بخشی از مقاله

معجزات و کرامات آخـــريـن پيـامبـر خــــدا


پیشگفتار

بسم الله الرحمن الرحیم

با یاد خدا وذکرنام پربرکت اوکه آفریدگارجهان انسان، شفا دهنده دردمندان، نازل کننده کتاب ومیزان، حامی وپشتیبان مستضعفان و کیفرکننده متجاوزان است.
دین مقدس وجاودان اسلام به ما دستورمی دهد تا به پیامبران ادیان الهی قبل ازاسلام احترام خاصی ومنزلت ویژه ای قائل باشیم این دستوربه طورروشن درآیات قرآن مجید وروایات اسلامی آمده است. ایمان به رسالت رسولان الهی وادیان آسمانی برای ما شایسته است؛ حتی خود رسول گرامی اسلام نیزبه انبیاء وادیان گذشته ایمان واعتقاد داشته اند.


بنابراین به کسی که زیبنده است ایمان داشت، لازم می باشد شناخت ومعرفتی نیزازاوداشته باشیم( گرچه به مقدارکم).

حقیربا شناختی اندک، سعی نمودم تا درحد توان دراین باره به برخی مطالب پیرامون بعضی ازآن بزرگواران( حضرت رسول اکرم "ص") پرداخته وازسرور ومولایمان امام زمان خواهانم که مرا ازنزدیکان خود قرار دهد تا بتوانم راه وی را ادامه دهم.

به امید آنکه مورد قبول واستفاده قرارگیرد.


غفرالله لنا ولکم

والسلام علیکم ورحمه الله


چکیده

خداوند بزرگ حضرت محمد بن عبدالله (ص) را به پیامبری برگزید وبه اوفرمان داد تا کافران به دین خدا را به سوی اسلام دعوت کند. حضرت محمد درجمع مومنان وکافران حاضرشد و شروع به تبلیغ دین اسلام نمود.


خداوند جبرئیل را فرمان داد تا به مراقبت ازحضرت محمد بپردازد ودرهنگامی که خطراورا تحدید می کند وی را ازآن خطر رها سازد.
پیامبرسال ها درمکه زندگی کرد وبسیاری ازکافران را به وسیله ی معجزاتی که ازجانب پروردگاربراونازل می شد مسلمان وبه سوی دین اسلام فرا خواند. پیامبراکرم درطی این مدت (زمانی که درمکه حضورداشتند) معجزات زیادی را به کافران نشان دادند تا بلکه به دین خدا وخداپرستی ایمان بیاورند وپیروی راه ایشان باشند. بسیاری به اسلام ایمان آوردند وعده ای که اعتنایی به پیامبرنکردند به درک واسل شده ودرجهنم برای خود سکونت گزیدند.


یکی ازمعجزات مهم پیامبرقرآن بود که ازدیربازمورد استفاده مردم قرارگرفته است وبه عنوان کتاب الهی فراخوانده شده است و مردم این کتاب ارزشمند را به عنوان راهنمای زندگی خود انتخاب کرده اند. ازدیگرمعجزات ایشان می توان به شق القمر(حرکت ماه با دستان مبارک درکودکی ودردوران بعثت)، زنده کردن دو کودک ویک فرد مسیحی که چندین سال درون قبربوده اند و...


دراین نوشته (معجزات وکرامات آخرین پیامبرخدا محمدبن عبدالله (ص)) به بسیاری ازمعجزات پیامبراشاره شده است که شما خوانندگان عزیزمی توانید با آنها آشنا شوید.
به طورکلی نتیجه ای ازاین تحقیق حاصل می شود که حضرت محمد هیچ گاه کاری را بدون مشورت با خدای خود وهمچنین فرشتگان ومومنان انجام نمی داد وهیچ گاه ازوی خطایی سرنزد و همگام به دنیا آمدن فرشتگان اورا برای پاک شدن ازگناه غسل ندادن زیرا خداوند فرموده بود این فرد ازهرگناهی پاک است ونیازبه غسل ندارد. درکل این که ایشان قبل ازولادت به پیامبری برگزیده شده بودند وازهمان دوران کودکی خدا را می شناختند و فرشتگان الهی درهمان زمان بهشت وجهنم را به اونشان دادند واو را با حضرت نوح، ابراهیم وحضرت آدم وحوا دربهشت آشنا کردند.


اگرشما دوست دارید بیشتردرمورد زندگانی پیامبراکرم بدانید می توانید کتابهایی ازقبیل سرگذشت پیامبران، معجزات پیامبردرکودکی، رویدادهای تاریخی مهم درزمان ولادت حضرت محمد و بسیاری ازکتابان دیگرکه امروزه درتمام کتابخانه های سطح شهرواستان وجود دارد.
ودرآخرازهمه شما مومنان وانسان های بزرگوارخواهش دارم که هیچ گاه امامان وپیامبران ومعصومان را فراموش نکنیم وسعی کنیم همیشه پیروی راه آنها باشیم وازکتابها، دست نوشته ها و... که ازخود جای گذاشته اند بهره واستفاده کامل را ببریم وهیچ گاه درحق دیگری خیانت نکنیم وراست گویی ومهربانی را درکشور اسلامیمان رواج دهیم وازطریق انجام اعمال نیک و خواندن قرآن و... خود را به خدایمان نزدیک کنیم تا بتوانیم دربهشت برین سکونت گزینیم.


مقدمه

الحمد لله الذي دل علي وجوب وجوده افتقار الممکنات وعلي ق قدرته و علمه احکام المصنوعات .

حمد وسپاس مخصوص خدايي است که فقرونيازمندی موجودات بهترين دليل وجوب وجود وعالي ترين نشانه ي غنايی ذاتي اوست . اتقان و استواري مصنوعات،بهترين نشان توانايی کامل ودانش فراگير وبي کران اوست ودرود مابه رسول عاليمقام او،حضرت محمد صاحب آيات باهرات ودارنده معجزات باهرات پايدار باد. او که باروش وراه خود تکميل کننده همه کمالات وبه اتمام رساننده همه اخلاق کريمه وصفات عاليه است. وسلام ودرود برخاندان بزرگ او باد که راهنمايان بشرازگمراهي ها،وهاديان مردم ازتباهي ها مي باشند .
مدت ها بود که حقيردراين آرزوکه نوشته اي درفضائل و معجزات خاتم النبين حضرت رسول اکرم بنويسم تا بانوشتن اين فضايل ومعجزات، گوشه اي ازاسرار آن مرد الهي راتشريح کنم .
خداوند متعال اين توفيق راشامل حال حقيرسراپا تقصيرنمود وبه لطف حضرت حق توانستم ازمنابع معتبر شيعه وسنی معجزات جالبي راپيدا کنم وبنويسم .

حال اين نوشته راهديه مي کنم به مولا وسرورم امام زمان وازخدا خواهانم مرا ازسربازان آن حضرت قراردهد.


مســعود عليــــزاده
دبيرستان تلاش « شهرستان بجنورد»
زمستان 1385


روش تحقیق


این نوع نوشته یا تحقیق به روش کتابخانه ای صورت گرفته است. با استفاده ازکتابهای مختلف درمورد سرگذشت و معجزات شگفت انگیزپیامبرتوانسته ام این نوع نوشته را بنویسم.
اول با خود فکرکردم که حضرت رسول مهمترین معجزه اش قرآن کریم بوده والسلام. اما حال وقتی چنین کتابهایی را خواندم یک نوع انگیزه درمن به وجودآمد که باید چنین مطلبی را بنویسم.


آیا حضرت محمد به جزقرآن معجزه ی دیگری دارد؟ آیا حیوانات وگیاهان درمقابل حضرت رسول عکس العمل ازخود نشان می دهند؟ آیا پیامبرمی توانست با آب دهان خود یا استفاده ازدیگر اجزای بدنش مریضی را شفا دهد، مرده ای را زنده و... ؟
این ها پرسشهایی است که شاید برای شما که اینگونه نوشته ها را می خوانید پیش آید. من این تحقیق را انجام دادم تا بتوانم پاسخ سوالات شما خوانندگان عزیزرا بدهم.


بنده این تحقیق را درمدت زمان نه چندان کوتاهی به پایان رسانده ام. درطول این زمان هرچه درمسائل دوران پیامبروارد می شدم ودرمورد آنها فکرمی کردم، احساس می کردم به خدای خود نزدیک شده ام وکسی دائم درگوش من راهنمایی فراوانی می کند تا بتوانم هرچه بهتراین تحقیق را به پایان برسانم. درحال نوشتن تحقیق ازدیدن چنین معجزات شگفت انگیزی تعجب می کردم وبا خود می گفتم که چه خدایی است که چنین انسان توانمندی را آفریده که می تواند به وسیله ی دستانش مکان ماه را تغییردهد یا یا با آب دهان مبارک خود به وحی الهی پای قطع شده ای را بچسباند وبه حالت اول بازگرداند و ...
من درنوشتن این موضوع به مشکلات زیادی برخوردم، یکی وجود داشتن درس وامتحان که مشکل اصلی این کاربود. دوم همکاری نکردن مسئولان کتابخانه دردادن چندین کتاب با هم و ...
اما اگرانسان عشق به کارداشته باشد حتی درسخت ترین شرایط به کارخود ادامه می دهد. پس بیاییم با پشتکارکاری را آغازکنیم وتا هنگامی که به پایان نرسیده نیمه کاره رهایش نکنیم و با نشان دادن علاقه فراوان آن را به اتمام برسانیم.

به امید آنکه روزی همه ما انسان ها کارهایمان را با موفقیت به پایان برسانیم وسربلند وپیروزباشیم.

موفـق وپیـروزبـاشیـد.

مســعود علیــــزاده

زمستان 1385
ادبیات وسوابق موضوع

افراد کمی درمورد موضوع پیامبردرجامعه تحقیق به عمل آورده اند ودست نوشته ها، مطالب وداستان های خود را درقالب یک کتاب به بازارارائه داده اند. کتاب هایی مانند زندگی نامه ی پیامبردرزمان بعثت، احادیث پیامبراسلام، شرح روییداد های مهم درزمان پیامبرو...
من نیزبا یاری خداوند وکمک اعضای خانواده و... توانستم اثری درمورد معجزات وکرامات آخرین پیامبرخدا حضرت محمد پدید آورم. افرادی که این نوع کتابها را به وجود آورده اند مصلما بدون انگیزه واشتیاق چنین کاری را نکرده اند بلکه مطمعنا انگیزه درآنها به وجود آمده یا به خاطرعلاقه وعشق به پیامبراین کارها را کرده اند. هنگامی که این کتابها را مطالعه می کردم نکته بسیارجالبی بدست آوردم وآن این بود که تمام نویسندگان با یک نگاه به پیامبروشخصیتی که وی درآن زمان داشته داستان خود را نوشته اند. همه ی ما انسان ها پیامبررا به عنوان یک فرد مهربان دلسوز، خدا پرست، یک مومن واقعی وهزاران صفت دیگراورا می شناسیم. پیامبراسلام برای بیشترکارهای خود ازخداوند اجازه می گرفت وبه وسیله وحی که به اوازجانب خداوند به وسیله ی جبرئيل می شد آن کاررا انجام می داد.


دراین نوشته مانند دیگرکتاب ها، نوشته ها، تحقیقات و... در درجه اول پیامبرمعرفی شده وبعد به بعد اصلی مطلب پرداخته شده است.
به امید آنکه روزی همه ما انسان ها ازخلاف وخلافت پاک شویم وراه پیامبراسلام محمد بن ابیطالب (ص) را ادامه دهیم.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید