بخشی از مقاله

مهدی موعود منجی عالم
مقدمه :
عقیده به مهدی ازآغازاسلام دربین مسلمین شایع بوده است.رسول اکرم(ص) بارها ازان وجود شریف خبرمیداده وگاه بیگاه ازدولت مهدی وعلائم واثاراو گفتگومی کرده است.
شیعیان دیو یأس ناامیدی راازخویش رانده اندوبه عاقبت و سرنوشت بشرخوش بین هستند،مردم نیک وشایسته جهان راپیروز میدانند لاکن احکام وقوانین بشررابرای اصلاح و اداره جهان کافی نمی دانند... بلکه قوانین و دستورات اسلام راکه از منبع وحی سرچشمه گرفته ، برای تأمین سعادت بشر صالح میدانند . آنان عصر درخشانی را پیش بینی میکنند که بشر به حد کمال رسیده و زمام اداره جهان را به دست توانای امام معصومی میبندند که از هر گونه خطا و اشتباه در امان است.[داد گستر جهان،ص 18]

شیعه چگونه بوجود آمد؟
به شهادت تاریخ،طریقه تشیع از روز رحلت پیغمبراکرم(ص)وبوده وجماعتی با این روش،تعیین وتمییز پیداکرده انند.یعنی درهمان موقعی که هنوزبدن مطهر پیغمبر دفن نشده و أهل بیت وعده ای ازصحابه سرگرم سوگواری و عزاداری بودند،باکمال دست پاچگی درسقیفه بنی ساعده تجمع کرده وبرای عامه مسلمین در قیافه مصلحت جوئی و خیرخواهی ، خلیفه و جانشین پیغمبرتعیین کردندودرخلال این جریان حتی کمترین اطلاعی به اهل بیت و امیرالمومنین علی(ع)که درفضائل اسلامی،تمام دوره بعثت،انواع فداکاری پیشتاز همه مسلمین بوده و به نص ولایت ، اختصاص یافته بود ، ندادند.

علی(ع) وجمعی از یاران او مانند سلمان و ابو ذر و مقداد وغیره، پس از اطلاع از این جریان به مقام اعتراض برآمده و با استناد به نص ولایت ، به طریقه انتخاب خلیفه اعتراض کردند و به احتجاج پرداختند.
معترضین که اولین افراد شیعه و پایه گذاران این طریقه بودند جمعی از صحابه ومسلمین دوره اول از یاران علی(ع)بودندکه درملازمت رسول اکرم اتباع کتاب و سنت وپیروی ازسیرت نبوی وفداکاری ومجاهدت در راه دعوت دینی ، کمترین سستی به خرج نداده و درتمام دوره بعثت در صف اولین مسلمین وجزو جمع آنها بودند.[ظهورشیعه،ص 11-10[

ابن خلدون در مقدمه خودمی نویسده که شیعه در لغت به معنی پیروان و هواخواهان هستند ودر اصطلاح فقیهان و متکلمان اسلام بر پیروان علی(ع) وفرزندان اواطلاق میشود.[ترجمه فرق الشیعه،ص1]
ابن حزم اندلسی میگویدکه این اصطلاح از سال سی وپنج هجری برآن فرقه اطلاق شد،وآن پس از کشته شدن عثمان بود.
محمدبن اسحاق الندیم درکتاب الفهرست گوید:که اصطلاح شیعه در جنگ جمل پیداه شده است و پیروان علی را که بر ضد طلحه و زبیر بودند شیعه گویند.
بعضی گویند که این اصطلاح پس از جنگ صفین در روز خروج خوارج بوجود آمدوکسانی که با علی(ع)در دوستی او استوار ماندند شیعه خوانده شدند.
[مأخذفوق،ص70]

یک دهم مسلمانان جهان شیعه هستندکه شامل ایران ، عراق ، یمن و عده ای در سوریه ویک سوم لبنانیان،درمشرق عربستان وشمال هند و به خصوص در بمبئی و درپاکستان و یک چهارم افغانیان و مردم آذربایجان شیعه هستند.[مأخذفوق،ص71]

مختصری درباره تولد امام مهدی(عج):
در سپیده دم نیمه شعبان سال 255 هجری درشهرسامراپایتخت خلافت عباسی یگانه فرزندامام یازدهم(ع) دیده به جهان گشود که وی را محمد نامیدند.
پیگیری شدید برای یافتن وکشتن حضرتش به دستورمعتمد عباسی آغازگشت که سبب گردید تا حجت خدا غیبت اختیار نمود و به فرمان الهی ازانظار پنهان گشت.[کلمه الامام المهدی،ص 22]

امام زمان(عج)از نظر شیعه:
شیعه معتقد است که چون دولت های غاصب ،حق الهی ائمه اهل بیت رادر تصاحب حکومت اسلامی و جانشینی پیامبر غصب نمودندونسبت به آن ذوات مقدس از هرگونه ظلم وستم فروگذار نکردندو سرانجام دست خود رابه خون انهاآغشتندوهمه راشهید نمودند،چون نوبت به اخرین انها رسید ، خدا اورا از دسترس جباران و گزند دشمنان نجات دادوتا وقتی که افکار عمومی جهان برای پذیرش او مساعد نباشد،ظهور نخواهد کرد.
شیعه عقیده دارد که دشمنان باعث غیبت آخرین امام شدند و اگر مانعی در کار نبود مسأله غیبت پیش نمی آمد.[دانشمندان عامه،ص9]

متجاوز از سه هزار حدیث از پیامبر اکرم(ص)وازامامان پاک،درباره امامان زمان(ع)در دست داریم. در این احادیث امام زمان(ع) نهمین پسر حسین بن علی است، پدرش حضرت امام حسن عسگری و مادرش نرجس خاتون ونامش هم نام با پیغمبر آخرالزمان ولقبش مهدی می باشد.روزی چهره خواهد گشودوجهان راپراز عدل و داد خواهدکرد و چون بیاید پشت به خانه کعبه بر دیوار تکیه خواهد زدوبانگ بر میداردویاران خودراکه سیصد سیزده نفرندمی طلبنداطراف او را می گیرند،عیسی(ع) از آسمان به زمین خواهد
وبه جماعت با ان حضرت نماز خواهد خواند.[خورشید پنهان،ص209]
دکتر کربن استادفلسفه در دانشگاه سوربن فرانسه میگوید: به عقیده من مذهب تشیع تنها مذهبی است که رابطه هدایت الهی را میان خدا و خلق برای همیشه نگهداشته وبطور مستمر ولایت رازنده وپا برجا می دارد [مأخذفوق،ص219]

غیبت صغری و ارتباط شیعیان:
یکی از مسائل بسیار مهم جهان تشیع ، مسئله غایب شدن امام زمان است. مضوع غایب شدن امام زمان از زمان پیغمبر اکرم همواره مورد بحث وگفتگو بوده و آن حضرت به مردم خبر میداد که مهدی از اولاد من است. ومدتی از نظر مردم مخفی وغایب می گردد سپس ظاهر میگردد و جهان را اصلاح می کند.
در زمان غیبت صغری توده مردم از درک ملاقات امام محروم بودند لیکن ارتباط کامل قطع نبود و بوسیله عده ای که نائب و وکیل و باب امام نامیده می شدندبا امام خود تماس گرفته و حوائج خویش را رفع می نمودند و مشکلات دینی خود را حل می کردند.

در بین شیعیان نواب امام چهار نفرند که هر یک از انها هم در شهرهای مختلف نمایندگی داشتند که عبارتند از:
1.عثمان بن سعید که از بزرگان و از اصحاب امام حسن عسگری(ع) و وکیل آن جناب بود وکرامات زیادی به او نسبت داده اند.
2.محمد بن عثمان بعد از وفات پدرش عثمان بن سعید به وکالت ناحیه مقدسه منصوب شد.
3.حسین بن روح سومین وکیل امام زمان است وی داناترین فرد عصر خویش بود.
4.علی بن محمد سمری نائب چهارم امام عصر بوده است. او چند
روز قبل از وفاتش نامه ای را که از ناحیه مقدسه صادر شده بود برای مردم قرائت کرد که بدین مضمون بود:ای علی بن محمد سمری خداوند پاداش برادرانت را در مرگ توبزرگ گرداند زیرا تا شش روز دیگر اجلت خواهد رسید. کارهایت را جمع و جور کن لیکن کسی را جانشین قرار نده زیرا بعد از این غیبت کامل واقع خواهد شد.[دادگستر جهان،ص210]

غیبت کبرای امام زمان (ع):
مردم وظیفه دارند نسبت به ذوی القربای پیامبر محبت داشته باشند و دلهای خود را به مهر و عشق ایشان نشاط و روشنی بخشند.
نقش مجتهدین جامع الشرایط نیز مشخصمیشوند. اینها افرادی هستند که با اگاهی از قواعد اجتهاد واستنباط و رجال و درایه کار شناخت سنت پیامبر وامام را بر عهده دارند.
بنابراین ، علماء شایسته دین وفقهاء جامع الشرایط در عصر غیبت کبری از طریق نصب نوعی منصوب شده اند و اینهایند که باید حاکم بر حکمرانان باشند واحکام الهی را اجرا کنند و جلوی طاغوطیان را که می خواهند مطابق هوی وهوس خود حکم کنند وحاکمیت اولی الأمر قرآن را زیر پانهند و بگیرند.
پس از بروز بد خواهی عباسیان دوران غیبت کبرا یعنی زمان امتحان عمومی وشدید بندگان خدا اغاز شدو در این زمان رجوع مردم به فقهای عالیقدری که دارای شراءط خاص وعلاءم مخصوص باشند.

مهدی موعود در منابع اهل تسنن:
بعضی از برادران اهل تسنن متأسفانه می پندارند که موضوع مهدی اختصاص به شیعه دارد و انچه پیروان اهل بیت معتقد هستند واقعیت ندارد اما در اکثر روایات اهل سنت از پیامبر روایت کرده اند که مهدی از دودمان امام حسین(ع) است آن هم با مشخصاتی که همان موقع از زبان پیامبر نقل شده بود... این روایات که تقریباً از مجموع صحابه بزرگ روایت شده است از دیر زمان در منابع مدارک پرارزش ومعتبر اهل سنت مانند صحاح ششگانه به استثنای صحیح نسائی.قبل از همه ، کتاب ذیقمتی که از ایشان به ما رسیده است مسند احمد حنبل است که احادیث مهدی را ثبت و ضبط کرده است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید