بخشی از مقاله

چکیده :
بیس فنول آ یک مونومر پلیکربنات پلاستیکی و اپوکسی رزین است که در تولید انواع وسایل و مواد از جمله در بطريهاي پلیکربنات غذاي بچه، مهروموم قوطی کنسروهاي اپوکسی و بستهبندي مواد غذایی استفاده می-شود. دلیل اصلی مهاجرت این ماده شیمیایی خطرناك به مواد غذایی، عدم رعایت شرایط صحیح نگهداري و شوك حرارتی میباشد. با توجه به اینکه از بیس فنول آ بهطور گسترده در تولید محصولات کاربردي استفاده میشود این گمان می رود که خطر قرار گرفتن انسان در معرض بیس فنول آ زیاد شود و بدیهی است که میزان سطح این مواجهات بالا رود. بیس فنول آ یک استروژن ضعیف است و اثرات مختلفی روي نسل و تکامل جانوران دارد. کاهش باروري مردان، سرطان پروستات و بیضه، ناهنجاري تکامل جنسی، تغییر در عملکرد غدد هیپوفیز و تیروئید، سرکوب ایمنی و اثرات عصبی رفتاري و ... تا حدي به این مواد نسبت داده میشود. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع هدف از این تحقیق بررسی خطرات بیس فنول آ در بسته بندي مواد غذایی میباشد.

کلمات کلیدي: بسته بندي، بیس فنول آ، خطرات، مواد غذایی.

-1 مقدمه

در سال هاي اخیر، استفاده از بطريهاي آب معدنی و ظروف یکبار مصرف بطور یکنواخت در جهان روبه گسترش و فزونی بوده است .[ 1 ] در مطالعات اخیر، گزارشات زیادي از حضور ترکیبات مختل کننده عملکرد غدد درون ریز که مقلد فعالیت هورمون استروژن در انسان هستند در محتویات بطري ها و ظروف یکبار مصرف گزارش شده است.[ 2] از بین این ترکیبات می توان به ترکیبات شیمیایی صنعتی بیس فنول A که بطور گسترده در تولیدات گوناگون روزانه استفاده میشود نام برد. بیس فنول یک ترکیب فنولی است C15H16O2) ، .(CAS No. 80-05-7 نام شیمیایی آن 2.2 بیس -4) هیدروکسی فنیل)پروپان است.[ 1 ] این ترکیب یکی از مواد زنوژنی است که داراي فعالیت استروژنی ضعیف بوده و قابلیت دخالت در سیستم غدد درونریز انسان و حیات وحش را داشته و موجب افزایش سرطان بیضه و سینه میگردد .علاو هبر این موجب کاهش باروري مردان، ماده شدن حیوان نر، ناهنجاري تکاملی جنسی، تغییر در عملکرد غدد هیپوفیز و تیروئید، کاهش

عملکرد دستگاه ایمنی و تأثیر منفی بر جنین میگردد .[ 3 ] این ترکیب یک مونومر پلیکربنات پلاستیکی و اپوکسیرزین است که در حجم زیادي براي تولید ظروف یکبار مصرف، پوششهاي داخلی قوطیهاي کنسرو، بطريهاي نگهداري آب و آب معدنی، شیشههاي تغدیه اطفال و همچنین در دندانپزشکی، تجهیزات پزشکی، تجهیزات الکترونیکی و غیره در دنیا تولید و مصرف میشود .[ 1 ]

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید