيرد .در جايي كه ابعاد پي كوچك يا موقعيت زمين و دسترسي به خيابانها طوري باشد كه نتوان از ماشين آلات استفاده شود خاكبرداري بوسيله دست و نيروي انساني انجام مي شود ،براي شروع ريختن رنگ كار با توجه به نقشه كار و اينكه عمق گود برداري چقدر باشد بايد مشخص شود و در نظر داشتن شيب مجاز براي خاكهاي مختلف آكسها (مراكز )پي ها و شناژهاي رابط را مشخص كرده و با ميخ هاي چوبي آن محل ها را مشخص مي كنيم

سپس فاصله شناژها را از آكس پي ها جدا مي كنيم و با كشيدن ريسمان در ابتدا و انتهاي شناژ با گچ مسير را مشخص مي كنيم تا رنگ كل مسير ريخته شود .در محاسبة مقدار خاكبرداري بايد پيش بيني فضاي كار براي قالب بندي و ريزش خاك را نيز نمود.معمولاً براي قالب بندي حدود 15-10 سانتيمتر از هر طرف در نظر گرفته مي شود و در خاكهايي كه نرم و ريزشي هستند و با توجه به عمق كمي بيشتر خاكبرداري مي كنند تا خاكها داخل مسير قالبندي نريزد و احتياج نباشد كه بعد از خاكبرداري نيرويي براي خارج كردن خاكهاي ريزشي از داخل مسير قالب بندي به بيرون گمارده شود .بعد از خاكبرداري دوباره بايد آكس كوبي مي باشد زيرا همة آكسها موقع خاكبرداري كنده مي شوند و آن اكس كوبي براي تعيين محل پي ها براي خاكبرداري بوده است و براي مرحلة بعد كه قالب بندي مي باشد مراحل قبل عيناً تكرار مي شود با اين تفاوتها كه بعد از آكس كوبي و كشيدن ريسمان آكسها و فنركشي در دو طرف آكسها در ابتدا و انتهاي مسير به جاي ريختن رنگ آجر مي گذاريم كه رج اول قالب بندي (خاك گچ يا آستر سيماني )بايد به ابعاد شناژها اضافه گردد،در غير اينصورت بعد از اتمام قالبندي قابعاد تمام شدة شناژ كوچكتر از ابعاد موجود در نقشه هاي اجرايي خواهد بود .

قالب بندي :
از انواع قالب بندي مي توان قالب بندي هاي فلزي-چوبي-آجري-فايبرگلاس و…را نام برد كه هر يك در محل هاي خاصي كاربرد دارد.در پي هاي ساختمانها و ابنيه هاي معمولي و متعارف (مسكوني،اداري ،تجاري،خدماتي)از قالب بندي آجري استفاده مي گردد و براي ستونهايي كه بصورت نما هستند از قالبهاي فلزي معمولاً استفاده مي شود و براي سقفها به علت سبك بودن از قالبهاي چوبي استفاده مي گردد كه هر يك از مزايا و معايب خاص خود را دارند .


در قالب بندي آجري با توجه به ارتفاع شناژها از قالب بندي 10-22-35 سانتيمتر استفاده مي گردد كه 10 و 20 سانتيمتري متعارفتر هستند .پشت قالب هاي آجري (سطحي كه با بتن در تماس است)را با خاك گچ مي پوشانند تا همة درزهاي آجرها گرفته شود و راهي براي از بين رفتن شيرة بتن نباشد.زيرا اگر شيرة بتن جذب آجرها شود و يا از بتن به هر طريقي جدا شوند .بتن پوك مي شود و مقاومت خود را زا دست مي دهد .كف و سطح قالب بندي بايد عاري از هر گونه مواد زايد مثل خاك ،خرده اجر و …باشد و سطح خاك گچ را در انتها با روغن سوخته اندود مي كنند كه آب بتن را جذب نكند تا بتن پوك نشود ،لازم به گفتن است كه قبل از قالب بندي بتن مگر اجرا مي شود او بعد قالبندي قاجراء مي گردد .بتن مگر پس از تسطيح كف قالبها بعد از خاكبرداري اجراء مي شود تا هم كف كار تراز شود و هم بتن اصلي روي خاك اجراء نشود ،بتن مگر به عيار 150-100 و به ضخامت cm 15-10 اجراء مي گردد

آرماتور بندي :
تااينجا مراحل خاكبرداري –تسطيح بتن مگر و قالب بندي را انجام داده ايم و بايد اسكلت بتن را ساخت و نصب كرد.آرماتورها شامل ميلگردهاي اصلي (طولي)خاموتها (چنكها يا ركابي ها)مثها (حصيري ها) مي گردند .در شناژهاي رابط ميلگردهاي طولي و خاموت داريم كه به شكل زير هستند .
همة ميلگرها بايد بدون زنگ باشند و در غير اينصورت بايد با برس هاي سيمي زنگ زدايي گردد،همة ميلگرها به هم توسط مفتول مي گردند ،جوشكاري در مورد ميلگرهاي عاجدار مطلقاً ممنوع و در مورد ميلگرهاي ساده طبق نقشه يا دستور كار ناظر صورت مي پذيرد.همة خاموت ها بايد از نظر گونيا بودن كنترل گردد و با فنركشي قطرهاي خاموتها مي شود آنها را كنترل نمود،اتصال ميگرها توسط مفتول معمولاً بصورت زير مي باشد.


از ديگر ميلگرهايي كه به اشكال مختلف و در لجاهاي مختلف مي توان ديد مي توان از سنجاق-گونيا –ميلگرهاي اتكا و… نام برد.
اتكا (در سقفها و پله هاي خاص كاربرد دارد)
سنجاق (بصورت ضربدر در بالا براي محدود كردن تغيير شكل از حالتع گونيا )
گونيا (در گوشه هاي كار و در بالا و پايين فنداسيون)


از جمله ضوابطي كه در مورد آرماتوربندي بايد رعايت شود در مورد ميلگردهاي انتظار وارد لبها مي باشد در ساختمانهاي اسكلت بتني چون همة بتن هاي ستون ها و سقف ها و طبقات بعد هم زمان اجراء نمي گردد ميلگرها يي را به عنوان ميلگرد انتظار براي ادامة كار باقي مي گذارند يا در شناژها به علت اينكه طول ميگرد شاخه 12 متر بيشتر لنيست ،براي ادامه كار بايد دو ميلگرد را در كنار هم قرار داد و به هم متصل نمودكه به اين حالت اورلب مي گويند،مقدار اورلب در شناژها و ميلگردهاي انتظار بر حسب سايز ميلگرها با هم فرق مي كند كه ايين نامه مقدار 40 را تعيين كرده است يعني مقدار اورلب 40 برابر قطر ميلگرد مي باشد .از ديگر نكاتي كه بايد دقت شود محلچنگهاي خاموتها مي باشد،يعني در يك شناژ رابط كه خاموتها پشت سر هم قرار دارند چنگهاي خاموتها نبايد پشت سر هم و در يك امتداد باشند ،بلكه هر چنگ هر بار در يك گوشه متفاوت باشد .

بتن ريزي:
تا اينجا مراحل خاكبرداري و تسطيح –بتن مگر - قالب بندي و آرماتوربندي را انجام داده ايم و مرحله بعد بتن ريزي مي باشد .
بتن ريزي شناژها به دو صورت انجام مي شود ،بتن در داخل كارگاه توليد شود يا توسط كارخانه هاي بتن سازي ساخته و به محل آورده شود .
در صورت ساختن بتن در كارگاه اگر ميكر در كارگاهموجود باشد و براساس طح اختلال و به كمك كيل (مكعبي چوبي يا فلزي به ابعاد 1*1*1 متر يا 5/0*5/0 متر يا …كه ته ندارند و آن را روي سطحي صاف قرار مي دهند و مصالح را بر حسب حجم آن در آن مي ريزند و سپس كيل را بلند مي كنند و مصالح پخش مي گردد و طرح اختلاط بتن را بر حسب حجم مصالح درست مي كنند.)در كارگاه هايي كه ميكر وجود داشته باشد حجم مصالح را بر حسب بيل مشخص مي كنند و كارگران مصالح مختلف را به داخل ميكسر مي ريزند ولي براي بهتر ساختن بتن بايد از دستگاه بچينگ استفاده كرد بچينگ كه در كارخانه هاي بتن سازي و پروژه هاي بزرگ احداث مي گردد

براساس وزن،طرح اختلاط را درست مي كند .بتن ريزي در داخل قالبها يا بوسيلة پمپ صورت مي گيرد يا بوسيلة شوت كه بتن را روي سطح شيب داري به داخل قالب مي فرستد و در جاهايي كه اين امكانات نباشد با فرغون و توسط نيروي اين كار انجام مي شود .قبل از بتن ريزي بايد ته قالبها را آب پاشيدتا قالب آب بتن را جذب نكند و بتن پوك نشود بتن بايد حتماً ويبره باعث مي شود كه ذرات هواصمحبوس در بتن خارج شده و حجم بتن همگن و يكنواخت گردد ،پس از ويبره كردن ،يا تخته ماله سطح بتن را كوبيده و تسطيح مي نمائيم .بتن را بايد از سرما و گرما محافظت كرد،در تابستان روي بتن را گوني مرطوب مي گذارند تا آفتاب و آب بتن را تبخير نكند و در زمستان روي بتن را پلاستيك مي كشند و روي پلاستيك را خاك مي ريزند .
بتن پس از 28 روز به مقاومت نهايي خود مي رسد ولي پس از 2 روز مي توان اسكلت را بر پا كرد،در اين مدت مي توان زير صفحات زير ستون را با بتن منبسط شونده هواگيري كرده از روز بعد از بتن ريزي بايد هر روز به بتن آب داد.

اسكلت سازه:
در پروژه مورد نظر در كارآموزي اسكلت سازه فلزي بوده و تا اين مرحله،خاكبرداري و تسطيح ،بتن مگر،قالب بندي و بتن ريزي انجام شده است .براي بساخت اسكلت فلزي در ابتدا شاستي درست مي كنند يعني زير تير آهن ها را به فاصلة مناسب آهن مي گذارند و سطحي تراز ايجاد مي كنند تا در هنگام جوشكاري ستونها (مخصوصاً ستونهاي دوبل)يا لانه زنبوري ها فاكج نشوند ،پس از جوشكاري تست جوش صورت مي گيرد و سپس كل آهن ها (غير از محل هايي كه جوش مي خورند يعني پس از بر پا كردن اسكلت جوش داده مي شوند )روي زمين ضد زنگ زده مي شود .


محل اتصالات با توجه به پلان تيرريزي و شماره ستون و فاصلة زير سري ها مشخص مي شوند و ستونها ابه ترتيب طوري ساخته مي شوند و در كنار هم قرار مي گيرند كه موقع حمل ستونها توسط جرثقيل ستون ها از يك گوشه كار نصب شوند و ستونهاي بر پا شده در مسير حركت بازوي جرثقيل نباشند تا سرعت كار بيشتر شده و محل ستونها اشتباه
نگردد و …

سقف طبقات :
پس از بر پا شدن اسكلت و اتمام و تست جوشكاري ها ،كرسي چيني و بلوكاژ كف طبقة همكف اجراء مي گردد .بلوكاژ تشكيل شده است از مجموعه قلوه سنگهايي كه از پايين سطح به بالا از درشت تا ريز قرار مي گيرند و فضاي خالي بين اين سنگها مانع از نفوذ آب به كف ساختمان مي شوند و روي كرسي چيني ها هم عايق كاري مي گردد.روي بلوكاژ از شن نقلي استفاده مي گردد تا سطح صافي براي كف سازي ايجاد گردد.


سقف طبقه بر حسب اينكه ضربي باشد تا تيرچه بلوك و يا كامپوزيت مقدمات كار را بايد آماده كرد.در كار مورد نظر پروژة مدرسه سقف تيرچه بلوك بوده كه پس از بر پا كردن اسكلت فاصله تيرچه ها در محل دقيقاً در محل متر كشي مي گردد،تيرچه ها و بلوكها را مي توان در كارگاه ساخت يا به كارگاههاي تيرچه بلوك سازي سفارش داد.آمارتوربندها پس از اجراء و نصب و مهار تيرچه ها و بلوك ها ميلگردهاي طولي و عرضي (حرارتي)را نصب و مهار مي كنند .قبل از قرار دادن تيرچه ها و بلوك ها زير كار (زير تيرچه ها) را با جكهاي فلزي و يا ستون هاي چوبي مهار مي كنند و سپس تيرچه ها و بلوك ها را جا مي زنند ،تيرچه ها را از هر طرف 10 سانتيمتر مي تراشند يعني بتن تيرچه ها را مي كنند و زير آنها ارا با تخته هاي چوبي مي بندند تا ابتن سقف با ميلگردها درگير شوند .

ديوارهاي داخلي و خارجي :
پس از اتمام مراحل فوق طبق پلان معماري ديوار چيني صورت مي گيرد،ديوارها معمولاً بلوكهاي سفالي هستند و در بعضي موارد از آجر گري استفاده مي گردد.

نازك كاري:
نازك كاري شامل خاك گچ ،گچ سفيد ،كاشي ،سراميك ،لوله كشي برق ،نصب كانالهاي كولر،لوله كشي هاي آب گرم و سرد آبدرخانه و سرويس هاي بهداشتي معلمين و آزمايشگاه ،اجراء تخته سياه و سكوي جلوي تخته سياه ،لوله كشي هاي فاضلاب ،نصب كم درها و پنجره ها ،ساخت دربهاي چوبي ويراق كوبي و …مي شود كه در قسمت بعد توضيح داده خواهد شد.

فصل دوم
جزئيات
پياده كردن نقشه :
اولين كاري كه براي اجراء نقشه ها و ساختن ساختمان انجام مي شود ريختن رنگ پي كني و موقعيت پي ها مي باشد و حساسترين قسمت نيز پي ساختمان مي باشد .مخصوصاً كرهاي ارتفاعي و فواصل از اطراف ،در نقشه ها معمولاً در پلان موقعيت فاصلة ديوارها از ساختمانهاي اطراف كتباً ابلاغ مي شود و در نهايت جزء داده هاي نقشه يا دستگاه نظارت مي باشد ،با توجه به فواصل و داده هاي پروژه با متركشي و ريسمان رنگ كار ريخته مي شود ضمن اينكه مقدار خاكبرداري بيشتر از مقدار پي ها بايد باشد تا فضاي لازم براي اصلاح خاك برداري و قالب بندي و ريزش خاكهاي اطراف ايجاد گردد ضمن اينكه بريا خاكبرداري معمولاً از ماشينهاي خاكبرداري استفاده مي شود و دقت اين وسايل مكانيكي نسبتاً كم است و دوباره تمام فواصل بايد دقيقاً كنترل و آزمايش شود به عبارت ديگر خاكبرداري بصورت تقريبي انجام مي شود و از هر طرف پي ها و شناژها حدود 20-15 سانتيمتر بايد براي قالب بندي و اصلاحات فاصله ايجاد ش.د كه در غير اينصورت بايد توسط كارگز و بصورت دستي خاكبرداري انجام شود كه هزينه برو وقت گير مي باشد ،بعد از خاكبرداري به عمق مشخص كه با توجه به شيب زمين و خط تراز پروژه و به كمك دوربين نيو(تراز ياب)انجام مي شود بايد آكس بندي فنداسيونها و شناژهاي رابط را ميخ كوبي كرد.


در هر پروژه اي نقطه اي به عنوان B.M(BENCHMARK) در محلي ثابت انتخاب مي گردد،مثل روي يك جدول مشخص يا خطي روي ميل پر چم كه از نظر ارنفاعي ثابت و مشخص باشد . و همه كرهاي ارتفاعي براساس آن نقطه تعيين و سنجيده مي شود.


روش كار بدين صورت است . كه د رابتدا با توجه به فاصله داده شده متر كشي مي كنيم . در راستاي نقطه گرفته شده ( متر كشي در جهت كاملا افقي ) سپس با شاقول نقطه مورد نظر تا چند با ر كنترل مي كنيم . و سپس به روش 5-4-3 ( رابطه فيثا غورث ) از قائم بودذن كنج بدست آمده اطمينان حاصل كرده و ميخ كوبي مي كنيم .

بقيه نقاط هم بوسيله ريسمان و تركشي بدست مي ‎آيد. و در انتها بادوربين نيز همه ميخ ها را ازنظر دوربين تئودوليت مي باشد كه دوربين را روي يكي از ميخ هاي كنج مي بنديم (تراز وصفر مي كنيم ) وسپس ژالون را روي ميخي كه 90 درجه اختلاف دارد قرار مي دهيم وكنترل مي كنيم آيا 90 درجه هست يا نه ؟ بعد از ميخ كوبي آكسها نوبت به بتن مگر زير فنداسيون و شناژها مي رسد سطح تمام شدة بتن مگر كه معمولا CM15-10 مي باشد روي ميخ مشخص مي شود و براي دقت در حين بتن مگر ريزي با اتما بتن مگر هر قسمت با ريسمان بين دو آكس وصل كرده و سطح تمام شده بتن مگر را با نقاط مشخص شده كنترل مي نمايند و سپس با تخته ماله سطح بتن مگر را يكنواخت وصاف مي كنند نكته حايض اهميت نگهداري ميخ ها ومشخص بودن ميخ هاست و درصورت جابه جا شدن و غرق شدن در بتن مگر به علت كوتاه بودن بايد دوباره آكس بندي نمود بعد از بتن مگر قالب بندي پي ها انجام مي شود

معمولا در ساختمانهاي عادي از قالب بندي آجري استفاده مي شود وبا توجه به ارتفاع فنداسيون از تيغه هاي CM10 يا CM22 استفاده مي شود كه به همان نسبت هم مقدار خاكبرداري افزايش پيدا مي كند روش كار قالب بندي و مشخص كردن محل ديواره ها به اين صورت است كه با معلوم بودن محل آكس هاي فنداسيونها با ريسمان اين نقاط را به همديگر وصل مي كنند و به كمك متر و اين ريسمان كه وسط فنداسيون وشناژ را مشخص مي كند در هر طرف با مشخص كردن محل ديواره ها به اين صورت كه با معلوم بودن محل آكس هاي فنداسيون ها با ريسمان نقاط را به همديگر وصل مي كنند و به كمك متر واين ريسمان كه وسط فنداسيون و شناژ مشخص مي كند

در هر طرف با مشخص كردن محل هر ديوار در ابتدا و انتها و قراردادن آجر محل هر ديواره را مشخص مي كنيم كه با ريسمان كشي روي اين دو آجر ابتدا و انتها مسير هر ديواره مشخص مي شود لازم است براي دقيق بودن ابعاد شناژ ها ضخامت اندود خاك گچ را به اندازه حدود CM5/1-1 در نظر داشت بعد از قالب بندي با آجر براي اينكه شيرة بتن از لاي درزهاي آجرها خارج نشود و سطح بتن در ديواره ها صاف باشد روي سطح داخلي قالب را يا خاك گچ مي كنند يا با پلاستيك مي پوشانند و درموارد خاصي كه دستور كار نظارت داشته باشد يك لايه آمتر سيماني اجراء مي شود لازم به ذكر است كه علي القاعده روي سطح خاك گچ را با روغن اندود مي كنند بعد از اتمام قالب بندي واندود خارجي براي اينكه فشارهاي جانبي ناشي از بتن ريزي و يبرة بتن قالب را خراب نكند پشت اين قالبهاي آجري را با خاك پر مي كنند و درموارد خاصي كه طبق دستور كار دستگاه نظارت لازم باشد خاك را فشرده (كنپكت) مي كنند ومعمولا هر 2 متر پشت قالبها را با آجر دستك مي زنند تا استحكام قالب ها بيشتر باشد

پس از قالب بندي يا همان زمان كه مشغول قالب بندي هستند ، گروه آرماتور بند با توجه به ابعاد شناژها وفنداسيونها وبا در نظر گرفتن كاور (پوشش روي ميلگرد ها )اقدام ميلگردهاي طولي و عرضي (خاموتها يا چنگها،ركابي ها و سنجاقك و يا گونياها) مي كنند و با توجه به ابعاد قالبها ،يا در خارج قالب اتصالات ميگرد ها انجام مي شود و آرماتورها را قسمت به قسمت به داخل قالب ها مي بندند و همه را با هم كلاف مي كنند و يا اينكه ميلگردهاي طولي و عرضي را در داخل قالبها بهم متصل مي كنند ،اتصال آرماتورها بوسيلة مفتولهاي نرم معمولاً انجام مي شود ،اين اتصالات فقط نگهدارنده ميلگردها در حين بتن ريزي و ويبره كردن مي باشند و بعد از گرفتن بتن هيچ نقشي در باربري سازه ندارد،در پروژه هاي خاص كه از ميلگردهاي ساده استفاده مي شود از جوش هم استفاده مي كنند (خال جوش )به هر حال جوش دادن ميلگردهاي عاج دار كلاً ممنوع و غير قابل قبول است.بعد از اتمام آرماتوربندي قالب آماده براي نصب صفحه هاي بيس و بولتها مي باشد.


از جمله حساسترين كارهاي ابنيه نصب و تراز كردن همة صفحات زير ستون مي باشد ،در ساختمانهاي معمولي هر صفحه 5 سوراخ دارد كه چهار سوراخ آن مال چهار بولت اطراف صفحه و سوراخ پنجم مال هواگيري بتن زير صفحه مي باشد كه در مورد ساختمانهاي سوله تعداد سوراخ ها معمولاً 2 عدد و در برجهاي برق و سازه هاي خاص بيش از 6 سوراخ دارند.
بولت اتصالي است بين بتن و صفحه آهني بطوري كه اين ميلگردها عاجدار كه بصورت «l» مي باشد در قسمت انتهايي رزوه شده است و قسمت پايين بولت و عاج هاي ميلگرد بولت را در داخل بتن ثابت و گيردار مي كند و اين ميلگردها بوسيله مهره ها صفحه زير ستون را به بتن متصل مي نمايند .نحوة نصب و تراز كردن صفحات زير ستون بدين صورت است كه با توجه به كدهاي ارتفاعي كه توسط دوربين نيو انجام مي شود و سطح روي بتن يكي از صفحات نصب و تراز مي شود ،با ثابت كردن و بستن بولت ها به ميلگردها و خاموتها و نصب و تراز صفحات زير ستون در چهار طرف كار و كشيدن ريسمان كار بصورتي كه كمترين خطا و افتادگي را بدهد بقيه صفحه ها را تراز مي كنيم،

نكتة بسيار مهم در اين كار اين است كه بولت از صفحه حدود حداقل cm4 بيرون باشد تا پس از هواگيري و باز كردن صفحه هاي زير ستون و استفاده از بتن منبسط شونده جا و رزوه كافي براي اتصال صفحه و بولت باشد،دوم اينكه در زمان بتن ريزي براي اينكه صفحه پايين نيافتد لازم است دو عدد از مهره ها زير صفحه و دو عدد از مهره ها روي صفحه قرار گيرند تا هم صفحه پايين نيافتد و هم در جاي خود ثابت بماند،در انتها واجب است كه همة صفحات زير ستون با دوربين هم كنترل گردد و حداكثر اختلاف بين همة صفحات نبايد از cm5/0 بيشتر باشد،با رعايت كردن همة موارد فوق مي توان وارد مرحلة بعد كه بتن ريزي شناژها و پي ها است شد،قبل از بتن ريزي بايد از حداقل فاصله كاور (پوشش) ميلگردها مطمئن شويد كه اينكار را بوسيلة تكه هاي سنگ به ابعاد cm5/2× cm 5/2 يا قطعه بتني ساخته شده انجام مي دهند كه به آنها لقمه هم گفته مي شود و باعث مي شود كه بتن اطراف همة ميلگردهاي زير و كناري قالب را بپوشاند و كنترل شود كه داخل قالب قبل از بتن ريزي آشغال و نخالة ساختمان يا خاكي ريخته نشده باشد .قالب بايد كاملاً تميز و عاري از مواد زائد باشد .

بتن ريزي پي ها :
براساس اينكه بتن در كارگاه تهيه شود يا به صورت آماده و توسط بتونيز(اتوميكسر)شرايط مختلفي براي آماده سازي كارگاه بوجود مي آيد و كنترلهاي مختلفي بايد انجام گيرد اما به طوركل بايد وسايل حمل بتن به داخل قا لبها را فراهم اورد اگربتن ريزي در طبقات باشد توسط پمپ بتن ،بتن به طبقات فرستاده ميشود و تا9متركاربرد دارد براي بيش از اين ارتفاع بايد از جرثقيل هاي هوايي (تاوركرين )وباكت براي بتن ريزي استفاده كرد ولي دربتن ريزي هايي كه درسطح زمين انجام ميشود بايدحتي المقدور مسيري را تا كنارقالبها فراهم آورد كه بتونيز بتواند به قالبها نزديك شود (درچندجهت )وبه كمك شوت (صفحه هاي فلزي براي هدايت بتن )و خركهاي قابل تنظيم (پايه هاي قابل تنظيم براي زيرشوتها)مستقيماً بتن را داخل بتن بريزد ازجمله نكاتي كه اهميت دارد اين است كه ماشين به قالبها فشارنياورد و باعث تخريب ديواره ها نشود ،قبل از بتن ريزي داخل قالب ها آبپاشي و مرطوب شود تا شيرة بتن جذب اطراف قالبها نگردد،ميلگرد ها رنگ زده نباشند و در صورت نياز با برس سيمي زنگ زدايي گردد،بتن درست به عمل آمده باشد و زياد شل و يا سفت نباشد و …


از جمله آزمايش هايي كه دستگاه نظارت بر روي بتن انجام مي دهد آزمايش اسلامپ و نمونه هاي مكعبي تصادفي ،از بتن در حال استفاده كه در تكنولوژي بتن بطور مفصل بحث شده است ،بعد از ريختن بتن هر قسمت بايد حتماً بتن ويبره بخورد .ويبره باعث مي شود كه همة حباب هاي هواي محبوس در بتن خارج شده و حجمي يكنواخت از بتن ايجاد گردد و بتن يكپارچه و بدون خلل و فرج باشد،ويبره شلنگي است،انعطاف پذير كه به يك الكتروموتور يا موتور بنزيني يا ديزلي متصل است و باعث لرزش بتن مي شود .ويبراتور سايزهاي مختلفي دارد كه بسته به حجم بتن و فاصله ميلگردها (ميشها) انتخاب مي گردد طوري كه بتواند به همه جاي قالب و بتن دسترسي داشته باشد،سايز ويبراتور براساس قطر شيلنگ و به اينچ معين مي گردد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید