بخشی از مقاله

کارآموزی عمران مجتمع پزشكان

مقدمه
ساخت مجتمع بهداشتي تشخيصي درماني پزشكان واقع در بلوار حجاب قاسم آباد برعهده شركت پيمانكاري بهسازان شرق بوده كه اين شركت گريد 3 ابنيه و گريد 2 تأسيسات را دارا مي باشد.


ارجاع كار به كار فرمايي شركت سرمايه گذاري توس گستر از طريق مناقصه و بر اساس فهرست بها در زميني به متراژ سه هزار و پانصد متر مربع و با زيربنايي معادل دوازده هزار متر مربع به شركت بهسازان شرق واگذار شده است. كه اين شركت پيمانكاري به مدير عاملي آقاي مهندس شريف خاني اداره مي شود.
هدف از اجراي اين پيمان (ساخت مجتمع پزشكان) ايجاد يك مجتمع مجهز بهداشتي درماني در بلوار حجاب قاسم آباد مشهد بوده كه مي تواند براي اهالي منطقه بسيار مفيد واقع شود.


شروع اين پيمان در تاريخ 18 ارديبهشت 1384 آغاز شده و تا پايان آذرماه 1386 پايان مي پذيرد.
تعداد پرسنل كارگاهي و دفتري پيمانكار شامل چهار مهندس و يك تكنسين فني، يك كارپرداز، يك مأمور خريد، سركارگر، انباردار 30 معمار و بطور معمول 25 كارگر مي باشد.


تعداد مهندسين ناظر براي اجراي صحيح پروژه 2 نفر مي باشد كه در كارگاه مقيم مي باشند كه اين طرح با مشاورت شركت وراز انجام مي پذيرد.
مهندس مشاور يا واحد تهيه كننده برآورد با توجه به شرايط و نياز هر كار و همچنين روش انتخاب شده براي اجراي آن اقتصادي ترين روش براي تجهيز كارگاه را تعيين و بر مبناي آن هزينه هاي مربوط را طبق رديف هاي پيش بيني شده در فهرست تجهيز و برچيدن كارگاه برحسب قيمتهاي محل اجراي عملياتي و با منظور نمودن هزينه هاي بالا سري به صورت مقطوع برآورد نموده و در برابر رديف هاي مورد نظر درج مي كند و چنانچه مشخصات ويژه اي براي تجهيز و برچيدن كارگاه لازم باشد آن را در اسناد مناقصه و پيمان درج مي كند. و براي ساختمانهايي كه احداث مي شوند ارزش مصالح بازيافتي از هزينه احداث كسر شده و حاصل به عنوان برآورد آنها منظور مي شود.


قدرت و توان اجرايي پيمانكار مناسب بوده و ماشين آلاتي از قبيل تاور، وانت، كانكس و ... را در اختيار دارد.

فصل اول :
ميلگردهاي استفاده شده در ساختمان بتني پزشكان از نوع AIII بوده و در قطرهايي از قبيل Q28 و Q26 و Q24 در بعضي موارد از Q30 استفاده شده است و براي مش حرارتي سقف از ميلگرد Q10 استفاده مي شود.


بتن ها بسته به موقعيت استفاده شده داراي عيارهاي مختلف از جمله 250، 300، 350 و 400 كيلوگرم در هر متر مكعب بوده بطوري كه بتن استفاده شده در سقف داراي عيار 400 كيلوگرم در متر مكعب مي باشد روان كننده ها بيشترين مصرف را در مواد مضاف به بتن دارا مي باشند كه موجب مي شود بتن كارپذيرتر شده و نسبت آب به سيال نيز تغيير نكند.


با توجه به حجم زياد ستونهاي بتني نيروي لزله توسط اين ستونها و نوع اتصالات آنها به تير مستهلك مي شود و بطور كلي نيروي زلزله جذب ستونها شده و تقليل مي يابد.


بيمارستهانها و ساختمانهاي پزشكي درماني از درجه اهميت بالايي برخوردار هستند چون در آن واحد بيش از 300 نفر در آنها هستند و انتظار مي رود اين ساختمانها بعد از زلزله قابليت بهره برداري خود را بتوانند حفظ كنند.
تيپ هاي تير و ستون هاي بكار رفته متنوع مي باشند بطوري كه براي ستونها از كوچكترين مقطع كه cm40 40 بوده تا بزرگترين مقطع cm 8080 استفاده ش ده است و براي تيرها داريم :


Cm 2550 – cm 4550 – cm 4050...................... cm 10270
در ستونها حداقل تعداد ميلگردهاي طولي در چند وجهي ها به تعداد گوشه ها و در ستونهاي با مقطع دايره 6 ميلگرد مي باشد.
تمامي آرماتورها بايد بصورت سرد خم شوند مگر اينكه مهندس مسئول به شكل ديگر اجازه دهد و آرماتوري كه قسمتي از آن در بتن قرار گرفته است نبايد در كارگاه خم شوند به جز آنچه در نقشه هاي طرح مشخص شده است يا بوسيله مهندس مسئول اجازه داده شود گاهي بر اساس شرايط اجرايي ممكن است خم كردن ميلگردها لازم شود خم كردن چنين ميلگردهايي در كارگاه نبايد بدون اجازه مهندس مسئول انجام گيرد همچنين مهندس مسئول بايد تعيين كند كه آيا ميلگردي بصورت سرد خم شوند يا اينكه آنها را حرارت داد در ضمن خم ها بايد به شكل تدريجي باشد. در صورت حرارت دادن حرارت بايد به گونه اي باشد كه به بتن آسيبي نرسد.


در زمان بتن ريزي بايد دقت شود كه آرماتور فلزي از كل روغن يا ساير پوشش هاي غير فلزي كه چسبندگي آرماتور و بتن را كاهش مي دهد پاك شده باشد و در ضمن براي بستن آرماتورها نبايد متقاطع را به يكديگر جوش داد مگر اينكه مهندس مسئول اجازه دهد چون جوش دادن ميلگردهاي متقاطع مي تواند بوسيله ايجاد اثر بريدگي (notch effect) از لحاظ متالو»ي يك ميلگرد را در نقطه جوش شده به شدت تضعيف كند.


بايد در نظر داشت كه حداقل فاصله آزاد بين ميلگردهاي موازي در يك رديف نبايد از هيچيك از دو مقدار db (قطر اسمي ميلگرد) و 2.5 سانتي متر كمتر باشد. در موردي كه آرماتورهاي موازي در دو يا چند رديف قرار مي گيرند ميلگردهاي رديف بالايي بايد مستقيماً روي ميلگردهاي رديف پائيني واقع شود و فاصله ازاد بين رديف ها بايد حداقل برابر 2.5 سانتي متر باشد. در اعضاي فشاري مسلح شده به آرماتور مارپيچ يا تنگ، فاصله آزاد بين ميلگردهاي طولي نبايد از هيچيك از دو مقدار dp 1.5 3.8 سانتي متر كمتر باشد، اين محدوديت ها اساساً به اين دليل اعمال مي شود كه به بتن اجازه داده شود كه به آساني به داخل فضاهاي بين ميلگردها و بين ميلگردها و قالب نفوذ كرده و از كرمو شدن بتن جلوگيري نمايد. و مطمئن شدن از اين موضوع كه آرماتورها روي يك خط متمركز نشده اند كه اين مورد مي تواند ترك خوردگي برشي يا ترك خوردگي ناشي از افت را سبب شود.


در مورد ميلگردهاي گروه شده بايد به اين نكته توجه داشت كه ميلگردها بايد در داخل فاموتها يا تنگها محصور شوند و در تيرها نبايد ميلگردهاي بزرگتر از Q36 را با يكديگر گروه نمود.
بتن خط براي آرماتور :
پوشش بتني كه بعنوان محافظي براي آرماتور در برابر هوا و اثرات ديگر است از سطح بتن تا سطح بيروني فولادي كه ضابطه پوششي در مورد آن اعمال مي شود اندازه گيري مي گردد. در موردي كه حداقل پوشش براي يك نوع عضو ساختماني بيان شده است حداقل پوششي بتني اگر آرماتور عرفي، ميلگردهاي اصلي را در برگرفته باشد تا لبه خارجي خاموتها تنگها يا مارپيچها اندازه گيري مي شود و اگر بيش از يك رديف آرماتور اصلي بدون خاموت يا تنگ بكار برده شود تا سطح خارجي بيروني ترين رديف ميلگردها اندازه گيري مي شود.
براي آرماتور بايد حداقل پوشش بتني مندرج در زير را تأمين نمود :


الف : پوشش حداقل cm
بتني كه بر روي زمين ريخته شود و بطور دائم در تماس با آن باشد 7.5
ب:
بتني در معرض زمين يا هواي خارج
ميلگردهاي T18 تا T58 5
ميلگرد T16 سيم هاي به قطر 16 ميلمتر و كوچكتر 3.8


ج : بتني كه در معرض هوا يا در تماس با زمين نيست :
براي تيرها و ستونها آرماتور اصلي ، تنگ ها، خاموتها، مارپيچها 3.8
در مورد ميلگردهاي انتظار طولي خم شده (ميلگردهاي ستون كه بعلت كم شدن ابعاد مقطع ستون در محل طبقه جهت امتداد يافتن در ستون طبقه فوقاني بايد خم شوند) لازم است با ضوابطي مطابقت داشته باشد:


شيب قسمت مايل ميلگرد انتظار خم شده نسبت به محور ستون نبايد از 1 به 6 بيشتر گردد و قسمتهايي از ميلگرد انتظار خم شده خم شده كه در بالا و پائين محل خم ها قرار دارند بايد موازي با محور ستون باشند.


براي مارپيچ بايد از ميلگرد يا سيم يكپارچه كه بطور يكنواخت پيچيده شده تشكيل شوند و به گونه اي ساخته شوند كه جابجايي و جايگذاري آنها را بدون اعوجاج و تغيير ايجاد از مقادير مورد نظر ميسر سازد.


براي ساختمانهايي با بتن ريزي در جا قطر مارپيچ نبايد از 1 سانتي متر كمتر باشد. فاصله آزاد بين مارپيچها نبايد از cm 7.5 بيشتر و از 3.5 سانتي متر كمتر گردد و در انتها مهار آرماتور مارپيچ بايد بوسيله 1.5 دور پيچيدن اضافي ميلگرد يا سيم مارپيچ در هريك از دو انتهاي مارپيچ تأمين شود.


و ميله هاي موجود در آرماتور مارپيچ بايد از نوع ميله هاي پوششي بطول db 48 و حداقل 30 سانتي متر باشد. آئين نامه اجازه مي دهد كه مارپيچ ها را در تراز پائين ترين آرماتور افقي اتصال يافته بداخل ستون قطع نمود. به هر حال چنانچه يك يا چند طرف ستون توسط تيرها يا براكت ها ستون را از همه طرف احاطه مي كنند ولي داراي عمق هاي متفاوتي هستند تنگها بايد از مارپيچ تا تراز آرماتور افقي واقع در كم عمق ترين تير يا براكت اتصال يافته به داخل ستون امتداد يابند.

اين تنگهاي اضافي جهت محصور نمودن آرماتور طولي ستون و قسمتي از ميلگردهاي تيرها كه جهت تأمين مهاري به داخل ستون خم شده اند قرار داده شوند. مارپيچها بايد بطور محكم در محل خود با گام و امتداد صحيح نگه داشته شود تا از جابجايي آنها در طول مدت بتن ريزي جلوگيري شود آرماتور تنگ براي اعضا فشاري بايد با ضوابط زير مطابقت داشته باشد:


1. تمام ميلگردهاي غير پيش تنيده بايد توسط تنگهاي جانبي محصور شوند براي ميلگردهاي طولي 32T يا كوچكتر حداقل ميلگرد T10 و براي ميلگردهاي طولي T34 تا T58 و ميلگردهاي طولي كروه شده حداقل ميلگرد T12 بايد به كار برده شود فاصله قائم بين تنگها نبايد از هيچيك از مقادير 16 برابر قطر ميلگردهاي طولي 48 برابر قطر ميلگرد يا سيم تنگ و كوچكترين بعد عضو فشاري تجاوز نمايد.


خاموتها بايد به گونه اي ترتيب يابند كه تمام ميلگردهاي گوشه و نيز ميلگردهاي طولي به طور حداقل يك در ميان در گوشه يك تنگ با زاويه داخلي حداكثر 135 درجه قرار گرفته و بطور جانبي نگه داشته شود و بعلاوه هيچ ميلگردي نبايد از ميلگردهاي دو طرف خود كه در گوشه اين تنگها قرار گرفته اند فاصله آزادي بيش از 15 سانتي متر داشته باشند. در مواردي كه ميلگردهاي طولي روي محيط يك دايره قرار مي گيرند مي توان از تنگهايي به شكل يك دايره كامل استفاده نمود. بايد توجه داشت كه كليه ميلگردهاي طولي تحت فشار بايد در داخل تنگهاي جانبي محصور شوند و محل قلاب خاموتها به سمت داخل ستون بوده و محل آن يكي در ميان تغيير يابد.


آرماتور فشاري موجود در تيرها بايد توسط تنگها يا خاموتها محصور گردند كه از كمانش جانبي آن جلوگيري شود.
براي اجراي ميلگرد تيرها ابتدا آرماتور بند ميلگردهاي طولي را به بالاي آرماتورهاي انتظار ستون مي بندد و خاموتها را دور ميلگردهاي طولي بافته و سپس آنها را آزاد مي كنند ميلگردها كه اينكه شبكه شده اند در جاي خود قرار مي دهند جهت انجام اين كار ابتدا قالبهاي (چوبي يا فلزي) افقي زير تيرها را به ستونها چسبانده (قالب هاي زيرسري) و دو ميلگرد در راستاي عمود بر ميلگردهاي طولي قرار مي دهند و ميلگردهاي طولي را در بالاي ستون مي بافند سپس

ميلگردهاي عمود بر ميلگردهاي طولي را آزاد كرده و تير بافته شده به پائين سقوط مي كند و در جاي خود روي قالب زير سري قرار مي گيرد سپس دور آن را قالب عمودي بسته و كل سقف را تيرچه و بلوك گذاري مي كنند. همچنين يك بلوك 55  5 سانتي متري را بوسيله سيمي به آرماتور طولي بسته شده قرار مي دهند تا به هنگام آزاد نمودن ميلگردهاي طولي از قيدها و پس از قرارگيري روي قالب زير سري اين بلوك مانع از چسبيدن ميلگردها به قالب شده و ايجاد پوشش (Cover) بتني نمايد. در ضمن يك ميلگرد كوچك به روي ميلگرد طولي جوش مي دهند تا يك ميزان جهت بتن ريزي باشد و به هنگام بتن ريزي بتن سقف تا روي ميلگرد مذكور ريخته و ماله كشيده شود و اين ميلگرد تأمين كننده پوشش روي ميلگرد طولي فوقاني تير مي باشد.


بعد از آرماتور بندي پوترهاي بتني اقدام به چيدن تيرچه ها مي كنند اين كار در كارگاههاي كوچك توسط كارگران و با احتياط كامل ميسر مي شود طوري كه هيچ كجاي بتن تيرچه نبايد ضربه ببيند و در كارگاههاي بزرگ اين كار توسط تاور انجام مي شود. بعد از حمل تيرچه ها اقدام به چيدن مي كنند براي انجام اين كار مقداري از بتن انتهاي تيرچه ها را مي تراشند تا ميزان درگيري تيرچه ها با بوته بتني بيشتر شود سپس بين آنها در دو سرشان يك تيرچه گذاشته و آنها را مرتب مي كنند و به فاصله يك بلوكه از يكديگر قرار مي دهند و يا براي اينكه سقف سبكتر شود از پلي استايرن بجاي بلوك استفاده مي شود در ضمن براي اينكه

سرعت كار افزايش يابد از يك تكه چوب استفاده مي كنند به اينصورت كه يك تكه چوب را به اندازه بلوك (پلي استايرن) مي برند و بجاي قرار دادن بلوك (پلي استايري) از چوب استفاده مي كنند بعد از قراردادن تيرچه ميلگردهاي تيرچه را با سيم به ميلگردهاي پرترهاي بتني مي بندد و سپس اقدام به چيدن پلي استايرين از دو طرف مي كنند و در دهانه هاي بزرگ براي تقويت ديافراگم افقي ساختمان در امتداد عمود بر امتداد تيرچه ها و براي توزيع يكنواخت بار روي سقف تيرچه و بلوك و همچنين در محل هايي كه بار منفر موجود باشد كلاف مياني بتني كه جهت آن عمود بر جهت تيرچه هاست در سقف تعبيه مي شود حداقل

عرض كلاف مياني، برابر عرض بتن اشنه تيرچه و ارتفاع آن برابر ارتفاع سقف خواهد بود. و در صورتي كه بار زنده سقف كمتر از 350 كيلوگرم بر متر مربع و طول دهانه بيشتر از 4 متر باشد يك كلاف مياني در سقف تعبيه مي شود و براي دهانه كمتر از 4 متر و بار زنذه كمتر از 350 كيلوگرم بر مترمربع به كلاف مياني نيازي نيست.


و در مورد بار زنده بيشتر از 350 كيلوگرم بر متر مربع و دهانه 4 تا 7 متر دو كلاف مياني و براي دهانه هاي بيشتر از 7 متر سه كلاف مياني اجرا مي شود.
زماني كه از بلوك براي پوشاندن سقف استفاده شود براي اينكه بتن سقف در هنگام ويبره زدن وارد بلوك هاي انتهايي نشود سقف را سنگين نكند بوسيله دوغ آب سيمان يك طرف بلوكه ها را مي بندند به اينصورت كه بر روي يك نايلون مقداري دوغ آب سيمان ريخته و يك طرف مجوف بلوكه را بر روي دوغ آب سيمان به ضخامت cm 2 مي گذارند و روز بعد آنها را بر مي دارند و بلوكه هاي مذكور را در پرتوها قرار مي دهند و مابقي سقف را با بلوكه هاي ديگر مي پوشانند و يا اينكه از بلوكه هاي ته بسته استفاده مي كنند. بعد از پوشش كامل سقف اقدام به قرار دادن ميلگردهاي افت و حرارت مي كنند كه وجود آرماتور افت و حرارت عمود بر آرماتور اصلي الزامي است تا ترك خوردگي را حداقل نموده و سازه را بگونه اي كلاف بندي نمايد.


براي قالب بندي ستونها ابتدا بر روي زمين با توجه به ابعاد ستون قابلها بسته مي شوند بطوري كه يك طرف ستون باز بوده و سه طرف ديگر آن بسته مي باشد سپس قالبها را بلند كرده و جايگذاري مي نمايند و براي رعايت پوشش بتني ميلگردها قبل از قالب گذاري ميلگردهايي را به اندازه ضخامت ستون بريده و در يك وجه ستون بطوري كه از هر دو طرف به يك اندازه باشند جوش مي دهند و در سه طرف ديگر نيز اين كار انجام شده سپس قالب را به طرف آرماتورهاي بافته

شده ستون هل مي دهند و اقدام به بستن طرف ديگر قالب مي كنند. بعد از تمام شدن قالب بندي تخته هاي چوبي را براي پشت بند كردن قرار مي دهند و بوسيله سيم بكسل آنها را مي كشند تا محكم شوند و براي اينكه قالب در قسمت بالايي به ميلگردها نچسبد يك سري را مكا براي اين منظور در قسمت بالايي تعبيه مي شود. و براي اينكه گوشه هايب ستون بتني تيز نبوده و در اثر ضربه شكسته نشود در گوشه قالبها يك چوب قرار مي دهند تا تقريباً گرد شود. براي شاقولي بودن يك تكه چوب در بالا بر روي قالب قرار داده و يك ريسمان كار به آن مي بندند و فاصله ريسمان از قالب در قسمت بالايي و پائيني بايد به يك

اندازه باشد و اين كار را براي چهار طرف قالب انجام مي دهند. و براي اينكه ستونها در يك راستا باشند يك ريسمان كار به تمام ستونهايي كه در يك راستا قرار دارند وصل مي كنند در غير اينصورت ممكن است ستونها در يك آكس نباشند.


در مكانهايي كه در ستون يك تير وارد مي شود بعلت زياد بودن تعداد ميلگردها بتن وارد نمي شود و براي اين منظور يك دريچه زير تجمع ميلگردها قرار مي دهند و بتن ريزي را از دريچه انجام مي دهند و بعد از رسيدن به محل دريچه آن را مي بندند و از بالا بتن ريزي را انجام مي دهند. زماني كه ارتفاع ستون نيز زياد باشد از دريچه استفاده مي كنند و يا اينكه از شوت استفاده مي كنند.


در هنگام قالب بندي بايد توجه داشت كه قالب از هر نوع آلودگي ملاتها و مواد خارجي و نظاير اينها عاري باشد براي دهانه هاي بزرگتر از پنج متر تيرهاي كنسول به طول بيشتر از دو و نيم متر، دال هايي با دهانه هاي بزرگتر از سه متر و دال هاي كنسول به طور بيشتر از يك و نيم متر پيش بيني كردن پايه هاي اطمينان اجباري است برداشتن قالب ستون بايد زماني انجام گيرد كه بتن بتواند تنش هاي مؤثر را تحمل كند و تغيير شكل آن از تغيير شكل هاي پيش بيني شده تجاوز نكند. پايه ها و قالب هاي باربر نبايد قبل از آنكه اعضا و قطعات بتني مقاومت كافي را براي تحمل وزن خود و بارهاي وارد كسب كنند برچيده شوند.


عمليات قالب برداري و برچيدن پايه ها بايد گام به گام و بدون اعمال نيرو و ضربه طوري صورت گيرد كه اعضا و قطعات بتني تحت اثر بارهاي ناگهاني قرار نگيرد، بتن صدمه نبيند و ايمني و قابليت بهره برداري قطعات مخدوش نشود و در صورتي كه قالب برداري قبل از پايان دوره مراقبت انجام پذيرد بايد تدابيري براي مراقبت از بتن پس از قالب برداري اتخاذ گردد.


ميلگردهاي استفاده شده براي فونداسيون ميلگرد نوع AIII مي باشد كه بهترين مقاومت كششي را دارا مي باشد نوع فونداسيون نواري مي باشد كه در زير ستونهاي بتني بصورت يك نوار بتني كشيده شدهاست استفاده از پي گسترده يا مت مناسب نمي باشد چون نياز به بتن ريزي وسيعي خواهد داشت و در ضمن نيروي وارد نيز به اندازه اي نخواهد بود كه نياز به پي مت داشته باشيم و از طرفي پي منفرد نيز توانايي مقابله با نيروي وارده را ندارد و ممكن است در صورت اعمال نيرو از جاي خود بلند شود.
براي بتن ريزي ها از پمپ استفاده مي

شود و در مكانهايي كه پمپ بتن توانايي انتقال را نداشته باشد از تادر براي حمل بتن استفاده مي شود.
براي اجراي خاك گچ ابتدا راستاي ديوارها در نقاط مختلف بوسيله شاقول كنترل مي شود تا ميزان ضخامت اندود مصرفي تعيين گردد. پس از تميزكاري سطح ديوار آنها را چپ و راست گيري مي كنند و سپس گرم بندي به ضخامت 2 تا 2.5 سانتي متر انجام مي شود پس از كرم بندي در چهار گوشه و با ريسمان كشي بين كرم ها كرم هاي مياني با فاصله خود از رسمان گرفته مي شوند سپس ملات گچ و خاك در بين دو كرم كشيده مي شود و بلافاصله شمشه در حالتي كاملاً خشك و عاري از زاده بين دو كرم كشيده مي شود و اضافه ملات به اطراف پخ مي شود س از خودگيري ملات با ضربه زدن بر ته شمشه شمشه رها مي شود و براي اندود متن شمشه ها پس از تهيه ملات آن را بر روي ماله گذاشته و با ضربه به سطح ديوار چيني كشيده مي شود تا ملات در بندهاي افقي و عمودي رجهاي ديوار نفوذ كرده و پيوند شود و پس از خود گيري ملات گچ و خاك اقدام به سفيد كاري بوسيله گچ سفيد مي كنند.


براي نصب كردن سنگ بخاطر اينكه سنگ سنگ كاملاً با سطح ديوار پيوند شود بوسيله سيم سنگ را اسكو مي كنند به اين صورت كه بوسيله فرز ضخامت سنگ را برش داده و در داخل آن سيم را قرار مي دهند و دو سر سيم را مي بندند اين كار باعث مي شود كه درگيري سنگ با ملات و سطح پشت بيشتر شود و در اثر وزن سنگ از جاي خود خارج نشود.


براي سراميك كاري و موزائيك كاري ابتدا يك ملات ماسه سيمان در حالتي كه رطوبت كمتري داشته باشد و به اصطلاح دو نم باشد را روي زمين پهن كرده و سپس سراميك يا موزائيك را روي آن قرار مي دهند و بوسيله چكش پلاستيكي بر روي آن مي كوبند تا با ملات درگير شود و سپس اقدام به دوغ آب دادن مي كنند اين دوغ آب شامل سيمان سفيد و پودر خاكه سنگ مي باشد كه در بين درزها ريخته مي شود و موجب محكم تر شدن سراميك مي شود بايد توجه داشت كه تا زماني كه دوغ آب سراميك يا موزائيك داده نشده است نبايد روي آن راه رفت و در صورت لزوم پا را در وسط و يا موزائيك قرار دهيم براي فرش كردن مي توان به شكل فرش كردن نوري يا آجري و يا موزائيكي بهره برد.


عايق بندي، سرويس ها را تا ارتفاع cm 40 انجام مي دهند براي اين منظور زماني كه عايق بندي را انجام مي دهيم به مقدار cm 10 الي cm 15 از عايق بندي ديوار را جلوتر آورده ولي گرم نمي كنيم و بعد از عايق بندي كردن كف مقدار cm 10 الي cm 15 را بالا برده و عايق كف را زير عايق ديوار قرار مي دهيم و بايد توجه داشت كه عايق كف در داخل كفشو قرار گيرد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید